Translations into English:

 • continent       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  A protuberance of the Earth's crustal shell, with an area of several million square miles and sufficient elevation so that much of it above sea level.
   
  each of main land-masses on earth's surface
 • Epirus   
  (Proper noun  )
   
  region; historical kingdom
   
  one of the 13 peripheries
 • landmass   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large continuous area of land
   
  a large continuous area of land
 • epirus   
 • mainland   
  (noun   )

Other meanings:

 
Epirus (a periphery of Greece)

Did you mean: Ήπειρος

    Show declension

Example sentences with "ήπειρος", translation memory

add example
el Οι πολύ ισχυροί διατλαντικοί δεσμοί, οι οποίοι ενώνουν τις δύο ηπείρους μας βασίζονται σε εκατομμύρια προσωπικές ιστορίες παρόμοιες με τη δική μου.
en The very strong transatlantic links that unite our two continents are based on millions of personal stories just like mine.
el " Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του αξιότιμου βουλευτή ότι η αύξηση του πληθυσμού της Αφρικής και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των υψηλών ποσοστών γονιμότητας θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της πίεσης στους φυσικούς πόρους της Αφρικής και στον καθορισμό της αναπτυξιακής πορείας της αφρικανικής ηπείρου.
en Member of the Commission. - The Commission shares the concern of the honourable Member that population growth in Africa and the long-term impact of high fertility rates could contribute significantly to increased pressure on Africa's natural resources and determining the development trajectory of the African continent.
el Μία τέτοια κατάσταση θα επιτρέψει στο σχέδιο ολοκλήρωσης της αμερικανικής ηπείρου να παρακάμψει ένα από τα ανυπέρβλητα εμπόδια και να σημειώσει σημαντική πρόοδο
en That would enable the pan-American integration process to surmount one of the most difficult obstacles and, consequently, to make significant progress
el Σε επίπεδο ευρωπαϊκής ηπείρου, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλλει στην περαιτέρω σταθερότητα.
en On a continental level, the enlargement of the European Union will contribute to further stability.
el για την έναρξη λειτουργίας τακτικής ή έκτακτης γραμμής προς νέα ήπειρο ή περιοχή, αλλαγές του τύπου ή του αριθμού των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών ή ουσιαστική μεταβολή της κλίμακας των δραστηριοτήτων του
en operation of a new scheduled service or a non-scheduled service to a continent or world region not previously served, changes in the type or number of aircraft used or a substantial change in the scale of its activities
el Δεν μπορούμε να δεχθούμε, ούτε να ανεχθούμε, σήμερα, μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή που έπληξε τον εβραϊκό πληθυσμό στην ήπειρό μας, μετά από τις διάφορες αντισημιτικές ενέργειες και δηλώσεις, ειδικά στην ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία, να αντιμετωπίζονται με ανοχή αντισημιτικές δηλώσεις.
en When a major catastrophe has befallen the Jewish population on this continent, and when there have been various anti-Semitic actions and statements in Eastern Europe and Russia of all places, it is unacceptable for us to tolerate an anti-Semitic statement now.
el Δεύτερον, ένα σημείο που συναντώ επανειλημμένα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής: ο πολίτης της Ευρώπης βλέπει ότι εδώ είναι μία μεγάλη ήπειρος που αποδίδει πολυ, πληρώνει πολλά, έχει όμως περιορισμένο δικαίωμα συναπόφασης, γιατί δεν μιλάει με μία φωνή, παρά με πολλές, απέναντι στην μία φωνή της Αμερικής, και αυτό ασφαλώς πρέπει να το διορθώσουμε.
en Secondly, there is an aspect I am constantly experiencing in the area of foreign policy: the citizen of Europe sees that here there is a large continent that produces a lot, pays a lot, but has very little say in the matter, because it does not speak with one voice, but with many voices compared with the single voice that comes from America. We surely need to correct this.
el Ωστόσο, για να διασφαλίσει την ανάληψη δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιβάλει την αρχή της επισιτιστικής ασφάλειας για όλους τους λαούς, θα μπορούσε να συμβάλει στην εφαρμογή συστημάτων αποζημίωσης γεωργικής εργασίας με εγγυημένες τιμές για κάθε χώρα και κάθε ήπειρο, θα μπορούσε να τηρεί και να επιβάλει τις δεσμεύσεις για χορήγηση επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες του Νότου, θα μπορούσε να διαγράψει το χρέος των φτωχών χωρών, θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην αγορά γης από τις πολυεθνικές και τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, ενώ θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι η γεωργία και τα τρόφιμα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο σκληρού παζαριού του ΠΟΕ.
