Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
el ομαδική εργασία και συνεπώς ανάπτυξη προσόντων επικοινωνίας και διεπαγγελματικών και διοργανικών επικοινωνιακών μεθόδων·
en working in groups, interpersonal communication skills, dialogue with other vocations and institutions
el Διασταύρωσα το ξίφος μου μαζί του αρκετές φορές από το 1994, αλλά η ομαδική εργασία μας υπήρξε πάντοτε δίκαιη και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την εργασία του.
en I have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.
el Θα ήθελα τη διαβεβαίωσή σας ότι η νέα συμμετέχουσα ομάδα διαθέτει αυτές τις δεξιότητες όπως επίσης, και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξει τη ομαδική εργασία στην Επιτροπή.
en I would like your assurance that the new team that comes in has those skills and also, and this is particularly important, that it also has a commitment to developing team-work in the Commission.
el Κατά την πιο πρόσφατη συνάντηση-- μια συνάθροιση το Μάιο στο Βελιγράδι-- οι επιτροπές της Σερβίας και της Κροατίας συμφώνησαν την έναρξη των εργασιών για ένα εγχείρημα το οποίο έως και πριν από λίγους μήνες θα ήταν αδύνατο: την πραγματοποίηση εκταφών σε ομαδικούς τάφους στο Νόβι Σαντ
en At the most recent meeting-- a May gathering in Belgrade-- the Serbian and Croatian commissions agreed to begin work on a task that up until just a few months ago would have been impossible: the exhumation of mass graves in Novi Sad
el Προκειμένου να μη μείνει πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για πολλούς ο μοναδικός συνομιλητής, η διδασκαλία πρέπει να παρακινεί σε ομαδικότητα και δημιουργική ομαδική εργασία.
en To ensure that many people do not rely solely on computers, teaching must also aim to motivate pupils to develop a team spirit and work creatively in groups.
el Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία.
en This has been an excellent piece of teamwork.
el Όπως λέχθηκε από την κα Starkevičiūtė, η ομαδική εργασία αποδίδει αποτελέσματα σαν αυτό, που είναι θετικά για τον καθένα.
en As said by Mrs Starkevičiūtė, working together produces results like these which are positive for everyone.
el Η εφαρμοσμένη ομαδική εργασία, οι διαδικασίες εκμάθησης στη δυναμική της ομάδας και η μεγάλη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αποτελούν τα εφόδια για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
en Practice with teamwork, group learning processes and good problem-solving skills all equip young people for future jobs.
el Είμαι σίγουρη ότι η μη τυπική εκπαίδευση βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, τους διδάσκει την ομαδική εργασία, τους βοηθά να αναπτύξουν προσωπικά ενδιαφέροντα και τους δίνει καλύτερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας -και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
en I am sure that non-formal education helps young people become active citizens, teaches teamwork, helps develop individual interests and gives them better chances of finding work - and that is something which is very important.
el Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ομαδική εργασία.
en This requires teamwork.
el προτρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων στήριξης και προγραμμάτων καθοδήγησης, μέσω των οποίων αποδεδειγμένης εμπειρίας και ικανότητας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην κατάρτιση νέων συναδέλφων, μεταφέροντας τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια της επιτυχημένης σταδιοδρομίας τους, προωθώντας την ομαδική μάθηση και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών αποχώρησης των νεοπροσλαμβανόμενων από το επάγγελμα· πιστεύει ότι με την από κοινού εργασία και μάθηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων ενός σχολείου και του συνολικού μαθησιακού περιβάλλοντος·
en Urges that particular attention be paid to the initial induction of new teachers; encourages the development of support networks and mentoring programmes, through which teachers of proven experience and capacity can play a key role in new colleagues’ training, passing on knowledge acquired throughout successful careers, promoting team-learning and helping to tackle drop-out rates among new recruits; believes that by working and learning together, teachers can help improve a school's performance and overall learning environment
el Τούτο θα καθίσταται όλο και πιο σημαντικό καθώς βρίσκουμε περισσότερες λύσεις μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών, περισσότερη οριζόντια ομαδική εργασία του είδους που γνωρίζω ότι υπάρχει σε τομείς όπως η κοινωνία των πληροφοριών.
en This is going to become more and more important as we get more information-technology driven solutions, more horizontal team-working of the type that I know is moving into areas like the information society.
el Οι καλύτερες πρακτικές πρέπει να δείχνουν πώς συνεργάζονται οι μεγάλοι σε ηλικία και οι νέοι μέσα από την ομαδική εργασία και πώς ωφελούνται και οι δύο πλευρές.
en Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.
el Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα, σε θέσεις όπου η επικοινωνία αποκτά μείζονα σημασία και σε καταστάσεις όπου αποκτά σημασία η ομαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμός), σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, κλπ
en Living and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc
el Το νέο πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει- που διαδέχεται το ισχύον πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ- αποτελείται από πέντε ξεχωριστά και αμοιβαία συμπληρωματικά σκέλη και αποσκοπεί να παράσχει στους νέους στις συμμετέχουσες χώρες ευκαιρίες για ομαδικές ανταλλαγές και εθελοντική εργασία καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία και να στηρίξει ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας
en The new Youth in Action Programme- successor to the current YOUTH Programme- consists of five separate and mutually complementary strands and is aimed at providing young people in the participating countries with opportunities for group exchanges and voluntary work, as well as at reinforcing cooperation and supporting a range of activities in the youth field
el Θέλω να τον δω σαν ομαδική εργασία
en I like to think of this as a team effort
el Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία και γι' αυτό κατέστη δυνατόν να εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.
en It was excellent team work, which is why it could be adopted nearly unanimously in the Committee on Foreign Affairs.
el Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη δέσμευση ως έννοια για να υπογραμμίσω τη σημασία του άμεσου δεσμού μεταξύ των αποφάσεων μας κοινής πολιτικής και της ανάγκης για εκπλήρωση των απαιτήσεων », δήλωσε, υποσχόμενος να βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια του ΝΑΤΟ και την ομαδική εργασία με τον οργανισμό
en Let me add commitment as a notion to underscore the importance of the direct link between our common political decisions and the need to meet the requirements on the ground, " he said, promising also to improve NATO 's transparency and teamwork within the organisation
el " ομαδική εργασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων, όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο αποτρέπει την αναζωογόνηση των πολιτικών μεγέθυνσης που είχαμε υποσχεθεί στους ευρωπαίους πολίτες. " επιτροπή μας έλαβε προσεκτικά υπόψη τις επιλογές όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όμως ο πολλαπλασιασμός των πιλοτικών προγραμμάτων καταδεικνύει την απογοήτευση για τον περιοριστικό χαρακτήρα αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου.
en The teamwork in the Committee on Budgets means that the budgetary priorities of the political groups can be maintained, but the financial framework prevents the revival of the growth policies promised to European citizens. Our committee took particular care over the choices made by all the parliamentary committees, but the proliferation of pilot projects is evidence of the frustration with the niggardly nature of this financial framework.
el Χρησιμοποιώ τη φράση ομαδική εργασία επειδή συνεργαστήκαμε άριστα με τους εκπροσώπους της σλοβενικής Προεδρίας, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μας έδωσαν απαντήσεις οι οποίες μας διευκόλυναν να καταλάβουμε αυτή την πρόταση οδηγίας.
en I am using the phrase teamwork because we did excellent work together with the representatives of the Slovenian Presidency, who took account of Parliament's recommendations, and with the representatives of the European Commission, who gave us answers that made it easier for us to understand this proposal for a directive.
el Ωστόσο, πιστεύετε πραγματικά ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων θυμάτων της κρίσης βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι κατάλληλοι να βρουν εργασία; Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι ο καρπός μιας ιδεολογικής και κομματικής επιλογής, ενός είδους ομαδικής σκέψης, μιας οικονομικής θεωρίας, που είναι η οικονομική θεωρία της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου.
en Do you really believe though, that the hundreds of thousands of unemployed victims of this crisis are in this situation because they are unfit to work? All of this is quite clearly the fruit of an ideological and doctrinal choice, of a kind of group thinking, of economic theory, which is the economic theory of the free market and free trade.
el Ασφαλώς, σημαντική είναι και η απόκτηση των γνώσεων-κλειδιών, η ικανότητα ομαδικής εργασίας και η ολιστική σκέψη. Συμφωνούμε ως προς αυτό και γνωρίζετε ότι έδωσα μεγάλο βάρος στην απόκτηση αυτής της ικανότητας για ομαδική εργασία και από τους άντρες της κοινωνίας μας.
en Another important aspect is undoubtedly the acquisition of key skills, team skills and holistic thinking; we agree on that, and you know that I laid particular stress on the need for the men of our society to learn this kind of team skill.
el Επίσης, ορθώς επιμένει η Επιτροπή στην αυξανόμενη σημασία των πολυδύναμων δεξιοτήτων και των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) όπως είναι η ομαδική εργασία, οι γλωσσικές γνώσεις και οι επικοινωνιακές δεξιότητες
en The Commission also quite rightly highlights the growing importance of transversal competences and soft skills such as team work and language and communication skills
el Συμπεριφορά που αντιπαρατίθεται με μία από τις βασικές αρχές της ψυχολογίας ενός Βατραχανθρώπου... ομαδική εργασία
en Ah, behavior that conflicts with one of the fundamental tenets of a Navy SEAL' s psychology-- teamwork
el (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκλέχτηκα από τον λαό της νοτιοανατολικής Αγγλίας για να εισαγάγω μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ. " ομαδική ψηφοφορία και για τους 27 Επιτρόπους με μία ψήφο είναι συνηθισμένη εργασία: όχι μεταρρύθμιση, όχι διαφάνεια, όχι λογοδοσία, όχι υπεύθυνη επιβεβαίωση.
en Mr President, I was elected by the people of the south-east of England to reform the EU. Block voting for all the 27 commissioners with one vote is business as usual: not reform, not transparency, not accountability, not responsible confirmation.
Showing page 1. Found 21884 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 2.965 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.