Translations into English:

 • continent       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  A protuberance of the Earth's crustal shell, with an area of several million square miles and sufficient elevation so that much of it above sea level.
   
  each of main land-masses on earth's surface
 • Epirus   
  (Proper noun  )
   
  region; historical kingdom
   
  one of the 13 peripheries
 • landmass   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large continuous area of land
   
  a large continuous area of land
 • epirus   
 • mainland   
  (noun   )

Other meanings:

 
Epirus (a periphery of Greece)

Did you mean: Ήπειρος

    Show declension

Example sentences with "ήπειρος", translation memory

add example
el Πράγματι, στην Ευρώπη, στην ήπειρό μας, όπου θέλουμε να είμαστε φιλήσυχοι και να ζούμε ειρηνικά, εθνικοί εγωισμοί και σωβινισμοί έφεραν έναν ωκεανό δυστυχίας.
en Indeed, it was to Europe, to our continent, which we want to be at peace and to live on in peace, that national egoisms and chauvinisms brought an ocean of misery.
el Το γεγονός αυτό αποτελεί μια δυνητική τραγωδία για το μέλλον της ηπείρου μας.
en That is a great tragedy potentially for the future of our continent.
el Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση που θα γίνει το φθινόπωρο θα είναι μια ευκαιρία για τους λαούς της Ευρώπης να εκφράσουν τις απαιτήσεις τους μέσα από το κοινωνικό κίνημα από άκρη σε άκρη της γηραιάς ηπείρου.
en The extraordinary European council on employment, this autumn, will provide an opportunity for the peoples of Europe to obtain a hearing for their demands, expressed by the Europe-wide social movement.
el Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση- Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας
en Sustainable mobility
el Η ομάδα EVP τίθεται στην υπηρεσία αυτού του ιστορικού καθήκοντος, για μία διαρκώς ανανεωμένη ευρωπαϊκή ήπειρο.
en The Group of the European People's Party sets itself this historic task for our old continent of Europe, which is constantly renewing itself.
el Δεν μπορούμε να πάρουμε "σαββατική άδεια" από τις εργασίες μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρο.
en We cannot take a sabbatical from our work for peace and stability in the continent.
el Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βρίσκονται σε αδιέξοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να διαπραγματευτεί διμερείς συμφωνίες, αυτή η έκθεση χαράσσει την πορεία μιας εμπορικής συνεργασίας με αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα της αμερικανικής ηπείρου.
en At a time when the negotiations at the World Trade Organization are deadlocked and the European Union is preparing to negotiate bilateral agreements, the report maps out the route to trade cooperation with that very important part of the American continent.
el έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της ‧ης Ιουλίου ‧, σχετικά με την ανακοίνωση Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση- βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας
en having regard to its resolution of ‧ July ‧ on keeping Europe moving – sustainable mobility for our continent
el Πρέπει να κατανοήσουμε αυτήν την πραγματικότητα και να την θέσουμε στον πυρήνα της προσέγγισής μας προς αυτήν τη στρατηγική ήπειρο και της σχέσης μας με αυτήν.
en We need to grasp this reality and make it central to our approach to this strategic continent and our relationship with it.
el Εάν, για παράδειγμα, η ίδια η τηλεόρασή μας δεν αναφέρεται στην ήπειρό μας, πως θα μάθουν γι' αυτή οι νεώτερες γενεές; Θα πρέπει να στηριχθούμε στις δημόσιες τηλεοπτικές υπηρεσίες για να εκπληρώσουν αυτό τον ρόλο.
en If, for example, our television makes no reference to our continent, how will future generations learn about our continent? We should be able to depend on our public service broadcasters to fulfil this role.
el Γίνανε ξαφνικά πλούσιες κάποιες δύσβατες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Ήπειρος, ή κάποια άλλα απομακρυσμένα νησιά κοντά στην Τουρκία, ακριβώς γιατί μπαίνοντας οι νέες χώρες κατέβασαν τον μέσο όρο.
en Certain inaccessible areas in Greece, such as Ipiros, or certain other isolated islands near Turkey have suddenly become rich, precisely because the new incoming countries have brought down the average.
el Αυτή η παράγραφος υπογραμμίζει την αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών γλωσσών με τις άλλες ηπείρους, με χώρες σε όλο τον κόσμο, και το γεγονός ότι είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει πώς θα προωθήσει συγκεκριμένα αυτές τις γλώσσες και την πολιτιστική αλληλεπίδραση που δημιουργείται και μεταδίδεται από αυτές τις γλώσσες στις εξωευρωπαϊκές τους διαστάσεις .
en This paragraph highlights the interaction of European languages with other continents, with countries throughout the world, and the fact that it is vital for the European Union to know how to specifically promote these languages and the cultural interaction generated and conveyed by these languages in their extra-European dimensions.
el Επιδείξατε επίσης αξιέπαινη αφοσίωση και σχεδόν αστείρευτη ενεργητικότητα κατά την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρη την ήπειρο, και ειδικότερα η ενασχόλησή σας με τους νέους της Ευρώπης σημάδεψε το έργο σας.
en You have also shown commendable commitment and almost endless energy in promoting the European Union across the continent, and your mission in particular to Europe's young people has marked your work.
el Περιλαμβάνουν τον στόχο να συμβάλετε στην επίλυση των προβλημάτων της Αφρικής, προβλήματα τα οποία, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, δεν παύουν να επιδεινώνονται από τότε που οι χώρες της Ευρώπης εγκατέλειψαν την ήπειρο, εν αντιθέσει με όσα ορισμένοι θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστεύουμε.
