Translations into English:

 • continent       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  A protuberance of the Earth's crustal shell, with an area of several million square miles and sufficient elevation so that much of it above sea level.
   
  each of main land-masses on earth's surface
 • Epirus   
  (Proper noun  )
   
  region; historical kingdom
   
  one of the 13 peripheries
 • landmass   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large continuous area of land
   
  a large continuous area of land
 • epirus   
 • mainland   
  (noun   )

Other meanings:

 
Epirus (a periphery of Greece)

Did you mean: Ήπειρος

    Show declension

Example sentences with "ήπειρος", translation memory

add example
el Ενδεικτικό αυτού είναι το παράδειγμα της αεριοποίησης των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται στην ευρωπαϊκή αγορά από άλλες ηπείρους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα φτάσουν στους λιμένες της Ευρώπης απαλλαγμένα από ΧΕ
en The example of the gasification of containers that are shipped to Europe from other continents, to ensure that they arrive uncontaminated in European ports, illustrates these side-effects
el ως διεθνής πτήση, εκτός των πτήσεων εντός του ευρωπαϊκού χώρου, ορίζεται η πτήση με προέλευση και προορισμό σε διαφορετικές ηπείρους
en Intercontinental flight, other than flights within the European region, means a flight with origin and destination in different continents
el Κάθε φορά που προσπαθεί κανείς να μετακινήσει λιγάκι μια χώρα ή μια ήπειρο έρχεται η ιστορία και βάζει τρικλοποδιές.
en Every time you try to move a country or move a continent, history grabs you by the ankles.
el Κατά τα φαινόμενα, οι επενδυτές θεωρούν την Ευρώπη ήπειρο αδράνειας, η οποία δημιουργεί μόνο χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης.
en Apparently, investors regard Europe as the continent of inaction, only generating poor growth figures.
el Η «ομπρέλα ευρώ», η νομισματική ένωση, η οποία τόσο συχνά λέγεται ότι θα προστατεύσει την Ευρώπη από τις διεθνείς δημοσιονομικές και οικονομικές διακυμάνσεις, ούτε κι αυτή φαίνεται ότι θα εμποδίσει ορισμένες επιπτώσεις να φθάσουν στην ήπειρο.
en The much-heralded monetary union, the 'euro-umbrella' meant to protect Europe from the economic and financial ups and downs of the outside world does not seem likely to prevent some of their effects reaching our continent.
el (Χειροκροτήματα) Πρέπει να επιδιώξουμε άμεσο και πολύπλευρο διάλογο με τις χώρες της Ασίας και να στρέψουμε το βλέμμα προς την Αφρική, αυτή την κακότυχη ήπειρο, σε πολλές περιπτώσεις όμως γενναία, την Αφρική εκείνη την οποία βλέπουμε μια να πέφτει κάτω, την άλλη να ξανασηκώνεται με τη βοήθεια νέων στην ηλικία και τις ιδέες δημοκρατών ηγετών, οι οποίοι διαθέτουν ικανότητες και θάρρος και οι οποίοι είναι άξιοι της εμπιστοσύνης μας.
en (Applause) We must pursue a direct and multi-faceted dialogue with the Asian countries, and must turn our eyes to Africa, that unhappy, but so frequently courageous continent, to that Africa where on closer inspection we see, alongside regrettable and untoward events, arising here and there, new, young, democratic, capable and generous leaders, who deserve our trust.
el εκτιμώντας ότι η παραποίηση φαρμάκων μαστίζει όλες τις ηπείρους και κυρίως την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Ρωσία
en whereas the counterfeiting of medicines is rife in all continents but mainly in Africa, Asia, Latin America and Russia
el Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση- βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας [‧/‧(INI)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
en Report on keeping Europe moving- sustainable mobility for our continent [‧/‧(INI)]- Committee on Transport and Tourism
el Mόνο στη Bραζιλία, από ολόκληρη την ήπειρο, είναι μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών.
en In the continent as a whole, the gap between rich and poor is only greater in Brazil.
el Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει δημοσιονομική και οικονομική, με όλη την έννοια του όρου, προτεραιότητα, να προσαρμοσθεί στις δυσκολίες κάθε χώρας και της ηπείρου και ταυτόχρονα να ενσωματωθεί στην περιφερειακή προσέγγιση
en This policy should be assigned budgetary and financial priority in the broad sense of the term and should be adapted to the specific constraints of each African country, albeit within the context of an integrated regional approach
el (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Rodríguez Zapatero, η χώρα σας ανέλαβε την Προεδρία σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο - την τελευταία, ελπίζω, φάση της χειρότερης οικονομικής κρίσης που έπληξε την ήπειρό μας τα τελευταία 80 έτη.
en (PL) Mr President, Mr Rodríguez Zapatero, your country has taken over the Presidency at an exceptionally difficult time - the last, I hope, phase of the worst economic crisis to hit our continent for 80 years.
el Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο και να ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.
en This will enable us to rebuild the continent of Europe and encourage young people to become actively involved in shaping our common future.
el Και είναι ακόμη πιο σοβαρή, καθώς είναι παρούσα σε κάθε ήπειρο, σε κάθε χώρα και κουλτούρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης.
en It is also all the more serious as it is present on every continent, in every country and culture, regardless of the level of economic development.
el Δεύτερον, θα συμβούλευα επίσης τους συναδέλφους ενάντια σε μία σύγχρονη μορφή ιμπεριαλισμού, αν νομίζουν ότι οι λύσεις που εμείς αποφασίζουμε ότι είναι οι σωστές για την Ευρώπη είναι αποδεκτές από όσους εμπλέκονται σε συγκρούσεις σε άλλες ηπείρους του πλανήτη.
en Secondly, I would also counsel colleagues against a modern form of imperialism by thinking that the solutions that we ourselves decide are the right solutions in Europe are necessarily acceptable to those who are involved in conflict in other continents of the world.
el Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης όχι μόνο δικαιωματικά αξίζει και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αλλά και πέραν τούτου διότι ο τομέας του πολιτισμού είναι ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρό μας.
