Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
el Η εν λόγω εκμετάλλευση προϋποθέτει την εξόρυξη ‧ κυβικών μέτρων, εκ των οποίων ‧ κυβικά μέτρα εναποτίθενται σε δύο χώρους απόρριψης
en extraction estimates for the mine are for ‧ cubic metres, ‧ cubic metres of which will be deposited on two slag heaps
el Η χωρητικότητά του είναι ‧ δις κυβ. μέτρα αερίου το χρόνο
en Its capacity will total ‧ billion cubic metres of gas per year
el " ΕΕ θα πρέπει από το 2012 να εισάγει ετησίως 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου επιπλέον.
en The EU will have to import an additional 200 billion cubic metres of gas every year from 2012.
el Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνολικά αποθέματα φυσικού αερίου της Ρουμανία ανέρχονται σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα
en Romania 's overall natural gas reserves reportedly stand at ‧ billion cubic m
el Από τυπικής απόψεως και σύμφωνα με το γράμμα του επίμαχου κανόνα, η επιβολή εισφοράς προϋποθέτει κυριότητα της εγκαταστάσεως, ενώ η φορολογική βάση υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον όγκο των αγωγών σε κυβικά μέτρα
en From a formal point of view and according to the wording of the contested legislation, the taxable event is the ownership of the plant whereas the taxable amount is based on the volume, in cubic metres, of the pipelines
el Ο γενικός διευθυντής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ τότε προειδοποίησε ότι, με την απόρριψη της προσφοράς των ‧ ευρώ, η Ουκρανία θα αναγκαστεί να καταβάλλει ‧ ευρώ ανά ‧ κυβικά μέτρα αερίου το
en Gazprom CEO Alexei Miller then warned that, having turned down the ‧ euro offer, Ukraine would have to pay ‧ euros per ‧ cubic metres of gas in
el Η παγκόσμια ετήσια παραγωγή υδρογόνου ανέρχεται σε ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που αντιστοιχούν σε ‧ εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το ‧ % προέρχεται από τη χημική διεργασία ανασχηματισμού των ελαφρών υδρογονανθράκων (κυρίως της μεθανόλης) ή από πυρόλυση βαρύτερων υδρογονανθράκων (του πετρελαίου) και το ‧ % από αεριοποίηση του άνθρακα
en Annual world hydrogen production stands at ‧ billion cubic metres, equivalent to ‧ million tonnes, ‧ % of which is obtained from the chemical process of reforming light hydrocarbons (mostly methanol) or cracking heavier hydrocarbons (oil), and ‧ % from coal gasification
el Θα μεταφέρει ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετησίως, μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία
en It would carry ‧ billion cubic metres of natural gas to Europe annually, once it becomes fully operational
el Ο αγωγός είναι σχεδιασμένος να μεταφέρει έως ‧ δισ. κυβικά μέτρα Ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία
en The pipeline is designed to carry up to ‧ billion cubic metres of Russian natural gas per year to Europe, bypassing Ukraine
el Το χειμώνα, οι καθημερινές ενεργειακές ανάγκες στη Σερβία ανέρχονται σε ‧ εκατομμύρια κυβικά μέτρα και, μέχρι σήμερα, ικανοποιούνται αποκλειστικά μέσω εξαγωγών από τη Ρωσία
en In winter, daily energy needs in Serbia reach ‧ million cubic metres, and up to now, have been met exclusively through exports from Russia
el Σήμερα, ανέρχεται σε 500 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.
en It is currently 500 billion cubic metres per year.
el Η Ρωσική Gazprom δήλωσε την Τετάρτη ( ‧ Φεβρουαρίου) ότι μέχρι το ‧ θα εξάγει ετησίως στην Τουρκία ‧ εκατ. κυβικά μέτρα αερίου, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Gazprom και της Τουρκικής θυγατρικής της Royal Dutch Shell, Shell Enerji
en Russian Gazprom said on Wednesday (February ‧ th) that it will export ‧ m cubic meters of gas to Turkey annually until ‧ under an agreement reached between Gazprom and the Turkish subsidiary of Royal Dutch Shell, Shell Enerji
el Γίνεται αποδεκτή από όλες τις πλευρές η προταθείσα οριακή τιμή των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο για τη διάρκεια οκτώ ωρών, η οποία συμβαδίζει απόλυτα με αυτήν που προβλέπεται στη οδηγία της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Υγείας.
en The proposed limit value of 10 micrograms/m3 over a period of eight hours, which tallies with the WHO guideline, is accepted by all parties.
