Translations into English:

  • Hellenic Shipyards Co.   

Example sentences with "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά", translation memory

add example
el Προσφεύγουσα: Ελληνικά Ναυπηγεία (Σκαραμαγκάς, Ελλάδα) (εκπρόσωποι: Ι. Δρόσος, Κ. Λουκόπουλος, Α. Χιωτέλλης, Χ. Παναγουλέα, Π. Τζιούμας, Α. Μπαλλά, Β. Βουτσάκης και Ξ. Γκούστα, δικηγόροι
en Applicant: Ellinika Nafpigia (Skaramagkas, Greece) (represented by: I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Khiotellis, K. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis and X. Gkousta, lawyers
el Στα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών μνημονεύονται συγκεκριμένα κονδύλια για την Ολυμπιάδα, τον ΤΑΠ/OTE, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την Εταιρία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Βάμβακος, Νοσοκομεία, την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών κ.α
en The Finance Ministry documents refer to specific funds for the Olympic Games, the staff insurance fund of the Greek Telecommunications Organisation (OTE), the Skaramanga shipyards, the Thessaloniki Water Company, the Bambakos organisation, hospitals, and meeting the needs of the Public Company for Transferable Securities (DEKA), etc
el Κατά τις επαφές που ακολούθησαν, η Επιτροπή ζήτησε από ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν εάν σκόπευαν να χορηγήσουν ή να καταβάλουν οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία για τους σκοπούς του τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου
en In subsequent communications, the Commission asked the Greek authorities to clarify whether they intended to grant or disburse aid to Hellenic Shipyards for the purposes of the amended investment plan
el Η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν η ενίσχυση αυτή συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, ιδίως από τη στιγμή που τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν μπορούν πλέον να λάβουν ενίσχυση αναδιάρθρωσης λόγω της αρχής της εφάπαξ ενίσχυσης και της ρητής διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου που απαγορεύει την παροχή ενίσχυσης σε όλα τα ναυπηγεία τα οποία έχουν επωφεληθεί από τις διατάξεις του κανονισμού
en The Commission has doubts that this aid would be compatible with the common market, especially since Hellenic Shipyards can no longer receive restructuring aid because of the one time-last time principle and the express requirement of Council Regulation (EC) No ‧/‧, which prohibits aid for all shipyards which benefited from its provisions
el για την HDW: ναυπήγηση επιβατηγών και άλλων τύπων εμπορικών πλοίων (πλοία μεταφοράς επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων, θαλαμηγοί), ναυπήγηση πολεμικών πλοίων (υποβρύχια και άλλα πλοία επιφανείας) και επισκευές πλοίων μέσω ναυπηγείων στη Γερμανία, Σουηδία (Kockums) και Ελλάδα (Ελληνικά Ναυπηγεία
en for HDW: civil shipbuilding (passenger- and container ships, yachts), military shipbuilding (submarines and naval surface vessels) and ship repair services through shipyards in Germany, Sweden (Kockums) and Greece (Hellenic Shipyard
el Εκτέλεση παραγγελιών του ΟΣΕ από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε
en Orders placed by Greek Railways (OSE) with Hellenic Shipyards
el Από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές προκύπτει ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία έλαβαν δάνεια με κρατικές εγγυήσεις για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δεν είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή
en The information submitted by the Greek authorities indicates that Hellenic Shipyards obtained a number of loans with State guarantees for the purposes of the investment plan which were not previously approved by the Commission
el Σε απάντηση στο αίτημα της Επιτροπής για υποβολή σχετικής έκθεσης που διατυπώθηκε το ‧, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι μέχρι την ημερομηνία εκείνη η εταιρεία είχε εφαρμόσει το σχέδιο μέχρι το ποσό των ‧ εκατ. δραχμών και ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν εγκρίνει την πρώτη δόση της ενίσχυσης που ανερχόταν σε ‧,‧ εκατ. δραχμές η οποία ωστόσο δεν είχε καταβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία
en In response to the Commission's request for the submission of such a report in ‧, the Greek authorities stated that to that date the company had implemented the plan to the amount of GRD ‧ million and that the relevant authorities had approved the first instalment of the aid amounting to GRD ‧,‧ million, which had not, however, been disbursed to Hellenic Shipyards
el Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των δανείων και των κρατικών εγγυήσεων που ελήφθησαν από τα Ελληνικά Ναυπηγεία
en The Greek authorities also informed the Commission about a number of loans and State guarantees obtained by Hellenic Shipyards
el Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ
en Alleged State aid from Greece to Hellenic Shipyards SA
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ής Οκτωβρίου ‧, για την κρατική ενίσχυση C ‧/‧ (ex Ν ‧/‧) προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
en Commission Decision of ‧ October ‧ on the State aid No C ‧/‧ (ex N ‧/‧) concerning State aid to Hellenic Shipyards ΑΕ (notified under document number C
el Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή ότι σκόπευαν να χορηγήσουν ενίσχυση για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων, ότι επρόκειτο για υφισταμένη ενίσχυση που καλυπτόταν από τους όρους της απόφασης της Επιτροπής του ‧ και ότι οι ελληνικές αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να εγκρίνουν τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης
