Translations into English:

  • Hellenic Shipyards Co.   

Example sentences with "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά", translation memory

add example
el Προσφεύγουσα: Ελληνικά Ναυπηγεία (Σκαραμαγκάς, Ελλάδα) (εκπρόσωποι: Ι. Δρόσος, Κ. Λουκόπουλος, Α. Χιωτέλλης, Χ. Παναγουλέα, Π. Τζιούμας, Α. Μπαλλά, Β. Βουτσάκης και Ξ. Γκούστα, δικηγόροι
en Applicant: Ellinika Nafpigia (Skaramagkas, Greece) (represented by: I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Khiotellis, K. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis and X. Gkousta, lawyers
el Στα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών μνημονεύονται συγκεκριμένα κονδύλια για την Ολυμπιάδα, τον ΤΑΠ/OTE, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την Εταιρία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Βάμβακος, Νοσοκομεία, την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών κ.α
en The Finance Ministry documents refer to specific funds for the Olympic Games, the staff insurance fund of the Greek Telecommunications Organisation (OTE), the Skaramanga shipyards, the Thessaloniki Water Company, the Bambakos organisation, hospitals, and meeting the needs of the Public Company for Transferable Securities (DEKA), etc
el Παρά το ότι η ανάθεση των παραγγελιών με τις προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ ΟΣΕ και Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε προκειμένου να στηριχθεί η εγχώρια βιομηχανία και παραγωγή καθώς και να διατηρηθεί η απασχόληση, μεγάλο μέρος τους (ύψους περίπου ‧ δις δραχμών) εκχωρήθηκε εκ των υστέρων από τα Ελληνικά Ναυπηγεία σε εταιρίες του εξωτερικού
en Despite the fact that the placing of orders under the programmatic agreements between Greek Railways and Hellenic Shipyards was intended to support domestic industry and production and to support employment, Hellenic Shipyards subsequently placed a large proportion of such orders (worth some GRD ‧ billion) with foreign companies
el Μετά την έγκριση της διαγραφής των χρεών των Ελληνικών Ναυπηγείων από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ας Ιουνίου ‧, για την ενίσχυση ορισμένων ναυπηγείων που τελούν υπό αναδιάρθρωση, η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση του ναυπηγείου με βάση το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή δυνάμει της εβδόμης οδηγίας για τις ναυπηγικές εργασίες
en Following the approval of Hellenic Shipyards' debts write-off under Council Regulation (EC) No ‧/‧, which provided for aid to certain shipyards under restructuring, the Commission approved investment aid aimed at the restructuring of the shipyard on the basis of an investment plan submitted to the Commission pursuant to the Seventh Shipbuilding Directive
el Η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν η ενίσχυση αυτή συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, ιδίως από τη στιγμή που τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν μπορούν πλέον να λάβουν ενίσχυση αναδιάρθρωσης λόγω της αρχής της εφάπαξ ενίσχυσης και της ρητής διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου που απαγορεύει την παροχή ενίσχυσης σε όλα τα ναυπηγεία τα οποία έχουν επωφεληθεί από τις διατάξεις του κανονισμού
en The Commission has doubts that this aid would be compatible with the common market, especially since Hellenic Shipyards can no longer receive restructuring aid because of the one time-last time principle and the express requirement of Council Regulation (EC) No ‧/‧, which prohibits aid for all shipyards which benefited from its provisions
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ας Ιουλίου ‧, για τις ενισχύσεις C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧, CP ‧/‧ και CP ‧/‧) που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
en Commission Decision of ‧ July ‧ on the measures C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, CP ‧/‧ and CP ‧/‧) implemented by Greece in favour of Hellenic Shipyards (notified under document C
el Στις προγραμματικές αυτές συμφωνίες που υπογράφηκαν το τέλος του ‧ και ήταν ύψους περίπου ‧ δις δραχμών, προβλέπονταν ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις σε περίπτωση που τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους
en These agreements which were signed at the end of ‧ and were worth some GRD ‧ billion contained penalty clauses and provided for compensation in case Hellenic Shipyards failed to meet its obligations
el Με την απόφαση C‧ της ‧ής Απριλίου ‧, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της Συνθήκης σχετικά με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει με επενδυτική ενίσχυση προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (εφεξής ΕΝΑΕ) που ενέκρινε η Επιτροπή στις ‧ Ιουλίου ‧ στην υπόθεση N
en By decision C‧ of ‧ April ‧, the Commission initiated the procedure laid down in Article ‧ of the Treaty with respect to the amendments made to the investment plan partly financed by an investment aid to Hellenic Shipyards S.A. (hereinafter HSY) that the Commission authorized on ‧ July ‧ in case N
el Αντίθετα, ρήτρα που αποκλείει τη δυνατότητα των Ελληνικών Ναυπηγείων να προβούν σε παραγγελίες σε εταιρείες του εξωτερικού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντιβαίνουσα στην κοινοτική νομοθεσία
en By contrast, a clause which excludes the possibility of Hellenic Shipyards to place orders with foreign companies, might be deemed contrary to Community law
el Η παγκόσμια ζήτηση για πλοία είναι υψηλή και καθώς τα ναυπηγεία δίνουν μάχη για να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες πελάτες, κάποιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να αποκτήσουν κάποια από τα παλαιά πλοία του Ελληνικού στόλου
en Global demand for ships is high and as the shipyards struggle to service existing clients, many are left with no other option than to pay handsomely for some of the old vessels in the Greek fleet
