Translations into English:

  • World Tourism Organisation   

Example sentences with "Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού", translation memory

add example
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ του να δοθεί στην παρούσα γνωμοδότηση ο τίτλος Δήλωση του Κατοβίτσε σχετικά με την τουριστική πολιτική στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, αφού δημοσιευθεί και διαδοθεί, να αποτελέσει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Παγκόσμια Ημέρα του Τουρισμού ‧, που προσδιορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ΤουρισμούThe EESC has decided to publish and distribute this opinion under the title the Katowice Declaration on Tourism Policy in the enlarged EU and that it should be the Committee's contribution to World Tourism Day ‧, organised by the World Tourism Organisation
υποστηρίζει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ)·supports a cooperation agreement on sustainable tourism with the World Tourism Organisation (WTO
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει ένα διπλασιασμό του αριθμού των αφίξεων τουριστών, μέχρι περίπου τα 720 εκατομμύρια ετησίως το έτος 2020.The World Tourism Organisation anticipates a doubling in the number of tourist arrivals up to a figure of approximately 720 million per year by the year 2020.
" Madeira είναι ένα σχετικό παράδειγμα, αφού την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που απένειμε στην περιοχή τη υψηλότερη βαθμολογία στα 13 από τα 15 κριτήρια αξιολόγησής του.Madeira is an example of this, having been classed last week as one of the best tourist destinations in the world by the World Tourism Organisation, which awarded the region the highest rating on 13 of its 15 assessment criteria.
Γενικά, η ανάπτυξη του τομέα-- που αντιστοιχεί στο ‧ % του ΑΕΠ της παγκόσμιας οικονομίας-- είναι πιθανόν να αποτελέσει καλά νέα, σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς-- σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕOverall, growth of the sector-- which accounts for ‧ % GDP of the global economy-- is potentially good news, in this difficult economic time-- according to a report by the World Tourism Organisation at the UN
Ενσωμάτωση των γραμμών δράσης που μπορούν να συμβάλουν σε μία εναλλακτική δυνατότητα: στο κείμενο της γνωμοδότησης αυτής εξετάζονται οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι εμπειρίες οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού ΤουρισμούIntegration of lines of action that can contribute to an alternative: the EESC's previous opinions, the Commission's and European Parliament's initiatives and the initiatives of institutions such as the World Tourism Organisation and the International Bureau of Social Tourism, are explored in the text of this opinion
Θα υλοποιηθεί νέος " Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού ", σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ώστε να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός τουριστών, εισροής συναλλάγματος, και να αφουγκραστούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτώνA new " Tourism Satellite Account ", in partnership with the World Tourism Organisation, will be introduced to determine the exact number of tourists, foreign currency inflow, and to have a better grasp on consumers ' needs
Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προέβλεψε σε πρόσφατη έκθεση ότι ο Τουρισμός της Τουρκίας θα σημείωνε σημαντικές εξελίξεις από τις αρχές του έτουςMeanwhile, the World Tourism Organisation forecasted in a recent report that Turkish tourism will see important developments starting this year
έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στο Σαντιάγο της Χιλής την ‧η Οκτωβρίου ‧ και υποστηρίχθηκε από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ (A/REShaving regard to the Global Code of Ethics for Tourism adopted by the General Assembly of the World Tourism Organization in Santiago (Chile) on ‧ October ‧ and endorsed by a resolution of the UN General Assembly adopted on ‧ December ‧ (A/RES
Άλλοι θεσμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) και το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (BITS) αναπτύσσουν δράσεις μεγάλης στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύουν και ευνοούν τα δίκτυα προώθησης και δι-επικοινωνίας, αναγκαία για τη βιωσιμότητα των σχεδίων τουρισμού σε ζώνες σε παρακμήOther institutions such as the World Tourism Organisation (WTO) and the International Bureau of Social Tourism (BITS) are carrying out initiatives of great strategic value in that they strengthen and foster promotion and communication networks, which are vital to the viability of tourism projects in areas in decline
Η γενικευμένη εφαρμογή του Ηθικού Κώδικα του Τουρισμού, που εγκρίθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να είναι ένας καλός στόχος για τον οποίο φαίνεται απαραίτητη η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέαOne positive step could be the widespread implementation of the Code of Ethical Tourism, approved a few years ago by the World Tourism Organisation (WTO), as this would highlight the need for public-private cooperation
Μια ένδειξη της ανάκαμψης της Β- Ε είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού την έχει κατατάξει ως μια από τις κορυφαίες χώρες στην ετήσια τουριστική ανάπτυξη-- με ετήσια αύξηση ‧ %One sign of BiH 's recovery is that the World Tourism Organisation ranked it one of the top countries in annual tourism growth-- with a ‧ % increase annually
