Translations into English:

 • income tax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  A tax levied on earned and unearned income
   
  tax levied on income

Did you mean: φόρος εισοδήματος

Similar phrases in dictionary Greek English. (1)

φόρος εισοδήματος
income tax; tax on income

Example sentences with "Φόρος εισοδήματος", translation memory

add example
el τρέχοντες φόρους επί κεφαλαίων, που είναι φόροι που πρέπει να καταβάλλονται περιοδικά από ιδιοκτήτες ή γης ή κτιρίων με βάση την ιδιοκτησία ή τη χρήση τους, και τρέχοντες φόρους με βάση την καθαρή περιουσία και άλλα περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, άλλα εξωτερικά σημεία πλούτου)-με εξαίρεση τους φόρους που αναφέρονται στο D.‧ (οι οποίοι καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις λόγω της ενασχόλησής τους με την παραγωγή) και στο D.‧ (φόροι εισοδήματος) ‧ β) κεφαλικούς φόρους, που επιβάλλονται ανά ενήλικο άτομο ή ανά νοικοκυριό, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την περιουσία
en current taxes on capital which consist of taxes that are payable periodically on the ownership or use of land or buildings by owners, and current taxes on net wealth and on other assets (jewellery, other external signs of wealth)-except taxes mentioned in D.‧ (which are paid by enterprises as a result of engaging in production) and those mentioned in D.‧ (taxes on income
el Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, ορισμένα κράτη ΕΟΧ υποστηρίζουν το ναυτιλιακό τους κλάδο με τη μείωση της φορολογίας του, ενώ άλλα κράτη ΕΟΧ προτιμούν να προβαίνουν σε απευθείας πληρωμές, για παράδειγμα, με την επιστροφή ποσών από το φόρο εισοδήματος των ναυτικών
en As was explained above, certain EEA States support their maritime sectors through tax reduction whilst other EEA States prefer to make direct payments- for instance, by providing reimbursement of seafarers’ income tax
el όταν οι μη κάτοικοι στο κράτος φορολογήσεως διαθέτουν στο κράτος κατοικίας τους μόνον έσοδα που δεν υπόκεινται, εκ φύσεως, σε φόρο εισοδήματος
en when the persons not resident in the State of taxation have had, in their own State of residence, only income which, by its nature, is not subject to income tax
el Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες η Σλοβακία θέσπισε φόρο εισοδήματος και δημοτικό φόρο 19%.
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in recent weeks, Slovakia has set income tax and corporation tax at a flat rate of 19%.
el Το μέτρο αυτό θα επέβαλε έναν φόρο επί των κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να αποθαρρύνει αυτού του είδους τις πρακτικές και θα συνέβαλε στη δημιουργία νέων εισοδημάτων προοριζόμενων για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
en This would levy a tax on speculative financial transactions to discourage this kind of practice and would help generate new incomes intended for European Union Member States.
el Οι φοροαπαλλασσόμενες δισεκατομμυριούχοι εταιρείες χόλντνγκ μπορούν να επιλέξουν ένα καθεστώς βάσει του οποίου ο ετήσιος φόρος εγγραφής αντικαθίσταται από ειδικό φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται επί των καταβαλλόμενων τόκων, μερισμάτων και αμοιβών
en The Exempt Billionaire Holdings may elect to be subject to a special income tax levied on interest, dividends and fees paid, in lieu of the annual subscription tax in case the former tax is more convenient
el ο μέσος όρος των πλεονασμάτων των παραγόντων «αποδοχές» υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) του κανονισμού, ερμηνεύομενος όπως αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο α) με τη διαίρεση του συνόλου των πλεονασμάτων, που έχουν καταχωρηθεί βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δια τού αριθμού των ετών επιβολής φόρου επί του εισοδήματος, κατά την έννοια της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (συμπεριλαμβανομένων και των κλασμάτων των ετών), τα οποία έχουν συμπληρωθεί βάσει της νομοθεσίας αυτής, από τις ‧ Απριλίου ‧ κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου ασφαλίσεως
en an average of the surpluses in earnings factor shall be calculated in accordance with Article ‧ (b) of the Regulation as construed in subparagraph (a) above by dividing the aggregated surpluses recorded under United Kingdom legislation by the number of income tax years within the meaning of United Kingdom legislation (including part income tax years) completed under that legislation since ‧ April ‧ which occur within the relevant period of insurance
el Παράβαση κράτους μέλους- Παράβαση των άρθρων ‧ ΕΚ και ‧ ΕΟΧ- Εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος τα εισοδήματα που προέρχονται από όλα τα λαχεία και τυχερά παίγνια που οργανώνονται στο εξωτερικό, ενώ απαλλάσσονται ορισμένα που οργανώνονται στο Βασίλειο της Ισπανίας
en Failure of a Member State to fulfil obligations- Infringement of Article ‧ EC and Article ‧ EEA- National legislation under which amounts won in lotteries and games of chance organised abroad, but not in certain lotteries or games of chance organised in Spain, are subject to income tax
