Translations into English:

  • cost analysis   

Similar phrases in dictionary Greek English. (4)

Ανάλυση κόστους-οφέλους
COst - Benefit Analysis; COBA: COst - Benefit Analysis

Example sentences with "ανάλυση κόστους", translation memory

add example
el Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ
en The life-cycle cost analysis method uses a real discount rate on the basis of data provided from the European Central Bank and a realistic lifetime for the EuP; it is based on the sum of the variations in purchase price (resulting from the variations in industrial costs) and in operating expenses, which result from the different levels of technical improvement options, discounted over the lifetime of the representative EuP models considered
el επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προβεί σε αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της πιθανής ωφέλειας και του κόστους των νομοθετικών και μη επιλογών, και της αντίστοιχης ακτίνας δράσης τους·
en Welcomes the Commission decision to conduct an impact assessment, which should include a thorough analysis of the potential costs and benefits of both legislative and non-legislative options, and their respective scope
el Ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν δίκιο - θα έπρεπε να υπάρχει μια ανάλυση κόστους-οφέλους για τους κανονισμούς - και οι κανονισμοί να εφαρμόζονται λανθασμένα ή ανεπαρκώς, για την ακρίβεια εφαρμόζονται ανομοιόμορφα σε ολόκληρη την ήπειρο.
en Maybe in some cases they are right - there should be a cost-benefit analysis of what the regulations are - and they are badly implemented, in fact not uniformly implemented across the continent.
el όσον αφορά τις εκτελεστικές υπηρεσίες, υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής που καθορίζονται με τον Κώδικα συμπεριφοράς για τη σύσταση εκτελεστικών οργανισμών· θεωρεί ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να προκαλέσουν αύξηση στο μερίδιο του διοικητικού κόστους, ούτε τώρα ούτε μελλοντικά· υπογραμμίζει ότι κάθε πρόταση για τη δημιουργία νέου εκτελεστικού οργανισμού ή την επέκταση υπαρχόντων εκτελεστικών οργανισμών πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους και να περιλαμβάνει σαφείς γραμμές για την ευθύνη και την απόδοση λογαριασμών·
en On executive agencies, recalls the obligations of the Commission set by the Code of Conduct on the setting up of an Executive Agency; considers that executive agencies must not, either now or in the future, lead to an increase in the share of administrative cost; underlines that any proposal for the creation of a new executive agency, and the expansion of existing executive agencies, must be based on a comprehensive cost-benefit analysis and that lines of accountability and responsibility should be clearly set out in the proposal
el Ομοίως, ο οδηγός ανάλυσης κόστους-οφέλους, τον οποίο η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των κρατών μελών, βελτιώθηκε τόσο ως προς την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου όσο και ως προς το πιο επιχειρησιακό σκέλος του
en Likewise, the Guide to the cost-benefit analysis made available to the Member States by the Commission has been improved both in terms of its presentation of the theoretical framework and its practical application
el Θα ήθελα να απευθύνω δύο εκκλήσεις: καταρχάς, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση και να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για να αντισταθμίσει το κοινωνικό κόστος που θα έχει η απώλεια θέσεων εργασίας και πηγών εισοδήματος για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.
en I would like to make two calls: firstly, I would like to call on the European Commission to analyse the situation and adopt the appropriate measures to compensate for the social costs inherent in the loss of jobs and sources of income for the inhabitants of the affected regions.
el Η μείωση του ρυθμιστικού παρεμβατισμού και του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με μια λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους των ρυθμίσεων αυτών, αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας
en Deregulation and a reduction in the administrative burden resulting from Community regulations, together with an intensive cost-benefit analysis of these regulations, are essential prerequisites for achieving the goals set out in Lisbon
el Όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις αντικτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι χρειάζεται να απομακρυνθούμε από την καθαρή ανάλυση κόστους προς μια εξέταση των οικονομικών, κοινωνικών και επί της υγείας επιπτώσεων της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
en With regard to the general requirements for impact assessments at European level, it is important to note that we need to move away from pure cost analysis towards an examination of the economic, social and health-related impact of legislation at European level.
