Translations into English:

  • cost analysis   

Similar phrases in dictionary Greek English. (4)

Ανάλυση κόστους-οφέλους
COBA: COst - Benefit Analysis; COst - Benefit Analysis

Example sentences with "ανάλυση κόστους", translation memory

add example
el εκφράζει την ανησυχία του για το περαιτέρω εύρημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι για τις δραστηριότητες πιστοποίησης κατά το ‧, το σύστημα ανάλυσης κόστους του Οργανισμού έδειξε κόστος ύψους περίπου ‧ εκατ. ευρώ έναντι εσόδων ‧ εκατ. ευρώ·
en Expresses concern at the Court's further finding that for its ‧ certification activities, the Agency's cost analysis system showed costs of about EUR ‧ million as against revenue of about EUR ‧ million
el Πρέπει, όμως, να ληφθεί υπόψη ότι οι αναλύσεις αυτές δεν πρέπει να στηρίζονται μόνο στο συνεπαγόμενο κόστος αλλά και σε άλλα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα
en However, it is essential to bear in mind that such assessments should not be based solely on costs incurred, but must also take account of economic, social and environmental benefits
el ζητεί να διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση κόστους/ωφέλειας για κάθε μέτρο που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και για κάθε μείζονα δράση που πρόκειται να αναληφθεί· συνιστά, όταν το όφελος είναι μάλλον ασήμαντο, να εξηγεί η Επιτροπή γιατί το μέτρο τερματίζεται· επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να συμμετέχουν τα κράτη μέλη όταν αξιολογείται η σκοπιμότητα εφαρμογής ενός μέτρου·
en Calls for an ex-ante cost-efficiency analysis for every action having a considerable financial impact and every major action to be undertaken; recommends that, when the benefit is likely to be insignificant, the Commission explain why it has come to its conclusion; notes that it is sensible to involve the Member States in the assessment of whether a measure should be implemented
el Οι κρατικές ενισχύσεις τις οποίες λαμβάνουν οι παραγωγοί θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής για την ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων των σχετικών με το λανθάνον κόστος (η μεθοδολογία
en The Commission's Methodology for analysing State aid linked to Stranded costs (the Methodology) would be the tool used to analyse the State aid that the generators receive
el ανάλυση του κόστους μετεωρολογικών υπηρεσιών σε άμεσο κόστος και κόστος βασικών μετεωρολογικών υπηρεσιών, το οποίο ορίζεται ως το κόστος υποστήριξης μετεωρολογικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών που καλύπτουν και τις μετεωρολογικές απαιτήσεις εν γένει
en breakdown of the meteorological costs between direct costs and MET core costs defined as the costs of supporting meteorological facilities and services that also serve meteorological requirements in general
el Ελπίζω ότι, προτού ληφθεί μια απόφαση για την εγκατάσταση, σε γενικευμένη κλίμακα, των σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια, θα γίνει διεξοδική ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους, καθώς και του κόστους που θα πρέπει να επωμιστούμε.
en I hope that before a decision is made on the general introduction of body scanners at airports, a thorough analysis will be made of their effectiveness and safety, as well as the costs which will have to be incurred.
el Έχουν ληφθεί μέτρα και σχεδιάζονται περισσότερα: δημοσίευση των δηλώσεων ανάδρασης, διευκρίνιση της συλλογιστικής των αποφάσεων, προώθηση αναλύσεων κόστους-ωφέλειας, καθώς και διεύρυνση και περισσότερο ενεργή συμμετοχή του συμβουλίου των καταπιστευτικών διαχειριστών.
en Steps have been taken and more are planned: publication of feedback statements, explaining the reasoning behind its decisions, pushing cost-benefit analyses and enlargement and more active involvement of the board of trustees.
el μέχρι τις ‧ Δεκεμβρίου ‧, εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης προγραμματισμένης κάρτας που συνδυάζει την άδεια και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο ‧ της οδηγίας για τους μηχανοδηγούς και καταρτίζει σχετικώς ανάλυση κόστους/οφέλους
en by ‧ December ‧, examine the possibility of using a smartcard combining the licence and certificates provided for in Article ‧ of the Train Drivers Directive, and shall prepare a cost/benefit analysis thereof
