Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
el Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Ίδρυμα του Δουβλίνου), οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι εργατικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από την ελευθερία μάθησης και την αυτονομία στην εργασία, την ομαδική εργασία, τη δυνατότητα εκ περιτροπής ανάληψης καθηκόντων και από τις πολλαπλές δεξιότητες
en According to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Dublin Foundation), innovative firms and workplaces are characterised by freedom to learn and a sense of autonomy at work, teamwork, the possibility to rotate job tasks and multi-skilling
el Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα, σε θέσεις όπου η επικοινωνία αποκτά μείζονα σημασία και σε καταστάσεις όπου αποκτά σημασία η ομαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμός), σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, κλπ
en Living and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc
el Όπως λέχθηκε από την κα Starkevičiūtė, η ομαδική εργασία αποδίδει αποτελέσματα σαν αυτό, που είναι θετικά για τον καθένα.
en As said by Mrs Starkevičiūtė, working together produces results like these which are positive for everyone.
el Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη δέσμευση ως έννοια για να υπογραμμίσω τη σημασία του άμεσου δεσμού μεταξύ των αποφάσεων μας κοινής πολιτικής και της ανάγκης για εκπλήρωση των απαιτήσεων », δήλωσε, υποσχόμενος να βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια του ΝΑΤΟ και την ομαδική εργασία με τον οργανισμό
en Let me add commitment as a notion to underscore the importance of the direct link between our common political decisions and the need to meet the requirements on the ground, " he said, promising also to improve NATO 's transparency and teamwork within the organisation
el Τέλος, δικαίως προσδιορίζει ότι η ομαδική ηγεσία, η ομαδική εργασία και η ομαδική οικοδόμηση είναι όλες αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων διευθυντικών δεξιοτήτων.
en Finally, he is right to stipulate that team leadership, team working and team building are all critical to the effective operation of modern managerial skills.
el Τούτο θα καθίσταται όλο και πιο σημαντικό καθώς βρίσκουμε περισσότερες λύσεις μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών, περισσότερη οριζόντια ομαδική εργασία του είδους που γνωρίζω ότι υπάρχει σε τομείς όπως η κοινωνία των πληροφοριών.
en This is going to become more and more important as we get more information-technology driven solutions, more horizontal team-working of the type that I know is moving into areas like the information society.
el Συγχαίρω επίσης τον κ. Buzek και όλους τους άλλους εισηγητές για την εξαίρετη ομαδική εργασία τους, η οποία, έστω και την τελευταία στιγμή, μας οδήγησε στην εκπόνηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου.
en I must obviously congratulate Mr Buzek and all the other rapporteurs for their excellent team work, which has enabled us to launch Framework Programme 7, if only at the last possible minute.
el ομαδική εργασία και συνεπώς ανάπτυξη προσόντων επικοινωνίας και διεπαγγελματικών και διοργανικών επικοινωνιακών μεθόδων·
en working in groups, interpersonal communication skills, dialogue with other vocations and institutions
el Ωστόσο, πιστεύετε πραγματικά ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων θυμάτων της κρίσης βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι κατάλληλοι να βρουν εργασία; Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι ο καρπός μιας ιδεολογικής και κομματικής επιλογής, ενός είδους ομαδικής σκέψης, μιας οικονομικής θεωρίας, που είναι η οικονομική θεωρία της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου.
en Do you really believe though, that the hundreds of thousands of unemployed victims of this crisis are in this situation because they are unfit to work? All of this is quite clearly the fruit of an ideological and doctrinal choice, of a kind of group thinking, of economic theory, which is the economic theory of the free market and free trade.
el Επίσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε ομάδες, όταν πρόκειται για ομαδική εργασία, κάτι που συμβαίνει επίσης όσον αφορά την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις ή την κάλυψη τέτοιων θέσεων.
en Within teams, they are at a disadvantage when it comes to team work, which also manifests itself when it comes to promotions to, or in the filling of, higher positions.
