Translations into English:

 • trap     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  device designed to catch or kill animals
   
  device designed to catch or kill animals

Other meanings:

 
trap (device designed to catch or kill animals)

    Show declension

Example sentences with "δόκανο", translation memory

add example
el Αυτος θα σε απελευθερωσει απο το δοκανο του κυνηγου...Και απο τον θανατηφορο λοιμο
en Surely, he shall deliver thee from the snare of the fowler...... and from the noisome pestilence
el Υποστηρίζω την έκθεση Pimenta καθώς είμαι αγανακτισμένος από τη μέχρι τούδε αποτυχία της Επιτροπής να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής γουνών που προέρχονται από ζώα που έχουν συλληφθεί με δόκανα.
en I support the Pimenta report as I am angry that the Commission has so far failed to implement the ban on importing furs from animals captured using leghold traps.
el Χάριν του αχαλίνωτου ελεύθερου εμπορίου, η Επιτροπή εννοεί σοβαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαπλώσει κάτω και να βάλει πραγματικά το πόδι της μέσα στο δόκανο όπως και τα 600.000 γουνοφόρα ζώα που συλλαμβάνονται κάθε χρόνο στον Καναδά με αυτή τη βάρβαρη μέθοδο προκειμένου να μπορούν οι κομψές κυρίες της Ευρώπης να φοράνε γούνες και το εμπόριο γουνών καθώς και η κυβέρνηση του Καναδά να συνεχίζουν ανεμπόδιστα να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια.
en In the interest of unfettered free trade, the Commission seriously expects the European Union to lie down and effectively chew off its own leg just as 600 000 fur-bearing animals caught in these barbaric legholds do every year in Canada so that fashionable women in Europe can wear fur coats, and the fur trade and the Canadian Government can continue to make millions of dollars.
el Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση είναι αυτό το αντικείμενο που έχω στο χέρι μου: πρόκειται για ένα δόκανο.
en Mr President, ladies and gentlemen, the subject of our debate is this object which I am holding up: a leghold trap.
el Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τα εμπρός για τη δημοκρατία, για την καλή μεταχείρηση των ζώων και για την Ευρώπη των πολιτών και αυτός είναι η εφαρμογή του αρχικού κανονισμού και η απαγόρευση εισαγωγών γουνών από χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δόκανα.
en There is only one way forward for democracy, for animal welfare and for a citizens' Europe and that is to implement the original regulation and to ban imports of fur from countries which are continuing to use the leghold trap.
el Πρόεδρε, δύο ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται το Κοινοβούλιο ενάντια στην Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας ζώων που έχουν συλληφθεί με δόκανα.
en Mr President, for the past two years this House has been fighting a Commission to bring about an import ban on fur which has been obtained by means of the leg hold trap.
el Τότε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει να αναβάλει για ένα χρόνο την απαγόρευση των εισαγωγών γουνών από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν δόκανα, αναβολή η οποία παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να ομολογήσω ότι πιστεύω πως είναι κρίμα για την Επίτροπο Βjerregaard που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Brittan.
en The Commission has decided to delay by one year the ban on imports of fur from countries using leghold traps and this is the second time that a one year delay has been decided upon. It is very annoying for Commissioner Bjerregaard that Commissioner Brittan should be here.
el Έτσι διερωτώμαι: χρειάζεται άραγε να φτάσουμε στα άκρα για ένα πολιτικό θέμα όπως αυτό; Το δόκανο όμως που έδειξε ο κ. Pimenta είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ότι πρόκειται πράγματι για ένα απάνθρωπο σύστημα.
en So I ask myself: do we really need to go the wall about a political issue like this? But the trap that Mr Pimenta has held up is evidence that this is a very nasty piece of work.
el Από τις επαφές μου με αντιπροσώπους ιθαγενών πληθυσμών του Καναδά - και είχα τέτοιες, κ. Pimenta - ξέρω ότι η αποφυγή της χρήσης δοκάνων είναι απαραίτητη.
en In addition, the right conditions exist for independent marketing channels. But, in the long term, indigenous trappers and animal welfare organizations must work closely together and be jointly involved in the search for new, humane trapping methods.
el Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε! Για πολλοστή φορά καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση στο ζήτημα των δοκάνων.
en Mr President, Commissioner, yet again the European Parliament is being called upon to comment on the problems of leghold traps.
el Ο Όουενς και ο Στρόουντ ετοιμάζονται να κλείσουν το δόκανο