en Europe's cultural heritage not only needs and deserves more funding in its own right but because the culture sector is additionally an important generator of economic growth and employment throughout our continent.
el Συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς όσα διακυβεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ειρήνη στην ήπειρό μας και οι οποίοι ρυθμίζουν τις δυνατότητες μας να οικοδομήσουμε με ικανοποιητικό τρόπο μια ισχυρά Ένωση, με την οποία οι ευρωπαίοι θα αισθάνονται οικείοι και στην οποία θα έχουν εμπιστοσύνη.
en This calls for a clear head on what is at stake in Europe, on the elements which determine peace on our continent and which regulate our ability to build a strong and soundly based European Union where Europeans feel comfortable and confident.
el Εξάλλου, μολονότι η Αφρική είναι η ήπειρος που συμβάλλει λιγότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι ωστόσο και αυτή που υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες από τη θέρμανση του πλανήτη λόγω της υπανάπτυξης και της φτώχειας της.
en After all, whereas Africa is the continent that contributes least to greenhouse gas emissions, it is the continent that suffers most from global warming due to its underdevelopment and poverty.
el καλεί τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να εντείνουν τις συζητήσεις σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ· παροτρύνει τις κυβερνήσεις και των δύο κρατών να επιδιώξουν την πλήρη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στις συζητήσεις αυτές και να απόσχουν από κάθε μέτρο και απόφαση που ενδέχεται να θεωρηθεί απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο·
en Appeals to the Governments of Russia and the United States to intensify the discussions on defence and security issues directly or indirectly involving the EU Member States; urges the governments of both states fully to involve the EU and its Member States in those discussions and to refrain from any steps or decisions which might be seen as a threat to peace and stability on the European continent
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική είναι η φτωχότερη ήπειρος του κόσμου και η μόνη στην οποία η φτώχεια έχει αυξηθεί τα τελευταία ‧ χρόνια
en whereas Africa is the world's poorest continent and the only one where poverty has increased in the last ‧ years
el εκτιμώντας ότι η εδραίωση της ασφάλειας, της δημοκρατικής σταθερότητας και της ευημερίας και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις γειτονικές χώρες της ΕΕ έχουν κρίσιμη σημασία για τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου
en whereas consolidation of security, democratic stability and prosperity, and the promotion of good governance and respect for fundamental freedoms and human rights in the EU neighbourhood, are crucial for the stability and prosperity of the whole European continent
el Το πιθανό κλείσιμο της Qimonda θέτει σχεδόν 2.000 θέσεις εργασίες σε κίνδυνο στη βόρεια πλευρά της Πορτογαλίας, η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί από μια από τις πλεόν βιομηχανοποιημένες περιοχές της Ευρώπης σε μια από τις φτωχότερες περιοχές της ηπείρου.
en The possible closure of Qimonda puts nearly 2 000 jobs at risk in the north of Portugal, which has, in a few years, gone from being one of the most industrialised regions of Europe to being one of the continent's poorest regions.
el Ψήφισα υπέρ, προκειμένου να καταστεί αισθητό το πολιτικό μας βάρος, εφόσον, παρότι δεν θεωρούνται οι καλύτερες δυνατές ακόμα και από τον ίδιο τον κ. Zasada, οι συναφθείσες συμφωνίες όντως προσφέρουν έναν τρόπο διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα ωφελήσει τους πολίτες των δύο ηπείρων, όσον αφορά τόσο τα ταξίδια όσο και το εμπόριο.
en I did so precisely in order to make our political weight felt since, although they are not considered the best even by Mr Zasada himself, the agreements reached do offer a way to manage air transport that will in any case benefit the citizens of the two continents, both in terms of travel and trade.
el Είδαμε σε αυτές τις εκλογές πόσο πολλοί είναι οι πολίτες –δεν ψήφισαν βέβαια όλοι εμάς, ωστόσο οι περισσότεροι μας ψήφισαν– που πλήττονται από τη μεγάλη ανεργία, από τη νέα αύξηση της φτώχειας στην ήπειρό μας. Ως εκ τούτου, αποτελεί υποχρέωση της Επιτροπής να κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταστήσει πιο βιώσιμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
en Mr Schulz has already gone into detail about it: at these elections, we have seen how many citizens – by no means all of whom voted for us, although most did – are affected by a high level of unemployment and by the renewed increase in poverty on this continent; this means that there is an obligation on this Commission to do everything possible to create more jobs and also put social security systems on a sustainable footing.
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της τρομοκρατίας δεν περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, αλλά ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων μας και έχουν δείξει πάνω από μία φορά ότι είναι ικανές να διαπράττουν επιθέσεις και πράξεις βίας σε όλες τις ηπείρους και κατά πολλών χωρών ταυτοχρόνως
en whereas the threat of terrorism is not restricted to specific geographic zones and whereas terrorist organisations are to be found both within and outside the Union's borders and have provided ample proof of their ability to carry out attacks and acts of violence in any continent and against various countries simultaneously
el Η κοινή αυτή στρατηγική προβλέπει τη στήριξη της δημοκρατίας, την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των δημοσίων θεσμών, την ένταξη της Ρωσίας σε έναν ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό χώρο και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος.
en This common strategy sets out the need for democracy, the rule of law in public institutions and the integration of Russia into a European social and economic area as well as the common challenges which are facing the European continent.
Showing page 1. Found 2706 sentences matching phrase "ήπειρος".Found in 1.424 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.