Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
Σε μιαν άλλη περιοχή της Τυφλίδας, μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας ασκούν πίεση στις αρχές προκειμένου να αποτραπούν τα θυρανοίξια μιας καθολικής εκκλησίας.In another area of Tiblisi, members of the Orthodox Church are putting pressure on the authorities to prevent the opening of a Catholic church.
Έχουν ειπωθεί εδώ ορισμένα σωστά πράγματα για τη σαρία και την Ισλαμική Διάσκεψη, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι Αλβανοί είναι ανεκτικοί έναντι των τριών κύριων θρησκειών στη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας.Some correct things have been said here about sharia and the Islamic Conference, but we must bear in mind that the Albanians are tolerant towards all three main religions in their country, including the Eastern Orthodox and the Catholic churches.
Το πρόβλημα είναι το ακόλουθο: τα συμφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος και η διείσδυσή τους στη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχει οδηγήσει σε αμέτρητες παράνομες χωματερές, διασκορπισμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια της Καμπανίας, η συνεχής εισδοχή επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων από άλλες περιφέρειες, ιδίως από τη Βόρεια Ιταλία, η αδυναμία των τοπικών αρχών, η πολιτισμική καθυστέρηση του πληθυσμού όσον αφορά την προσέγγιση του ζητήματος των απορριμμάτων ως πόρων, τα βέτο που συνδέονται με την τοποθεσία κατασκευής διαφόρων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ακόμη και από εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας, οι διαφωνίες όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους επιστημονικούς κύκλους, όσον αφορά, για παράδειγμα, τις μεθόδους διάθεσης, η ανεπαρκής τεχνολογία που επελέγη για την σχεδιαζόμενη μονάδα τελικής διάθεσης, κατόπιν ευρωπαϊκής πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Καμπανία το 1998.The problem is this: the interest of organised crime and its infiltration into waste management, which has resulted in countless illegal dumps scattered over the Campania region; the constant acceptance of dangerous and toxic waste from other regions, especially northern Italy; the weakness of the local authorities; the cultural backwardness of the population in its approach to waste as a resource; the vetoes relating to the siting of various waste disposal plant, even by representatives of the local Catholic Church; the divisions not only in political but also in scientific circles regarding, for example, disposal methods; the inadequate technology chosen for the planned end-disposal plant following a European call for tenders in Campania in 1998.
Αυτό το βασίλειο, το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι της Εκκλησίας, δεν μπορεί να κάνει κάποιον συγκεκριμένο νόμο, ασύμφωνο με τους γενικότερους νόμους της Παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας του ΧριστούThis realm, being but one small part of the Church, cannot make any particular law disagreeable to the general laws of Christ' s universal Catholic Church
Ποια ποσά έλαβαν κατά τα έτη ‧-‧ οι ακόλουθες οργανώσεις της καθολικής εκκλησίας από την ΕΕWhat amounts did the following organisations, which are run by the Catholic Church, receive from the EU in the period
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται να συναθροίζονται ελεύθερα μόνον οι οπαδοί των τεσσάρων θρησκειών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την κυβέρνηση: χριστιανοί ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, καθολικοί και μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ερυθραίας (η οποία υπάγεται στην Παγκόσμια Λουθηρανική ΟμοσπονδίαOnly the four government-sanctioned religious groups in the country- Orthodox Christians, Muslims, Catholics, and members of the Evangelical Church of Eritrea (which is affiliated with the Lutheran World Federation)- are allowed to meet freely
Καθώς κατάγομαι από την Ιρλανδία, μπορώ να επιβεβαιώσω το τραγικό γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά προέρχονται παραδοσιακά από θεσμούς εντός των οποίων υποτίθεται ότι είναι ασφαλή, από ορισμένες οικογένειες και ορισμένους χώρους της Καθολικής Εκκλησίας.Coming from Ireland, I can confirm tragically that threats to children come traditionally from within institutions where they are supposed to be safe, within certain families and within certain areas of the Catholic Church.
