Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
el Θέμα: Απαλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία από την καταβολή Φόρου Ακινήτου Περιουσίας
en Subject: Local property tax (ICI) exemption for the Catholic Church in Italy
el Η κίνηση ήταν απόκριση σε διαμαρτυρίες της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία προειδοποίησε ότι ο καταναλωτισμός καταλαμβάνει τις ζωές των ανθρώπων και υπονομεύει τη θρησκεία
en The move was in response to complaints from the Catholic Church, which warned that consumerism was taking over peoples ' lives and undermining religion
el βάσει της Συμφωνίας Οικονομικών Υποθέσεων, η καθολική εκκλησία απολαμβάνει φορολογικά οφέλη και εξαιρέσεις που δεν απολαμβάνει κανένα άλλο θρησκευτικό δόγμα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση ανάμεσα στις εκκλησίες που είναι εγγεγραμμένες στην Ισπανία
en by virtue of the Agreement concerning Economic Affairs, the Catholic Church enjoys tax benefits and exemptions that are not enjoyed by any other religious faith in Spain, which constitutes religious discrimination against the other religious faiths registered in that country
el " κατηγορία ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της Yolanda Pulecio de Betancourt, μητέρας του γάλλου πρώην υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, του Monsignor Luis Augusto Castro, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στην Κολομβία, και του δόκτορος Jose Noe Rios, γενικού γραμματέα του Φιλελεύθερου Κόμματος της Κολομβίας, είναι όλοι υποστηρικτές του αντάρτικου κινήματος της χώρας, είναι παράλογη και θέτει την ομάδα σε σοβαρό κίνδυνο.
en The accusation that the delegation's members, including Yolanda Pulecio de Betancourt, mother of the French former Colombian presidential candidate, Monsignor Luis Augusto Castro, the head of the Catholic Church in Colombia, and Dr Jose Noe Rios, the general secretary of the Colombian Liberal Party, are all supporters of the country's guerrilla movement, is both preposterous and puts the group in grave danger.
el Στις ‧ Φεβρουαρίου ‧, η εκκλησία της ελληνικής καθολικής μειονότητας του Ocna Mures στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας (επίσης αποκαλούμενη με το όνομα Ανατολικό Καθολικό Δόγμα, ή Ουνίτες), αφού έλαβε νομική κατοχύρωση από το δικαστήριο, μπόρεσε να ανακτήσει την κυριότητα της εκκλησίας της
en On ‧ February ‧, after having gained legal title in the courts, the Greek Catholic minority (also called Eastern Rite Catholic, or Uniates) Church of Ocna Mures, Transylvania, Romania, could recover their church
el ποιες πρωτοβουλίες αναγνώρισης, πρόληψης και κυρώσεων, καθώς και διπλωματικές πρωτοβουλίες προτίθεται να προωθήσει σε απάντηση των δηλώσεων αυτών και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεύθυνη εκστρατεία της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού που κινδυνεύει να καταστήσει μάταιες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές αντιμετώπισης της εξάπλωσης του AIDS των σχετικών θανάτων και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων ασθενειών στην Ευρώπη και τον κόσμο
en what measures in the form of information, prevention, sanctions and diplomatic moves it intends to promote in response to these claims and in order to oppose the irresponsible campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State, which threatens to nullify the European and international policies to combat the spread of AIDS, the deaths caused by it and other sexually transmitted diseases in Europe and worldwide
el στο σημείο δ), το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατερανού, με το οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζει στα κεντρικά όργανα της Καθολικής Εκκλησίας την απαλλαγή από οιαδήποτε ανάμειξη του ιταλικού κράτους
en in point (d) it is stated that Article ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
el Η εκστρατεία κατά των προφυλακτικών της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού λαμβάνει ιδίως χώρα στα έθνη του τρίτου κόσμου που μαστίζονται από το AIDS και όπου η εκκλησία αυτή έχει σημαντική εξουσία στη διανομή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών συνεπειών·
en the anti-condom campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State is being conducted in particular in third-world countries devastated by AIDS, where it has substantial power over the distribution of medicine and health-care supplies and where the campaign is likely to have catastrophic effects
el Ο Thich Quang Do, η ηγέτης της εκκλησίας, τελεί ακόμα υπό κράτηση και οι εκτάσεις γης που ανήκουν στους Καθολικούς είναι ακόμα κατασχεμένες.
en Thich Quang Do, the leader of the church, is still being held under arrest, and the land belonging to the Catholics is still confiscated.
el Καθώς κατάγομαι από την Ιρλανδία, μπορώ να επιβεβαιώσω το τραγικό γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά προέρχονται παραδοσιακά από θεσμούς εντός των οποίων υποτίθεται ότι είναι ασφαλή, από ορισμένες οικογένειες και ορισμένους χώρους της Καθολικής Εκκλησίας.
en Coming from Ireland, I can confirm tragically that threats to children come traditionally from within institutions where they are supposed to be safe, within certain families and within certain areas of the Catholic Church.
el Αναφέρομαι ειδικά στα δικαιώματα των μελών της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αυτή τη στιγμή διώκεται και απειλείται με εξαφάνιση στην Ινδία.
en I refer in particular to the rights of members of the Catholic Church, which is currently being persecuted and threatened with extinction in India.
el Αγιοποίησε τον Ιβάν Μέρτζ, έναν Καθολικό θεολόγο και έδωσε άφεση αμαρτιών στον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στη σφαγή περισσότερων από ‧ Ορθόδοξων Σέρβων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
en He beatified Ivan Merz, a Catholic theologian, and appealed for forgiveness for the Catholic Church 's role in a massacre of over ‧ rthodox Serbs during World War II
el Οι γυναίκες δεν υφίστανται διακρίσεις διά νόμου καθ' οιονδήποτε τρόπο και όλα τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών τυχγάνουν της καθολικής αποδοκιμασίας, τόσο των πολιτών όσο και της Καθολικής Εκκλησίας.
