Translations into English:

 • income tax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  A tax levied on earned and unearned income
   
  tax levied on income
   
  tax levied on income

Did you mean: φόρος εισοδήματος

Similar phrases in dictionary Greek English. (1)

φόρος εισοδήματος
income tax; tax on income

Example sentences with "Φόρος εισοδήματος", translation memory

add example
el Πράγματι, φαίνεται ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα οφέλη από τα δύο συστήματα επιδότησης [το καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (DEPBS) και το καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος βάσει του τμήματος ‧ HHC του νόμου περί φόρου εισοδήματος (ITES)]
en Indeed, the benefits from two subsidy schemes (the Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPBS) and the Income Tax Exemption under Section ‧ HHC of the Income Tax Act (ITES)) appear to have significantly decreased
el Περιλαμβάνουν φόρους που αποτιμώνται με βάση την κατοχή περιουσίας, γης ή ακινήτων όταν η κατοχή αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την εκτίμηση του εισοδήματος των ιδιοκτητών τους
en They include taxes assessed on holdings of property, land or real estate when these holdings are used as a basis for estimating the income of their owners
el Φυσικά, δεν είναι όλος ο τομέας της φορολογίας αντικείμενο εναρμόνισης· υπάρχουν ορισμένα θέματα, όπως ο φόρος εισοδήματος, που ποτέ δεν θα εναρμονιστούν στο σύνολό τους, άλλα όμως - έχω κατά νου, κυρίως, τη βάση υπολογισμού του φόρου επί των κερδών των εταιρειών - θα πρέπει να καθιερωθούν ως θέμα εναρμονιστέο και εξαιρούμενο από τον κανόνα της ομοφωνίας, για να αποκατασταθεί επίσης ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα τόσο σημαντικά όσο αυτό το οποίο εξετάζουμε.
en Naturally, not all tax matters can be harmonised; there are certain areas, such as income tax, that will never be completely harmonised, but there are others - and here I am essentially thinking about the basis for calculating tax on company profits - which should be set up as something that can be harmonised and exempted from the unanimity rule, which would give Parliament the leading role in areas as important as those we are dealing with.
el Θέσεις εργασίας θα χαθούν, οι δημόσιες υπηρεσίες θα περικοπούν σημαντικά και ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί για τους χαμηλόμισθους.
en Jobs will be lost, public services will be significantly curtailed, and income tax will be raised for people on low wages.
el Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε λοιπόν ένα μovτέλo συvύπαρξης, σύμφωνα με το οποίο ένα ελάχιστο ποσοστό των εισοδημάτων της αποταμίευσης θα παρακρατούνται σε κάθε χώρα μέλος ή ότι οι τράπεζες και οι αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες διασυνοριακά ώστε να συλλέγονται οι φόροι.
en The European Parliament has just approved a twin-track approach which means that a minimum percentage of interest income will either be withheld in the individual Member State or that banks and authorities will exchange information across borders so that tax can be collected.
el Σύμφωνα με το άρθρο ‧α σε συνδυασμό με το άρθρο ‧ του νόμου οι εταιρείες εξαρτημένης ασφάλισης δεν καταβάλλουν φόρο εισοδήματος
en Article ‧a read in conjunction with Article ‧ of the Act, implies that captive insurance companies do not pay any income tax
el Για να ευνοηθεί η ταχύτερη ανάπτυξη, της κοινωνικά υπεύθυνης οικονομίας, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν μηχανισμούς παροχής φορολογικών κινήτρων επικεντρωμένους σε μερική απαλλαγή των κερδών που εισπράχθηκαν από τις επενδύσεις αυτές ακολουθώντας την γραμμή, που ήδη προβλέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη, που επιτρέπει την έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των εθελοντικών εισφορών σε κοινωφελείς οργανώσεις
en In order to encourage faster development of socially responsible finance, the Member States might envisage tax incentives involving partial de-taxation of earnings from these investments following a practice- already provided for in some Member States- that allows voluntary contributions to socially useful organisations to be tax deductible
el Παραδείγματα αποτελούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ ‧, οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί και το βραχυπρόθεσμο τμήμα των μακροπροθέσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, τα πληρωτέα μερίσματα, οι φόροι εισοδήματος και άλλοι μη εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί
en Examples are financial liabilities classified as held for trading in accordance with IAS ‧, bank overdrafts, and the current portion of non-current financial liabilities, dividends payable, income taxes and other non-trade payables
el Οι φόροι επομένως μετατοπίζονται - από τα εταιρικά κέρδη στο ατομικό εισόδημα, καθώς και από τα έσοδα από επενδύσεις στα έσοδα από εργασία, που χαρακτηρίζονται από μικρότερη κινητικότητα, και επιπλέον από τους υψηλόμισθους στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, οι οποίοι διαθέτουν επίσης μικρότερη κινητικότητα, και γενικώς από τα εισοδήματα και τα στοιχεία ενεργητικού στην κατανάλωση.
en Taxes are therefore shifted - from corporate profits to private income, and then from investment income to labour income, which is even less mobile, within income from highly paid employment to less well paid employees, who are also correspondingly less mobile, and generally from income and assets to consumption.
el Οι μισθοί και τα ημερομίσθια περιλαμβάνουν τις αξίες τυχόν κοινωνικών εισφορών, των φόρων εισοδήματος κ.λπ. που πληρώνει ο μισθωτός, ακόμη και αν παρακρατούνται στην πραγματικότητα από τον εργοδότη και καταβάλλονται απευθείας από αυτόν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στις φορολογικές αρχές κ.λπ. για λογαριασμό του μισθωτού
en Wages and salaries include the values of any social contributions, income taxes, etc. payable by the employee even if they are actually withheld by the employer and paid directly to social insurance schemes, tax authorities, etc. on behalf of the employee
el Άλλοι πολίτες και επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μειώσεις στους φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας
en Other citizens and enterprises will see reductions of income and property taxes
el Συνιστά παράβαση του άρθρου ‧ της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η περίπτωση κατά την οποία υπήκοος κράτους μέλους, ο οποίος φορολογείται περιορισμένως στη Γερμανία, μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του φόρου, που αναλογεί στα εγχώρια εισοδήματά του και εισπράττεται διά της παρακρατήσεως φόρου, μόνον αν οι επιχειρησιακές δαπάνες που έχουν άμεση οικονομική σχέση με τα εν λόγω εισοδήματα είναι μεγαλύτερες από το ήμισυ των εισοδημάτων
en Is it contrary to Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities if a person with restricted tax liability in Germany who is a national of a Member State may claim repayment of tax deducted at source on his income in Germany only when the operating expenses that have a direct economic connection to that income are higher than half of the income?
el Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ποσό που αφορούσε ομιλία που έδωσε στο Μόναχο, για μια απόδειξη για την οποία όφειλε να καταβάλει φόρο ύψους 2.900 ευρώ, τον οποίο όμως έχει καταβάλει τώρα.
en These proceedings relate to a failure to disclose on his income tax return fees relating to a talk given in Munich, for receipt of which he owed EUR 2 900 in tax, but which has now been paid.
el Η λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υπό εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε οικονομική και τεχνολογική υποδομή δημιουργίας εισοδήματος που είναι κρίσιμες για τον ιδιωτικό τομέα
en The Investment Facility shall operate in all economic sectors and support investments of private and commercially run public sector entities, including revenue generating economic and technological infrastructure critical for the private sector
el Θα ήθελα να πώ ότι νομίζω είναι λογικό όλοι όσοι εργάζονται και είναι τοποθετημένοι σε ένα κράτος μέλος μόνιμα να πληρώνουν επίσης φόρο εισοδήματος σ&‧x02BC;αυτήν τη χώρα.
en I would like to say that I think it reasonable that anyone who is working and located permanently in a Member State should pay income tax in that country.
el " Οι πιο ευτυχισμένες χώρες τείνουν να είναι και πιο πλούσιες ", ανέφερε η έκθεση, σημειώνοντας πως τα εισοδήματα στα τέσσερα πρώτα έθνη είναι ‧ φορές υψηλότερα από αυτά των τεσσάρων τελευταίων
en " Happier countries tend to be richer countries, " the report said, noting that incomes in the top four nations are ‧ times higher than those in the bottom four
el Καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος
en Income Tax Exemption Scheme
el Σε αυτά τα κέντρα, ξεπλένονται τα εισοδήματα των εγκλημάτων και τα νόμιμα κεφάλαια ποινικοποιούνται, Όταν τα χρήματα από τους φόρους μας καταλήγουν να χρησιμοποιούνται για παροχή εγγυήσεων σε τράπεζες και τραπεζιτικούς, το τέλος των χωρών με φορολογικές απαλλαγές αποτελεί πραγματική δοκιμασία για την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον.
