Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
el Ο αγωγός, κόστους ‧ εκατ. ευρώ, με χωρητικότητα ‧ κυβικών μέτρων την ώρα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το
en The ‧ m-euro pipeline, with a capacity of ‧ cubic metres per hour, should be completed by
el συνολικός μεικτός όγκος που μετράται με ακρίβεια ακεραίου αριθμού κυβικών δεκάμετρων ή λίτρων·
en total gross volumes(s), which is measured to the nearest whole number of cubic decimetres or litres
el κανονικές συνθήκες: οι συνθήκες θερμοκρασίας ‧,‧ Κ (ήτοι ‧ oC) και πίεσης ‧ Pa, βάσει των οποίων ορίζεται το κανονικό κυβικό μέτρο (Nm
en standard conditions means temperature of ‧,‧ K (i.e. ‧ oC) and pressure conditions of ‧ Pa defining normal cubic meters (Nm
el Η εκκλησία έχει ένα εκπληκτικό μωσαϊκό, που εκτείνεται σε ‧ τετραγωνικά μέτρα με ‧ εκατομμύρια πολύχρωμους γυάλινους κύβους σε ‧ διαφορετικές σκιές
en The church is home to a stunning mosaic, spanning ‧ square metres with ‧ million multicoloured glass cubes in ‧ different shades
el Η Αλβανία διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και αερίου, που μπορεί να φτάνουν έως και ‧ δις βαρέλια πετρελαίου και ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία διενεργήθηκε από τους διεθνείς συμβούλους Gustavson, την οποία προσέλαβε η Manas Petroleum
en Albania has considerable oil and gas reserves, which may reach ‧ billion barrels of oil and ‧ billion cubic metres of natural gas, according to the study carried out by international consultant Gustavson, which was hired by Manas Petroleum
el Το 1986 εκλύθηκαν στη θάλασσα, στο Wylfa, 135 κυβικά μέτρα ραδιενεργού ύδατος.
en In 1986, 135 cubic metres of radioactive water was released into the sea at Wylfa.
el Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αγορά ‧ δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από τη Ρωσία
en The company will use the funds for purchasing ‧ billion cubic metres of natural gas from Russia
el Θα μεταφέρει ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετησίως, μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία
en It would carry ‧ billion cubic metres of natural gas to Europe annually, once it becomes fully operational
el κυβικό μέτρο
en cubic meter
el Η γραμμή, που μεταφέρει περίπου ‧ εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως, διακόπηκε μετά από τα δύο γεγονότα
en The line, which carries approximately ‧ m cubic meters of gas a day, was shut down after both incidents
el Η ρουμανική κυβέρνηση θα καθιερώσει χαμηλότερες τιμές στο φυσικό αέριο για τις φτωχές οικογένειες και τις οικογένειες που καταναλώνουν έως ‧ κυβικά μέτρα αερίου το μήνα
en The Romanian government will introduce lower natural gas prices for poor families and families that consume up to ‧ cubic metres of gas monthly
el Σε ό,τι αφορά τα ΑΣ2,5 στις αστικές περιοχές, προτείνεται νέα οριακή τιμή 20 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, που θα αναθεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.
en Regarding PM2,5 in urban areas, a new limit value is proposed of 20 micrograms per cubic metre, which is to be reviewed by the European Commission in 2015.
el Τον Ιανουάριο, η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν 15 συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, η μία δε εξ αυτών αφορά την κατασκευή δύο αγωγών φυσικού αερίου, ο καθένας από τους οποίους θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 40 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.
en In January, China and Russia signed 15 energy cooperation agreements, one of them relating to the construction of two gas pipelines, each with a capacity of 40 billion cubic metres.
el Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι τουρκικές εισαγωγές από τα τεράστια πεδία αερίου του Αζερμπαϊτζάν Shah Deniz πρόκειται σχεδόν να διπλασιαστούν μέχρι το ‧ φτάνοντας τα ‧ δισ. κυβικά μέτρα ετησίως
en Under the agreement, Turkish imports from Azerbaijan 's huge Shah Deniz gas fields are set to almost double by ‧ reaching up to ‧ billion cubic metres annually
el σωματίδια σκόνης ανά κυβικό μέτρο
en particles of dust per cubic metre
el Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στη Ρωσία, η οποία στηρίζει οικονομικά το καθεστώς παρέχοντάς του πολύ φθηνό φυσικό αέριο στην τιμή των 50 δολαρίων ΗΠΑ ανά 1000 κυβικά μέτρα, ότι ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατία στη χώρα.
