Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
el Το 1979, μόλις έναν χρόνο μετά την εκλογή του Καρόλου Βοϊτίλα ως ανώτατου ποντίφικα της Καθολικής Εκκλησίας, ενώ στην Ιταλία και σε άλλες χώρες διεξάγονταν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εσείς συμμετείχατε ενεργά στο ημιπαράνομο τότε συνδικαλιστικό σωματείο Solidarność, που αγωνίστηκε να φέρει τη δημοκρατία και την ελευθερία στη χώρα σας.
en In 1979, just one year after Karol Wojtyla was elected Supreme Pontiff of the Catholic Church, while in Italy and in other countries the first European Parliament elections were being held, you were active in the then semi-clandestine trade union Solidarność, which fought to bring democracy and freedom to your country.
el Οι γυναίκες δεν υφίστανται διακρίσεις διά νόμου καθ' οιονδήποτε τρόπο και όλα τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών τυχγάνουν της καθολικής αποδοκιμασίας, τόσο των πολιτών όσο και της Καθολικής Εκκλησίας.
en Women do not suffer discrimination by the law in any way, and all instances of violence against women are universally condemned, both by the citizens and by the Catholic Church.
el Το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατεράνο, το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, κατοχυρώνει τη μη ανάμειξη του Ιταλικού κράτους στους κεντρικούς φορείς της Καθολικής Εκκλησίας
en Article ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
el Με την έννοια της κοινωνικής θεωρίας της καθολικής εκκλησίας, η επικουρικότητα είναι στην πραγματικότητα η υποστήριξη των μικρών μονάδων - των οικογενειών και της πλειοψηφίας των απασχολούμενων σε εξαρτημένη εργασία - προκειμένου να μπορέσουν να φροντίζουν οι ίδιες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Με αυτό το πνεύμα δεν θα χρειάζεται μιλάμε με κριτήριο τα επενδυτικά συμφέροντα των προμηθευτών διαφόρων προϊόντων, αλλά θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο για το πώς θα καταφέρουμε την άρση των εμποδίων για το χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής προσδοκίας.
en According to catholic social doctrine, subsidiarity means that we should actually enable the small units - the families and most dependent employees - to make their own provisions for old-age, and that we should concern ourselves not so much with the investment interests of individual suppliers of products as a criteria, but with how we can reduce the number of hurdles to vesting periods.
el 'Εχει επίσης λάβει γνώση η Επιτροπή της αντίθετης προς την εξέλιξη αυτή θέσης που έλαβε το Βατικανό, δηλαδή η εγκατεστημένη εκεί εξουσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας; η οποία καταδίκασε προσφάτως το γάμο αυτό και κάλεσε τους καθολικούς βουλευτές να αντιταχθούν σε μια τέτοια νομοθεσία
en Is the Commission aware of the position adopted by the Roman Catholic Church's Congregation for the Doctrine of the Faith in the Vatican City opposing this, the Congregation's recent explicit rejection of such marriages and its call for Catholic parliamentarians to oppose their legalisation?
el Ένα σαφές δείγμα γι' αυτό είναι και το γεγονός ότι ο Μεγάλος Μουφτής συνοδεύεται στη σημερινή του επίσκεψη από υψηλόβαθμους θρησκευτικούς ηγέτες -αυτή ήταν σαφής επιθυμία του- και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά εδώ ιδίως τον προκαθήμενο της Χαλδαϊκής Καθολικής Εκκλησίας της Συρίας, Επίσκοπο Antoine Audo.
en This is clearly symbolised by the fact that the Grand Mufti is accompanied on today's visit by high-ranking religious leaders. That was his express wish, and may I make special mention of Bishop Antoine Audo, head of the Chaldean Catholic Church in Syria, and bid him a warm welcome.
