Translations into English:

  • cost analysis   

Similar phrases in dictionary Greek English. (3)

ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότηταςcost-effectiveness analysis
ανάλυση κόστους-οφέλουςcost-benefit analysis
ανάλυση κόστους-ωφέλειαςcost-benefit analysis

Example sentences with "ανάλυση κόστους", translation memory

add example
υπενθυμίζει ότι αυτές οι θέσεις του προϋπολογισμού επελέγησαν βάση ενδελεχούς εξέτασης των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Συγκεφαλαιωτικών Εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των πιστώσεων εκ μέρους της Επιτροπής, του εγγράφου ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που συνέταξε η Επιτροπή και των αναλύσεων κόστους-ωφελείας που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής Προϋπολογισμών και λαμβάνοντας υπόψη τα δελτία δραστηριότητας που συντάσσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής·Recalls that these budget lines were selected on the basis of a thorough examination of the special reports of the Court of Auditors, the Synthesis Reports on the Commission's management of funds, the Budget Forecast Alert prepared by the Commission, and cost-benefit analyses carried out at the request of the Committee on Budgets and taking into account the activity statements prepared by the Commission services
τακτική και συντονισμένη και συνεπή αξιολόγηση του έργου και των επιδόσεων των οργανισμών, περιλαμβανομένης εξωτερικής αξιολόγησης, ιδίως μέσω αναλύσεων κόστους-οφέλουςan assessment, regularly and in a coordinated and coherent manner, of the work and the performance of the agencies, including an external assessment, in particular by means of cost-benefit analyses
Επισημαίνεται ότι η ανάλυση του κόστους και των δημοσιονομικών συνεπειών της διεύρυνσης δεν αποβλέπει στο να παρεμποδιστεί ούτε να καταστεί δυσκολότερη η διεύρυνση.It must be stressed that the analysis of enlargement's costs and financial consequences is not intended to obstruct enlargement or make it more difficult.
Έχουμε αναλύσει το πιθανό κόστος για τα διάφορα κράτη μέλη βάσει επίσης των πιέσεων υπό τις οποίες λειτουργούν.We have been analysing the possible costs for the different Member States on the basis also of the pressure under which they are operating.
σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων, καθώς και ανάλυση κόστους/οφέλους·comparison of the alternatives, including cost-benefit analysis
Επίσης η εισήγηση επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανάλυση «κόστους-αποτελέσματος» εκ μέρους της Επιτροπής στον τομέα αυτό.The report notes the fact, moreover, that there is no 'cost-result' ratio given by the Commission in this area.
E. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣE. COST-BENEFIT ANALYSIS
Σύμφωνα με όσα προηγούνται, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά με τους διαφόρους προς εναρμόνιση τομείςConsequently, it urges the Commission to start up the studies necessary for analysing the cost/benefit situation regarding the various areas to be harmonised
Σε πολλές πρόσφατες αναλύσεις, όπως η έκθεση Sapir του Ιουλίου ‧, επισημαίνεται η όλο και μεγαλύτερη πρόκληση που αποτελεί η ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη, που υφίσταται τις πιέσεις αφενός των μεγάλων βιομηχανικών εταίρων της (Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας) και, αφετέρου, των αναδυόμενων οικονομιών (Ινδία, Κίνα) με χαμηλό κόστος παραγωγής που υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και επενδύουν στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στις υποδομέςA number of recent analyses, such as the Sapir report of July ‧, highlight a growing competitive challenge for Europe, caught in a squeeze between its large industrialised partners- such as the USA and Japan- and the low-cost emergent economies, such as China and India, which are making increasing use of the new technologies and investing in training, education and infrastructure
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης υπόκειται στην υποβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις αντίστοιχες υποδομές και ανάλυσης κόστους-αποτελέσματος για το νέο έργο υποδομήςThe application of this provision shall be subject to the presentation of financial plans for the infrastructure concerned and a cost-benefit analysis for the new infrastructure project
δεόντως συμπληρωμένο και αναλυτικό δελτίο προϋπολογισμού (σε ευρώ) που καλύπτει περίοδο ‧ μηνών και περιλαμβάνει σχέδιο χρηματοδότησης της ενέργειας και λεπτομερή ανάλυση του συνολικού και του μοναδιαίου επιλέξιμου κόστους για την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείωνa duly completed and detailed standard budget statement (in euro), covering a period of ‧ months, containing a financing plan for the action and a detailed breakdown of the total and unit eligible costs for producing the data set