en However, to ensure that action takes place, the European Union could enforce the principle of food sovereignty for all peoples, could help implement farm work remuneration systems with guaranteed prices for every country and every continent, could respect and enforce the commitments to grant official development assistance to the countries of the South, could cancel the debt of poor countries, could stop the purchase of land by multinationals and hedge funds, and could recognise that agriculture and food cannot be part of the hard bargaining of the World Trade Organisation.
el Χάρη στην πυξίδα, οι εξερευνητές ανακάλυψαν νέες ηπείρους
en The compass enabled explorers to find new continents
el Η επιδίωξη αυτή, που επαναδιατυπώθηκε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, συνίσταται στην εδραίωση των ανθρώπινων και δημοκρατικών επιτευγμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω χώρα, στη συμβολή σε μια ανάπτυξη που να δημιουργεί δραστηριότητες και θέσεις εργασίας και στην προώθηση, μέσω της Νότιας Αφρικής και της ακτινοβολίας της σε όλη τη Μεσημβρινή Αφρική, της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης ενός ολόκληρου τμήματος της αφρικανικής ηπείρου.
en The stakes, as the President-in-Office of the Council reminded us, consist in consolidating the human and democratic progress achieved in that country to contribute to a development generating business and jobs and to promote, through South Africa and its extensive influence throughout southern Africa, stability, peace and the future development of an entire part of the African continent.
el Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, πρωτοφανή για την ήπειρό μας κατά τα τελευταία 200 χρόνια, με την οποία μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την ασφάλεια και τη δημοκρατία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
en We have at the moment a situation unparalleled perhaps in our continent over the past 200 years where we can stabilize the security and democracy of Central and Eastern Europe.
el Από την πλευρά της ζήτησης επίσης, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές ώστε να φτάσουν τα παυσίπονα σε ηπείρους όπως η Αφρική και η Ασία που ουσιαστικά στερούνται κάθε τέτοιου είδους φάρμακο.
en On the demand side too, policies could be launched to try and take painkillers to continents such as Africa and Asia which are practically bereft of any such medicines.
el Ο όγκος των εικόνων που έχουν παραχθεί είναι ανησυχητικός και εμπλέκονται εκατομμύρια παιδιά από όλες τις ηπείρους
en The volume of images produced is cause for concern and involves millions of children all over the world
el Ήταν μια σύνοδος κορυφής, της οποίας η διευρυμένη ημερήσια διάταξη προσέφερε την ευκαιρία για εκείνο, που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει το πρώτο από μια σειρά στοιχείων ενός οργανωμένου διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και των αφρικανικών κρατών, ακριβώς για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια περισσότερο ολοκληρωμένη οπτική, μια οπτική στην οποία να περιλαμβάνονται όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα την αφρικανική ήπειρο και τα οποία δεν μας είναι αδιάφορα και είναι συμφέρον να καταστήσουμε πολύ σαφές ότι δεν είναι αδιάφορα στην Ευρώπη για μια σειρά λόγων, ακόμη και για λόγους που έχουν σχέση με την ίδια την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.
en Its extensive agenda offered an opportunity for what we hope is the first in a series of organised dialogues between Europe and the African countries. Specifically we want to try and establish a more integrated and coordinated vision of all the issues now affecting the African continent about which we are concerned.
el Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγαλύτερη ευθύνη από κάθε άλλη ήπειρο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας
en The European Union has a bigger responsibility than any other continent to meet the millennium goals
el Ανεξαρτήτως ενός τέτοιου αποτελέσματος, η ΕΕ, ως υπερεθνική οντότητα, διέπεται από μια σειρά αξιών που στηρίζονται στην ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία, τις οποίες θεωρεί απολύτως απαραίτητες για την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.
