Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
el Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Ίδρυμα του Δουβλίνου), οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι εργατικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από την ελευθερία μάθησης και την αυτονομία στην εργασία, την ομαδική εργασία, τη δυνατότητα εκ περιτροπής ανάληψης καθηκόντων και από τις πολλαπλές δεξιότητες
en According to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Dublin Foundation), innovative firms and workplaces are characterised by freedom to learn and a sense of autonomy at work, teamwork, the possibility to rotate job tasks and multi-skilling
el Διασταύρωσα το ξίφος μου μαζί του αρκετές φορές από το 1994, αλλά η ομαδική εργασία μας υπήρξε πάντοτε δίκαιη και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την εργασία του.
en I have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.
el Θα ήθελα τη διαβεβαίωσή σας ότι η νέα συμμετέχουσα ομάδα διαθέτει αυτές τις δεξιότητες όπως επίσης, και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξει τη ομαδική εργασία στην Επιτροπή.
en I would like your assurance that the new team that comes in has those skills and also, and this is particularly important, that it also has a commitment to developing team-work in the Commission.
el Eπίθεση άμυνα στόχοι ομαδική εργασία
en Offence, defence, spirit of achievement, teamwork
el Συγχαίρω επίσης τον κ. Buzek και όλους τους άλλους εισηγητές για την εξαίρετη ομαδική εργασία τους, η οποία, έστω και την τελευταία στιγμή, μας οδήγησε στην εκπόνηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου.
en I must obviously congratulate Mr Buzek and all the other rapporteurs for their excellent team work, which has enabled us to launch Framework Programme 7, if only at the last possible minute.
el Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία.
en This has been an excellent piece of teamwork.
el Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ναστάζε και ο Πρόεδρος Τζωρτζ Γ. Μπους επισήμαναν τη στενή ομαδική εργασία των χωρών τους στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία
en During a White House press conference, Romanian Prime Minister Nastase and President George W. Bush highlighted their countries ' close teamwork in the war against terrorism
el ομαδική εργασία και συνεπώς ανάπτυξη προσόντων επικοινωνίας και διεπαγγελματικών και διοργανικών επικοινωνιακών μεθόδων·
en working in groups, interpersonal communication skills, dialogue with other vocations and institutions
el Στην ίδια γνωμοδότηση η εισηγήτρια παρατηρούσε ότι Οι συμμετοχικές μορφές εργασίας με οριζόντια ιεραρχία και η μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία που καθιστά δυνατή, για παράδειγμα, η ομαδική εργασία ή η εργασία στους κόλπους μίας ομάδας επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τους την αυξανόμενη απαίτηση για ευελιξία στην οικονομία
en In the same opinion, it was argued that Cooperative methods of working, involving low-profile hierarchies and greater autonomy, such as group- and team-work, make it possible to exploit people's knowledge and abilities to the full, whilst, at the same time, taking account of the greater demands for flexibility in the economy
el Οι καλύτερες πρακτικές πρέπει να δείχνουν πώς συνεργάζονται οι μεγάλοι σε ηλικία και οι νέοι μέσα από την ομαδική εργασία και πώς ωφελούνται και οι δύο πλευρές.
en Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.
el Το νέο πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει- που διαδέχεται το ισχύον πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ- αποτελείται από πέντε ξεχωριστά και αμοιβαία συμπληρωματικά σκέλη και αποσκοπεί να παράσχει στους νέους στις συμμετέχουσες χώρες ευκαιρίες για ομαδικές ανταλλαγές και εθελοντική εργασία καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία και να στηρίξει ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας
en The new Youth in Action Programme- successor to the current YOUTH Programme- consists of five separate and mutually complementary strands and is aimed at providing young people in the participating countries with opportunities for group exchanges and voluntary work, as well as at reinforcing cooperation and supporting a range of activities in the youth field
el Πρέπει να έχουν ιδιαίτερη έφεση στην ομαδική εργασία και να διαθέτουν την ικανότητα να αποδίδουν υπό συνθήκες πίεσης
en They should be excellent team workers and should have the ability to perform under pressure
el προτρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων στήριξης και προγραμμάτων καθοδήγησης, μέσω των οποίων αποδεδειγμένης εμπειρίας και ικανότητας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην κατάρτιση νέων συναδέλφων, μεταφέροντας τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια της επιτυχημένης σταδιοδρομίας τους, προωθώντας την ομαδική μάθηση και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών αποχώρησης των νεοπροσλαμβανόμενων από το επάγγελμα· πιστεύει ότι με την από κοινού εργασία και μάθηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων ενός σχολείου και του συνολικού μαθησιακού περιβάλλοντος·
en Urges that particular attention be paid to the initial induction of new teachers; encourages the development of support networks and mentoring programmes, through which teachers of proven experience and capacity can play a key role in new colleagues’ training, passing on knowledge acquired throughout successful careers, promoting team-learning and helping to tackle drop-out rates among new recruits; believes that by working and learning together, teachers can help improve a school's performance and overall learning environment
el Ασφαλώς, σημαντική είναι και η απόκτηση των γνώσεων-κλειδιών, η ικανότητα ομαδικής εργασίας και η ολιστική σκέψη. Συμφωνούμε ως προς αυτό και γνωρίζετε ότι έδωσα μεγάλο βάρος στην απόκτηση αυτής της ικανότητας για ομαδική εργασία και από τους άντρες της κοινωνίας μας.
