Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
el Συγκεκριμένα, στις 25 και 26 Μαρτίου, η Προεδρία θα διοργανώσει μία διάσκεψη στην Palma de Mallorca, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα της θεσμοθέτησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων από την άποψη της σχέσης της με τον κοινωνικό διάλογο.
en In particular, on 25-26 March, it will host a conference in Palma de Mallorca, which will deal with the question of institutionalising the social responsibility of businesses, from the point of view of its relationship with social dialogue.
el λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητες όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της δημοκρατίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά σε πρακτικές που σχετίζονται με τη δεοντολογία των επιχειρήσεων και την κοινωνική ευθύνη
en whereas media enterprises are indispensable as regards media pluralism and the preservation of democracy and should thus be more actively concerned with practices relating to business ethics and social responsibility
el έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της ‧ης Μαΐου ‧ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη
en having regard to its resolution of ‧ May ‧ on the Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development
el Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισμένη εντούτοις ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης τους θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη της κρίσης εάν υποστηριχθούν καταλλήλως από τα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας
en The EESC is nevertheless convinced that the commitment of businesses and workers, mindful of their economic and social responsibility, will give a positive turn to the crisis, if they receive the proper support from national governments and the European Union
el Οι εθνικές διατάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο σαφείς και εφαρμόσιμους στην πράξη ορισμούς αλλά και κανόνες σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση είτε ψευδοαυτοαπασχόλησης είτε ψευδοαπόσπασης, ώστε να διασφαλισθεί η καταβολή των μισθών, των προστίμων και των οφειλόμενων φόρων προς το συμφέρον των εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού συνόλου, καθώς επίσης προκειμένου οι δημόσιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, να περιορίζουν στο ελάχιστο τα κέρδη που αποκομίζονται ενδεχομένως από δόλιες πρακτικές, και να αυξάνουν τις οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παρανομούν όταν διαπιστώνεται αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ της επιχείρησης και του ψευδοαυτοπασχολούμενου προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις της κοινωνικής πρόνοιας
en National rules should contain clear and feasible definitions, as well as clear rules about liability in the event of bogus self-employment and/or bogus posting, so as to guarantee the payment of salaries, fines, taxes and social contributions which can be claimed by the worker and the authority, to ensure that the authorities can check that this obligation is complied with, to minimise the profit made by using fraudulent practices and to enhance the economic sanctions on people who commit fraud, in the event of collusion between companies and bogus self-employed workers with the purpose of avoiding the obligations of social protection
el Εξέδωσε ανακοίνωση για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τη διαχείριση της αλλαγής.
en It has announced a communication to support initiatives related to corporate social responsibility and management of change.
el Εν ολίγοις, οι χώρες ΑΚΕ θα μπορέσουν και αυτές να ενστερνισθούν τις αξίες που διέπουν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων εντός των απαιτούμενων προθεσμιών μόνον εάν ενσωματωθούν στις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης τα στοιχεία που επέτρεψαν στην Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
en Essentially, the values proper to the concept of the social responsibility of enterprises can be shared with the ACP countries as well in the appropriate timescale only if the Economic Partnership Agreements incorporate the elements which have enabled Europe to become an example of a social market economy
el Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ώστε να υποστηρίζουν τις εθελοντικές δραστηριότητες στα πλαίσια των συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω, μεταξύ άλλων, και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από εθελοντικές δραστηριότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας
en Encourage enterprises to support volunteering activities in the framework of their corporate social responsibility schemes including by giving recognition to the skills and competences acquired through voluntary activities in order to facilitate a smooth transition of young people to the labour market
el Η ΕΟΚΕ αναμένει με ενδιαφέρον την εξαγγελθείσα ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, αντικείμενο της οποίας θα αποτελέσουν κατά κύριο λόγο οι θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περίπτωση μιας αναδιάρθρωσης
en The Committee awaits with interest the planned Communication on corporate social responsibility which will focus in particular on positive initiatives being taken by firms and the various stakeholders to address restructuring
el Επιπλέον, θα μπορούσαν επίσης να προβλεφθούν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της διάθεσης των στερεών αστικών αποβλήτων (τομείς οι οποίοι προσφέρουν πολλές δυνατότητες απασχόλησης) και την προαγωγή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή εκούσιων συμφωνιών στις επιχειρήσεις, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS
en Further areas for action could be development of solid urban-waste recycling and disposal, which have many possible applications, and promotion of CSR initiatives and voluntary agreements in businesses, actively involving workers and using EMAS procedures
el Πέραν των νόμων περί ίσης μεταχείρισης, τους οποίους όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν, είναι σημαντικό να τις ενθαρρύνουμε, ώστε να υιοθετήσουν εθελοντικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας, ειδικά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
en The involvement of enterprises is an important way of making progress in the areas of equality between men and women at work, the gender pay gap, training, work-life balance and career development. In addition to the laws on equal treatment, which all enterprises must obey, it is important to encourage them to adopt voluntary measures to promote equality, in particular in the context of corporate social responsibility.