en Owens and Strode are about to close the snare
el Ωστόσο, αναγνωρίζω επίσης την ανάγκη να μην υπαγορεύουμε εμείς τις δικές μας αρχές στους αυτόχθονες πληθυσμούς άλλων περιοχών του κόσμου - και επομένως αποδέχομαι ως λογικό και δίκαιο συμβιβασμό την ιδέα της εκθέσεως Pimenta ότι οι αυτόχθονες κοινότητες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν δόκανα μπορούν να συνεχίσουν το εμπόριό τους με την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη θέση των εθνικών τους αρχών.
en However, I am also aware of the need for us not to dictate our standards to native peoples in other parts of the world - so the Pimenta report's idea that native communities who do not use leghold traps can still trade with Europe, regardless of the position of their national authorities, is a sensible and fair compromise.
el Η απαγόρευση αυτή θα άρχιζε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996. ́Ενα έτος πριν από την εν λόγω ημερομηνία είχε ήδη απαγορευθεί η χρήση δοκάνων με σιαγόνες στις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης.
en The ban was to come into force on 1 January 1996, one year after leghold traps were banned in the countries of the European Union.
el Μπορώ να τις αναφερω κατά σειρά: τα δόκανα, την συμφωνία για τη ΣΕΒ, τις ορμόνες στο κρέας, τη σοκολάτα, τη μπανάνα, και τελευταία σημερα την νομοθεσία για τα νέα είδη διατροφής υπό παρασκευή.
en I can reel it off for you: leghold traps, the agreement on BST, hormones in meat, chocolate, bananas and now, lastly, the legislation on new foods in the course of preparation. All this is being threatened with reversal by the WTO agreement which we unfortunately, as I see it, accepted two years ago.
el Τα δόκανα με σιαγόνες είναι βάναυσα μέσα και για αυτό το λόγο πρέπει να απαγορευθούν.
en Leghold traps are extremely brutal instruments and must be banned.
el Υπάρχει μια διαθέσιμη λύση για τις γουνοπαραγωγούς χώρες και αυτή είναι να απαγορεύσουν τα δόκανα και να χρησιμοποιήσουν κάποια διαφορετική μέθοδο από εκείνες που υπάρχουν διαθέσιμες.
en There is an available solution for the fur-trapping nations and that is to ban this leghold trap and to use some of the different kinds of methods which are available.
el Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός του 1991, συμφωνήθηκε ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γουνών από χώρες οι οποίες δεν είχαν απαγορεύσει αυτόν τον βάρβαρο και σκληρό τρόπο σύλληψης με τα δόκανα, θα τερματιζόταν το 1995.
en When the regulation of 1991 was approved it was agreed that imports of fur into the European Union from countries which had not banned this barbaric and cruel leghold trap would cease in 1995.
el Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση για το αίτημα του Προέδρου του Κοινοβουλίου να καταρτιστεί κατάλογος των χωρών που απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση δοκάνων.
en The Commission has not yet come to a decision on the request from the President of Parliament for it to publish a list of countries which prohibit the use of leghold traps.
el Αυτό αποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να διεξαχθεί κυνήγι χωρίς τα φρικτά δόκανα.
en This shows, among other things, that hunting can be carried out without the terrible leghold traps.
el Αλλά εκτός από τα δόκανα επιτρέπονται στην Ευρώπη άλλες παγίδες, άσχετα από το ποιές βλάβες προκαλούν ή από το πόσο αργά σκοτώνουν.
en But apart from leghold traps all other traps are permitted in Europe, irrespective of what injuries they inflict or how slowly they kill.
el Είχε ως αποτέλεσμα 60 χώρες να έχουν απαγορεύσει σήμερα το κυνήγι με δόκανα.
en As a result there are now 60 countries which have prohibited hunting using leghold traps.
el Με πραγματική πικρία διαπιστώνουμε ότι η κοινοτική Ευρώπη, στη δοκάνη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, δεν κατορθώνει να ξεφύγει από το τέλμα των εγγράφων, που δεν αλλάζουν τίποτε και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών.
en It is a source of real bitterness to see Community Europe, in the grip of massive social problems, failing to extricate itself from the quagmire of documents, wasting time to the growing disappointment of the citizens.
el Εμείς οι Ευρωπαίοι δε θέλουμε δόκανα, αυτό είναι καλό.
en We Europeans want nothing to do with leghold traps, well and good.
el Διότι δεν είναι βέβαια κανένας εδώ που νομίζει ότι π. χ. οι σουηδοί σαμάνοι σταμάτησαν να κυνηγούν γιατί απαγορεύτηκαν τα δόκανα για αλεπούδες;
en After all, I don't suppose that there is anyone here who believes that the Lapps in Sweden, for example, have stopped hunting because fox traps are prohibited.
Showing page 1. Found 38 sentences matching phrase "δόκανο".Found in 0.435 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.