el Πραγματοποιούμε ομαδική εργασία »
en We have been carrying out teamwork. "
el Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ναστάζε και ο Πρόεδρος Τζωρτζ Γ. Μπους επισήμαναν τη στενή ομαδική εργασία των χωρών τους στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία
en During a White House press conference, Romanian Prime Minister Nastase and President George W. Bush highlighted their countries ' close teamwork in the war against terrorism
el Διασταύρωσα το ξίφος μου μαζί του αρκετές φορές από το 1994, αλλά η ομαδική εργασία μας υπήρξε πάντοτε δίκαιη και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την εργασία του.
en I have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.
el Στην ακαμψία των διοικητικών δομών, η οποία καθιστά δύσκολη την ομαδική εργασία
en The rigidity of administrative structures makes team-working difficult
el Οι ποδοσφαιριστές ασκούνται διαρκώς στις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και στην ομαδική εργασία· δεν προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα παίζοντας χαρτιά σε κακόφημα στέκια!
en Footballers continually practise ball skills and teamwork; they do not prepare for a match by playing cards in a backstreet bar!
el Η Ισπανία για παράδειγμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ομαδική εργασία, στην ολοκλήρωση.
en Spain, for example, attaches great importance to social inclusion and developing personalities, working in teams; integrating.
el Επίσης, ορθώς επιμένει η Επιτροπή στην αυξανόμενη σημασία των πολυδύναμων δεξιοτήτων και των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) όπως είναι η ομαδική εργασία, οι γλωσσικές γνώσεις και οι επικοινωνιακές δεξιότητες
en The Commission also quite rightly highlights the growing importance of transversal competences and soft skills such as team work and language and communication skills
el Ασφαλώς, σημαντική είναι και η απόκτηση των γνώσεων-κλειδιών, η ικανότητα ομαδικής εργασίας και η ολιστική σκέψη. Συμφωνούμε ως προς αυτό και γνωρίζετε ότι έδωσα μεγάλο βάρος στην απόκτηση αυτής της ικανότητας για ομαδική εργασία και από τους άντρες της κοινωνίας μας.
en Another important aspect is undoubtedly the acquisition of key skills, team skills and holistic thinking; we agree on that, and you know that I laid particular stress on the need for the men of our society to learn this kind of team skill.
el Οι καλύτερες πρακτικές πρέπει να δείχνουν πώς συνεργάζονται οι μεγάλοι σε ηλικία και οι νέοι μέσα από την ομαδική εργασία και πώς ωφελούνται και οι δύο πλευρές.
en Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.
el Πρέπει να έχουν ιδιαίτερη έφεση στην ομαδική εργασία και να διαθέτουν την ικανότητα να αποδίδουν υπό συνθήκες πίεσης
en They should be excellent team workers and should have the ability to perform under pressure
el Γιατί άραγε; Ασφαλώς, οι πολίτες της Κύπρου δεν είναι αρνητικοί σε αυτό. " αιτία βρίσκεται στο πνεύμα της αρνητικής πολιτικής εξουσίας και της πολιτικής της κωλυσιεργίας, που εμπόδιζαν για δεκαετίες την ομαδική εργασία και από τις δύο πλευρές.
en The citizens of Cyprus are certainly not unwilling. The reason lies in the spirit of the negative power politics, the obstructionist politics, that have been standing in the way of teamwork on both sides for decades.
el Θέλω να τον δω σαν ομαδική εργασία
en I like to think of this as a team effort
el Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία και γι' αυτό κατέστη δυνατόν να εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.
en It was excellent team work, which is why it could be adopted nearly unanimously in the Committee on Foreign Affairs.
el Αμερικανικά νομικά έγγραφα ανέφεραν ότι διάφορες ωμότητες διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου που υπηρετούσε εκεί ο Σίφερ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν απάνθρωπη μεταχείριση, δουλική εργασία, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, βασανιστήρια και ομαδικές εκτελέσεις
en US legal papers said that various atrocities were committed at the camps during the time Schiffer served there, including inhumane treatment, slave labour, physical and emotional abuse, torture and mass murders
el Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ομαδική εργασία.
en This requires teamwork.
Showing page 1. Found 21884 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 7.275 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.