el Σύμφωνα με τα σχέδια, ο αγωγός Ναμπούκο, μήκους ‧ χλμ θα διέρχεται μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας προς Αυστρία, μεταφέροντας ετησίως ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικό αέριο από την Κασπία προς την Ευρώπη, όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία
en According to plans, the ‧ km Nabucco pipeline would run through Turkey, Bulgaria, Romania and Hungary to Austria, carrying ‧ billion cubic metres of Caspian natural gas to Europe annually, once it becomes fully operational
el Βγάζει πάνω από ‧ εκατ. κυβικά μέτρα ξυλείας τον πρώτοχρόνο
en I' m talking over five million cubic meters of timber in the first year alone
el Η εκκλησία έχει ένα εκπληκτικό μωσαϊκό, που εκτείνεται σε ‧ τετραγωνικά μέτρα με ‧ εκατομμύρια πολύχρωμους γυάλινους κύβους σε ‧ διαφορετικές σκιές
en The church is home to a stunning mosaic, spanning ‧ square metres with ‧ million multicoloured glass cubes in ‧ different shades
el Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2000, περισσότερα από 100.000 κυβικά μέτρα νερού μολυσμένου από κυανίδια διέφυγαν από μεταλλείο χρυσού στη Ρουμανία και προκάλεσαν τη ρύπανση των ποταμών και των χειμάρρων της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας.
en For example, in January 2000, more than 100 000 cubic metres of cyanide-contaminated water escaped from a gold mine in Romania and polluted the rivers and streams of Romania, Hungary, Serbia and Bulgaria.
el Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει στην κατάρτιση των λογαριασμών σε kWh για όλους τους ιδιώτες καταναλωτές φυσικού αερίου, και όχι, όπως στην Πολωνία, για παράδειγμα, σε κυβικά μέτρα.
en I hope this will lead to bills for all individual gas consumers being drawn up in kWh, and not, as in Poland, for example, in cubic metres.
el Το προηγούμενο έτος, Gazprom και Eni συμφώνησαν να αυξήσουν την ετήσια παραγωγή του South Stream σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα μέχρι το
en Last year, Gazprom and Eni agreed to increase South Stream 's annual capacity to ‧ billion cubic metres by
el Η Ευρώπη σήμερα εισάγει ετησίως γύρω στα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εισαγωγές οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το ένα τέταρτο των αναγκών της
en Europe currently imports about ‧ billion cubic metres of gas annually from Russia, which covers about a quarter of its needs
el Με τη ρύπανση από " ολικά σωματίδια " που ονομάζονται LNP, τα Τίρανα έχουν μέσο όρο ‧ μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, λίγο περισσότερο από τέσσερις φορές πάνω από το ποσοστό της ΕΕ
en With pollution from " total particles " called LNPs, Tirana has an average of ‧ micro grams per cubic meter of air, slightly more than four times the EU rate
el Οι αγωγοί θα μας παρέξουν τη δυνατότητα μεταφοράς ‧ δις πρόσθετων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως απευθείας προς την Ευρώπη
en These pipelines will enable us to deliver additional ‧ billion cubic metres of gas yearly to Europe directly
el Επομένως, είναι προς τιμή του Κοινοβουλίου ότι σήμερα θέλουμε να μειώσουμε το όριο για το ΑΣ2.5σε 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε ένα δεύτερο στάδιο το 2020.
en It is therefore to Parliament's credit that today we want to reduce the limit for PM2.5 to 20 micrograms per cubic meter in a second stage in 2020.
el Βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη με την ιταλική ΕΝΙ, τον άλλο μέτοχο- εταίρο της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό, η χωρητικότητα του αγωγού Σάουθστριμ αυξήθηκε από τα αρχικά προβλεπόμενα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στα ‧ δις κυβικά μέτρα
en Under the deal reached with Italy 's Eni, the other co-shareholder in a joint venture to build the pipeline, South Stream 's capacity was increased from the initially planned ‧ billion cubic metres of gas a year to ‧ billion cubic metres
el Οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για τις πηγές ενέργειας ποικίλλουν, και έχουμε τους τόνους ή το βαρέλι για το πετρέλαιο, μετρικούς τόνους ή τόνους ισοδύναμου λιθάνθρακα στην περίπτωση του άνθρακα, κυβικά μέτρα ή κυβικά πόδια για το φυσικό αέριο
en A variety of measurements are usually used for energy sources, such as tons or barrels for oil, metric tons or tons of coal equivalent for coal and cubic metres or cubic feet for natural gas
Showing page 1. Found 116356 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 12.011 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.