en The Greek authorities replied to the Commission that they intend to grant aid for the purposes of Hellenic Shipyards' investment plan, that this was existing aid, covered by the terms of the Commission's decision of ‧, and that the Greek authorities have jurisdiction, to approve amendments to the restructuring plan
el Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή ότι δεν είχε χορηγηθεί ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ημερομηνία της τελευταίας ανακοίνωσής τους της ‧ης Φεβρουαρίου
en The Greek authorities also informed the Commission that no aid had been granted to Hellenic Shipyards for the purposes of the investment plan until the date of their last communication of ‧ February
el Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά Επιτροπής
en Action brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
el Αντίθετα, ρήτρα που αποκλείει τη δυνατότητα των Ελληνικών Ναυπηγείων να προβούν σε παραγγελίες σε εταιρείες του εξωτερικού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντιβαίνουσα στην κοινοτική νομοθεσία
en By contrast, a clause which excludes the possibility of Hellenic Shipyards to place orders with foreign companies, might be deemed contrary to Community law
el Τέτοιες εργασίες γίνονται συνήθως στο εξωτερικών καθώς τα ελληνικά ναυπηγεία δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο τα ξένα
en Such projects are often done abroad because Greek shipyards are not as competitive as foreign ones
el Κρατική ενίσχυση- Ενίσχυση C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧)- Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων- Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚ
en State aid- Greece- Aid C‧/‧ (ex NN‧/‧)- Amendments to investment plan of Hellenic Shipyards- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
el Τυχόν μη διεκδίκηση από τον ΟΣΕ των ρητρών και αποζημιώσεων που τα Ελληνικά Ναυπηγεία οφείλουν να καταβάλουν σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες που τα τελευταία ανέλαβαν βάσει προγραμματικής συμφωνίας, δημιουργεί νομικά προβλήματα στο επίπεδο του ανταγωνισμού ή των κρατικών ενισχύσεων
en Would a failure of the Greek Railways to invoke the clauses and claim the compensation due from Hellenic Shipyards in the event of a failure to honour the contracts placed with it on the basis of the programmatic agreements cause legal problems in the field of competition or state aid?
el Τον Σεπτέμβριο του ‧, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση των Ελληνικών Ναυπηγείων για τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναδιάρθρωσής τους
en In September ‧, the Greek authorities submitted to the Commission an application by Hellenic Shipyards for amendments to the investment plan for its restructuring
el Ενίσχυση C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧)- Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων
en Aid C‧/‧ (ex NN‧/‧)- Amendments to investment plan of Hellenic Shipyards
el Στις προγραμματικές αυτές συμφωνίες που υπογράφηκαν το τέλος του ‧ και ήταν ύψους περίπου ‧ δις δραχμών, προβλέπονταν ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις σε περίπτωση που τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους
en These agreements which were signed at the end of ‧ and were worth some GRD ‧ billion contained penalty clauses and provided for compensation in case Hellenic Shipyards failed to meet its obligations
el Υπόθεση T-‧/‧: Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά Επιτροπής
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
el Μετά την έγκριση της διαγραφής των χρεών των Ελληνικών Ναυπηγείων από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ας Ιουνίου ‧, για την ενίσχυση ορισμένων ναυπηγείων που τελούν υπό αναδιάρθρωση, η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση του ναυπηγείου με βάση το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή δυνάμει της εβδόμης οδηγίας για τις ναυπηγικές εργασίες
en Following the approval of Hellenic Shipyards' debts write-off under Council Regulation (EC) No ‧/‧, which provided for aid to certain shipyards under restructuring, the Commission approved investment aid aimed at the restructuring of the shipyard on the basis of an investment plan submitted to the Commission pursuant to the Seventh Shipbuilding Directive
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ας Ιουλίου ‧, για τις ενισχύσεις C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧, CP ‧/‧ και CP ‧/‧) που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
en Commission Decision of ‧ July ‧ on the measures C ‧/‧ (ex NN ‧/‧, CP ‧/‧ and CP ‧/‧) implemented by Greece in favour of Hellenic Shipyards (notified under document C
el Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου αλλά και επίσημες ανακοινώσεις, η εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. δηλώνει αδυναμία να εκτελέσει εντός των συμφωνηθέντων χρόνων παραγγελίες για την προμήθεια τροχαίου υλικού (βαγόνια προαστιακού, κλινάμαξες, επιβατικά κλπ.) που της ανατέθηκαν από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) βάσει προγραμματικών συμφωνιών
en According to Greek press reports and official statements, Hellenic Shipyards has announced that it is unable to honour its contractual obligations within the agreed time limit to supply rolling stock (suburban carriages, sleeping cars and passenger carriages, etc.) commissioned by Greek Railways on the basis of programmatic agreements
Showing page 1. Found 4580 sentences matching phrase "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά".Found in 0.958 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.