Όταν, δημοσίως, έχω επιτεθεί στις πρακτικές της καθολικής εκκλησίας το προσκύνημα και τη λατρεία των αγίων, το σύρσιμο στον σταυρό, το σεβασμό των ιερέωνWhen, to you and to others, I have attacked the practices of the Catholic Church-- pilgrimages and the worshipping of saints, crawling to the cross, veneration of priests
Από την ημέρα που το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου υπέβαλε το ερώτημα, οι αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος (ELN) απελευθέρωσαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες Ευρωπαίους, χάρη στη μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας και τη βοήθεια των Ηνωμένων ΕθνώνSince the Honourable Member asked his question, two of the three European citizens who had been abducted have been released by the ELN guerrilla through the mediation of the Catholic Church, with the assistance of the United Nations (UN
εάν θεωρεί ότι οι δηλώσεις των ιθυνόντων της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού όσον αφορά τα προφυλακτικά είναι ορθές βάσει των επιστημονικών πληροφοριών που διαθέτειwhether it considers that the statements made by leaders of the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State regarding condoms are correct according to the scientific information it has as its disposal
Αναφέρομαι ειδικά στα δικαιώματα των μελών της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αυτή τη στιγμή διώκεται και απειλείται με εξαφάνιση στην Ινδία.I refer in particular to the rights of members of the Catholic Church, which is currently being persecuted and threatened with extinction in India.
Στο Βιετνάμ υπάρχει επίσης σοβαρή καταστολή των δραστηριοτήτων της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.In Vietnam, too, there is severe repression of the activities of the Catholic Church and other religious communities.
Εάν κανείς ταξιδεύσει εκεί, π.χ. στην περιοχή της Μπάνια Λούκα, όπου τίποτα δεν έχει καταστραφεί, τότε μπορεί να διαπιστώσει ότι η επανοικοδόμηση αφορά μόνο τα τεμένη και τις καθολικές εκκλησίες.Travelling round, in the Banja Luka area, for example, where there is no devastation, you see that the only things which need rebuilding are mosques and catholic churches.
O επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Β- Ε στέλνει το μήνυμα του Πάσχα, ηχεί το συναγερμόBiH Catholic Church head delivers Easter message, sounds alarm
Θέμα: Απαλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία από την καταβολή Φόρου Ακινήτου ΠεριουσίαςSubject: Local property tax (ICI) exemption for the Catholic Church in Italy
ποιές πρωτοβουλίες αναγνώρισης, πρόληψης και κυρώσεων, καθώς και διπλωματικές πρωτοβουλίες προτίθεται να προωθήσει σε απάντηση των δηλώσεων αυτών και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεύθυνη εκστρατεία της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού που κινδυνεύει να καταστήσει μάταιες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές αντιμετώπισης της εξάπλωσης του AIDS των σχετικών θανάτων και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων ασθενειών στην Ευρώπη και τον κόσμοwhat measures in the form of information, prevention, sanctions and diplomatic moves it intends to promote in response to these claims and in order to oppose the irresponsible campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State, which threatens to nullify the European and international policies to combat the spread of AIDS, the deaths caused by it and other sexually transmitted diseases in Europe and worldwide
Είναι το πρώτο Γουέστερν της Καθολικής ΕκκλησίαςIt' s the first Catholic Western
Οι κομάντος κατά των εκτρώσεων, καθοδηγούμενοι από τους καθολικούς φονταμενταλιστές, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να σκοτώσουν, όπως οι Αμερικανοί ομόλογοί τους, αλλά εκφράζουν ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά τους να επιβάλουν, ακόμα και διά της βίας, τους στόχους και τις αξίες τους: επιστροφή σε μία επιβεβλημένη ηθική τάξη και στην κυριαρχία του θρησκευτικού στοιχείου στη δημόσια ζωή, απειλές σχετικά με τη θέση των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, όλα συνδυασμένα με βίαιες δηλώσεις ξενοφοβίας και αντισημιτισμού.The anti-abortion commandos, guided by Catholic fundamentalists, have not killed as yet in Europe as their American counterparts have done. However, they clearly demonstrate this movement's determination to impose its objectives and values, even by force: the return to an imposed moral order and the intrusion of religious issues into the public sphere, as well as threats to the status of women, the rights of homosexuals and secularity, and all this accompanied by violently xenophobic and anti-Semitic statements.
