Translations into English:

 • continent       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  A protuberance of the Earth's crustal shell, with an area of several million square miles and sufficient elevation so that much of it above sea level.
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  διαμέρισμα της γήινης επιφάνειας
   
  each of main land-masses on earth's surface
 • landmass   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large continuous area of land
   
  a large continuous area of land
   
  a large continuous area of land
 • mainland   
  (noun   )
 • Epirus   
  (Proper noun  )
   
  region; historical kingdom
   
  one of the 13 peripheries
 • location continent   
   
  The continent of where the resource was created or originated.
   
  Η ήπειρος στην οποία δημιουργήθηκε ένας πόρος
 • epirus   

Other meanings:

 
Epirus (a periphery of Greece)

Did you mean: Ήπειρος

    Show declension

Example sentences with "ήπειρος", translation memory

add example
el Καλώ την Επιτροπή όχι απλά να προωθήσει και να υλοποιήσει το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, του οποίου την επιτυχία επιθυμώ, αλλά επίσης να επιδιώξει την παγίωση και την ενίσχυση παγκοσμίων πρωτοβουλιών για την υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από τις εταιρείες και άλλες πτυχές της εταιρικής ευθύνης, ώστε να αποκτήσουμε ισχυρούς παγκόσμιους μηχανισμούς, τους οποίους θα μπορέσουμε αργότερα να εφαρμόσουμε και να προωθήσουμε στην ήπειρό μας.
en I invite the Commission not simply to promote and apply EMAS, which I want to be successful, but also to look outward to establishing and strengthening global initiatives on carbon emission reporting by companies and other aspects of corporate responsibility, so that we get strong global mechanisms and that we then can apply and promote them on our own continent.
el " αυξανόμενη ανησυχία για την ανεργία και τις ανοδικές τιμές βασικών αγαθών και του πετρελαίου σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο αποτελούν σοβαρό λόγο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που επηρεάζει περίπου το 16% του πληθυσμού.
en Growing concerns over unemployment and the rising prices of essential goods and fuel throughout the continent are a serious reason for confronting the problem of poverty and social exclusion, which affects around 16% of the population.
el Οι ποικίλες εκφάνσεις του δικαιώματος στην προσωπικότητα και η ανάπτυξη της δημοσιογραφικής παράδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν αναγκαία, στον τομέα των επικοινωνιών που λειτουργεί όλο και περισσότερο σε επίπεδο ηπείρων, την ανάπτυξη και στο πλαίσιο αυτό πιο ενιαίων προϋποθέσεων και κανόνων διευθέτησης των διαφορών
en In a communications environment operating increasingly on a continent-wide basis, the various forms of law relating to the personality and historically established press traditions in the European Union point to the need for more uniform prerequisites and rules for dispute resolution
el Διαθέτει τη δυνατότητα ενοποίησης των διαφορετικού είδους εδαφών ανά την ήπειρο, συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή όλων των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, και είναι εμφανής και αντιληπτή από τους ευρωπαίους πολίτες ως παράγων ενσωμάτωσης, χάρη στην απτή συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης
en It has the potential to integrate various types of territory across Europe, allows for the active participation of economic and social stakeholders and is visible and perceived to be inclusive by European citizens because of its tangible contribution to improving the quality of life
el Βλέπουμε να συμβαίνει αυτό στην αμερικανική ήπειρο με το Σύμφωνο των Ανδεων και το Mercosur, παρόμοια παραδείγματα συναντώνται στην Αφρική, στη Νότια Αφρική, και στο νότιο τμήμα της Ασίας ενισχύεται το ASEAN, πράγμα που συμβαίνει επίσης και με το φόρουμ του Ειρηνικού.
en On the American continent we have the Andean Pact and Mercosur, in Africa there are excellent examples in West Africa and the south of the continent, while in Asia the ASEAN group is growing in strength and the Pacific Forum is becoming more prominent.
el Αυτή η παγκόσμια εποχή, ωστόσο, δεν θα φέρει τη σφραγίδα μίας μόνο χώρας ή ηπείρου. "
en This global age, however, will not bear the stamp of one single country or continent.