en Another important aspect is undoubtedly the acquisition of key skills, team skills and holistic thinking; we agree on that, and you know that I laid particular stress on the need for the men of our society to learn this kind of team skill.
el Τούτο θα καθίσταται όλο και πιο σημαντικό καθώς βρίσκουμε περισσότερες λύσεις μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών, περισσότερη οριζόντια ομαδική εργασία του είδους που γνωρίζω ότι υπάρχει σε τομείς όπως η κοινωνία των πληροφοριών.
en This is going to become more and more important as we get more information-technology driven solutions, more horizontal team-working of the type that I know is moving into areas like the information society.
el Η εφαρμοσμένη ομαδική εργασία, οι διαδικασίες εκμάθησης στη δυναμική της ομάδας και η μεγάλη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αποτελούν τα εφόδια για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
en Practice with teamwork, group learning processes and good problem-solving skills all equip young people for future jobs.
el εξ ονόματος της Ομάδας PSE. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τα σχόλια του Επιτρόπου, δεδομένου ιδίως ότι η προσήλωση στη βελτίωση της νομοθεσίας προϋποθέτει τη σαφή ομαδική εργασία των ρυθμιστικών φορέων και των ανθρώπων εκείνων που θα επηρεαστούν από τα όποια μέτρα, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται για την κατάρτιση των νομοθετημάτων.
en on behalf of the PSE Group. - Mr President, I welcome the Commissioner's remarks, particularly as commitment to better regulation involves clear team work of regulators and those people affected working together to develop a piece of legislation.
el Στην ακαμψία των διοικητικών δομών, η οποία καθιστά δύσκολη την ομαδική εργασία
en The rigidity of administrative structures makes team-working difficult
el μπορεί να αναπτύξει την δημιουργικότητα των νέων, την ικανότητά τους για ομαδική εργασία, την αίσθηση της ευθύνης και την αυτοπεποίθηση
en can develop young people's creativity, ability to work as a team, sense of responsibility and self confidence
el Είμαι σίγουρη ότι η μη τυπική εκπαίδευση βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, τους διδάσκει την ομαδική εργασία, τους βοηθά να αναπτύξουν προσωπικά ενδιαφέροντα και τους δίνει καλύτερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας -και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
en I am sure that non-formal education helps young people become active citizens, teaches teamwork, helps develop individual interests and gives them better chances of finding work - and that is something which is very important.
el Η Ομάδα μας, κάνοντας μια σφαιρική τοποθέτηση, περισσότερο πολιτικού παρά τεχνικού χαρακτήρα - γνωρίζουμε ότι αυτή η έκθεση παρουσιάζει πολλά προβλήματα από τεχνική άποψη, αλλά γι' αυτό υπάρχει η δεύτερη ανάγνωση και η εργασία της Επιτροπής -, θέλει να απευθύνει ένα πολιτικό μήνυμα: στηρίζουμε αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι ένα θετικό σημάδι ήταν ότι καμία από τις δύο μεγάλες πολιτικές Ομάδες δεν παρουσίασε ομαδικές τροπολογίες στην ολομέλεια.
en Our group approached this matter from a broad political point of view rather than a technical one. We are aware that the report contains a number of technical difficulties, but they can be dealt with at second reading or by the Commission.
el Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα, σε θέσεις όπου η επικοινωνία αποκτά μείζονα σημασία και σε καταστάσεις όπου αποκτά σημασία η ομαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμός), σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, κλπ
en Living and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc
el Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη δέσμευση ως έννοια για να υπογραμμίσω τη σημασία του άμεσου δεσμού μεταξύ των αποφάσεων μας κοινής πολιτικής και της ανάγκης για εκπλήρωση των απαιτήσεων », δήλωσε, υποσχόμενος να βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια του ΝΑΤΟ και την ομαδική εργασία με τον οργανισμό
en Let me add commitment as a notion to underscore the importance of the direct link between our common political decisions and the need to meet the requirements on the ground, " he said, promising also to improve NATO 's transparency and teamwork within the organisation
el Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου σκιώδεις εισηγητές για την ομαδική εργασία τους αναφορικά με τη συμφωνία για τις τροπολογίες της έκθεσης που διεύρυνε τη συναίνεση γι' αυτήν.
en Secondly, I would like to thank my fellow shadow rapporteurs for their joint team work in agreeing to amendments to this report and thus widening the agreement on it.
el Θέλω να τον δω σαν ομαδική εργασία
en I like to think of this as a team effort
Showing page 1. Found 21884 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 6.012 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.