βάσει της Συμφωνίας Οικονομικών Θεμάτων μεταξύ της Ισπανίας και της Αγίας Έδρας, το σύστημα χρηματοδότησης της καθολικής εκκλησίας στηρίζεται σε ένα σύστημα επιχορήγησης με βάση την Ενιαία Εισφορά των Ιδιωτών υπέρ της καθολικής εκκλησίας, καθώς και σε μια επιχορήγηση από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό (η οποία ανέρχεται περίπου στα ‧ εκατομμύρια πεσέτεςUnder the Agreement concerning Economic Affairs between Spain and the Holy See, the system for financing the Catholic Church takes the form of an allocation system based on each taxpayer's income-tax statement explicitly in favour of the Catholic Church, and an allocation from the Spanish general budget (amounting to an average of ‧ million pesetas
Και στις δύο χώρες, όλο το κρατικό οικοδόμημα και ο κατασταλτικός μηχανισμός έχουν ως στόχο την καταστροφή του Χριστιανισμού - τόσο της Καθολικής Εκκλησίας όσο και των Προτεσταντικών ομάδων.In both countries, the entire structure of the state and the apparatus of repression has been directed at the destruction of Christianity - of both the Catholic Church and Protestant groups.
Επιπλέον, καταδικάζω την απαράδεκτη δίωξη χριστιανών από την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την αξιοκατάκριτη καταστολή των δραστηριοτήτων της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Βιετνάμ. "Moreover, I repudiate the deplorable persecution of Christians by the government of the Islamic Republic of Iran, as well as the reprehensible repression of the activities of the Catholic Church and other religious communities in Vietnam.
Δεν είμαστε οι μόνοι που επισημαίνουν αυτές τις καταχρήσεις: ηχηρές διαμαρτυρίες εξέφρασε μεγάλο μέρος της καθολικής εκκλησίας και κοσμικοί ή θρησκευτικοί σύλλογοι και οργανώσεις εθελοντών.We are not alone in highlighting these abuses: there have been loud protests from large parts of the Catholic Church, and both lay and Catholic voluntary associations and organisations.
Θέμα: Σύλληψη του Santo De Pretis και διάκριση σε βάρος της καθολικής εκκλησίας στο ΤζιμπουτίSubject: Arrest of Father Sandro De Pretis and discrimination against the Catholic Church in Djibouti
Στο πλαίσιο αυτό, το Βατικανό εκφράζει την άποψη της καθολικής εκκλησίαςIn this context, the Vatican represents the view of the Catholic Church
Ένα σαφές δείγμα γι' αυτό είναι και το γεγονός ότι ο Μεγάλος Μουφτής συνοδεύεται στη σημερινή του επίσκεψη από υψηλόβαθμους θρησκευτικούς ηγέτες -αυτή ήταν σαφής επιθυμία του- και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά εδώ ιδίως τον προκαθήμενο της Χαλδαϊκής Καθολικής Εκκλησίας της Συρίας, Επίσκοπο Antoine Audo.This is clearly symbolised by the fact that the Grand Mufti is accompanied on today's visit by high-ranking religious leaders. That was his express wish, and may I make special mention of Bishop Antoine Audo, head of the Chaldean Catholic Church in Syria, and bid him a warm welcome.
Showing page 1. Found 1485167 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 261.12 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.