Translations into English:

  • cubic meter   
  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
el Διότι είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η ουκρανική οικονομία θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί, εάν η τιμή του αερίου υπερβεί τα 400 δολάρια Αμερικής ανά 1.000 κυβικά μέτρα.
en For it is difficult to imagine that the Ukrainian economy will be able to function if the price of gas is over USD 400 per 1 000 cubic metres.
el Ο αγωγός, κόστους ‧ εκατ. ευρώ, με χωρητικότητα ‧ κυβικών μέτρων την ώρα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το
en The ‧ m-euro pipeline, with a capacity of ‧ cubic metres per hour, should be completed by
el Θα μεταφέρει ετησίως στην Ευρώπη ‧ δις κυβικά μέτρα Ρωσικού φυσικού αερίου
en It will carry ‧ billion cubic m of Russian natural gas to Europe annually
el " Δύο δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα μεταφερθούν μέσω του αγωγού Shah Deniz ‧ το ‧ αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ και ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ ", ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Αζέριο ομόλογό του, Νατίκ Αλίεφ
en " Two billion cubic metres of natural gas will be transported through the Shah Deniz ‧ pipeline in ‧ which will be raised to ‧ billion cubic metres in ‧ and ‧ billion cubic metres in ‧ " Turkish Energy Minister Taner Yildiz said after signing the agreement with his Azeri counterpart, Natiq Aliyev
el Η σύνδεση, η οποία θα έχει μήκος ‧ χιλιόμετρα και χωρητικότητα ‧ έως ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς προμήθειας φυσικού αερίου από την Κασπία προς τη Βουλγαρία και την περιοχή
en The ‧ km link will have a capacity of ‧ to ‧ billion cubic metres of natural gas annually, and aims to secure supplies of Caspian natural gas to Bulgaria and the region
el Η Γεωργία σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζει να αγοράσει κατά προσέγγιση ‧ κυβ. μέτρα φυσικού αερίου- καλύπτοντας σχεδόν τις μισές από τις ανάγκες της- από την Τουρκία
en Georgia reportedly plans to buy an estimated ‧ cubic metres of natural gas-- representing almost half of its needs-- from Turkey
el Θα μεταφέρει ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετησίως, μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία
en It would carry ‧ billion cubic metres of natural gas to Europe annually, once it becomes fully operational
el Η θέρμανση και απόσπαση ασφάλτου από την άμμο...... απαιτεί εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού
en The process of heating and separating bitumen... from the sand requires millions of cubic meters of water
el Πριν από δέκα χρόνια, περισσότερα από 100.000 κυβικά μέτρα νερού μολυσμένου από κυανίδια εκχύθηκαν κατά λάθος στο ποτάμιο σύστημα από δεξαμενή μεταλλείου χρυσού στη Ρουμανία. " διαρροή αυτή είναι υπεύθυνη για μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές όλων των εποχών στην Κεντρική Ευρώπη.
en Ten years ago, more than 100 000 cubic metres of cyanide-contaminated water were accidentally discharged into the river system from a gold mine reservoir in Romania. This spill is responsible for one of the worst ever environmental disasters in Central Europe.
el Για να εξασφαλίσει διαθεσιμότητα, το Αζερμπαϊτζάν σκοπεύει να επεκτείνει την εξόρυξη από ‧ δισ. κυβικά μέτρα σε ‧ το προσεχές μέλλον
en To assure availability, Azerbaijan plans to expand extraction from ‧ billion cubic metres to ‧ billion in the near future
el Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης την προηγούμενη εβδομάδα, το Ιράκ δεσμεύθηκε να στείλει τουλάχιστον ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως από την πετρελαιοφόρο περιοχή Ακάς
en During the visit last week, Iraq committed to send at least ‧ billion cubic m a year from its Akkas oilfield
el Η εκκλησία έχει ένα εκπληκτικό μωσαϊκό, που εκτείνεται σε ‧ τετραγωνικά μέτρα με ‧ εκατομμύρια πολύχρωμους γυάλινους κύβους σε ‧ διαφορετικές σκιές
en The church is home to a stunning mosaic, spanning ‧ square metres with ‧ million multicoloured glass cubes in ‧ different shades
el Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αγορά ‧ δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από τη Ρωσία
en The company will use the funds for purchasing ‧ billion cubic metres of natural gas from Russia
el Σύμφωνα με την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενδέχεται να υπάρχουν έως 991 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθεμάτων μη παραδοσιακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
en According to the estimate of the International Energy Agency, there may be up to 991 billion cubic metres of non-traditional gas reserves in Europe.