en Women do not suffer discrimination by the law in any way, and all instances of violence against women are universally condemned, both by the citizens and by the Catholic Church.
el Από την ημέρα που το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου υπέβαλε το ερώτημα, οι αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος (ELN) απελευθέρωσαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες Ευρωπαίους, χάρη στη μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας και τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών
en Since the Honourable Member asked his question, two of the three European citizens who had been abducted have been released by the ELN guerrilla through the mediation of the Catholic Church, with the assistance of the United Nations (UN
el Οι σχέσεις του Μέσιτς με την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας ήσαν πάντα υπό συνεχή ένταση αφού ο Μέσιτς επέκρινε την συμμετοχή της εκκλησίας στα πολιτικά και η εκκλησία τον επέκρινε ισχυριζόμενη ότι δεν προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα
en Mesic 's relations with the Catholic Church 's hierarchy were under constant tension, as he criticized their involvement in politics and they criticized him claiming he is not protecting national interests
el Είναι το πρώτο Γουέστερν της Καθολικής Εκκλησίας
en It' s the first Catholic Western
el Είναι ντροπή οι αρχές της δεξιάς στη Δημοκρατία της Πολωνίας, υποκύπτοντας στις πιέσεις που ασκεί η ιεραρχία της καθολικής εκκλησίας, να αρνούνται στους Πολωνούς τα δικαιώματα που δικαιούνται.
en It is disgraceful that the right-wing authorities in the Republic of Poland, by succumbing to pressure from the hierarchy of the Catholic Church, are denying Poles rights to which they are entitled.
el (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ο συνάδελφός μας του ριζοσπαστικού κόμματος Maurizio Turco υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα φορολογικά προνόμια της καθολικής εκκλησίας και εταιρειών που συνδέονται με αυτή στην Ιταλία και την Ισπανία.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, during the last parliamentary term our Radical Party colleague, Maurizio Turco, asked the European Commission some questions about the tax privileges of the Catholic Church and companies revolving around it in Italy and Spain.
el Και στις δύο χώρες, όλο το κρατικό οικοδόμημα και ο κατασταλτικός μηχανισμός έχουν ως στόχο την καταστροφή του Χριστιανισμού - τόσο της Καθολικής Εκκλησίας όσο και των Προτεσταντικών ομάδων.
en In both countries, the entire structure of the state and the apparatus of repression has been directed at the destruction of Christianity - of both the Catholic Church and Protestant groups.
el Αυτή είναι η εντολή όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο δραστηριότητας της Καθολικής Εκκλησίας στην Πολωνία.
en This is the instruction concerning the protection of personal data in the activity of the Catholic Church in Poland.
el Δεν είμαστε οι μόνοι που επισημαίνουν αυτές τις καταχρήσεις: ηχηρές διαμαρτυρίες εξέφρασε μεγάλο μέρος της καθολικής εκκλησίας και κοσμικοί ή θρησκευτικοί σύλλογοι και οργανώσεις εθελοντών.
en We are not alone in highlighting these abuses: there have been loud protests from large parts of the Catholic Church, and both lay and Catholic voluntary associations and organisations.
el Στο πλαίσιο αυτό, το Βατικανό εκφράζει την άποψη της καθολικής εκκλησίας
en In this context, the Vatican represents the view of the Catholic Church
el Με την έννοια της κοινωνικής θεωρίας της καθολικής εκκλησίας, η επικουρικότητα είναι στην πραγματικότητα η υποστήριξη των μικρών μονάδων - των οικογενειών και της πλειοψηφίας των απασχολούμενων σε εξαρτημένη εργασία - προκειμένου να μπορέσουν να φροντίζουν οι ίδιες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Με αυτό το πνεύμα δεν θα χρειάζεται μιλάμε με κριτήριο τα επενδυτικά συμφέροντα των προμηθευτών διαφόρων προϊόντων, αλλά θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο για το πώς θα καταφέρουμε την άρση των εμποδίων για το χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής προσδοκίας.
en According to catholic social doctrine, subsidiarity means that we should actually enable the small units - the families and most dependent employees - to make their own provisions for old-age, and that we should concern ourselves not so much with the investment interests of individual suppliers of products as a criteria, but with how we can reduce the number of hurdles to vesting periods.
el ποιές πρωτοβουλίες αναγνώρισης, πρόληψης και κυρώσεων, καθώς και διπλωματικές πρωτοβουλίες προτίθεται να προωθήσει σε απάντηση των δηλώσεων αυτών και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεύθυνη εκστρατεία της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού που κινδυνεύει να καταστήσει μάταιες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές αντιμετώπισης της εξάπλωσης του AIDS των σχετικών θανάτων και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων ασθενειών στην Ευρώπη και τον κόσμο
en what measures in the form of information, prevention, sanctions and diplomatic moves it intends to promote in response to these claims and in order to oppose the irresponsible campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State, which threatens to nullify the European and international policies to combat the spread of AIDS, the deaths caused by it and other sexually transmitted diseases in Europe and worldwide
el Μη μουσουλμάνοι, χριστιανοί, μέλη της ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας και προτεστάντες υφίστανται διωγμό επειδή δεν επιτρέπεται να χτίσουν εκκλησίες.
en Non-Muslims, Christians, members of the Orthodox Catholic Church and Protestants all suffer from persecution because they are not allowed to build churches.
Showing page 1. Found 1485167 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 98.669 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.