el τονίζοντας ότι η στρατηγική αυτή αδυναμία της ΕΕ δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές μεταβιβάστηκαν μόλις πρόσφατα στο επίπεδο της ΕΕ (καίτοι οι πρώτες απόπειρες δημιουργίας ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης ανάγονται ήδη στο ‧, σε συνδυασμό με ένα πρώτο κύμα τρομοκρατικών ενεργειών στην ήπειρο), αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η μεταβίβαση έγινε κατά την υπογραφή των Συνθηκών του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, με πολλές επιφυλάξεις εκ μέρους των κρατών μελών και ότι η μετάβαση στην τακτική νομοθετική διαδικασία, που είχε ήδη προβλεφθεί για το ‧, δεν ολοκληρώθηκε παρά μόνο με δειλά βήματα το ‧, το ‧, το ‧ και, τέλος, επί τη ευκαιρία του προγράμματος της Χάγης, το ‧ με την (μερική) ενεργοποίηση της γέφυρας που προβλέπει το άρθρο ‧ της Συνθήκης ΕΚ
en whereas the EU's weakness at a strategic level is not only due to the fact that these policies were only recently moved to EU level (even if the first attempts to create a European judicial area go back as far as ‧, when the continent first suffered a wave of terrorist attacks), but, above all, to the fact that this move was made in the Maastricht and Amsterdam Treaties, with many reservations on the part of the Member States, and whereas the move to the ordinary legislative regime provided for as early as ‧, has taken place only by limited progress in ‧, ‧, ‧ and finally ‧ with the (partial) activation, thanks to the Hague Programme, of the passerelle provided for by Article ‧ of the EC Treaty
el Στις φωτογραφίες του Καΐρου εμφανίζονται δίπλα δίπλα οι Αφρικανοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Στην πραγματικότητα ωστόσο οι δύο ήπειροι απέχουν πολύ, πάρα πολύ ακόμα η μία από την άλλη.
en On the photographs from Cairo, the African and European leaders may be rubbing shoulders with each other but, in reality, there is a yawning chasm separating the two continents.
el Πρέπει να ορίσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε, το Νοέμβριο, η Επιτροπή να μπορέσει να πράξει ό,τι χρειάζεται, για να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ηπείρου μας.
en We must set the guidelines so that, in November, the Commission can do what it has to do to make proposals for improving the energy security of our continent.
el Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να σκεφθούμε ότι διαθέτουμε μία κοινή ιστορική ευθύνη σχετικά με τη λυπηρή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρεις ηπείρους.
en Nevertheless, this should not stop us believing that we have an historic shared responsibility with regard to the tragic situation of human rights on the three continents.
el Η Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς πρώτων υλών, ιδιαίτερα δε τον αντίκτυπο που έχει η αυξανόμενη ζήτηση της ασιατικής ηπείρου στην αγορά και στις τιμές των εν λόγω προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
en The Commission is closely monitoring developments on the world market for raw materials, particularly the impact of increasing demand from Asia on the market and on the prices of these products in EU countries
el Την τελευταία φορά που οι ηγέτες της Ευρώπης δείλιασαν μπροστά στις κοινωνικές προκλήσεις των δύσκολων οικονομικά καιρών, η ήπειρος μας βυθίστηκε στο σκοτάδι του μίσους και του ολοκληρωτισμού.
en Last time the leaders of Europe backed away from the social challenges of difficult economic times, this continent sank into the depths of hatred and totalitarianism.
el Το τέλος του διπολισμού, η ευρωπαϊκή βούληση να καταστεί η Κοινότητα διεθνής πρωταγωνιστής καθώς και η πολιτική σταθερότητα, η διαδικασία εκδημοκρατισμού και η υιοθέτηση μιας οικονομίας που στρέφεται προς το εξωτερικό στη Λατινική Αμερική συνεχίζουν να ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων
en Relations between the two continents were further boosted by the end of bi-polarism, the will shown by Europe to make the Community a player on the world stage, political stability, the return to democracy and Latin America's adoption of a more open economic policy
el Ιδίως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται τους ανωτέρω συνδέσμους, προκειμένου να περιοριστεί η απομόνωσή τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο και να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
en Especially Outermost Regions of the European Union need these links to reduce isolation from the European Continent and provide access to the Trans-European Network
el αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η συνοχή και η ανταγωνιστικότητα σε ένα πλαίσιο καινοτομίας, η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των ανθρώπινων πόρων και της απασχόλησης, η κλιματική αλλαγή, ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού μας προτύπου, οι δημογραφικές ανισορροπίες και οι μεταναστευτικές πιέσεις, η παγκόσμια ασφάλεια και κυρίως η ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο·