el πόροι από αμυντικές συμβάσεις με το Πολεμικό Ναυτικό που καταγράφονται στους δημοσιευμένους ετήσιους ισολογισμούς των Ελληνικών Ναυπηγείων μετά το ‧·
en Assets under defence contracts with the Hellenic Navy which are recorded in Hellenic Shipyards' published annual accounts from ‧ onwards
el Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή ότι σκόπευαν να χορηγήσουν ενίσχυση για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων, ότι επρόκειτο για υφισταμένη ενίσχυση που καλυπτόταν από τους όρους της απόφασης της Επιτροπής του ‧ και ότι οι ελληνικές αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να εγκρίνουν τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης
en The Greek authorities replied to the Commission that they intend to grant aid for the purposes of Hellenic Shipyards' investment plan, that this was existing aid, covered by the terms of the Commission's decision of ‧, and that the Greek authorities have jurisdiction, to approve amendments to the restructuring plan
el Τυχόν μη διεκδίκηση από τον ΟΣΕ των ρητρών και αποζημιώσεων που τα Ελληνικά Ναυπηγεία οφείλουν να καταβάλουν σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες που τα τελευταία ανέλαβαν βάσει προγραμματικής συμφωνίας, δημιουργεί νομικά προβλήματα στο επίπεδο του ανταγωνισμού ή των κρατικών ενισχύσεων
en Would a failure of the Greek Railways to invoke the clauses and claim the compensation due from Hellenic Shipyards in the event of a failure to honour the contracts placed with it on the basis of the programmatic agreements cause legal problems in the field of competition or state aid?
el Η ΕΝΑΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ανατολικής Μεσογείου και το μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο
en HSY is one of the largest shipyards of the eastern Mediterranean and the largest Greek shipyard
el Υπόθεση T-‧/‧: Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά Επιτροπής
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
el Μέχρι τότε τα Ελληνικά Ναυπηγεία έπρεπε να έχουν πετύχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου ‧ δισεκατ. δραχμών (κατά προσέγγιση ‧ εκατ. ευρώ), με καθαρά κέρδη της τάξεως του ‧ % του κύκλου εργασιών
en By that time, Hellenic Shipyards should have reached an annual turnover of around GRD ‧ billion (approximately EUR ‧ million), with net profits in the order of ‧ % of its turnover
el Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ
en Alleged State aid from Greece to Hellenic Shipyards SA
el Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά Επιτροπής
en Action brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
el Ενίσχυση C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧)- Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων
en Aid C‧/‧ (ex NN‧/‧)- Amendments to investment plan of Hellenic Shipyards
el Τέτοιες εργασίες γίνονται συνήθως στο εξωτερικών καθώς τα ελληνικά ναυπηγεία δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο τα ξένα
en Such projects are often done abroad because Greek shipyards are not as competitive as foreign ones
el Κατά τις επαφές που ακολούθησαν, η Επιτροπή ζήτησε από ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν εάν σκόπευαν να χορηγήσουν ή να καταβάλουν οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία για τους σκοπούς του τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου
en In subsequent communications, the Commission asked the Greek authorities to clarify whether they intended to grant or disburse aid to Hellenic Shipyards for the purposes of the amended investment plan
el Από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές προκύπτει ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία έλαβαν δάνεια με κρατικές εγγυήσεις για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δεν είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή
en The information submitted by the Greek authorities indicates that Hellenic Shipyards obtained a number of loans with State guarantees for the purposes of the investment plan which were not previously approved by the Commission
el Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου αλλά και επίσημες ανακοινώσεις, η εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. δηλώνει αδυναμία να εκτελέσει εντός των συμφωνηθέντων χρόνων παραγγελίες για την προμήθεια τροχαίου υλικού (βαγόνια προαστιακού, κλινάμαξες, επιβατικά κλπ.) που της ανατέθηκαν από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) βάσει προγραμματικών συμφωνιών
en According to Greek press reports and official statements, Hellenic Shipyards has announced that it is unable to honour its contractual obligations within the agreed time limit to supply rolling stock (suburban carriages, sleeping cars and passenger carriages, etc.) commissioned by Greek Railways on the basis of programmatic agreements
el Στον ναυπηγικό τομέα, μπορώ να θυμηθώ αρνητικές απαντήσεις που απαιτούσαν την επιστροφή της βοήθειας - όπως θα θυμούνται και μερικοί από εσάς - αναφορικά με το ισπανικό ναυπηγείο IZAR, τα ελληνικά ναυπηγεία και κάποια άλλα.
en In the shipbuilding sector I recall negative decisions ordering repayment of aid - as some of you will remember - with regard to the Spanish public shipyard IZAR, to Greek shipyards and a couple of other ones.
el Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚ, δυνάμει των άρθρων ‧ και ‧ του κανονισμού (EΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, για τις τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο των Ελληνικών Ναυπηγείων
en In the light of the foregoing considerations, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty, according to Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, with regard to the amendments to the investment plan of Hellenic Shipyards
Showing page 1. Found 4580 sentences matching phrase "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά".Found in 1.063 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.