en Irrespective of this outcome, the EU, as a supra-national entity, is governed by a collection of values based on peace, freedom and democracy, which it considers fundamental to the prosperity of the European continent.
el Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων σήμερα προσλαμβάνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο επείγοντα χαρακτήρα.
en The need to combat discrimination on the grounds of racial or ethnic origin or religious conviction is taking on a sense of urgency on the continent of Europe.
el Δεν πρέπει να λησμονούμε τη σημασία των εναέριων μεταφορών όσον αφορά την παροχή μιας διασύνδεσης με την ήπειρο και μεταξύ αυτών των νησιών ώστε οι πληθυσμοί τους να μην αισθάνονται παγιδευμένοι.
en We must not forget the importance of air transport in providing a link with the continent and between these islands so that their populations do not feel trapped.
el Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε τις κοινές, ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που ενέκριναν οι χώρες της περιοχής ως ένα προκαταρκτικό βήμα προς την επανένωση της ηπείρου μας.
en Drawing up a common Black Sea strategy will enable us to make significant progress towards creating an area of stability, security, democracy and prosperity. In this context, we can regard the common, integrated initiatives adopted by the countries in the region as a preliminary step towards the reunification of our continent.
el Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί εάν θέσουμε στον εαυτό μας ένα άλλο ερώτημα, και συγκεκριμένα τι αποδυναμώνει την Ευρώπη σήμερα; Τι παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του πολιτισμού μας σήμερα; Προφανώς, δεν είναι ότι μας απειλούν άλλες ήπειροι, ούτε και μια ξένη ιδεολογία.
en What is impeding the competitiveness of our entire civilisation today? Obviously, it is not other continents threatening us, and it is not a foreign ideology either.
el Ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν δίκιο - θα έπρεπε να υπάρχει μια ανάλυση κόστους-οφέλους για τους κανονισμούς - και οι κανονισμοί να εφαρμόζονται λανθασμένα ή ανεπαρκώς, για την ακρίβεια εφαρμόζονται ανομοιόμορφα σε ολόκληρη την ήπειρο.
en Maybe in some cases they are right - there should be a cost-benefit analysis of what the regulations are - and they are badly implemented, in fact not uniformly implemented across the continent.
el Και μετά από μερικά χρόνια, τα αποτελέσματα είναι προφανή από το γεγονός ότι όχι μόνο καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά εμπλέκονται στη διαδικασία και χώρες εκτός Ευρώπης, και από το ότι η Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή κινητικότητα του σημερινού κόσμου.
en And after a few years, the results are evident from the fact that not only does it cover the entire continent of Europe, but also countries outside Europe are getting involved in the process, and that Europe is playing a greater role in international mobility in today's world.
el Με τη διεύρυνση, που είναι η ενοποίηση της ηπείρου, κλείνει εκ των πραγμάτων ένα κεφάλαιο της Ιστορίας της Ευρώπης και τίθενται οι βάσεις του μέλλοντος.
en Enlargement - the unification of this continent - brings to a close a chapter in Europe' s history and lays the foundations for the future.
el Μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι η ήπειρος αυτή, που εξήγαγε την ιδέα της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που μετέφερε τους σπόρους της δημοκρατίας σε μακρινές ηπείρους όπου βρήκαν γόνιμο έδαφος, έπρεπε τώρα να πελεκήσει το γενεαλογικό δέντρο εδώ στην Ευρώπη. " διαδικασία αυτή μας μειώνει όλους.
en It seems to me extraordinary that this continent, which exported the idea of representative government and parliamentary democracy, which carried the seeds of democracy to far continents where they found fertile soil, should now have taken the axe to the ancestral tree here in Europe. All of us are diminished by that process.
el Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εδώ μπροστά, το σημαντικότερο είναι να σταματήσει η μεταφορά ζωντανών ζώων μεταξύ των ηπείρων.
en Ladies and gentlemen in the front row, it would be important to put an end to the transportation of live animals for slaughter across the continent.
Showing page 1. Found 2706 sentences matching phrase "ήπειρος".Found in 0.463 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.