el Η σκοπιμότητα και η αποδοτικότητα επιρρωνύονται από το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ που επιβάλλει να εκπονεί η Επιτροπή ανάλυση κόστους/ωφελημάτων πριν από την κατάρτιση προτάσεων εκτελεστικών διατάξεων
en Cost-benefit and feasibility considerations are backed up by Article ‧, which requires the Commission to undertake a cost-benefit analysis prior to developing the proposals for the implementing rules
el καλεί την Επιτροπή, παραλλήλως προς την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών του ΔΝΟ, κατόπιν ανάλυσης της σχέσης κόστους-ωφέλειας, να υποβάλει πρόταση σχετικά με την καθιέρωση των ελαχίστων περιβαλλοντικών και υγειονομικών απαιτήσεων για την ανακύκλωση των προς απόσυρση πλοίων, την οποία θα συνοδεύσει με πρόγραμμα πιστοποίησης·
en Calls on the Commission, in parallel with the development of IMO guidelines, and subject to a cost-benefit analysis, to come forward with a proposal establishing minimum environmental and health requirements for the recycling of end-of-life vessels, supported by a certification scheme
el Σε τελική ανάλυση, έχουν βέβαια και αυτά οικονομικό κόστος (αποζημίωση των θυμάτων των αμιάντου, για παράδειγμα), αλλά η πρόληψη αποτελεί ηθική επιταγή
en These criteria do ultimately involve financial costs (compensation to asbestos victims, for instance) but prevention is an ethical absolute
el ανάλυση της παραγωγής, της δομής του κόστους και της παραγωγικότητας
en analysis of production, cost structures and productivity
el λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής δεν αρκεί η καθαρή ανάλυση κόστους-οφέλους για να διασφαλιστεί το αναγκαίο ελάχιστο μέτρο προστασίας για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προοπτική αυτών των μέτρων πρέπει να αναλυθούν επειγόντως οι τοπικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος
en whereas using a pure cost-benefit analysis in the development of adaptation measures is not sufficient to guarantee the necessary minimum protection to all population groups; whereas, with a view to such measures, the local effects of climate change need to be analysed as a matter of urgency
el Όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέτουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να καταστήσουμε το περιβάλλον μας πολύ πιο αποδοτικό ενεργειακά με ευφυή δίκτυα και, σε τελική ανάλυση, να παράσχουμε επίσης στα νοικοκυριά κίνητρα για τη χρήση ευφυών διατάξεων μέτρησης, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση, καθώς και το κόστος. " αύξηση της απόδοσης θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στο μέλλον, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας αλλά επίσης, και ιδίως, για την κατανάλωση ενέργειας.
en The more renewable energy we have, the more chances we have of making our environment significantly more energy efficient with intelligent networks and, ultimately, also providing households with incentives to use intelligent metering to reduce consumption as well as costs. The increase in efficiency will play a very important and key role in future, not only in the production of energy, but also, and in particular, in the consumption of energy.
el Η ΕΟΚΕ τονίζει, εξάλλου, ότι οι ίδιες οι μακροοικονομικές διατάξεις που ορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή αριθ. ‧ και αναλύονται στην κατευθυντήρια γραμμή αριθ. ‧ συνεπάγονται υψηλό κόστος σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια στα πλαίσια μιας ανάλυσης επιπτώσεων που θα προηγηθεί της έναρξης ισχύος των κατευθυντηρίων γραμμών
en The Committee also emphasises that the macro-economic measures required by guideline number ‧ and set out in detail in line ‧ have a significant human and economic cost, which the Commission should evaluate more thoroughly in an impact assessment before these guidelines come into force
el Οι δραστηριότητες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, θα επικεντρωθούν σε ενέργειες δημόσιας υγείας που αναπτύσσουν δίκτυα για τη συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και διορθωτικών μέτρων σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους- ωφέλειας
en Environmental determinants activities, in line with the Environment and health action plan; will focus on public health actions developing networks for the collection of best practices, guidelines and remedial measures at national and local level, concerning indoor air quality including cost/benefits analyses
el Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ· βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ
en The life-cycle cost analysis method uses a real discount rate on the basis of data provided from the European Central Bank and a realistic lifetime for the EuP; it is based on the sum of the variations in purchase price (resulting from the variations in industrial costs) and in operating expenses, which result from the different levels of technical improvement options, discounted over the lifetime of the representative EuP models considered
el Η ΕΟΚΕ συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις αθέτησης των κανόνων, όπως επίσης να αναλύσουν το κόστος που συνδέεται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία επιβαρύνουν την κοινωνία ως σύνολο και επηρεάζουν εξίσου την παραγωγικότητα και, ως εκ τούτου, και την ανταγωνιστικότητα
en The EESC recommends that the Member States take a serious approach to penalising infringements of the rules and that an analysis be carried out of expenditure on health and safety at work, given that the consequences of occupational accidents and illnesses represent a burden on society as a whole and that they also affect productivity and consequently competitiveness
el Πριν από την κατασκευή της κάθε εγκατάστασης είναι αναγκαία η ανάλυση κόστους- οφελών υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες
en Before proceeding with individual installations it will be necessary to perform an analysis of the costs and benefits for the specific circumstances
el όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους·
en whenever possible, common costs shall be allocated on the basis of a direct analysis of the origin of the costs themselves
el Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, προκειμένου να ελέγχεται αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα
en A sensitivity analysis covering the relevant factors (such as the price of energy or other resource, the cost of raw materials or production costs, discount rates) and, where appropriate, external environmental costs, will be carried out to check if there are significant changes and if the overall conclusions are reliable
el υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διατυπώσει επανειλημμένες παρατηρήσεις σχετικά με το ζήτημα των κτιριακών εγκαταστάσεων· σημειώνει ότι η πολιτική των θεσμικών οργάνων, όσον αφορά γενικά τα κτίρια, είναι να προτιμάται η λύση της αγοράς από εκείνην της ενοικίασης, στη βάση μιας ανάλυσης κόστους/ωφέλειας·
en Recalls that the Court of Auditors has made repeated comments with regard to the issue of premises; notes that in general, as regards buildings policy, and based on a cost/benefit analysis, the institutions see purchase as a better solution than renting
el ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τη μετάφραση σε περιόδους αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες και ανάλυση της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων εργασίας·
en Asks the Secretary-General to provide a cost/benefit analysis regarding the translation in peak times, including the outsourcing to freelancers and an analysis of the possibility of applying alternative working methods
el Δεδομένου ότι είναι γνωστά τα σημαντικότερα εμπόδια τα οποία παρεμβάλλονται για τη δημιουργία μίας τοπικής επιχείρησης μικρής διάστασης, κυρίως όσον αφορά το κόστος των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, πρέπει να έχουμε μία συνολική στρατηγική όπου οι πτυχές αυτές θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα παρεμποδίζουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου που είναι κυρίως, και σε τελική ανάλυση, η καταπολέμηση της ανεργίας.
en Since we know the main obstacles which crop up when setting up small local companies, especially in terms of the cost of necessary funding, we have to have an overall strategy in which these aspects can be considered and which do not prevent us from attaining the final objective, in other words, at the end of the day, fighting unemployment.
el Σε τομείς όπως η επικοινωνιακή πολιτική, αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι σημαντική για να διασφαλίζονται καλύτερα αποτελέσματα και διαχείριση των πόρων.
en In areas such as communication policy, this cost-benefit analysis is important to ensure better results and resource management.
Showing page 1. Found 42535 sentences matching phrase "ανάλυση κόστους".Found in 4.873 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.