Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
el Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
el Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
en Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
el Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.
en It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
el Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπών
en On this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
el Το επίδομα εγκαταστάσεως υπολογίζεται ανάλογα με την προσωπική κατάσταση και τον μισθό του υπαλλήλου, με βάση είτε την πραγματική ημερομηνία εγκατάστασής του είτε την ημερομηνία της μετάθεσής του στον νέο τόπο απασχόλησης
en The installation allowance shall be calculated by reference to the staff member's marital status and salary either on the effective date of his establishment or on the date of his transfer to a new place of employment
el Αν από τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα προκύψει το συμπέρασμα ότι το επίδομα κίνησης αποτελεί ειδική μη ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχή, υπάρχει κάποιος άλλος κανόνας ή αρχή του κοινοτικού δικαίου που να επηρεάζει το ερώτημα αν το Ηνωμένο Βασίλειο δικαιούται να επιβάλει κάποια από τις προϋποθέσεις κατοικίας και παρουσίας που προβλέπει ο κανόνας ‧, ‧, α), του Social Security (Disability Living Allowance) Regulations ‧ σε περιπτώσεις όπως η υπό κρίση
en If the answers to the previous questions produce the outcome that mobility component is properly to be categorised as a special non-contributory benefit, is any other rule or principle of EC law relevant to the question of whether the United Kingdom is entitled to rely on any of the residence and presence conditions in regulation ‧(l)(a) of the Social Security (Disability Living Allowance) Regulations ‧ in circumstances like those of the present cases?
el Είσαι τυχερή.Μόλις πήρα επίδομα
en I just got my welfare
el επίδομα επανεγκαταστάσεως (καθοριζόμενο βάσει της αναπροσαρμογής μισθών
en resettlement allowance (as modified by correcting factor
el Συμπληρωματικό επίδομα του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (νόμος της ‧ής Ιουνιου
en Supplementary allowance from the National Solidarity Fund (Law of ‧ June
el να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της ‧ης Δεκεμβρίου ‧ με την οποία απερρίφθη η διοικητική ένσταση που είχε ασκήσει ο προσφεύγων βάσει του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως, καθώς επίσης και, αφενός, την απόφαση της ΑΔΑ κατά της οποίας στρεφόταν η εν λόγω ένσταση και με την οποία τροποποιήθηκε από ‧ης Μαΐου ‧ ο διορθωτικός συντελεστής, το επίδομα στέγης και το κατ' αποκοπήν σχολικό επίδομα που εφαρμόζονται στη σύνταξη του προσφεύγοντος και αφετέρου τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσφεύγοντος καθόσον συνιστούν εφαρμογή της εν λόγω απόφασης από τον Μάιο ‧,·
en annul the decision of the appointing authority of ‧ December ‧ rejecting the complaint lodged by the applicant on the basis of Article ‧ of the Staff Regulations, taken together with, first, the decision of the appointing authority challenged in that complaint, which amended on ‧ May ‧ the weighting, household allowance and standard educational allowance applicable to the applicant's pension, and also, second, the applicant's payslips in that they apply that decision from May
el Τα άρθρα ‧ και ‧ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εφαρμόζονται επίσης στα τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την παρέλευση ‧ ημερών από το θάνατο του υπαλλήλου ή του πρώην υπαλλήλου που ελάμβανε επίδομα αναπηρίας
en Articles ‧ and ‧ of the Staff Regulations shall also apply to children born less than ‧ days after the death of the staff member or former staff member in receipt of an invalidity allowance
el Επίδομα εγκαταστάσεως ίσο προς το βασικό μισθό δύο μηνών, αν πρόκειται για υπάλληλο ο οποίος δικαιούται επίδομα στέγης, ή προς το βασικό μισθό ενός μηνός, σε άλλες περιπτώσεις, καταβάλλεται στον υπάλληλο που έχει περατώσει την περίοδο δοκιμασίας του, ο οποίος αποδεικνύει ότι υποχρεώθηκε να αλλάξει διαμονή για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου ‧ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
en An installation allowance equal to two months' basic salary in the case of a staff member who is entitled to the household allowance, and equal to one month's basic salary in other cases, shall be paid to an established staff member who furnishes evidence that a change in the place of residence was required in order to satisfy the requirements of Article ‧ of the Staff Regulations