el υπογραμμίζοντας ότι στο Βιετνάμ επίσης καταγράφεται έντονη καταστολή των δραστηριοτήτων της καθολικής εκκλησίας καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες των βιετναμέζων montagnards
en whereas in Vietnam too, the activities of the Catholic Church and of other religious communities have been severely repressed, as is demonstrated by the serious situation facing the communities of Vietnamese montagnards
el Ο Thich Quang Do, η ηγέτης της εκκλησίας, τελεί ακόμα υπό κράτηση και οι εκτάσεις γης που ανήκουν στους Καθολικούς είναι ακόμα κατασχεμένες.
en Thich Quang Do, the leader of the church, is still being held under arrest, and the land belonging to the Catholics is still confiscated.
el (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ο συνάδελφός μας του ριζοσπαστικού κόμματος Maurizio Turco υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα φορολογικά προνόμια της καθολικής εκκλησίας και εταιρειών που συνδέονται με αυτή στην Ιταλία και την Ισπανία.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, during the last parliamentary term our Radical Party colleague, Maurizio Turco, asked the European Commission some questions about the tax privileges of the Catholic Church and companies revolving around it in Italy and Spain.
el Ο πληθυσμός στα Κεντρικά Υψίπεδα υποφέρει σε μεγάλο βαθμό όπως και ο καθολικός λαός Χμονγκ και οι οπαδοί της Μενονιτικής εκκλησίας στη χώρα.
en People in the Central Highlands are suffering badly as well as the Catholic Hmong people and the Mennonite followers in the country.
el O επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Β- Ε στέλνει το μήνυμα του Πάσχα, ηχεί το συναγερμό
en BiH Catholic Church head delivers Easter message, sounds alarm
el " Δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ ", εξηγεί ο αρχιερέας της καθολικής εκκλησίας της Αντιοχείας Ντομένικο Μπερτόλι
en " There are no problems here, " the head priest of the Catholic Church of Antioch, Domineco Bertogli, explains
el υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, όπου οι αρχές εξακολουθούν να καταστέλλουν κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ιδίως έναντι της καθολικής εκκλησίας, πολλά μέλη και επίσκοποι της οποίας κρατούνται από πολλά χρόνια και ορισμένοι εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο στη φυλακή
en having regard to the seriousness of the situation regarding religious freedom in the People's Republic of China, where the authorities continue to repress any religious expression, particularly by the Catholic Church, many of whose members and bishops have been imprisoned for a number of years and some of whom have died in prison
el στις ‧ Οκτωβρίου ‧ δημοσιεύθηκε στη βρετανική καθημερινή εφημερίδα Guardian με τίτλο We have faith in condoms (έχουμε εμπιστοσύνη στα προφυλακτικά) σύμφωνα με το οποίο οι ιθύνοντες της Καθολικής Εκκλησίας, άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού δεν συνιστούν τη χρήση του προφυλακτικού ως μέθοδο πρόληψης του AIDS υποστηρίζοντας ότι ο ιός HIV διαπερνά τον πυκνό ιστό πλαστικού των προφυλακτικών καθιστώντας ανώφελη την προστασία·
en on ‧ October ‧ the British daily newspaper The Guardian' published an article entitled We have faith in condoms stating that Catholic Church leaders/alias the Holy See/alias the Vatican City State are warning against using condoms to prevent AIDS, claiming that the HIV virus can pass through the thick mesh of rubber in condoms, hence making them useless for protection
el Εάν κανείς ταξιδεύσει εκεί, π.χ. στην περιοχή της Μπάνια Λούκα, όπου τίποτα δεν έχει καταστραφεί, τότε μπορεί να διαπιστώσει ότι η επανοικοδόμηση αφορά μόνο τα τεμένη και τις καθολικές εκκλησίες.
en Travelling round, in the Banja Luka area, for example, where there is no devastation, you see that the only things which need rebuilding are mosques and catholic churches.
el Τους προέτρεψε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ενότητα της Αλβανικής Καθολικής Εκκλησίας
en He urged them to continue to strive for unity within the Albanian Catholic Church
el Αυτή είναι η εντολή όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο δραστηριότητας της Καθολικής Εκκλησίας στην Πολωνία.
en This is the instruction concerning the protection of personal data in the activity of the Catholic Church in Poland.