en Russia also needs to be reminded that, as it bankrolls the regime with very cheap gas at USD 50 per 1 000 m3, it should support democracy there, being a full member of the Council of Europe.
el Σύμφωνα με την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενδέχεται να υπάρχουν έως 991 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθεμάτων μη παραδοσιακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
en According to the estimate of the International Energy Agency, there may be up to 991 billion cubic metres of non-traditional gas reserves in Europe.
el Ο μετρούμενος όγκος απεικονίζεται σε κυβικά μέτρα
en Metered volume shall be displayed in cubic metres
el " Δύο δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα μεταφερθούν μέσω του αγωγού Shah Deniz ‧ το ‧ αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ και ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ ", ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Αζέριο ομόλογό του, Νατίκ Αλίεφ
en " Two billion cubic metres of natural gas will be transported through the Shah Deniz ‧ pipeline in ‧ which will be raised to ‧ billion cubic metres in ‧ and ‧ billion cubic metres in ‧ " Turkish Energy Minister Taner Yildiz said after signing the agreement with his Azeri counterpart, Natiq Aliyev
el Ο υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας της Βουλγαρίας, Τράικο Τραΐκοφ, δήλωσε στην bTV ότι η εταιρεία Gazprom της Ρωσίας χρεώνει επί του παρόντος τη Βουλγαρία περισσότερα από ‧ ευρώ για ‧ κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ οι χώρες που έχουν φυσικό αέριο από σχιστόλιθο πληρώνουν ‧ ευρώ για ‧ κυβικά μέτρα
en Bulgarian Eneregy and Economy Minister Traicho Traikov told bTV that Russia 's Gazprom is currently charging Bulgaria more than ‧ euros for ‧ cubic metres of natural gas, while countries that have shale gas are paying ‧ euros for ‧ cubic metres
el Σχετικά με αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουν προσδιορισθεί ακριβείς, επιστημονικώς επιβεβαιωμένες τιμές, και ότι οι απόψεις διίστανται μεταξύ 2 και 10 χιλιοστογράμμων ανά κυβικό μέτρο.
en We should mention in passing that there are no accurate scientifically proven figures - opinions vary from 2 to 20 mg per m3 .
el 5. Δεν θεωρεί, εντούτοις, ότι μπορεί να υποστηρίξει μία προσωρινή οριακή τιμή των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο χωρίς πληροφόρηση σχετικά με το εφικτό του πράγματος.
en It does not, however, feel that it can support a temporary limit value of 10 micrograms per cubit metre without information on feasibility.
el Επομένως, είναι προς τιμή του Κοινοβουλίου ότι σήμερα θέλουμε να μειώσουμε το όριο για το ΑΣ2.5σε 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε ένα δεύτερο στάδιο το 2020.
en It is therefore to Parliament's credit that today we want to reduce the limit for PM2.5 to 20 micrograms per cubic meter in a second stage in 2020.
el Ένα κυβικό μέτρο αερίου από τον Blue Stream είναι ‧ δολάριο πιο ακριβό από το φυσικό αέριο εάν αγορασθεί οπουδήποτε αλλού, δήλωσε ο Γκουλέρ
en One cubic metre of Blue Stream gas is $ ‧ more expensive than natural gas purchased elsewhere, Guler says
el Η συμφωνία, αρχικά προγραμματισμένη να λήξει το ‧ επέτρεψε στη Βουλγαρική, μονοπωλιακή επιχείρηση αερίου Bulgargaz της Βουλγαρίας να διατηρήσει τις εγχώριες τιμές στα περίπου ‧ δολάρια ανά ‧ κυβικά μέτρα
en The agreement, initially scheduled to expire in ‧ allowed Bulgarian gas monopoly Bulgargaz to keep domestic prices at about $ ‧ per ‧ cu. m
Showing page 1. Found 116356 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 15.99 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.