Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
el εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της ΕΕ έχει δεσμευτεί ως προς την κοινωνική ευθύνη, δηλαδή την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη δράση, την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους και την ασφάλεια της παραγωγής.
en Mr President, far and away most of the EU's businesses have committed themselves to social responsibility, to socially and environmentally responsible action, to the protection of people and their environment, and to security of production.
el Η ΕΟΚΕ αναμένει με ενδιαφέρον την εξαγγελθείσα ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, αντικείμενο της οποίας θα αποτελέσουν κατά κύριο λόγο οι θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περίπτωση μιας αναδιάρθρωσης
en The Committee awaits with interest the planned Communication on corporate social responsibility which will focus in particular on positive initiatives being taken by firms and the various stakeholders to address restructuring
el " Επιτροπή απευθύνει έκκληση στις επιχειρήσεις της Ευρώπης να κάνουν την κοινωνική ευθύνη ευρωπαϊκό σήμα κατατεθέν και να συναγωνιστούν ως προς τις καλύτερες ιδέες.
en The Commission calls on Europe's businesses to make CSR a European brand and to compete for the best ideas.
el Θέμα: Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης: νομική αναγνώριση στις χώρες ΕΕ
en Subject: Corporate social responsibility: legal recognition in EU Member States
el Οι ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες είναι σημαντικός παράγοντας για τον ανταγωνισμό, για τη δημιουργία τους όμως δεν είναι αρμόδια μόνο η πολιτική. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δική τους ευθύνη, που ξεπερνά την απλή τήρηση της νομοθεσίας.
en Favourable social conditions may well be an important factor in competition, but producing them is not a responsibility for policy-makers alone; businesses have a responsibility of their own, and it goes beyond mere obedience to the law.
el Το διανοητικό πρόβλημα στη συζήτησή μας συνίσταται, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, στη δυσκολία να φανταστούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για κάτι που δεν υπαγορεύεται διά νόμου. " ιδέα της δημιουργίας κανονιστικού πλαισίου για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σημαίνει τη δημιουργία ενός νόμου που θα ρυθμίζει πώς πρέπει να χειρίζονται οι επιχειρήσεις πράγματα που δεν τους έχουν επιβληθεί διά νόμου.
en The intellectual problem we have with the debate we are having is that I, for one, find it difficult to imagine how we are supposed to fashion a legal framework for something that is not prescribed by law. The idea of creating a regulatory framework for CSR means that one would be enacting a law regulating how companies have to handle things that the law does not require them to handle.
el καλεί τη βιομηχανία να ενστερνιστεί την κοινή προσπάθεια και την προτρέπει να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νανοτεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη της τις ευρύτερες επιπτώσεις τους για την οικονομία, την κοινωνία, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι οι επιχειρήσεις, οφείλουν να συμβάλουν στην αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τις επιστημονικές ανακαλύψεις στον τομέα των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών, των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται, καθώς και των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται για την κοινωνία·
en Calls on industry to share in the joint effort and urges it to participate in developing nanotechnologies, taking into account their wider economic, societal, health, safety and environmental effects and acting in accordance with the principles of corporate social responsibility; in this regard, stresses that businesses should help disseminate objective information about scientific discoveries in the nanoscience and nanotechnologies field, about their intended uses, their risks and benefits for society
el Η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό μόνο μέσω μιας ποιοτικής στρατηγικής, η οποία, εκτός από το επιχειρηματικό κόστος, θα συνυπολογίζει και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση
en Europe will only hold its own in an environment of global competition if it pursues a qualitative strategy that not only looks at business costs, but also takes on board companies' social responsibility and their employees' involvement in the undertaking
el Εξέδωσε ανακοίνωση για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τη διαχείριση της αλλαγής.
en It has announced a communication to support initiatives related to corporate social responsibility and management of change.
el Υποστηρίζω επίσης, εξ ονόματος της Ομάδας μου, να ληφθεί υπόψη ο σχετικός προβληματισμός κατά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.
en On behalf of my group I also support the inclusion of these matters in the Green Paper discussions on corporate social responsibility.
el Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ώστε να υποστηρίζουν τις εθελοντικές δραστηριότητες στα πλαίσια των συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω, μεταξύ άλλων, και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από εθελοντικές δραστηριότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας
en Encourage enterprises to support volunteering activities in the framework of their corporate social responsibility schemes including by giving recognition to the skills and competences acquired through voluntary activities in order to facilitate a smooth transition of young people to the labour market
el Επιπλέον, έλαβε μέτρα για τη βελτίωση και προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων τόσο σε κοινοτικό όσο και διεθνές επίπεδο
en Also, steps have been taken to improve and promote corporate social responsibility at Community and international level
el Η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις (στα ζητήματα που προαναφέρονται) μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα προαγάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τρόπο προ-ενεργό, υιοθετείται μία προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της μεταλλαγής ή της αναδιάρθρωσης, η οποία θα είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
en This exercise in corporate social responsibility (in relation to the above-mentioned aspects) may be valuable as a tool for helping achieve economic, social and territorial cohesion, if a proactive, preventive approach is adopted to managing change and restructuring; this will benefit all the parties involved
el Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Lehtinen, εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί της κοινωνικής ευθύνης των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής.
en The next item is the report by Mr Lehtinen, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the social responsibility of subcontracting undertakings in production chains.
el Προσπαθούμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ορίσουμε και το δεύτερο βήμα θα είναι να το δούμε και θεσμικά την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, τις ευθύνες τους μετά τις αναδιαρθρώσεις, αλλά και τις ευθύνες τους στον χώρο, στην κοινωνία στην οποία κινούνται. Γι' αυτό και, όπως αναφέραμε το πρωί, θα υπάρξει και ανακοίνωση της Επιτροπής στο τέλος του Ιουνίου.