en They include that of helping to resolve the problems in Africa, problems that we must indeed admit have only worsened since the countries of Europe left, unlike what some people would have us believe.
el Ανεξαρτήτως του πώς οι κλιματικές και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στην ήπειρό μας τείνουν να δίνουν επιχειρήματα στους επιστήμονες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιρροή του ανθρώπου στην κλιματική αλλαγή από τις εκπομπές CO2, θα πρέπει, παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο αυτό, να θέτουμε την ακόλουθη ερώτηση: πώς μπορούν να διασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν;
en Regardless of how climate and weather conditions for the last few months in our continent have been tending to supply arguments to those scientists who are calling into question the influence of man on climate change by CO2 emissions, we should, none the less, when talking about low-emission technologies in this context, ask the following question: how can the means necessary for the development of clean technologies be ensured, to achieve the maximum effects in the shortest possible time?
el Λέμε ότι η Ένωσή μας είναι μια αντίδραση στον δεύτερο ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλεμο, ένας τρόπος για να οργανώσουμε έτσι την ήπειρό μας ώστε να μην επαναληφθεί η φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
en We talk about our Union as a response to the second European civil war, a way of organising our continent so that there will be no repeat of the horrors of the Second World War.
el Τι θα συμβεί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτύχει στις περαιτέρω προσπάθειές της να εξασφαλίσει την αναθεωρημένη συνθήκη; Τι θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι είμαστε μία μεγάλη ήπειρος με 500 εκατομμύρια κατοίκους σε 27 κράτη μέλη και μία μεγάλη εσωτερική αγορά.
en What happens if the European Union does not succeed in its further attempt to secure the revised Treaty? What lies ahead for the European Union?
el Θέμα: Χρηματοδότηση από την ΕΕ ενεργειών και δραστηριοτήτων στην Ήπειρο
en Subject: EU funding for initiatives and activities in Epirus
el Άλλες ήπειροι είναι συχνά πιο καινοτόμες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
en Other continents are often more innovative than the European Union.
el Όλοι εμείς στην Ευρώπη έχουμε συμφέρον να συμβάλλουμε στην αύξηση της ασφάλειας, της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου και στον επαναπατρισμό των προσφύγων και των εκτοπισμένων σε ένα τμήμα της ηπείρου μας.
en All of us in Europe have an interest in helping to improve security, employment and living standards and resettling refugees and displaced persons in a part of our continent.
el Ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογίας 3 καθώς θα υπάρχουν ανησυχίες που πρέπει να διατυπωθούν όσον αφορά τυχόν περαιτέρω ανάπτυξη συμβατικών ή αντισυμβατικών όπλων για την ευρωπαϊκή ήπειρο, και στηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διμερείς συζητήσεις μεταξύ των "ΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με αυτό το ζήτημα.
en We voted in favour of Amendment 3, as there are concerns which should be raised regarding any further build-up of conventional or unconventional weapons on the European continent, and we support continuing bilateral discussions between the US and Russia on this issue.
el Πριν εξετάσουμε λοιπόν μια πρόταση επαναξιολόγησης της τρέχουσας αρχιτεκτονικής στον τομέα της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς τη συνέχιση της συμμετοχής των "ΠΑ, το μέλλον του ΝΑΤΟ και τον ρόλο που αναμένεται να αναλάβει η ΕΕ όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.
en That is why, before considering a proposal to re-evaluate the current security architecture of the continent, we should try to have definite answers as to the continuation of US involvement, the future of NATO and the role expected of the EU after the Lisbon Treaty comes into force.
el Είναι ευτυχής σύμπτωση το γεγονός ότι ο Joe Biden μιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την ίδια ημέρα κατά την οποία διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά, επειδή η αποτελεσματική και επαγγελματική συνεργασία και με τα δύο τμήματα της βορειοαμερικανικής ηπείρου είναι σημαντική για εμάς και επειδή θέλουμε να αναλάβουμε από κοινού μεγαλύτερη ευθύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.
en It is a lucky coincidence that Joe Biden is speaking in the European Parliament in Brussels on the same day as the EU-Canada Summit is taking place, because effective, professional cooperation with both parts of the North American continent is important to us and because together, we want to take more responsibility in the world.
el Ο στόχος είναι να επιτύχουμε όχι μόνο στην προσπάθεια να πείσουμε τους νέους ερευνητές να μείνουν, αλλά και πολλούς από όσους έχουν ήδη φύγει να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν στην παλιά τους ήπειρο, η οποία προσπαθεί να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο.
en The aim is to succeed in getting not only new researchers to stay, but also many of those we have already exported to return, and to establish themselves in our old continent, which is trying to put on a new face.
el Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χώρες των Άνδεων, όπου υπάρχει ακραία φτώχεια και οι μεγαλύτερες ανισότητες της ηπείρου.
en This is the case for the Andean countries in particular, where there are certain pockets of extreme poverty and the continent's greatest inequalities.
Showing page 1. Found 2706 sentences matching phrase "ήπειρος".Found in 0.563 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.