Ο τρίτος ισχυρισμός αντλείται από παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, η οποία συνίσταται στο ότι ο ανάδοχος διέθετε, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, εμπιστευτικά στοιχεία σχετικά με την προσφεύγουσα/ενάγουσα, μεταξύ των οποίων και στοιχεία σχετικά με τον κύκλο εργασιών ανά πελάτη και ανά κλάδο δραστηριότητας, με τις συμβάσεις και τον χρόνο λήξεώς τους, με αναλύσεις του τιμολογίου και του κόστους, τα οποία περιήλθαν σε αυτόν λόγω της συγχωνεύσεως με την πρώην μητρική εταιρία της προσφεύγουσας/ενάγουσαςThe third plea is based on an alleged infringement of the principle of equal treatment in so far as the successful party, at the time of submission of its tender, had privileged information in relation to the applicant, in particular in relation to turnover by client and activity, contracts and their expiry dates, and analysis of their prices and costs, which had been obtained by reason of the merger with the applicant's former parent company
Εάν εζητείτο τώρα σε κράτη μέλη με συστήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκ των υστέρων, να φέρουν εις πέρας με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος μία πλήρη αναδιάρθρωση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων που διαθέτουν, θα έπρεπε να αναλύσουν κατά πόσον η πολυμορφία των συστημάτων και οι συνακόλουθες απαράδεκτες και δαπανηρές στρεβλώσεις της αγοράς δικαιολογούνται καθόλου στην εσωτερική αγορά.If Member States with ex post systems were now to be asked to carry out a complete restructuring of their deposit-guarantee schemes at great expense, it would be necessary to analyse whether the diversity of the schemes and the accompanying unacceptable and expensive market distortions are at all justifiable in the internal market.
εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεπή υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου· ότι κάθε περαιτέρω προσαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη ανάλυση κόστους/ωφελείας και να μην εισάγει διακρίσειςwhereas the Member States and the Commission should ensure the consistent implementation and application of that regulation; whereas all further adjustments to existing legislation should be the subject of a proper cost/benefit analysis and should be non-discriminatory
θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των νέων κρατών μελών και της ευρωζώνης στο σύνολό της, να πραγματοποιείται προσεκτική ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της υιοθέτησης του ευρώ σε πρώιμο στάδιο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην ευρωζώνη έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τα μέσα νομισματικής πολιτικής και απαιτεί τη δέουσα ευελιξία για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία παραμένει το διαθέσιμο μακροοικονομικό μέσο· ζητεί τη δημοσιοποίηση των εν λόγω αναλύσεων·Considers that it is in the interests of the new Member States and of the euro zone to conduct a careful analysis of the costs and benefits of adopting the euro at an early stage, in particular taking into account that membership of the euro zone has important consequences as regards monetary policy instruments and requires an appropriate degree of room for fiscal policy, which remains the macro-economic instrument available; calls for these analyses to be made public
Είναι καιρός να πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση κόστους οφέλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη μετανάστευση των αλλοδαπών που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.It is time that we carried out a cost-benefit analysis at European level of the immigration of foreigners from outside the European Union.
συστηματική ανάλυση των επιπτώσεων στις ΜΜΕ: κανένα νομοθετικό κείμενο δεν πρέπει να εγκρίνεται, εάν δεν έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ανάλυσης των επιπτώσεων για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων του υπό εξέταση τομέα δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να διαπιστώνονται οι άμεσες και έμμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως το διοικητικό βάρος και το κόστος της ενημέρωσης και των επενδύσεων που θα συνεπαγόταν, καθώς και τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν·systematic impact analyses for SMEs: no legislative text should be adopted unless it has first been subject to a systematic impact analysis covering the various types of SMEs involved, in order to gauge the direct and indirect social and economic effects, the administrative burden and the information and investment costs that this will entail, as well as the advantages they can gain
Τέλος, θα πρέπει ίσως να πραγματοποιείται και μια ανάλυση κόστους/οφέλους, έτσι ώστε να μην διώκονται με μεγάλο κόστος τα ασήμαντα αδικήματα.Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Στην ανάλυσή μας, θεωρήσαμε ότι η πολιτική για τους ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές και στην παροχή ποιοτικών, σύγχρονων υπηρεσιών, προωθώντας την ασφάλεια, τις γρήγορες υπηρεσίες, το χαμηλό κόστος και τον σεβασμό για το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο απρόσκοπτων θαλάσσιων μεταφορών.In our analysis we considered that the European ports policy should aim to promote competitiveness in maritime transport and the provision of high-quality, modern services, promoting safety, fast services, low costs and respect for the environment, creating a European maritime transport space without barriers.