en We are trying very specifically to define - and the second stage will be to look at this from an institutional point of view - to define the social responsibility of companies, their responsibilities in the wake of restructuring and their responsibilities in the local area, in the society in which they operate, which is why, as we said this morning, a Commission communication will be presented at the end of June.
el Ως σημείο εκκίνησης τίθεται, αφενός, η βελτίωση των οραμάτων που προοιωνίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και της οργάνωσης όσων συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης περιοχής (ΚΥΠ) και, αφετέρου, ο προσδιορισμός των ευθυνών των επιχειρήσεων, των διοικήσεων, των κοινωνικών εταίρων και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, με στόχο την καθιέρωση ενός δυναμικού, αλληλέγγυου και συνεκτικού ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου
en The starting point is enhancing the ability to anticipate economic, social and environmental change and the organisation of those helping to build a socially responsible region (SRR) and defining the responsibilities of businesses, administrations, the social partners and all those helping to make the region more competitive while focused on a dynamic, inclusive, cohesive European social model
el Όλοι οι νόμοι που θεσπίσαμε -η προστασία του καταναλωτή, η προστασία της υγείας και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, οι κοινωνικές υπηρεσίες- είναι νόμοι που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και θεσπίζουν τις προδιαγραφές που θεωρούμε απαραίτητο να τηρούν.
en All the legislation we have enacted - be it on the protection of consumers, health and safety at work, protection of the environment or social security benefits - is intended to compel social responsibility on the part of business and set standards that we believe absolutely have to be met.
el Η τακτική της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης μπορεί να διευκολύνει τον συνεχή αυτό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων με σκοπό να προληφθεί η ακατάλληλη χρήση, να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση και η δια βίου κατάρτιση και η ανάπτυξη θετική σχέσης με τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και τους τελικούς καταναλωτές
en Corporate social responsibility practices will facilitate this ongoing dialogue between companies and stakeholders, to prevent improper use, increase knowledge and lifelong training and build a good relationship with the region in question and end consumers
el Patten, έχει σκοπό να εκφράσει την άποψη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής σχετικά με την κοινωνική συνοχή στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ΛΑΚ) και, ειδικότερα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις της ΟΚΠ μπορούν να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο, π.χ. μέσω του κοινωνικού διαλόγου, της ανάπτυξης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ή της προαγωγής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από πλευράς των επιχειρήσεων
en It will focus in particular on how civil society organisations can contribute to this objective by means, for example, of social consultation, developing social protection systems or promoting corporate social responsibility
el Οι αρχές που διέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο και εστιάζουν στην προσδοκία για υπεύθυνη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις, η οποία προϋποθέτει τον σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως στα πεδία της φορολογίας, της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς επίσης και τη συμμετοχή τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
en The principles that guide corporate social responsibility (CSR) are fully recognised at international level, and focus on the expectation of responsible behaviour by companies, which presupposes respect for the legislation in force, especially as regards taxation, employment, labour relations, human rights, the environment, consumers' rights and also their involvement in the fight against corruption.
el Σε συνάρτηση με αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τις κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής Αμερικής να εντατικοποιήσουν την παρακολούθηση των επιχειρήσεων maquiladora (υπεργολαβίας) όσον αφορά την άσκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
en In this connection, I would ask the governments of Central American countries to intensify their monitoring of the exercise of corporate social responsibility by the maquiladora (sub-contractor) companies.
el επιμένει στη σημασία που προσλαμβάνει η κατοχύρωση της αρχής της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της εδραίωσης των αρχών αυτών στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ·
en Stresses the importance of upholding the principle of businesses' social responsibility, respect for the WTO's fundamental rights and sustainable development by including these principles in bilateral trading agreements that the EU signs
el Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας μπορούν να παράσχουν μεγάλα επιπρόσθετα οφέλη για την κοινωνία, δηλαδή να συμπεριλάβουν τους ανθρώπους στην οικονομική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας, να αυξήσουν την επιχειρηματική δημοκρατία με τη συμμετοχή μελών και εργαζομένων, καθώς και να εφαρμόσουν τις αρχές της συλλογικής κοινωνικής ευθύνης και της τοπικής παροχής υπηρεσιών.
en Social economy enterprises may provide great additional benefits for society, that is, involve people in the economic development of European society, increase business democracy with the participation of members and employees, as well as apply the principles of corporate social responsibility and local service provision.
el Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει η ΕΟΚΕ, συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Λισσαβώνας και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης περιοχής και τη διακυβέρνηση των βιομηχανικών μεταλλαγών σε τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, το οποίο πρέπει να προσανατολιστεί προς την οικονομία της γνώσης και μέσω μιας ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης που υποστηρίζει την βελτιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των οικονομικών και βιομηχανικών μεταλλαγών
en Corporate social responsibility is- as the Committee has stressed repeatedly- an important contribution to realising the strategic goal which the EU set itself at the Lisbon Summit and which cannot, in the Committee's view, be seen in isolation from the notion of socially responsible territories and the territorial governance of industrial change through the generation and development of new businesses, new professional profiles and more and better jobs, while preserving the European social model and focusing on a knowledge-based economy and through an integrated territorial approach in order to encourage optimising environmental protection during economic and industrial change
el θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των προγραμματικών συμφώνων, τα οποία, καθοδηγούμενα από την αρχή της επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και ελεγκτικές ευθύνες των διαφόρων θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη, περιφέρειες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι·
en Takes the view that a programme agreements approach should be adopted to the implementation of projects, drawing on the principle of subsidiarity to clearly define the financial, managerial and supervisory responsibilities of the various institutional levels: European Union, Member States, regions, enterprises and the social partners
Showing page 1. Found 1536406 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 103.803 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.