el Η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ανήκει στις ηθικές αξίες της ΕΕ, όπως και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος και οι βιολογικές πτυχές, όπως άλλωστε έχει ενσωματωθεί, ως ένα βαθμό στη νομοθεσία της ΕΕ
en Animal welfare forms part of Europe's cultural heritage and the EU's ethical values alongside corporate social responsibility, environmental protection and ecology, which to some extent have been incorporated into EU legislation
el Η δική μας θετική και προορατική απάντηση στην αλλαγή καλύπτει τρεις κύριους τομείς: βελτίωση της δυναμικότητάς μας, πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής π.χ. με τη δημιουργία του παρατηρητηρίου του Δουβλίνου· δημιουργία και ανάπτυξη των νόμιμων μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν επαρκή προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις βιομηχανικής αναδιάρθρωσης και γενικότερη προώθηση της ικανότητάς τους να προβλέπουν τις αλλαγές· και ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.
en Our positive and pro-active answer to change covers three main fields: improving our capacity, anticipating and managing change i.e. in the Dublin Observatory; creating or developing the legal mechanisms which can ensure adequate protection of workers in situations of industrial restructuring and promoting in general their own capacity to anticipate change; and developing corporate social responsibility.
el επισημαίνει ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη παραχωρεί σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις όσα και στις επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των άμεσων δραστηριοτήτων της, καθώς και να αναπτύξει πολιτικές με στόχο να ενθαρρύνει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αναλάβει εκούσια δέσμευση στην κοινότητα·
en Points out that social and environmental responsibility applies to governmental and non-governmental organisations as much as it does to business, and calls on the Commission to fulfil its commitment to publish an annual report on the social and environmental impact of its own direct activities, as well as developing policies to encourage the staff of EU institutions to undertake voluntary community engagement
el Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι η ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου θα δώσει στην Ένωση την ευκαιρία να ασκήσει πίεση στις επιχειρήσεις και στα κράτη που συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα.
en I voted for this report as I think that the integration of corporate social responsibility principles into international trade regulations will provide the Union with the opportunity to exert a certain pressure on businesses and on states which sign trade agreements with the European Union to ensure compliance with labour standards.
