Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
el Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
el Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπών
en On this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
el Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
en Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
el Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.
en It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
el Μένει να δούμε ποιος θα πάρει τελικά το επίδομα Χριστουγέννων
en It remains to be seen who will eventually get the Christmas bonus
el Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων
en This appropriation is intended to cover the expatriation and foreign-residence allowances for permanent officials and temporary staff
el Επίδομα επιβίωσης πασχόντων από μολυσματικές νόσους (Health Act του ‧, άρθρο ‧ και άρθρο ‧ παράγραφος
en Infectious diseases maintenance allowance (Health Act ‧, Sections ‧ and
el το επίδομα στέγης
en the household allowance
el Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, είναι δυνατόν τότε να μη χορηγηθεί στη μητέρα και στην κόρη επίδομα κοινωνικής ασφάλισης από το ολλανδικό κράτος
en If so, can the mother and daughter be denied Dutch social assistance benefit?
el Επίδομα διαβίωσης αναπήρων, στοιχείο κινητικότητας (νόμος περί εισφορών και παροχών κοινωνικής ασφάλισης του ‧ και νόμος περί εισφορών και παροχών κοινωνικής ασφάλισης (Βόρειος Ιρλανδία) του
en Disability Living Allowance mobility component (Social Security Contributions and Benefits Act ‧ and Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act
el το οικογενειακό επίδομα
en family allowances
el Για τον υπολογισμό της αναλογικής παροχής που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β), δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές προσαυξήσεις για εισφορές συμπληρωματικής ασφάλισης και το συμπληρωματικό επίδομα ανθρακωρύχου που προβλέπει η αυστριακή νομοθεσία
en For the calculation of the pro rata benefit referred to in Article ‧(b), special increments for contributions for supplementary insurance and the miner's supplementary benefit under Austrian legislation shall be disregarded
el Υπόθεση T-‧/‧ P: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Νοεμβρίου ‧- Speiser κατά Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως- Υπαλληλική υπόθεση- Έκτακτοι υπάλληλοι- Παραδεκτό- Επίδομα αποδημίας- Απόφαση αμιγώς επιβεβαιωτική- Εκπρόθεσμη διοικητική ένσταση
en Case T-‧/‧ P: Judgment of the Court of First Instance of ‧ November ‧- Speiser v Parliament (Appeal- Staff case- Temporary staff- Admissibility- Expatriation allowance- Purely confirmatory decision- Complaint made out of time
el το επίδομα στέγης
en household allowance
el ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
en RESETTLEMENT ALLOWANCE
el Ο υπάλληλος που λαμβάνει επίδομα αναπηρίας δικαιούται, των οικογενειακών επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο ‧ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα ‧ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·
en Persons entitled to an invalidity allowance shall also be entitled to the family allowances provided for in Article ‧ of the Staff Regulations in accordance with Annex ‧ to the Staff Regulations
el Τα άτομα που αναφέρονται στο τμήμα ‧ σημείο δ) πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών και επιστολή της υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω σπουδαστής λαμβάνει επίδομα σύμφωνα με το νορβηγικό νόμο Folketrygd
en persons mentioned in section ‧ letter d) must present a student certificate and a letter from the social security office stating that the student is receiving pension according to the Norwegian National insurance act
el Υπάλληλος που δεν δικαιούται επίδομα στέγης: ‧,‧ ευρώ
en Staff member not entitled to receive household allowance: EUR
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα διαμονής των μελών του οργάνου
en This appropriation is intended to cover the residence allowances of the members of the institution
el Όταν δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι και δικαιούνται αμφότεροι επίδομα εγκαταστάσεως, αυτή καταβάλλεται μόνο στο σύζυγο που έχει τον υψηλότερο βασικό μισθό
en In cases where a husband and wife who are staff members are both entitled to the installation allowance, this shall be payable only to the person whose basic salary is the higher
el Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-‧/‧ έως C-‧/‧: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της ‧ης Ιανουαρίου ‧ (αιτήσεις της Commissione tributaria provinciale di Latina- Ιταλία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)- Angelo Molinari (C-‧/‧), Giovanni Galeota (C-‧/‧), Salvatore Barbagallo (C-‧/‧), Michele Ciampi (C-‧/‧) κατά Agenzia delle Entrate- Ufficio di Latina (Οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ- Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών- Επίδομα εθελουσίας εξόδου- Φορολογικό πλεονέκτημα χορηγούμενο στους εργαζομένους σε διαφορετική ηλικία, ανάλογα με το φύλο τους
en Joined Cases C-‧/‧ to C-‧/‧: Order of the Court (Seventh Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Provinciale di Latina (Italy))- Angelo Molinari (C-‧/‧), Giovanni Galeota (C-‧/‧), Salvatore Barbagallo (C-‧/‧), Michele Ciampi (C-‧/‧) v Agenzia delle Entrate- Ufficio di Latina (Directive ‧/‧/EEC- Equal treatment for men and women- Redundancy payment- Tax advantage granted at a different age according to the worker's gender
el Θέμα: Επίδομα στους ασθενείς χρόνιων νόσων
en Subject: Financial assistance to the chronically ill
el Το επίδομα ανεργίας που καταβλήθηκε στις γυναίκες το 2007 ήταν 21,1% λιγότερο από αυτό που καταβλήθηκε στους άνδρες.
en The unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
el το επίδομα συντηρούμενου τέκνου
en dependent child allowance
Showing page 1. Found 10100 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 2.746 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.