Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
el Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.
en It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
el Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπών
en On this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
el Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
el Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
en Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα τοκετού και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις πλήρεις αποδοχές του θανόντος
en This appropriation is intended to cover the childbirth grant and, in the event of the death of an official, payment of the deceased's full remuneration
el Επίδομα αναπηρίας [διάταγμα αριθ. ‧/‧ (ΧΙΙ ‧) του Υπουργικού Συμβουλίου περί επιδόματος αναπηρίας]
en Invalidity annuity (Decree No ‧/‧ (XII ‧) of the Council of Ministers on Invalidity Annuity
el υπάλληλο του οποίου ο τόπος υπηρεσίας απέχει τουλάχιστον ‧ χιλιόμετρα από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα της οποίας είναι υπήκοος ή λειτουργεί στη γλώσσα του, εφόσον το τέκνο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απέχει τουλάχιστον ‧ χιλιόμετρα από τον τόπο υπηρεσίας του υπαλλήλου και ο τελευταίος δικαιούται επίδομα αποδημίας· η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται εάν δεν υπάρχει τέτοιο ίδρυμα στη χώρα της οποίας ο υπάλληλος είναι υπήκοος ή εάν το τέκνο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα άλλη από τον τόπο υπηρεσίας του υπαλλήλου
en a staff member whose place of employment is at least ‧ km from an establishment of higher education in the country of which he is a national or working in his language, provided that the child actually attends an establishment of higher education at least ‧ km from the place of employment and the staff member is entitled to the expatriation allowance; the latter condition shall not apply if there is no such establishment in the country of which the staff member is a national or where the child attends a higher education establishment in a country other than that of the staff member's place of employment
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων
en This appropriation is intended to cover the household, dependent child and education allowances for permanent officials and temporary staff
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα
en This appropriation is intended to cover the household, dependent child and education allowances
el ειδικό επίδομα για τυφλούς [νόμος περί ειδικών επιδομάτων του ‧ (νόμος ‧(I)/‧), όπως τροποποιήθηκε]
en Special grant to blind persons (Special Grants Law of ‧ (Law ‧(I)/‧), as amended
el Μία από το νόμο κατοχυρωμένη προστασία της μητρότητας, διετή ειδική άδεια μητρότητας, οικογενειακό επίδομα, νομικά κατοχυρωμένη απαγόρευση της χειροδικίας σε παιδιά - αυτά εύχομαι για όλα τα παιδιά της Ευρώπης.
en Legal maternity protection, two years' maternity leave, child benefit, a legal ban on hitting children: these are things I would like to see for all children in Europe.
el το επίδομα συντηρούμενων τέκνων
en dependent child allowance
el το επίδομα στέγης
en household allowances
el επίδομα αναπηρίας (Social Welfare Act ‧, μέρος IV).»
en disability allowance (Social Welfare Act ‧, Part IV).`
el Επίδομα επιμέλειας αναπήρων [νόμος του ‧ για την κοινωνική ασφάλιση της ‧ής Μαρτίου ‧, άρθρο ‧ και νόμος του ‧ για την κοινωνική ασφάλιση (Βόρεια Ιρλανδία) της ‧ής Μαρτίου ‧, άρθρο ‧]
en Invalid care allowance (Social Security Act ‧ of ‧ March ‧, Section ‧, and Social Security (Northern Ireland) Act ‧ of ‧ March ‧, Section
el Εάν η νομοθεσία που εφαρμόζει ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους απαιτεί, για τον υπολογισμό των παροχών, το συνυπολογισμό μισθού, όταν γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και εάν σε αυτό το κράτος μέλος, για την εκκαθάριση της συντάξεως, συνυπολογίζονται μόνον οι περίοδοι πλήρους ανεργίας για την οποία καταβάλλεται επίδομα βάσει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) σημείο ii) ή στοιχείο β) σημείο ii) πρώτη πρόταση, ο αρμόδιος φορέας του εν λόγω κράτους μέλους εκκαθαρίζει τη σύνταξη με βάση το μισθό τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς για την καταβολή των εν λόγω παροχών ανεργίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει
en If the legislation which the competent institution of a Member State administers requires a salary to be taken into account for the calculation of benefits, where the first and second subparagraphs of Article ‧ have been applied, and if, in this Member State, only periods of full unemployment with benefit in accordance with Article ‧ (a) (ii) or the first sentence of Article ‧ (b) (ii) are taken into consideration for the payment of pensions, the competent institution of that Member State shall pay the pension on the basis of the salary it used as the reference for providing that unemployment benefit in accordance with the legislation which it administers
el Κάθε υπάλληλος που λαμβάνει ή δικαιούται επίδομα ανάλογο με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο από άλλες πηγές υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία διοίκησης, ώστε να μειωθούν καταλλήλως τα επιδόματα που του χορηγεί το Κέντρο
en Any staff member who is in receipt of, or entitled to, an allowance similar to those provided for under this Article, from other sources, is to inform the Centre’s Administration Division accordingly, in order that a corresponding reduction be made in the allowances granted to him by the Centre
el Επίδομα εγκαταστάσεως
en Installation allowance
el το επίδομα θανάτου υπαλλήλου
en allowance in the event of the death of an official
el Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μηνιαίως στους υπαλλήλους των βαθμών Β, C, A ‧ και A ‧, που ενοικιάζουν ή υπενοικιάζουν κατοικία για το ενοίκιο της οποίας –μη περιλαμβανομένων των εξόδων που κατά τα ισχύοντα στο κράτος διαμονής επιβαρύνουν τον ενοικιαστή– διαθέτουν μέρος των αποδοχών τους υπερβαίνον ένα καθορισμένο όριο
en A rent allowance shall be paid monthly to grades B, C, A ‧ and A ‧ staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent- excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence- that exceeds a specified proportion of their emoluments
el Τα οικογενειακά επιδόματα τα οποία οι Επίτροποι, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δικαιούνται-εφόσον πληρούν τους όρους- μηνιαίως περιλαμβάνουν το επίδομα αρχηγού οικογένειας, ίσο προς ‧ % του βασικού μισθού (εάν υπάρχει συντηρούμενος/η σύζυγος), επίδομα συντηρούμενου τέκνου, ίσο προς ‧,‧ ευρώ ανά συντηρούμενο τέκνο και σχολικό επίδομα το οποίο εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (‧ %, ‧ % ή ‧ % των ‧,‧ ευρώ αντίστοιχα για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
en The family allowances to which Commissioners, the President and the Vice-Presidents are entitled- if qualified- on a monthly basis consist of a household allowance of ‧ % of basic salary (if there is a dependent spouse), a children's' allowance of EUR ‧,‧ per dependent child, and education allowances which vary according to the child's age and stage of academic development (‧ %, ‧ % or ‧ % of EUR ‧,‧ respectively for primary, secondary and university education
el Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις η Επιτροπή κατάργησε το επίδομά του αυτό αναδρομικά από τον χρόνο της μετατάξεως του στις Βρυξέλλες, διότι αντιλήφθηκε ότι ο προσφεύγων είχε κατοικήσει και εργαστεί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που ελήφθη υπόψη, από τις ‧ Μαρτίου ‧ μέχρι τις ‧ Μαρτίου
en By the contested decisions the Commission cancelled that allowance with effect from the applicant's transfer to Brussels, having become aware that the applicant had lived and worked in Brussels during the reference period, that is to say, from ‧ March ‧ to ‧ March
el Χορηγείται και καταβάλλεται μηνιαίως σε κάθε υπάλληλο που δικαιούται επίδομα αρχηγού οικογένειας και του οποίου τα συντηρούμενα τέκνα, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, φοιτούν σε νηπιαγωγείο ή σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή ανώτατης εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο
en An education allowance shall be granted and paid monthly to any staff member who is entitled to household allowance, and whose dependant children, as defined in Annex III, are in kindergarten, full-time primary, secondary or higher education
el Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων
en This appropriation is intended to cover the expatriation and foreign-residence allowances for permanent officials and temporary staff
el Με το σύστημα των τριών πυλώνων, ελαχιστοποιούν τις συνταξιοδοτικές παροχές των δημοσίων συστημάτων ασφάλισης σε ένα επίδομα φτωχοκομείου, για να ανοίξουν διάπλατα τον δρόμο στον λεγόμενο "τρίτο πυλώνα", την ιδιωτική ασφάλιση.
en The three pillar system reduces the State pension to a poorhouse benefit, thereby throwing the gates wide open to the so-called third pillar of private insurance.
Showing page 1. Found 10100 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 1.839 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.