el Γενικό καθεστώς: ‧ % του κόστους των άυλων στοιχείων με ανώτατο όριο ‧ ευρώ επιλέξιμων για επιδότηση δαπανών ανά έργο: έλεγχοι, διαγνώσεις, συντονισμός και τεχνική υποστήριξη, αναλύσεις εδάφους κατά τα δύο πρώτα έτη κ.λπ
en general scheme: ‧ % of non-tangible costs, up to EUR ‧ of eligible expenditure per project: audits, diagnostics, advice and technical support, soil analyses in the first ‧ years ...
el Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει καμία ανάλυση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι το σχετικό κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό προς τον ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό υποθέσεων που έχουν μέχρις στιγμής παρουσιαστεί και κατά συνέπεια ασυμβίβαστο με την αρχή της αξιοποίησης του κοινοτικού χρήματος
en Though the Commission proposal does not include any analysis of the financial impact, the Committee estimates this cost to be out of proportion with the very small number of cases presented up to the present day and thus incompatible with the principle of value for money
el όταν η άμεση ανάλυση δεν είναι δυνατή, οι κατηγορίες κοινού κόστους καταλογίζονται βάσει έμμεσου συσχετισμού με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης ή καταλογισμού·
en when direct analysis is not possible, common cost categories shall be allocated on the basis of an indirect linkage to another cost category or group of cost categories for which a direct assignment or allocation is possible
el Έως τις ‧ Δεκεμβρίου ‧ το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και με βάση πρόταση της Επιτροπής, καθορίζουν στόχους για την τρίτη πενταετή φάση ‧ έως ‧, βάσει της πρακτικής πείρας που αποκομίζουν τα κράτη μέλη από τις δράσεις για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο ‧ και βάσει των πορισμάτων επιστημονικών ερευνών και τεχνικών εκτίμησης, όπως οι αναλύσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-ωφελείας
en Not later than ‧ December ‧, the European Parliament and the Council, acting by qualified majority and on a proposal from the Commission, shall fix targets for the third five-year phase ‧ to ‧, based on the practical experience gained in the Member States in pursuit of the targets laid down in paragraph ‧ and the findings of scientific research and evaluation techniques such as life-cycle assessments and cost-benefit analysis
el Το κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να παρέχει κυρίως μία συγκριτική ανάλυση του κόστους, δεόντως αιτιολογημένη και ποσοτικοποιημένη, με εκτίμηση των εξωτερικών δαπανών των ανταγωνιστών παραγωγών ενέργειας, ώστε να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση συνιστά πραγματική αντιστάθμιση για τις μη καλυπτόμενες εξωτερικές δαπάνες
en It will have to provide among other things a reasoned and quantified comparative cost analysis, together with an assessment of competing energy producers
el Η Επιτροπή, από την πλευρά της, εφαρμόζει ήδη διαδικασίες διαβούλευσης και αξιολόγησης των επιπτώσεων, για τις οποίες δημοσιεύει χάρτη πορείας κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας ιδίως τη μέθοδο της σύγκρισης κόστους/οφέλους που συμπληρώνεται από άλλα μέσα, όπως η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων
en The Commission already practises consultation procedures and impact assessments, for which a road-map is published annually, with the emphasis on costs/benefit analysis, but also including other methods, such as multi-criteria analysis
el Τα κράτη μέλη ήδη χρειάστηκε να υποβάλουν και να εκπονήσουν τη στρατηγική τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, καθώς και μια τομεακή ανάλυση του δυναμικού σε κάθε χώρα.
en Member States have already had to submit and prepare their renewable energy strategy, taking into account cost-effectiveness and a sectoral analysis of the potential in each country.
el εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ρύθμιση των παράγωγων προϊόντων είναι ανάλογη προς τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους μεμονωμένους επενδυτές και τη συνολική χρηματοοικονομική σταθερότητα, και ότι έχει ζωτική σημασία να πραγματοποιηθεί ευρεία και αποτελεσματική ανάλυση κόστους- οφέλους πριν προστεθούν οποιοιδήποτε νέοι νόμοι ή κανόνες στο υπάρχον ρυθμιστικό καθεστώς που διέπει αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα
en whereas it is important to ensure that the regulation of derivatives is proportionate to the risks they pose for individual investors and for overall financial stability, and whereas it is vital that a wide ranging and effective cost-benefit analysis is carried out before any new laws or rules are added to existing regulation of these financial products
el Σε τομείς όπως η επικοινωνιακή πολιτική, αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι σημαντική για να διασφαλίζονται καλύτερα αποτελέσματα και διαχείριση των πόρων.