el Η παγκόσμια ετήσια παραγωγή υδρογόνου ανέρχεται σε ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που αντιστοιχούν σε ‧ εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το ‧ % προέρχεται από τη χημική διεργασία ανασχηματισμού των ελαφρών υδρογονανθράκων (κυρίως της μεθανόλης) ή από πυρόλυση βαρύτερων υδρογονανθράκων (του πετρελαίου) και το ‧ % από αεριοποίηση του άνθρακα
en Annual world hydrogen production stands at ‧ billion cubic metres, equivalent to ‧ million tonnes, ‧ % of which is obtained from the chemical process of reforming light hydrocarbons (mostly methanol) or cracking heavier hydrocarbons (oil), and ‧ % from coal gasification
el Η μεταβολή στην ποιότητα (για παράδειγμα, γενετικά προσόντα, πυκνότητα, ωριμότητα, περιεκτικότητα λίπους, περιεχόμενη πρωτεΐνη και μήκος φυτικής ίνας) ή στην ποσότητα (για παράδειγμα: καρποί, βάρος, κυβικά μέτρα, μήκος φυτικής ίνας ή διάμετρος και αριθμός βλαστών) που έφερε ο βιολογικός μετασχηματισμός επιμετράται και παρακολουθείται ως μια συνήθης διοικητική και διαχειριστική λειτουργία
en The change in quality (for example, genetic merit, density, ripeness, fat cover, protein content, and fibre strength) or quantity (for example, progeny, weight, cubic metres, fibre length or diameter, and number of buds) brought about by biological transformation is measured and monitored as a routine management function
el Ο South Stream θεωρείται ευρέως αντίπαλος του αγωγού Ναμπούκο, ο οποίος έχει τη στήριξη ΗΠΑ και ΕΕ, σχεδιασμένος να μεταφέρει ετησίως ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από τις Ρωσικές παροχές
en South Stream is widely viewed as a rival to the US and EU-backed Nabucco pipeline project, which is designed to carry ‧ billion cubic metres of natural gas from the Caspian region and the Middle East to Europe annually and reduce the EU 's dependence on Russian supplies
el Χωρητικότητα των αμπαριών αλιευμάτων (κυβικά μέτρα
en Capacity of fish holds (m
el Αυτός δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να εισπράττουν ένα σέντ ανά κυβικό μέτρο από τους λογαριασμούς νερού των χρηστών για τη χρηματοδότηση δράσεων διεθνούς συνεργασίας αφιερωμένων αποκλειστικά στο νερό.
en The latter allows local authorities to collect one cent per cubic metre from their users' water bills to finance international cooperative actions dedicated exclusively to water.
el Σε ό,τι αφορά την οριακή τιμή, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της για μία μέση ετήσια συγκέντρωση των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο είναι αρκετά ισορροπημένη.
en Where the limit value is concerned, the Commission believes that its proposal for an annual average concentration of 5 micrograms per cubit metre is well balanced.
el Διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό.
en One hundred thousand cubic metres of water with very high concentrations of cyanide and other heavy metals leaked from a gold mine into the Tisza River and from there into the Danube, affecting Hungary and Serbia, as well as Romania, killing tens of thousands of fish and poisoning the drinking water.
el Θα έχει αρχική ετήσια ικανότητα ‧ δισ. κυβικών μέτρων, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα μέχρι το
en It will have an initial annual capacity of ‧ billion cubic metres, which is expected to grow to ‧ billion cubic metres by
el που έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που επιτρέπει την εύκολη πλήρωση και εκκένωση, και με ελάχιστο εσωτερικό όγκο ενός κυβικού μέτρου
en designed to be easy to fill and to empty, and having an internal volume of one cubic metre or more
el Θα μεταφέρει ετησίως μέχρι και ‧ δις κυβικά μέτρα αερίου από την Κεντρική Ασία και την Κασπία στην ΕΕ, μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας, καλύπτοντας ίσως το ‧ % των αναγκών της Ευρώπης
en It would transport annually up to ‧ billion cubic m of gas from Central Asia and the Caspian to the EU via Turkey, Bulgaria, Romania, Hungary and Austria, covering perhaps ‧ % of Europe 's needs
el Ο αγωγός, μήκους ‧ χλμ., ο οποίος θα εκτείνεται από την Κομοτηνή στη βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Στάρα Ζαγκόρα στη Βουλγαρία, θα έχει δυνατότητα μεταφοράς έως ‧ δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως, από το Νότιο Διάδρομο Αερίου στη Βουλγαρία και άλλες Βαλκανικές χώρες
en The ‧ km-long pipeline, which will run from Komotini in northern Greece to Stara Zagora in Bulgaria, will have the capacity to transport up to ‧ billion cubic metres of gas annually from the Southern Gas Corridor to Bulgaria and other Balkan countries
Showing page 1. Found 116356 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 8.317 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.