en It is in these centres that the proceeds of crime are laundered and legitimate funds become criminalised. When the money from our taxes is ending up being used to bail out banks and bankers, the end of tax havens is the real test of courage that is being set for Europe in the near future.
el Φόροι εισοδήματος (D
en Taxes on income (D
el Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο για οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την ‧η Ιανουαρίου ‧, η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός ότι έχει εφαρμόσει το παρόν πρότυπο αντί του ΔΛΠ ‧ Λογιστική φόρων εισοδήματος που εγκρίθηκε το
en If an entity applies this standard for financial statements covering periods beginning before ‧ January ‧, the entity shall disclose the fact it has applied this standard instead of IAS ‧ Accounting for Taxes on Income, approved in
el Θα ήθελα επίσης να τονίσω ακόμη μία φορά -ενόψει όλων των πολύπλοκων επιχειρημάτων που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας- ότι πρέπει ακόμη να βρεθούν οι ενδεδειγμένοι πολιτικοί κανόνες για τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό κόσμο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους ιδιώτες χρήστες, αφενός, και για να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εισοδήματος για τους καλλιτέχνες που παράγουν δημιουργικό περιεχόμενο, αφετέρου.
en I should also like to emphasise once again - in the face of all the complicated arguments surrounding copyright - that the appropriate political rules still have to be found for the products of intellectual property in the digital world, to ensure open access to the Internet for private end-users on the one hand and create new income opportunities for artists who produce creative content on the other.
el Η εφαρμογή θα αρχίσει μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, ή μετά από τη δημοσίευση ενός διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος του διατάγματος της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ που τροποποιεί το φόρο εισοδήματος του ‧ (Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting) ‧, Stb
en Implementation will begin after publication in the Official Journal of the European Union, as specified in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, or after publication of a decree on the entry into force of the Decree of ‧ September ‧ amending the ‧ Income Tax Implementing Decree (Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting ‧), Stb
el Θεωρούνται ως φόροι εισοδήματος και περιουσίας, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα εισπράξεως, οι φόροι που επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος, επί της συνολικής περιουσίας ή επί στοιχείων του εισοδήματος ή της περιουσίας, περιλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών που προέρχονται από την εκποίηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών, των φόρων επί του ποσού των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις, καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας
en There shall be regarded as taxes on income and on capital, irrespective of the manner in which they are levied, all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the disposal of movable or immovable property, taxes on the amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation
el Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως- Bundesfinanzhof- Ερμηνεία του άρθρου ‧ της Συνθήκης ΕΚ- Εθνική νομοθετική ρύθμιση περί φόρου εισοδήματος- Απόρριψη του αιτήματος περί ενιαίας φορολογήσεως των συζύγων, με το αιτιολογικό ότι τα εισοδήματα της συζύγου στο κράτος μέλος της κατοικίας της υπερβαίνουν ορισμένα όρια, ενώ στο εν λόγω κράτος μέλος τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται
en Reference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof (Germany)- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty- National provisions on income tax- Refusal to assess to tax jointly spouses on the ground that the income received by the wife in the Member State of her residence exceeds certain thresholds, where in that Member State that income is not subject to tax
el Ως εκ τούτου, προκύπτει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος που θα είναι ανακτήσιμοι σε μελλοντικές περιόδους, όταν αυτό το μέρος της υποχρέωσης θα μπορεί να εκπεστεί κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους
en Accordingly, a deferred tax asset arises in respect of the income taxes that will be recoverable in the future periods when that part of the liability is allowed as a deduction in determining taxable profit
Showing page 1. Found 89588 sentences matching phrase "Φόρος εισοδήματος".Found in 14.547 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.