Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
el Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η αρχή της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων να εφαρμόζεται στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων, οι οποίες ασκούν επιρροή στις επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται και τις οποίες συχνά διαχειρίζονται
en The Commission and the Member States must ensure that corporate social responsibility applies to all the stakeholders, including investment funds, which have an influence on the companies which they are involved with, and sometimes manage
el Πέραν των νόμων περί ίσης μεταχείρισης, τους οποίους όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν, είναι σημαντικό να τις ενθαρρύνουμε, ώστε να υιοθετήσουν εθελοντικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας, ειδικά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
en The involvement of enterprises is an important way of making progress in the areas of equality between men and women at work, the gender pay gap, training, work-life balance and career development. In addition to the laws on equal treatment, which all enterprises must obey, it is important to encourage them to adopt voluntary measures to promote equality, in particular in the context of corporate social responsibility.
el Τρίτον, χρειαζόμαστε μια πρόταση της Επιτροπής η οποία θα μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, ιδίως ενόψει της μεθόδου της εξωτερικής ανάθεσης και των σημαντικών προβλημάτων που άπτονται της προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
en Thirdly, we need a Commission proposal that can strengthen companies’ social responsibility, especially in the light of outsourcing and the major problems involved in European conversion.
el Αν και υποστηρίζω θερμά αυτήν την έκθεση, έχω καταθέσει δύο τροπολογίες από κοινού με μέλη της ομάδας μας, ο σκοπός των οποίων είναι καταρχάς να εκφράσουν μια προειδοποίηση για την παρούσα κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τους χαμηλούς μισθούς, τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την ανεπαρκή προστασία της υγείας στον χώρο εργασίας, και δεύτερον να εκφράσω την αντίρρησή μας στις πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή στον τομέα της εταιρικής ευθύνης, οι οποίες συχνά δεν συμβαδίζουν με τους στόχους και τις αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
en Although I warmly endorse this report, I have tabled two amendments in conjunction with members of our group, the purpose of which is firstly to sound a warning about the current situation and the problems faced by workers regarding, for example, company relocations, low salaries, precarious work and insufficient health protection at work, and secondly to express our objection to the policies proposed by the Commission in the area of social responsibility, which often do not match the goals and the principles on which corporate social responsibility should be based.
el Εξάλλου, η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει τη γνώμη της για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε προηγούμενη γνωμοδότησή της
en The EESC has already set out its views on CSR in an earlier opinion
el Στη Βρετανία, οι ΜΜΕ αποκλείονται άδικα από τις δημόσιες συμβάσεις εξαιτίας καλοπροαίρετων απαιτήσεων όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα περιβαλλοντικά πρότυπα· αρκετά συχνά εξαιτίας μιας απαίτησης για ελεγμένους ισολογισμούς τριών ετών, την οποία πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν πληρούν, της έλλειψης ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, της σώρευσης συμβάσεων που είναι υπερβολικά μεγάλες για τις ΜΜΕ και ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες, και της μυστικότητας και της έλλειψης διαφάνειας.
en In Britain, SMEs are unfairly shut out of public procurement due to well-meaning requirements such as corporate social responsibility and environmental standards; quite often a requirement for three years of audited accounts, which many small businesses cannot meet; a lack of competitive tendering; the bundling of contracts that become too big for SMEs and favour the large companies; and secrecy and a lack of transparency.
el Προώθηση του προβληματισμού σχετικά με τη θεματολογία της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική υιοθέτηση κατάλληλων μηχανισμών εκ μέρους των εργοδοτικών κύκλων
en promoting debate on corporate social responsibility, and conducting awareness-raising campaigns among the various stakeholders, so that the business community can rapidly and effectively adopt appropriate systems
el καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επίσης τη διεθνή διάσταση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο του έργου της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως σε σχέση με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται σε ζώνες κατεργασίας εξαγωγικών προϊόντων·
en Calls on the Commission also to address the international dimension of violence against women in the context of its work on corporate social responsibility, in particular in relation to European undertakings working in export-processing zones
el συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. - Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, με τη γνωμοδότησή της σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ζήτησε από τον εισηγητή μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, διότι πιστεύει ότι είναι θεμελιώδης ο ρόλος των επιχειρήσεων ως προς τον σεβασμό των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και αν ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εντός ή εκτός, και όποιο μέγεθος και αν έχουν, μικρομεσαίες, πολυεθνικές, κλπ.
en Draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (EL) Mr President, the Committee on Women's Rights and Gender Equality, in its opinion on corporate social responsibility, calls on the rapporteur for a holistic understanding of this issue, because it believes that the role of companies is fundamental as regards respect for the values underpinning the European Union, irrespective of where they trade, within or outside the European Union, and irrespective of their size, of whether they are small or medium-sized enterprises, multinationals and so on.
el Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει το πρόβλημα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να αναλύσει την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας μέσω ανακοινώσεων για κοινή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής καθώς και μέσω της Πράσινης Βίβλου για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.
en In issuing its communications about a Community strategy concerning health and safety at work and the strengthening of the quality dimension in employment and social policy, as well as in publishing its Green Paper on Corporate Social Responsibility, the Commission is urged to take account of the problem of harassment in the workplace and to consider the need for legislation.
el Είμαι βέβαιη ότι η συμπερίληψη των εν λόγω ρητρών σε διεθνείς συμφωνίες θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των μέσων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στην προώθηση και ενθάρρυνση των ίδιων των επιχειρήσεων να τις εφαρμόζουν εκτενέστερα.