Επίσης την εβδομάδα αυτή: Η Σερβία πουλά την αυτοκινητοβιομηχανία Ζάσταβα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού τονίζει το τουριστικό δυναμικό της ΑλβανίαςAlso this week: Serbia puts carmaker Zastava up for sale, and the World Tourism Organisation highlights Albania 's tourism potential
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού τονίζει την Αλβανία στη νέα του στρατηγική για την ανάπτυξη των νοτίων περιφερειώνThe World Tourism Organisation has highlighted Albania in its new strategy for the development of the southern regions
Επίσης, γνωρίζουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ότι στους Ευρωπαίους αρέσουν πολύ τα ταξίδια, συνεπώς δε ο κλάδος αυτός δεν είναι μόνον ένας κλάδος ανάπτυξης, αλλά και ένας τομέας στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι θα αισθανθούν πολύ γρήγορα την παρουσία του ευρώ και τη νομισματική ένωση.We know because of things like the International Tourism Fair that Europeans are especially fond of travel. Not only is travel a growth sector, it will also give a great many people their first experience of the euro and monetary union.
Η Αλβανία έχει εξαιρετικές προοπτικές στον τουρισμό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θα στηρίξει την ανάπτυξή της, ανέφερε την Τετάρτη ( ‧ Νοεμβρίου) ο Γενικός Γραμματέας Τάλεμπ ΡιφάιAlbania has great tourism potential and the World Tourism Organisation will support its development, Secretary-General Taleb Rifai said on Wednesday (November ‧ th
Παρά την κρίση που έχει πλήξει τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), το 2010, ο εν λόγω τομέας παρουσίασε ανάπτυξη κατά 2%, παρά την πληθώρα των πολιτικών αναταραχών σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.Despite the crisis that has taken hold at global level, according to the World Tourism Organisation (WTO), in 2010, this sector saw growth of 2%, despite all the political upheavals in a number of areas of the world.
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρώπη είναι η σημαντικότερη τουριστική περιοχή στον κόσμο και ότι το ‧ το ‧% των παγκόσμιων αφίξεων τουριστών αφορούσε την Ευρώπηwhereas, according to the United Nations World Tourism Organization, Europe is the most important tourist region in the world, accounting for ‧% of all international tourist arrivals in
Η ΕΟΚΕ θα υποστηρίζει κάθε χρόνο, με δήλωσή της, την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού που έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ΤουρισμούThe Committee intends to support, through an annual declaration, the World Tourism Day initiated by the WTO
Στη Συγκαπούρη, υπό την λαμπρή ηγεσία του Willy Declercq, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε, σε όλα τα φόρουμ, ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συνεχίζει να αγνοεί τριάντα χρόνια Διεθνούς Δικαίου για το περιβάλλον, συνεχίζει να αγνοεί τη νομιμότητα των συμβάσεων που καταπολεμούν το εμπόριο ειδών που κινδυνεύουν, που καταπολεμούν τον τουρισμό τοξικών αποβλήτων, που προστατεύουν το στρώμα του όζοντος ή που επιχειρούν να μειώσουν τις κλιματολογικές αλλαγές.In Singapore, under the brilliant leadership of Willy Declercq, the European Parliament delegation manifested at all fora the fact that it will not accept that the World Trade Organisation continues to overlook thirty years of international environmental law, continues to ignore the legitimacy of conventions fighting the traffic in endangered species, fighting the tourism of toxic waste, protecting the ozone layer or trying to diminish climatic change.
Έχει σημάνει συναγερμός και από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTCAn alarm also has been sounded by major international organisations such as the World Travel and Tourism Council (WTTC
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού (ΔΟΤ) προβλέπεται ότι έως το ‧, το ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς τουρισμού της Ευρώπης θα μειωθεί στο ‧ %, έστω κι αν η παρουσία τουριστών θα έχει διπλασιαστεί σχεδόν, λόγω των νέων ανταγωνιστώνHowever, the WTO (World Tourism Organisation) estimates that Europe's share of the world tourism market will fall to ‧ % by ‧, despite the fact that the number of tourists will almost double, because of competition from new competitors
ζητεί ο προαναφερόμενος παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας για τον τουρισμό να ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας·Calls for the above-mentioned Global Code of Ethics for Tourism to be incorporated by all countries into their national law
παρατηρεί ότι ο τουρισμός είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο, τα τμήματα της αγοράς που κατέχουν οι ευρωπαίοι τουριστικοί πράκτορες εξασθενούν συνεχώς και απειλείται η θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο·Observes that, at international level, tourism is extremely competitive, the market shares held by European tourist operators are increasingly vulnerable, and Europe's position at world level is under threat
Παρόλο ότι υπολογίζεται ότι κατά τα επόμενα ‧ χρόνια ο όγκος του ευρωπαϊκού τουρισμού θα πρέπει να διπλασιαστεί, το ποσοστό αυξήσεώς του παραμένει ωστόσο χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σε σύγκριση ειδικότερα με ορισμένες περιοχές των αναδυόμενων χωρώνAlthough European tourism is expected to double over the next ‧ years, its growth rate is lower than the world average, and, in particular, lower than the growth rates of some regions of emerging countries
Showing page 1. Found 76187 sentences matching phrase "Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού".Found in 8.328 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.