el Ποια ποσά έλαβαν κατά τα έτη ‧-‧ οι ακόλουθες οργανώσεις της καθολικής εκκλησίας από την ΕΕ
en What amounts did the following organisations, which are run by the Catholic Church, receive from the EU in the period
el Ενώπιον αυτού του κοινού, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δραστηριότητες της εκκλησίας της Ουγγαρίας και επέκρινε το κοσμικό κράτος, το οποίο, όπως ανέφερε, ταλανίζει τις οικογένειες· καταδίκασε τον νόμο που επιτρέπει στα ανύπανδρα ζευγάρια να εγγράφονται στο μητρώο ως νόμιμες σχέσεις, λόγω του ότι νομιμοποιείται η συμβίωση ανύπανδρων ζευγαριών και δίδονται πολιτικά δικαιώματα στα ζευγάρια ομοφυλοφίλων.
en At this audience, the head of the Catholic Church expressed appreciation for the activities of the Hungarian church and criticised the secular state, which he said penalises families; he condemned the law allowing unmarried couples to register as legal partnerships on the grounds that it legalises cohabitation by unmarried couples and gives civic rights to gay partnerships.
el Θέμα: Απαλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία από την καταβολή Φόρου Ακινήτου Περιουσίας
en Subject: Local property tax (ICI) exemption for the Catholic Church in Italy
el Έχουν ειπωθεί εδώ ορισμένα σωστά πράγματα για τη σαρία και την Ισλαμική Διάσκεψη, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι Αλβανοί είναι ανεκτικοί έναντι των τριών κύριων θρησκειών στη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας.
en Some correct things have been said here about sharia and the Islamic Conference, but we must bear in mind that the Albanians are tolerant towards all three main religions in their country, including the Eastern Orthodox and the Catholic churches.
el Μετέβη στην επαρχία για την κηδεία του Επισκόπου Μαρκ Σόπι, ιεράρχη της Καθολικής Εκκλησίας στο Κοσσυφοπέδιο από το
en He was in the province for the funeral of Bishop Mark Sopi, the head of the Catholic Church in Kosovo since
el " κατηγορία ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της Yolanda Pulecio de Betancourt, μητέρας του γάλλου πρώην υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, του Monsignor Luis Augusto Castro, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στην Κολομβία, και του δόκτορος Jose Noe Rios, γενικού γραμματέα του Φιλελεύθερου Κόμματος της Κολομβίας, είναι όλοι υποστηρικτές του αντάρτικου κινήματος της χώρας, είναι παράλογη και θέτει την ομάδα σε σοβαρό κίνδυνο.
en The accusation that the delegation's members, including Yolanda Pulecio de Betancourt, mother of the French former Colombian presidential candidate, Monsignor Luis Augusto Castro, the head of the Catholic Church in Colombia, and Dr Jose Noe Rios, the general secretary of the Colombian Liberal Party, are all supporters of the country's guerrilla movement, is both preposterous and puts the group in grave danger.
el Αγιοποίησε τον Ιβάν Μέρτζ, έναν Καθολικό θεολόγο και έδωσε άφεση αμαρτιών στον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στη σφαγή περισσότερων από ‧ Ορθόδοξων Σέρβων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
en He beatified Ivan Merz, a Catholic theologian, and appealed for forgiveness for the Catholic Church 's role in a massacre of over ‧ rthodox Serbs during World War II
el Παρά τις έμμεσες αναφορές στην εγκληματική θεωρία της "σύγκρουσης πολιτισμών" και τους τυφλωμένους ισχυρισμούς της Καθολικής Εκκλησίας, το κείμενο αυτό είναι ένα μέσο για να απαιτηθεί θρησκευτική ελευθερία ανά τον κόσμο και προστασία των θρησκευόμενων προσώπων από τον φανατισμό.
en Despite its implicit references to the criminal theory of a 'clash of civilisations' and to the blind claims of the Catholic church, this text is a means of demanding religious freedom around the world and the protection of practising individuals against fanaticism.
Showing page 1. Found 1485167 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 105.798 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.