en I am certain that including such clauses in international agreements will contribute to greater recognisability of instruments of corporate social responsibility and to promoting and encouraging businesses themselves to apply them more extensively.
el αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εργοδότες για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των υπαλλήλων τους· επισημαίνει ότι η υγεία του εργατικού δυναμικού και επομένως η παραγωγικότητά του θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων· ελπίζει ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή συμμαχία για την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·
en Recognises the role of employers in promoting healthy lifestyles amongst their employees; points out that workforce health and hence productivity should be part of businesses' corporate social-responsibility strategy; looks to the recently launched European Alliance for Corporate Social Responsibility to promote the exchange of good practice in this domain
el Ιδιαιτέρως, πρέπει να στηρίξουμε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση - έχω υπόψη μου το ταμείο παγκοσμιοποίησης. " ανθρωπιά είναι το σημαντικότερο όταν πραγματοποιούνται διάφορες αλλαγές, και αποτελεί ευθύνη μας να μεριμνήσουμε για τους πολίτες της Κοινότητας, να τους προστατεύσουμε από την ανεργία και να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τις κοινωνικές εγγυήσεις.
en Most especially, it is necessary to support those who want to start their own business - I have in mind the Globalisation Fund. Humanity is the most important when various changes take place and our responsibility is to take care of the Community's citizens, protect them from unemployment and effectively use social guarantees.
el Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εστίαση του ενδιαφέροντος στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων.
en It will be a question of having to consider the concept of the social responsibility of undertakings in the context of restructuring measures.
el στηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών οργανώσεων εθελοντικής δράσης για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με βάση τους ανθρώπινους πόρους και την παροχή οικονομικής στήριξης από τις επιχειρήσεις
en supports the development of sustainable linkages between businesses and local voluntary organisations to promote Corporate Social Responsibility that is human resource based in addition to generating financial support from businesses
el επισημαίνει ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη παραχωρεί σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις όσα και στις επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των άμεσων δραστηριοτήτων της, καθώς και να αναπτύξει πολιτικές με στόχο να ενθαρρύνει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αναλάβει εκούσια δέσμευση στην κοινότητα·
en Points out that social and environmental responsibility applies to governmental and non-governmental organisations as much as it does to business, and calls on the Commission to fulfil its commitment to publish an annual report on the social and environmental impact of its own direct activities, as well as developing policies to encourage the staff of EU institutions to undertake voluntary community engagement
el Η θέσπιση ενός Χάρτη με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, αρχίζοντας από τις ευρωπαϊκές, ο οποίος θα μπορεί να εφαρμόζεται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, του σεβασμού του περιβάλλοντος και, τελικά, της κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚ
en A charter laying down the principles of corporate social responsibility for European companies operating in LAC – which companies based in the region would also be free to apply- would provide a powerful boost to social dialogue and respect for the environment and, therefore, to social cohesion in LAC
el Η εμπειρία των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών επιτροπών-μηχανισμών ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις- αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα ευρωπαϊκών ορθών πρακτικών που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν, είτε σε εθελοντική βάση είτε στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη Βραζιλία
en The experience of the European trade union committees, an instrument for informing and consulting with workers in European multinationals, is another example of European good practice that could be extended – either voluntarily, or under the corporate social responsibility banner – to European multinationals operating in Brazil
el ταυτόχρονα είναι υπέρ της προώθησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων·
en similarly, welcomes the promotion of corporate social responsibility
el στην ανακοίνωση του ‧, η Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική που είχε στόχο να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου με προορισμό την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που να προστατεύει την απασχόληση μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος·
en in its Communication of ‧ the Commission adopted a strategy aimed at creating a partnership for the development of a European framework to promote corporate social responsibility in order to safeguard jobs by strengthening competitiveness, social cohesion and environmental protection
el Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού αποτελεί θέμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
en The EESC believes that for the industries involved should be an issue of corporate social responsibility to take voluntarily further steps to protect the environment and improve the quality of life for the society at large
el έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ‧ας Ιουλίου ‧ υπό τον τίτλο: Εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη
en having regard to the communication from the European Commission dated ‧ July ‧ entitled: Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development
el Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην διαφάνεια των αρχών σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
en The EESC therefore supports the efforts of the European Commission to put forward initiatives to promote the development and transparency of CSR principles at EU level
el ζητεί την προοδευτική εισαγωγή, στις ΜΜΕ των αναπτυσσομένων χωρών, της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να αξιοποιήσει, στον τομέα αυτό, όλες τις διμερείς διασκέψεις και συζητήσεις με τις χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία εισαγωγής και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων
en Calls for the progressive introduction of the concept of corporate social responsibility in SMEs from developing countries and therefore asks the Commission to use all relevant conferences and bilateral discussions with countries which are signatories to the Cotonou Partnership Agreement to foster that introduction and awareness
el θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των προγραμματικών συμφώνων, τα οποία, καθοδηγούμενα από την αρχή της επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και ελεγκτικές ευθύνες των διαφόρων θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη, περιφέρειες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι·
en Takes the view that a programme agreements approach should be adopted to the implementation of projects, drawing on the principle of subsidiarity to clearly define the financial, managerial and supervisory responsibilities of the various institutional levels: European Union, Member States, regions, enterprises and the social partners
Showing page 1. Found 1536406 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 149.351 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.