el " Φέτος δεν πήραμε το επίδομα Χριστουγέννων στην εταιρεία μας, πράγμα που σημαίνει λιγότερο ακριβά δώρα για την οικογένεια " είπε η Άνα Τουρκάλι ‧ ενώ έκανε τα ψώνια της σε εμπορικό κέντρο του Ζέγκρεμπ
en " This year we did not get Christmas bonuses in the company so it means less expensive presents for my family, " Ana Turkalj ‧ said while shopping at one of Zagreb 's malls
el Για τον υπολογισμό της αναλογικής παροχής που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές προσαυξήσεις για εισφορές συμπληρωματικής ασφάλισης και το συμπληρωματικό επίδομα ανθρακωρύχου που προβλέπει η αυστριακή νομοθεσία
en For the calculation of the pro rata benefit referred to in Article ‧(b) of this Regulation, special increments for contributions for supplementary insurance and the miners' supplementary benefit under Austrian legislation shall be disregarded
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα
en This appropriation is intended to cover the household, dependent child and education allowances
el Βασικό επίδομα ανεργίας (Νόμος περί επιδόματος ανεργίας, ‧) όταν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις επιδόματος βασισμένου στις αποδοχές
en Basic unemployment allowance (Unemployment Allowance Act, ‧) in cases where a person does not fulfil the corresponding conditions for the earnings-related unemployment allowance
el Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των δύο ανωτέρω παραγράφων και οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα αρχηγού οικογένειας δικαιούνται επιπλέον
en Staff members who satisfy the conditions listed in paragraphs ‧ and ‧, and who receive household allowance, shall also be entitled to
el Κατ' αποκοπή επίδομα παιδιού·
en Child lump sum grant
el Υπάλληλοι που λαμβάνουν επίδομα αρχηγού οικογενείας
en For staff members entitled to household allowance
el Ο υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, για τον ίδιο και, αν δικαιούται επίδομα στέγης, για τον σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου ‧ ποσό ισοδύναμο προς τα έξοδα ταξιδίου από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
en Staff members shall be entitled to be paid in each calendar year a sum equivalent to the cost of travel from the place of employment to the place of origin as defined in Article ‧ for themselves and, if they are entitled to the household allowance, for the spouse and dependants within the meaning of Article
el τα άτομα που αναφέρονται στο τμήμα ‧ σημείο δ) πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών και επιστολή της υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω σπουδαστής λαμβάνει επίδομα σύμφωνα με το νορβηγικό νόμο Folketrygd
en persons mentioned in Section ‧ point (d) must present a student certificate and a letter from the social security office stating that the student is receiving pension according to the Norwegian law of Folketrygd
el Το επίδομα στέγης ορίζεται σε βασικό ποσό ‧,‧ ευρώ, προσαυξημένο κατά ‧ % του βασικού μισθού του υπαλλήλου
en The household allowance shall be set at a basic amount of EUR ‧,‧, plus ‧ % of a staff member's basic salary
el Από αυτό προκύπτει ότι η παροχή αυτή δεν αποτελεί ούτε επίδομα ούτε είναι της ιδίας φύσεως
en The payments are thus neither allowances, nor are they of like nature
el το επίδομα στέγης υπολογίζεται βάσει της συντάξεως ή του επιδόματος του δικαιούχου
en the household allowance shall be calculated by reference to the pension or the allowance of the recipient
el προτείνει οι οργανώσεις παραγωγών στα νέα κράτη μέλη, οι οποίες πληρούν αυστηρά κριτήρια σύστασης, να λαμβάνουν επίδομα που θα υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών και τον όγκο της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και τα κριτήρια να είναι, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, λιγότερο αυστηρά από τα κριτήρια που εφαρμόζονται, με τον ίδιο στόχο, στα δεκαπέντε παλαιά κράτη μέλη·
en Suggests that producer organisations in the new Member States that meet high setting-up criteria receive a bonus weighted according to the number of members and the volume of marketed production and that, during a transitional period, these criteria should be less exacting than the ones applied, with the same aim, to the ‧ established Member States
Showing page 1. Found 10100 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 3.975 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.