Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
el Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. " παγκοσμιοποίηση συνοδεύτηκε από έναν σφοδρό ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών ο οποίος οδήγησε σε απαράδεκτες πρακτικές από πλευράς πολλών πολυεθνικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες: μη σεβασμός των πρωτογενών εργασιακών προτύπων, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
en I voted in favour of the report on corporate social responsibility in international trade agreements. Globalisation has given rise to fierce competition between countries which, in turn, has led to unacceptable practices by many multinationals in developing countries: failure to respect core labour standards, human rights violations and environmental damage.
el Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρει ότι στους στόχους της κοινωνικής ατζέντας περιλαμβάνονται η προώθηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και η προορατική διαχείριση των αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο
en The Communication goes on to state that the objectives of the social agenda includes the promotion of fundamental social rights, development of the social dialogue, corporate social responsibility, and the proactive management of change at a global level
el Ζητούμε, τέλος, να προβάλλονται και να επιβραβεύονται οι ορθές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και ιδιαίτερα στον τομέα της ισότητας των φύλων. Όχι όμως με μια υποχρεωτική έκθεση εκ μέρους των επιχειρήσεων.
en Finally, we are calling for good corporate social responsibility practices to be promoted and rewarded, especially in the gender equality sector, but not with a mandatory report by companies.
el Πιστεύουμε επίσης ότι, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της προβολής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα συνδικάτα, ο κοινωνικός διάλογος και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης πρέπει να συμμετέχουν πλήρως διότι συμβάλλουν ουσιαστικά.
en We also think that, among the stakeholders that are key to raising the profile of corporate social responsibility, trade unions, social dialogue and European works councils must be fully involved, because they make a quite essential contribution.
el υποστηρίζει τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην ανακοίνωση σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία για την αλλαγή μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, της έκδοσης ανακοίνωσης σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και της δημιουργίας ενός φόρουμ Αναδιαρθρώσεις
en supports comments in the Communication that the Commission will pursue change partnerships through strengthening the social dialogue, a Communication on Corporate Social Responsibility and the creation of a Restructuring Forum
el λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητες όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της δημοκρατίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά σε πρακτικές που σχετίζονται με τη δεοντολογία των επιχειρήσεων και την κοινωνική ευθύνη
en whereas media enterprises are indispensable as regards media pluralism and the preservation of democracy and should thus be more actively concerned with practices relating to business ethics and social responsibility
el να υποβάλλουν εκθέσεις (reporting) σχετικά με τις ορθές πρακτικές της επιχείρησης σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εδαφικά (ή εταιρικά) και να θέτουν σε εφαρμογή μέσα ικανά να προσδιορίσουν τα διάφορα επίπεδα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
en report on their social, environmental and regional (or societal) best practices and introduce instruments which can identify levels of corporate social responsibility
el Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει το πρόβλημα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να αναλύσει την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας μέσω ανακοινώσεων για κοινή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής καθώς και μέσω της Πράσινης Βίβλου για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.
en In issuing its communications about a Community strategy concerning health and safety at work and the strengthening of the quality dimension in employment and social policy, as well as in publishing its Green Paper on Corporate Social Responsibility, the Commission is urged to take account of the problem of harassment in the workplace and to consider the need for legislation.
el ΕΕ έχει θέσει ως στόχο όχι μόνο να καταστεί πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), αλλά και να προωθήσει την ΕΚΕ στις εξωτερικές πολιτικές που εφαρμόζει. " μη τήρηση βασικών διεθνών κοινωνικών προτύπων αποτελεί μια μορφή κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων εργαζόμενων.
en The EU has set itself the objective of not only becoming a pole of excellence on corporate social responsibility (CSR) but also of promoting CSR in its external policies. Failure to comply with basic international social standards constitutes a form of social and environmental dumping detrimental to European enterprises and workers.
el Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε την πρόταση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας σχετικά με τις ΜΜΕ ("Small Business Act" - νόμος περί μικρών επιχειρήσεων) έως το τέλος του 2010, ώστε να διευκολυνθούν οι εταιρείες αυτές, ειδικότερα μέσω της απλούστευσης των γραφειοκρατικών και φορολογικών ζητημάτων και της απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στην κοινωνική ευθύνη.
en We would also like to highlight the Commission's proposal to evaluate the Small Business Act by the end of 2010, so as to make life easier for these companies, especially by simplifying bureaucratic and tax matters, and placing greater emphasis on social responsibility.
el Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα: Η Επιτροπή ευνοεί την επέκταση του σημερινού διάλόγου σε ζητήματα όπως είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής, οι διακρίσεις φύλου, η παιδική εργασία και τα δικαιώματα εργασίας, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και η θρησκευτική ελευθερία
en Democracy and human rights: The Commission favours extending the present dialogue to such topics as abolition of the death penalty, gender discrimination, child labour and labour rights, corporate social responsibility and religious freedom
el Είμαι βέβαιη ότι η συμπερίληψη των εν λόγω ρητρών σε διεθνείς συμφωνίες θα συμβάλει στη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των μέσων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στην προώθηση και ενθάρρυνση των ίδιων των επιχειρήσεων να τις εφαρμόζουν εκτενέστερα.