el να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις ώστε να υποστηρίζουν τις εθελοντικές δραστηριότητες των νέων στα πλαίσια των συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω, μεταξύ άλλων, και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από εθελοντικές δραστηριότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας·
en encourage enterprises to support voluntary youth activities in the framework of their corporate social responsibility schemes including by giving recognition to the skills and competences acquired through voluntary activities in order to facilitate a smooth transition of young people to the labour market
el Υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός πραγματικού πνεύματος οικολογικής συμβατότητας που να παροτρύνει την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη της επιχείρησης και του καταναλωτή, και να προάγει την ενεργό και υπεύθυνη συμπεριφορά
en The Committee stresses the need to develop a true eco-design culture that draws on the social and environmental responsibility of businesses and consumers and promotes active and responsible behaviour
el Θεμέλιο της προοπτικής αυτής είναι οι στόχοι που καθορίζονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας και, προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕ επικαλέσθηκε ιδιαίτερα το νόημα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, την οργάνωση της εργασίας, την ισότητα των ευκαιριών, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη
en The Lisbon strategy objectives provide the backdrop to this statement; to this end, the EU has made a special appeal to firms' sense of social responsibility, bearing in mind vocational training requirements and best practices for life in general, work organisation, equal opportunities, social inclusion and sustainable development
el Προώθηση του προβληματισμού σχετικά με τη θεματολογία της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική υιοθέτηση κατάλληλων μηχανισμών εκ μέρους των εργοδοτικών κύκλων
en promoting debate on corporate social responsibility, and conducting awareness-raising campaigns among the various stakeholders, so that the business community can rapidly and effectively adopt appropriate systems
el εκτιμώντας ότι η ιδιοκτησία έχει κοινωνικό χαρακτήρα και ότι οι επιχειρήσεις φέρουν κοινωνική ευθύνη, εκτιμώντας επίσης ότι το θέμα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων λαμβάνει πλέον στρατηγική διάσταση, ειδικά σε ορισμένους τομείς, και τούτο διότι οι πολίτες δεν βλέπουν πλέον τις επιχειρήσεις μόνο υπό την ιδιότητά τους ως δυνητικών καταναλωτών, αλλά απαιτούν και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων σε θέματα προστασίας της εργασίας, καθώς και για τη συμμετοχή
en whereas property rights are subject to restrictions and obligations for the benefit of society, and companies have corporate social responsibility; whereas, especially in some industries, the issue of corporate social responsibility is assuming a strategic dimension because, in their perceptions of companies, citizens are no longer thinking merely as potential consumers, but are insisting on guarantees as regards environmental protection, compliance with basic health and safety standards, and participation
el αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα όσα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει οικειοθελώς στον κοινωνικό τομέα και τις ενθαρρύνει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο· υποστηρίζει την καλομελετημένη πρωτοβουλία της Επιτροπής, που σκοπεύει να διατηρήσει την υποχρέωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε εθελοντική βάση και έτσι να αποτραπεί επίσης και η δημιουργία πρόσθετης γραφειοκρατίας·
en Emphatically acknowledges the achievements that European businesses have already made voluntarily in the social sphere, and encourages them to do still more; supports the Commission's well-considered initiative, which intends to leave the Corporate Social Responsibility commitment of companies on a voluntary basis thus also preventing the creation of extra bureaucracy
el Η κατευθυντήρια αρχή της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων είναι να είναι ανταγωνιστικές και κερδοφόρες και να σέβονται τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις.
en The guiding principle of corporate social responsibility for companies is to be competitive and profitable by living up to their social responsibilities.
el Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεπάγεται τη συνεχή δέσμευση των επιχειρήσεων να φέρονται δίκαια και υπεύθυνα και να συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας και κοινωνίας· αυτό ισχύει και σε περιόδους αναδιαρθρώσεων και επικείμενων αλλαγών
en The concept of Corporate Social Responsibility implies a continuous commitment by business to behave fairly and responsibly and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large, including in times of restructuring and in the anticipation of change
el Πρέπει να αναληφθούν δράσεις υπέρ των επιχειρήσεων που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και να τηρήσουν την αρχή της κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη και την αρχή της κοινωνικής ρήτρας εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας
en Steps should be taken to assist businesses that commit to implement and comply with the principle of social responsibility in Europe and the principle of the social clause outside Europe
el Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εστίαση του ενδιαφέροντος στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων.
en It will be a question of having to consider the concept of the social responsibility of undertakings in the context of restructuring measures.
Showing page 1. Found 1536405 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 169.538 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.