en In areas such as communication policy, this cost-benefit analysis is important to ensure better results and resource management.
el Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εθνικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των δεσμεύσεων οι οποίες συνδέονται με τις κλιματικές μεταβολές και τις οποίες δέχθηκε η Κοινότητα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές
en The analysis of cost effectiveness shall also take into account national commitments accepted in the context of the climate change commitments accepted by the Community pursuant to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
el εφόσον υπάρχει, όσον αφορά τις κοινές λεκάνες ή υπολεκάνες, περιγραφή της μεθοδολογίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την ανάλυση κόστους-οφέλους που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μέτρων με διασυνοριακές επιπτώσεις
en when available, for shared river basins or sub-basins, a description of the methodology, defined by the Member States concerned, of cost-benefit analysis used to assess measures with trans-national effects
el μια νέα ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, που συμπεριλαμβάνει τα άμεσα και έμμεσα οφέλη στο περιβάλλον, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο ‧α παράγραφος ‧, και τυχόν μέτρα για περαιτέρω μείωση των εκπομπών, και
en a new cost-effectiveness analysis, including direct and indirect environmental benefits, of measures contained in Article ‧a and of possible further emission reduction measures; and
el Πρόκειται, σε τελική ανάλυση, για τη δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομικού καθεστώτος για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου και την εξασφάλιση, με αυτόν τον τρόπο, μιας μείωσης του κόστους του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία και τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.
en In summary, it is a question of creating a sound and efficient regime for limiting credit risk and thereby ensuring a reduction in its cost and, at the same time, improving the functioning and stability of the European financial markets.
el χαιρετίζει το νέο σχέδιο αναδιάταξης προσωπικού που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας και αφορά ‧ θέσεις εργασίας· θεωρεί ότι συνιστά βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την υπηρέτηση των νέων αναγκών και ταυτοχρόνως τη διατήρηση του οργανογράμματος σταθερού στο μέλλον· ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει τη δράση του και να επιδοθεί σε περαιτέρω ανάλυση για να επιτύχει καλλίτερο εξορθο-λογισμό των καθηκόντων και ταυτοχρόνως να διατηρήσει το κόστος της ανάθεσης καθηκόντων σε εξωτερικούς φορείς υπό έλεγχο·
en Welcomes the new redeployment plan proposed by the Secretary General which concerns ‧ posts; considers that it constitutes a step in the right direction in fulfilling the new needs and at the same time in keeping the establishment plan stable in the future; encourages the Secretary-General to pursue this action and to proceed to further analysis in order to better rationalise the tasks and at the same time keep the costs of externalisation under control
el ανάλυση των ειδών κόστους και της εξέλιξής τους στο παρελθόν και το μέλλον, ιδίως για την εξοικονόμηση δαπανών για εργατικό δυναμικό, κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση δαπανών για πρώτες ύλες, εξαρτήματα και εξωτερικές υπηρεσίες
en breakdown of costs and their respective evolution in the past and in the future, in particular for workforce cost saving, energy consumption, raw material cost saving, accessories and external services reduction
el ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας του κόστους που προκύπτει από τις δραστηριότητες, ιδίως τις αποστολές που πραγματοποιούνται από τους ειδικούς αντιπροσώπους, και ζητεί να δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο λεπτομερής ανάλυση των δαπανών των ειδικών αντιπροσώπων και του προϋπολογισμού των αποστολών τους·
en Is concerned by the lack of transparency of the cost incurred by the activities, in particular the missions carried out by the special representatives and asks for a detailed breakdown of the expenditure of the special representatives and their missions budget to be published on the internet
el Τα διάφορα σχέδια παροχής εγγυήσεων έχουν διαφορετικούς στόχους, οπότε μια απλή ανάλυση κόστους-απόδοσης είναι δυσχερής και συγκεντρώνει λίγες μόνο πιθανότητες επιτυχίας, λόγω της δυσκολίας εκτίμησης τόσο διαφορετικών και υποκειμενικών εμπορευμάτων
en The various assurance schemes are aiming at different goals, so a simple cost-benefit analysis would be difficult and ultimately unlikely to succeed, given the difficulty in valuing such diverse and subjective goods
Showing page 1. Found 42535 sentences matching phrase "ανάλυση κόστους".Found in 7.44 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.