el Τόνισε επίσης τα πλεονεκτήματα της Σερβικής αγοράς-- ευνοϊκή γεωγραφική θέση, μειωμένος φόρος εισοδήματος της τάξεως του ‧ τοις εκατό, ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό και συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Ρωσική Ομοσπονδία
en He also stressed the advantages of the Serbian market-- a favourable geographic position, a revenue tax rate reduced to ‧ per cent, a competitive workforce, and a free trade agreement with the Russian Federation
el το καθαρό περιθώριο ισούται με το μεικτό περιθώριο αφού αφαιρεθούν i) δαπάνες κάθε φύσης (γενικές δαπάνες, μισθολογικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, αποσβέσεις κ.λπ.) εκτιμώμενες με βάση την παρατήρηση του κόστους της δραστηριότητας δανεισμού προς τους πελάτες PWB, ii) το μέσο κόστος κινδύνου υπολογισμένο για κάθε συναλλαγή βάσει της μεθοδολογίας ‧ της Επιτροπής της Βασιλείας (μέσο κόστος ρίσκου μακροπρόθεσμα) και iii) ο φόρος εισοδήματος
en the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax charge
el Ε. εισόδημα περιουσίας που διανέμεται στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμßολαίων Γαιοπρόσοδος Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, πλούτου, κτλ Κοινωνικές εισφορές και παροχές Κοινωνικές εισφορές Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταßιßάσεις σε είδος Κοινωνικές μεταßιßάσεις σε είδος Λοιπές τρέχουσες μεταßιßάσεις Καθαρά ασφάλιστρα για ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής Καθαρές απαιτήσεις από ασφάλειες εκτός των ασφαλειών ζωής Λοιπές τρέχουσες μεταßιßάσεις, μ
en to policy insurance holders Rents Current taxes on income, wealth, etc. Social contributions and benefits Social contributions Social benefits other than social transfers in kind Social transfers in kind Other current transfers Net non-life insurance premiums Non-life insurance claims Other current transfers, n.e.c. Adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves Capital transfers Capital taxes Investment grants and other capital transfers Consumption of fixed capital Acqu. less disp
el Θέμα: Απαλλαγή των υπαλλήλων της ΕΕ από το φόρο εισοδήματος
en Subject: Exemption of EU employees from paying income tax
el Η Σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων, όπως περικοπή των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση του εορταστικού επιδόματος και των συντάξεων, πάγωμα στις προσλήψεις στο δημόσιο και αύξηση στους φόρους εισοδήματος και κατανάλωσης, ως αντάλλαγμα σε δάνειο διάσωσης ύψους ‧ δισ. ευρώ από την ΕΕ και το ΔΝΤ ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση
en Prime Minister George Papandreou 's Socialist government has implemented a series of measures, including a cut in civil servant salaries, holiday bonuses and pensions, a state hiring freeze and increased income and consumption taxes, in exchange for a ‧ billion-euro bailout loan from the EU and IMF to avoid bankruptcy
el Αντί να αγωνιζόμαστε για απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη εις βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, των δημοσίων υπηρεσιών και του περιβάλλοντος, είναι προτιμότερο να διατηρήσουμε τους φόρους σε ένα λογικό επίπεδο και να επιδιώξουμε την αναδιανομή του εθνικού και ευρωπαϊκού εισοδήματος προς όφελος των πλέον αδυνάμων, προς όφελος χρήσιμων κοινοτικών έργων, αλλά και προς όφελος της ένταξης των μεταναστών και της εξάλειψης της φτώχειας και της δυστυχίας στον κόσμο, οι οποίες αποτελούν ακόμη πρόσφορο έδαφος για την τρομοκρατία.
en Instead of striving for unbridled economic growth at the expense of social security, public services and the environment, it is preferable to keep taxes to an adequate level and seek a redistribution of national and European income for the benefit of the weakest and of useful community tasks, and also for the benefit of integrating immigrants and removing poverty and despair in the world, which are still providing a continuous breeding ground for terrorism.
el Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως- Korkein hallinto-oikeus- Ερμηνεία των άρθρων ‧, ‧ και ‧ ΕΚ- Φορολογική νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος- Δυνατότητα εταιρίας να εκπίπτει τα ποσά που αφορούν πράξεις χρηματοοικονομικής μεταφοράς εντός ομίλου, η οποία εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η εταιρία προς την οποία γίνεται η μεταφορά έχει επίσης την έδρα της στο οικείο κράτος μέλος
en Reference for a preliminary ruling- Korkein hallinto-oikeus- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ EC- Income tax legislation- Deductibility by a company of sums paid as an intra-group transfer conditional on the transferee company also having its establishment in the Member State concerned
el Η Εσθονία δύναται, εντούτοις, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλει φόρο εισοδήματος επί των διανεμημένων κερδών χωρίς να φορολογεί τα αδιανέμητα κέρδη και το αργότερο έως τις ‧ Δεκεμβρίου ‧, να εξακολουθήσει να επιβάλλει τον εν λόγω φόρο στα κέρδη που διανέμουν οι θυγατρικές εταιρείες στις μητρικές τους εταιρείες που εδρεύουν στην Ελβετία