en recognises that Europe has to face major challenges, such as cohesion and competitiveness against a background of innovation, improvements in the quality and level of human resources and employment, climate change, modernisation of our energy model, demographic imbalances and migration pressures and security in Europe and worldwide
el Ποιες χώρες επλήγησαν περισσότερο από αυτό; " Αργεντινή, αλλά και η Βραζιλία. " συνεργασία της ηπείρου μας με τη λατινοαμερικανική ήπειρο είναι απαραίτητη.
en Argentina, and also Brazil. It is vital that we in Europe work with the Latin Americans.
el Το κόστος παραγωγής κρέατος, γάλακτος ή δημητριακών θα είναι πάντοτε υψηλότερο στην ήπειρό μας σε σύγκριση με τη Νότια Αμερική, τις "νωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία.
en The cost of producing meat, milk or cereals will always be higher on our continent than in South America, the United States or Australia.
el Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι σ' οποιανδήποτε ήπειρο κι' αν κοιτάξουμε βλέπουμε εμφυλίους πολέμους και γενοκτονίες με όλες τις τρομακτικές συνέπειές τους.
en Mr President, it is a sad fact that whatever continent one looks at there seems to be civil war and genocide with its appalling consequences.
el " πορτογαλική γλώσσα είναι ο πιο στέρεος δεσμός μεταξύ των ηπείρων, καθώς είναι ένα μέσο επικοινωνίας, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε από μεγάλους ποιητές και συγγραφείς και έχει μια αξιοπρέπεια που αντλεί από τα οχτακόσια χρόνια ιστορίας της.
en Portuguese is the most durable link between the continents, as it is a means of communication, the raw material used by great poets and writers, and has a dignity born of eight hundred years of history.
el Πέρα από την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις διάφορες απειλές για το ευρώ, η ύφεση είχε ως αποτέλεσμα να τονιστούν η απουσία ισχυρής και εναρμονισμένης οικονομικής διακυβέρνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ελλείψεις της οικονομικής εποπτείας.
en Beyond the loss of millions of jobs across the European continent and the various threats to the Euro, the recession has had the effect of highlighting the absence of strong and harmonised economic governance within the European Union and the failings in financial supervision.
el Αυτό το πεπρωμένο, κύριε Πρόεδρε, μας ενώνει όλους, διότι οι εξωτερικές προκλήσεις και οι πολιτικές μονόδρομοι μας αναγκάζουν να αναλάβουμε ένα ρόλο οδηγού στη διεθνή σκηνή, στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας, στην οικονομία και για να εξευρεθεί διέξοδος στην ανεξάντλητη φαντασία των λαών της ηπείρου μας.
en Mr President, that destiny unites us all, because the external challenges and the paths we must take force us to assume a leading role on the international stage, in foreign and security policy, in economic policy and in the imagination of the people of our continent.
el Είναι επιτακτική και ουσιαστική ανάγκη να μπούμε σε έναν δρόμο μέτριου προστατευτισμού, ο οποίος θα είναι εύλογος, κοινωνικά δίκαιος και θεμιτός, στοχεύοντας σε μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων λαών και ηπείρων.
en It is urgent and essential for us to embark on a path of moderate protectionism, which is reasonable, socially just and equitable, representing a mutually advantageous cooperation for different peoples and continents.
el Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τις τελευταίες φιλοδοξίες της Κίνας και της Ινδίας όσον αφορά την αφρικανική ήπειρο με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό.
en In this context the latest ambitions of China and India on the African continent should be treated from a European viewpoint with the utmost scepticism.
el Όλοι μας θέλουμε να δούμε την ταχεία και επιτυχή διεύρυνση της Ένωσης που μπορεί τελικά να θέσει τέλος στην οδυνηρή και τεχνητή διαίρεση της ηπείρου μας, η οποία έχει ήδη υστερήσει πάρα πολύ.
en All of us want to see the early and successful enlargement of the Union which can finally end the cruel and artificial division of our continent which has lingered far too long.
el Μέσα από την σκοπιά του πολιτισμικού πλούτου και ποικιλομορφίας, είναι σημαντικό τόσο το να έχουμε μεμονωμένα κέντρα πολιτισμικής υπεροχής όσο και το να μένουμε δεμένοι ως ευρωπαϊκή ήπειρος.
en In terms of cultural richness and diversity, it is important both that we should have individual centres of cultural excellence and that we be bound as a European continent.
Showing page 1. Found 2706 sentences matching phrase "ήπειρος".Found in 0.565 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.