en I am certain that including such clauses in international agreements will contribute to greater recognisability of instruments of corporate social responsibility and to promoting and encouraging businesses themselves to apply them more extensively.
el Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται αντιθέτως στη σταθερότητα των κερδών και στη διάρκεια τους στο χρόνο, με την αξιοποίηση του υλικού και άυλου κεφαλαίου της επιχείρησης που αποτελείται, στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, από τους εργαζόμενους και από τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες
en In contrast, corporate social responsibility seeks to make profits stable and sustainable over time, by drawing on companies’ tangible and intangible assets, which in financial companies are often represented by their employees and their trust-based relationships with clients
el έχει την πεποίθηση ότι η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, που συνδέεται με την αρχή της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών, αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και της αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης·
en Is convinced that increasing social and environmental responsibility by business, linked to the principle of corporate accountability, represents an essential element of the European social model, Europe's strategy for sustainable development, and for the purposes of meeting the social challenges of economic globalisation
el Η ΕΟΚΕ προτείνει να αποτελέσουν ουσιώδεις στόχους της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής η καθιέρωση σταθερών και δημοκρατικών πλαισίων για τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο και η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων
en The EESC believes that the promotion of stable and democratic frameworks for labour relations and social dialogue and the encouragement of corporate social responsibility are essential objectives of the EU development policy
el Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι η ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου θα δώσει στην Ένωση την ευκαιρία να ασκήσει πίεση στις επιχειρήσεις και στα κράτη που συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα.
en I voted for this report as I think that the integration of corporate social responsibility principles into international trade regulations will provide the Union with the opportunity to exert a certain pressure on businesses and on states which sign trade agreements with the European Union to ensure compliance with labour standards.
el Μεταξύ των οντοτήτων κατά των οποίων είναι δυνατό να αντιταχθούν τα άρθρα ‧, παράγραφος ‧, και ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο γ', πρώτη περίοδος, της οδηγίας ‧/‧/EΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Μαρτίου ‧, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται και εταιρία περιορισμένης ευθύνης του ιδιωτικού δικαίου της οποίας μοναδικός εταίρος είναι ένας δημοσίου δικαίου πανδημοτικός επαγγελματικός σύνδεσμος κοινωνικής προνοίας
en A limited company governed by private law, the only shareholder of which is a social assistance association governed by public law, belongs to those entities subject to Article ‧ and the first sentence of Article ‧(c) of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses
el Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο εφαρμόζοντας τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης
en Companies must help to achieve this objective by applying the principles of social responsibility
el Εγώ είμαι κατά της διεύρυνσης της ευθύνης των επιχειρήσεων και της υποχρέωσης λογοδοσίας για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θεωρώ τέτοιους κατευθυνόμενους χειρισμούς απαράδεκτους.
en I am opposed to any extension of enterprises' liability and obligations to account for their corporate social responsibility, and regard such dirigiste manipulations as unacceptable.
el Όλοι οι νόμοι που θεσπίσαμε -η προστασία του καταναλωτή, η προστασία της υγείας και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, οι κοινωνικές υπηρεσίες- είναι νόμοι που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και θεσπίζουν τις προδιαγραφές που θεωρούμε απαραίτητο να τηρούν.
en All the legislation we have enacted - be it on the protection of consumers, health and safety at work, protection of the environment or social security benefits - is intended to compel social responsibility on the part of business and set standards that we believe absolutely have to be met.
el Η εμπειρία των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών επιτροπών-μηχανισμών ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις- αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα ευρωπαϊκών ορθών πρακτικών που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν, είτε σε εθελοντική βάση είτε στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη Βραζιλία
en The experience of the European trade union committees, an instrument for informing and consulting with workers in European multinationals, is another example of European good practice that could be extended – either voluntarily, or under the corporate social responsibility banner – to European multinationals operating in Brazil
el καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προαγάγουν το σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) ως συνιστώσας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), όπου και αν δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·
en Calls on the Member States and the Commission to support and promote respect for ILO core standards as a factor in the CSR of undertakings in the areas in which they operate
el Επιπλέον, έλαβε μέτρα για τη βελτίωση και προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων τόσο σε κοινοτικό όσο και διεθνές επίπεδο
en Also, steps have been taken to improve and promote corporate social responsibility at Community and international level
el Συγκεκριμένα, στις 25 και 26 Μαρτίου, η Προεδρία θα διοργανώσει μία διάσκεψη στην Palma de Mallorca, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα της θεσμοθέτησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων από την άποψη της σχέσης της με τον κοινωνικό διάλογο.
en In particular, on 25-26 March, it will host a conference in Palma de Mallorca, which will deal with the question of institutionalising the social responsibility of businesses, from the point of view of its relationship with social dialogue.
el Υποστηρίζω επίσης, εξ ονόματος της Ομάδας μου, να ληφθεί υπόψη ο σχετικός προβληματισμός κατά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.
en On behalf of my group I also support the inclusion of these matters in the Green Paper discussions on corporate social responsibility.
Showing page 1. Found 1536406 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 153.66 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.