Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
el Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπών
en On this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
el Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
el Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.
en It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
el Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
en Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
el Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της ‧ης Ιουνίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberlandesgericht Innsbruck για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer κατά Tiroler Gebietskrankenkasse (Κανονισμοί (ΕΟΚ) ‧/‧ και ‧/‧- Οικογενειακές παροχές- Επίδομα ανατροφής τέκνου- Δικαίωμα παροχών ιδίας φύσεως από το κράτος μέλος απασχολήσεως και από το κράτος μέλος κατοικίας
en Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ June ‧ in Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Innsbruck in Christine Dodl, Petra Oberhollenzer v Tiroler Gebietskrankenkasse (Regulations (EEC) Nos ‧/‧ and ‧/‧- Family benefits- Child-raising allowance- Entitlement to benefits of the same kind in the Member State of employment and the Member State of residence
el επίδομα κινητικότητας (νόμος του ‧ για την υγεία, τμήμα ‧)·
en Mobility allowance (Health Act ‧, Section
el Συμπληρωματικό επίδομα στέγασης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους (νόμος
en Housing supplements for persons receiving a pension (Law
el Κοινωνικό επίδομα (νόμος περί κρατικής κοινωνικής υποστήριξης αριθ. ‧/‧ Συλλογή
en Social allowance (State Social Support Act No ‧/‧ Sb
el Επίδομα τοκετού·
en Childbirth allowance
el Ο υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, για τον ίδιο και, αν δικαιούται επίδομα στέγης, για τον ή την σύζυγό της/του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου ‧ ποσού ίσου προς τα έξοδα ταξιδίου από τον τόπο υπηρεσίας του στον τόπο καταγωγής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
en Officials shall be entitled to be paid in each calendar year a sum equivalent to the cost of travel from the place of employment to the place of origin as defined in Article ‧ for themselves and, if they are entitled to the household allowance, for the spouse and dependants within the meaning of Article
el το επίδομα συντηρούμενων τέκνων
en dependent child allowances
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα
en This appropriation is intended to cover the household, dependent child and education allowances
el Εντούτοις, αυτό το ποσοστό δεν εφαρμόζεται στο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, στο βασικό ποσό του επιδόματος στέγης και στο σχολικό επίδομα
en However, the percentage shall not be applied to the dependent child allowance, the basic amount of the household allowance or the education allowance
el Επίδομα μητρότητας
en Maternity grant
el Παροχές τέκνου, (συμπληρωματικό) επίδομα ορφανού και προσαυξήσεις της (συμπληρωματικής) σύνταξης χήρας και της (συμπληρωματικής) σύνταξης χήρου που καταβάλλεται για τα δικαιούμενα τέκνα, βάσει του (ενοποιημένου) νόμου κοινωνικής πρόνοιας και των σχετικών τροποποιητικών νόμων. Η
en Child benefit, orphan
el καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να αναγνωρισθεί, τόσο σε νομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, να υποστηριχθεί και να αναβαθμισθεί η εργασία των γυναικών στον αλιευτικό τομέα, να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για καλύτερες συνθήκες ζωής για τις οικογένειες και για το κοινωνικό περιβάλλον τους και να εξασφαλισθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά τους, όπως η μισθολογική ισότητα, το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της εργασίας τους, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και η πρόσβαση σε γονικές άδειες, η κοινωνική ασφάλιση και οι δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και η προστασία της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας τους·
en Calls on the Commission and the Member States to launch the necessary actions to secure greater legal and social recognition of, promote and raise the profile of the work of women in the fisheries sector, to support their efforts to obtain better living conditions for their families and communities and to guarantee social and economic rights, including wage equality, unemployment benefit in case of interruption of work (temporary or definitive), the right to obtain a pension, the reconciliation of work and family life and access to parental leave, access to social security and a free health service, and the protection of safety and health at work
el Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Salazar Brier κατά Επιτροπής («Υπάλληλοι- Αποδοχές- Επίδομα αποδημίας- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο α', του παραρτήματος ‧ του ΚΥΚ- Υπηρεσίες παρασχεθείσες υπέρ άλλου κράτους- Έννοια της συνήθους διαμονής- Αιτιολογία- Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως»
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Salazar Brier v Commission (Officials- Remuneration- Expatriation allowance- Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Work done for another State- Meaning of habitual residence- Statement of grounds- Principle of equal treatment
el Θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Schmidt και στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών ότι το σουηδικό επίδομα παιδιού είναι γενικό.
en To Mr Schmidt and the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, I wish to point out that the Swedish child allowance is universal.
el το επίδομα στέγης
en household allowances
el Επίδομα τοκετού
en Childbirth allowance
el Επίδομα ατόμων που αναζητούν εργασία [ενοποιημένος νόμος για την κοινωνική πρόνοια του ‧ (Social Welfare Consolidation Act ‧), μέρος ‧, κεφάλαιο ‧]·
en Jobseekers' allowance (Social Welfare Consolidation Act ‧, Part ‧, Chapter
el Πως γίνεται να επιτρέπουμε στον Πρόεδρο Santer να σηκώνεται και να ζητεί ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης για την απασχόληση ενώ την ίδια ώρα τα δάνειά μας, οι χορηγίες μας και οι επιδοτήσεις μας πηγαίνουν στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις και στις πολυεθνικές εταιρείες για να γεμίσουν τις τσέπες των μετόχων και να στείλουν τον κόσμο στο επίδομα ανεργίας; Είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο δεν θα περάσει στους πολίτες μας οι οποίοι θα αντιληφθούν την υποκρισία των πολιτικών μας.
en How can it be that we allow President Santer to stand up and call for a confidence pact in employment while at the same time we allow our loans, grants and subsidies to go into privatized utilities and multinational companies for them to line shareholders' pockets and to put people on the dole? It simply will not wash with the public and they will see the hypocrisy of our policies.
el Οικογενειακές παροχές με εξαίρεση το επίδομα φροντίδας παιδιού (Kinderbetreungsgeld
en Family benefits with the exception of child care allowance (Kinderbetreungsgeld
el Το ειδικό επίδομα και η σωρεύσιμη αποζημίωση, που προβλέπονται από την ειδική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλίσεως για τα ορυχεία, καταβάλλονται μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται στα ορυχεία της Γαλλίας
en The special allowance and cumulative indemnity provided for by the special legislation for social security in the mines shall be provided only for workers employed in French mines
el Επίδομα απασχόλησης (νόμος περί επιδομάτων ανεργίας
en labour market support (Act on Unemployment benefits
Showing page 1. Found 10100 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 2.838 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.