en However, Estonia may, for as long as it charges income tax on distributed profits without taxing undistributed profits, and at the latest until ‧ December ‧, continue to apply that tax to profits distributed by Estonian subsidiary companies to their parent companies established in Switzerland
el ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (D
en TAXES ON INCOME (D
el " Μεταφράζεται σε χαμηλές τιμές αγοράς γης για τους επενδυτές και μια πολιτική μη ύπαρξης φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, καθώς και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ", είπε ο Νενόβσκι στους SETimes
en " It translates into low land prices for investors and a policy of no capital gains tax and no personal income tax, " Nenovski told SETimes
el Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας, κ.λπ., δεν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
en Current taxes on income, wealth, etc. do not include
el Σύμφωνα με το άρθρο ‧α σε συνδυασμό με το άρθρο ‧ του νόμου οι εταιρείες εξαρτημένης ασφάλισης δεν καταβάλλουν φόρο εισοδήματος
en Article ‧a read in conjunction with Article ‧ of the Act, implies that captive insurance companies do not pay any income tax
el Ο ινδικός νόμος φορολογίας εισοδήματος, του ‧, θεσπίζει τη βάση για τις απαλλαγές που μπορούν να ζητηθούν από επιχειρήσεις, κατά την είσπραξη των φόρων
en The Indian Income Tax Act ‧ sets out the basis for exemptions that can be claimed by firms on the collection of taxes
el Οι φορολογικές αρχές της Πορτογαλίας ανεκοίνωσαν πρόσφατα στους δικαιούχους επιδόματος λόγω προσωρινής παύσης της δραστηριότητας των αλιευτικών πλοίων και στα πληρώματά τους που απασχολούνταν στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που συνήφθη στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μαρόκου (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧) ότι οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
en The Portuguese tax authorities have recently informed recipients of compensation for temporary cessation of the activities of vessels and crew members operating under the Fisheries Agreement between the European Community and Morocco (Regulation (EC) No ‧/‧) that they are liable to personal income tax
el Αντιβαίνει στις διατάξεις περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (άρθρα ‧ ΕΚ επ.) η εθνική ρύθμιση η οποία υφίστατο στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ (και η οποία εξακολούθησε να ισχύει και μετά την προσχώρηση της Αυστρίας στην ΕΕ την ‧η Ιανουαρίου ‧), σύμφωνα με την οποία τα μερίσματα από μετοχές των ημεδαπών εταιρειών φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή ίσο προς το ήμισυ του μέσου φορολογικού συντελεστή που ισχύει για ολόκληρο το εισόδημα, ενώ τα μερίσματα από ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει σε τρίτη χώρα (εν προκειμένω: στην Ελβετία), στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο μετέχει κατά τα ‧/‧, φορολογούνται πάντοτε με τον κανονικό συντελεστή του φόρου εισοδήματος
en Do the provisions relating to the free movement of capital (Article ‧ et seq. EC) preclude national legislation in force on ‧ December ‧ (and remaining in force after Austria's accession to the EU on ‧ January ‧), according to which dividends from inland shares are taxed at a rate of half the average tax rate applicable to the aggregate income, whereas dividends from a public limited company established in a third country (in the main proceedings, Switzerland), in which the taxable person holds two-thirds of the shares, are invariably taxed at the standard rate of income tax?
el Για να αποφεύγεται η ανάγκη για λεπτομερή προγραμματισμό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την οικονομική οντότητα να συμψηφίζει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο έναντι μιας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης της ίδιας φορολογητέας οικονομικής οντότητας όταν και μόνο όταν, αφορούν σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και η οικονομική οντότητα έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων
en To avoid the need for detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary difference, this standard requires an entity to set off a deferred tax asset against a deferred tax liability of the same taxable entity if, and only if, they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities
el To προσφεύγον στρέφεται κατά της αποφάσεως της Επιτροπής, της ‧ής Μαρτίου ‧, σχετικά με το πρόγραμμα ενισχύσεως που το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος των εταιριών από την Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ
en The applicant contests the Commission decision of ‧ March ‧ on the aid scheme which the United Kingdom is planning to implement with regard to the Government of Gibraltar Corporation Tax Reform
Showing page 1. Found 89588 sentences matching phrase "Φόρος εισοδήματος".Found in 8.799 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.