Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
Σε άλλη προσπάθεια για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, η κυβέρνηση διερεύνησε τους λόγους που οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης Banatski Dvor-- οι οποίες έχουν δυνατότητα αποθήκευσης περίπου ‧ εκατ. κυβικά μέτρα αερίου-- δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν διανομή αερίου σε Σέρβους κατά τη διάρκεια της κρίσης του ΙανουαρίουIn another effort to reduce energy dependence, the government investigated why the Banatski Dvor storage facility-- which can hold around ‧ million cubic m of gas-- was unable to deliver any gas to Serbians during the January crisis
Η τεχνητή λίμνη θα κρατάει περίπου ‧ κυβικά μέτρα νερού, φθάνοντας στα ‧ μέτρα στο βαθύτερο σημείο της, σκεπάζοντας με νερό μερικά πρώην χωριάThe artificial lake will hold about ‧ cubic kilometres of water, reaching ‧ metres at its deepest point, and submerging a few former villages
θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα»: τα σκάφη μήκους άνω των ‧ μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα ‧ χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των ‧ κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των ‧ kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με την εξαίρεση των σκαφών και αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο ‧ σημεία ‧ καιthe following shall be considered as
Ετησίως, η Ρουμανία καταναλώνει περίπου ‧ δισ. κυβικά μέτρα αερίου, από τα οποία τα ‧ δισ. παράγονται εγχώριαRomania annually consumes around ‧ billion cubic meters of gas, of which ‧ billion is produced domestically
m‧= κυβικά μέτραm‧= cubic metres
Περιλαμβάνει την κατασκευή οκτώ δεξαμενών χωρητικότητας ‧ κυβικών μέτρων η κάθε μια και πρόσθετη δεξαμενή για προϊόντα πετρελαίου χωρητικότητας ‧ κυβικών μέτρωνIt includes the construction of eight tanks each with a capacity of ‧ cubic metres and an additional tank for oil products with a capacity of ‧ cubic metres
Η μέγιστη δυναμικότητα εισαγωγής του φθάνει σε ‧,‧ δισ. κυβικών μέτρων ετησίωςIts maximum import capacity is ‧.‧ bcm p.a
Ο όγκος των δένδρων θα εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (μ ‧) με τρία δεκαδικάThe tree volume shall be expressed in cubic metres (m3) with three decimals
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφωνία προκύπτει από το γεγονός ότι η Λευκορωσία έχει συνεχίσει να πληρώνει για τις εισαγωγές ρωσικού αερίου σε τιμή που ίσχυε το προηγούμενο έτος ‧ δολάρια ανά ‧ κυβικά μέτρα αερίουThe dispute reportedly stems from the fact that Belarus has continued to pay for its Russian gas imports at the price in effect last year: $ ‧ per ‧ cubic metres of gas
Ο γενικός διευθυντής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ τότε προειδοποίησε ότι, με την απόρριψη της προσφοράς των ‧ ευρώ, η Ουκρανία θα αναγκαστεί να καταβάλλει ‧ ευρώ ανά ‧ κυβικά μέτρα αερίου τοGazprom CEO Alexei Miller then warned that, having turned down the ‧ euro offer, Ukraine would have to pay ‧ euros per ‧ cubic metres of gas in
Η περιοχή διαθέτει κατ ' εκτίμηση περίπου ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και ‧ εκατ. τόνους πετρελαίου, αξίας ‧ δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ρουμανίας για πάνω από ‧ χρόνια, σύμφωνα με ειδικούςThe area holds an estimated ‧ billion cubic metres of natural gas and ‧ million tonnes of oil, currently valued at ‧ billion euros, which could ensure Romania 's energy independence for more than ‧ years, according to experts
Η παγκόσμια ετήσια παραγωγή υδρογόνου ανέρχεται σε ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που αντιστοιχούν σε ‧ εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το ‧ % προέρχεται από τη χημική διεργασία ανασχηματισμού των ελαφρών υδρογονανθράκων (κυρίως της μεθανόλης) ή από πυρόλυση βαρύτερων υδρογονανθράκων (του πετρελαίου) και το ‧ % από αεριοποίηση του άνθρακαAnnual world hydrogen production stands at ‧ billion cubic metres, equivalent to ‧ million tonnes, ‧ % of which is obtained from the chemical process of reforming light hydrocarbons (mostly methanol) or cracking heavier hydrocarbons (oil), and ‧ % from coal gasification
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις, οπωσδήποτε αν ληφθεί υπόψη το γεγονός, στο οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Florenz, ότι στις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Γερμανία καλύπτεται ήδη το πρότυπο των 500 mg οξειδίου του αζώτου ανά κυβικό μέτρο.I do not think derogations are appropriate, especially in view of the fact which Mr Florenz mentioned just now, that this standard of 500 mg NOx per cubic metre is already met in the Netherlands, Austria and Germany.
Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα κορυφωθεί το Σάββατο ( ‧ Ιουλίου), με ‧ κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ η στάθμη των υδάτων αναμένεται να φτάσει τα ‧ εκ ‧ εκ πιο πάνω από το ιστορικό ρεκόρ τουWeathermen warn it will peak on Saturday (July ‧ th), with ‧ cubic metres per second and a water level expected to reach ‧ cm ‧ cm above the historic high of
Το προηγούμενο έτος, Gazprom και Eni συμφώνησαν να αυξήσουν την ετήσια παραγωγή του South Stream σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα μέχρι τοLast year, Gazprom and Eni agreed to increase South Stream 's annual capacity to ‧ billion cubic metres by
Θα μεταφέρει ετησίως μέχρι και ‧ δις κυβικά μέτρα αερίου από την Κεντρική Ασία και την Κασπία στην ΕΕ, μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας, καλύπτοντας ίσως το ‧ % των αναγκών της ΕυρώπηςIt would transport annually up to ‧ billion cubic m of gas from Central Asia and the Caspian to the EU via Turkey, Bulgaria, Romania, Hungary and Austria, covering perhaps ‧ % of Europe 's needs
Η Επιτροπή πρότεινε για το βενζόλιο την ετήσια οριακή τιμή των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2010.The Commission has proposed an annual limit value of 5 micrograms per cubic metre of air for benzene, to be attained by 2010.
Καλώ σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να προωθήσει την επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο μετράται και χρεώνεται το αέριο, επειδή διαπιστώσαμε ότι στη Ρουμανία οι μεταφορείς και διανομείς αερίου δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις: το αέριο μετράται σε κυβικά μέτρα και χρεώνεται σε kw/h και οι πολίτες δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την πραγματική τους κατανάλωση, που είναι το αποτέλεσμα ενός μαθηματικού τύπου ο οποίος βασίζεται σε αμφισβητούμενες παραμέτρους.I call on the European Parliament today to take all the necessary measures to promote verification of the way in which gas is metered and billed, because we have found that in Romania gas transporters and distributors fail to meet these requirements: gas is metered in cubic meters and billed in kw/h, and citizens are unable to check their actual consumption, which is the result of a mathematical formula that are based on debatable parameters.
Ο υπουργός Ενέργειας, Οικονομίας και Τουρισμού της Βουλγαρίας, Τράικο Τραΐκοφ, ανέφερε τον περασμένο μήνα πως η Ρωσική Gazprom χρεώνει επί του παρόντος τη Βουλγαρία πάνω από ‧ ευρώ για ‧ κυβικά μέτρα φυσικού αερίουBulgarian Energy, Economy and Tourism Minister Traicho Traikov said last month that Russia 's Gazprom is currently charging Bulgaria more than ‧ euros for ‧ cubic metres of natural gas
Θα ήθελα να τονίσω ότι στις "νωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι ενιαία αγορά, και η τιμή εκεί για 1.000 κυβικά μέτρα αερίου είναι κάτω από 200 δολάρια Αμερικής.I would like to point out that in the United States they do have a unified market, and the price there for 1 000 cubic metres of gas is below USD 200.
" έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, κατά την οποία χύθηκαν χιλιάδες κυβικά μέτρα πετρελαίου, όχι μόνο υπονομεύει το οικοσύστημα του ποταμού Lambro, με συνέπειες και για την πανίδα, αλλά υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης -παρά τα μέτρα που ελήφθησαν- στον ποταμό Po, ο οποίος διαρρέει ολόκληρη την κοιλάδα του Po μέχρι που συναντά την Αδριατική Θάλασσα.The scale of the environmental disaster, in which thousands of cubic metres of oil were spilt, not only undermines the ecosystem of the River Lambro, with consequences for the fauna too, but is also in danger of spreading - in spite of the action taken - to the River Po, which runs across the entire Po Valley until it meets the Adriatic Sea.
Σύμφωνα με σχέδια, ο αγωγός, μήκους ‧ χλμ., αρχικά, θα μεταφέρει ετησίως έως ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου της ΚασπίαςAccording to plans, the ‧ km-long pipeline will carry up to ‧ billion cubic metres of Caspian natural gas a year initially
Οι παρατεταμένες συνομιλίες, από το ‧ έχουν καθυστερήσει την έναρξη του δεύτερου σταδίου του έργου Shah Deniz, το οποίο αναμένεται τώρα να τεθεί σε λειτουργία το ‧ το νωρίτερο, προσθέτοντας ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στα ‧ δισ. κυβικά μέτρα στο Shah Deniz IThe prolonged talks, dating back to ‧ have delayed the launch of the second phase of the Shah Deniz project, which is now expected to come on line in ‧ at the earliest, adding ‧ billion cubic metres of natural gas to the ‧ billion cubic metres in Shah Deniz I
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνολικά αποθέματα φυσικού αερίου της Ρουμανία ανέρχονται σε ‧ δισ. κυβικά μέτραRomania 's overall natural gas reserves reportedly stand at ‧ billion cubic m
Ο αγωγός, μήκους ‧ χλμ., ο οποίος θα εκτείνεται από την ανατολική Τουρκία μέχρι το κέντρο αερίου Μπάουμπγκάρτεν στην Αυστρία μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, θα μεταφέρει ‧ δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίωςThe ‧ km pipeline, which will run from eastern Turkey to the Baumgarten gas hub in Austria via Bulgaria, Romania and Hungary, will carry ‧ billion cubic metres of gas annually
Showing page 1. Found 116356 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 21.378 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.