Εφόσον η επιλογή της επιχείρησης, στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται με διαδικασία διαγωνισμού που επιτρέπει να επιλεγεί υποψήφιος, ικανός να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με το μικρότερο κόστος για το κοινωνικό σύνολο, το ύψος της αναγκαίας αντιστάθμισης πρέπει να καθορίζεται με βάση την ανάλυση των εξόδων που θα είχε για την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών μια μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση και κατάλληλο εξοπλισμό με μέσα μεταφοράς για να μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων, καθώς και ενός εύλογου κέρδους, από την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτώνwhere the undertaking which is to discharge public service obligations, in a specific case, is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tendered capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant revenues and a reasonable profit for discharging the obligations
Καθώς τα εθνικά έγγραφα του προγράμματος EQUAL παρουσιάζουν μια στρατηγική βασισμένη σε ανάλυση της κατάστασης κόστους σε όλες τις μορφές διακρίσεων και στις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής, η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένη δράση για την προώθηση οιωνδήποτε από τους συγκεκριμένους λόγους διακρίσεωνAs all the national EQUAL programme documents present a strategy based on an analysis of the situation regarding all kinds of discrimination, and on national policy priorities, the Commission has taken no specific action to promote any of the specific grounds for discrimination
Το γεγονός ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αποδέχτηκε αυτό το επίπεδο συναγερμού χωρίς να δράσει ανεξάρτητα μέσω αναλύσεων κόστους και κινδύνων από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, οδήγησε σε δαπανηρές και άσκοπες εκστρατείες εμβολιασμού και, κυρίως, ενθάρρυνε τον πληθυσμό να αγοράσει δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες αποστειρωμένων υλικών μίας χρήσης και απολυμαντικών.The fact that the World Health Organisation (WHO) accepted the alarm without acting independently through analyses of costs and risks undertaken by the European agencies, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Medicines Agency (EMA), led to costly and unnecessary vaccination campaigns and, in particular, encouraged the population to buy disproportionate quantities of sterile disposable material and disinfectants.
Θα ήθελα να καλέσω τον Επίτροπο να εξετάσει με βάση μια πραγματική ανάλυση του κόστους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, εάν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν περισσότερο αυτές οι ρυθμίσεις παράλληλα με τον ενεργό εξευγενισμό.I would still like to ask the Commissioner, based on a real cost-price analysis for companies in Europe and elsewhere, also taking into consideration the genetically modified aspect, to again cast a critical eye over whether these regulations outside the scope of active improvement could not, in fact, be applied more forcefully.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο ‧ στοιχεία β), γ) και δ) (για την κάλυψη του κόστους της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, όπως οι σειρές διεθνών προτύπων ISO ‧ ή ‧, συστημάτων που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), συστημάτων ιχνηλασιμότητας, συστημάτων για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων αυθεντικότητας και εμπορίας ή συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου· για την κάλυψη του κόστους εκπόνησης και δημοσίευσης οδηγών για τις ορθές πρακτικές παραγωγής· για την κάλυψη του κόστους των τελών που εισπράττουν οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πιστοποίησης για την πρώτη πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και ανάλογων συστημάτωνThe eligible expenditure is in accordance with Article ‧(b), (c) and (d) (expenditure incurred for the introduction of ISO ‧ and ISO ‧ series quality assurance schemes, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), traceability systems, systems to ensure compliance with authenticity and marketing norms or environmental audit systems; expenditure for the compilation and publication of guides to good production practice; fees charged by recognised certification bodies in connection with the initial certification of quality management or similar systems
οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης τους και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντοςan economic and social analysis of their use and of the cost of degradation of the marine environment
Showing page 1. Found 42535 sentences matching phrase "ανάλυση κόστους".Found in 11.428 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.