Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
el Σύμφωνα με τον Βλάχοβιτς, η αποτελεσματική ομαδική εργασία πίσω από τις προσφορές απέδωσε
en According to Vlahovic, the effective teamwork behind the tenders has paid off
el Θέλω να τον δω σαν ομαδική εργασία
en I like to think of this as a team effort
el Προκειμένου να μη μείνει πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για πολλούς ο μοναδικός συνομιλητής, η διδασκαλία πρέπει να παρακινεί σε ομαδικότητα και δημιουργική ομαδική εργασία.
en To ensure that many people do not rely solely on computers, teaching must also aim to motivate pupils to develop a team spirit and work creatively in groups.
el Η σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στην επιχείρηση και η τροποποίηση του κανονισμού εργασίας επέτρεψαν την επίτευξη υψηλότερου δείκτη δραστηριότητας (ο αριθμός ημερών εργασίας κατ’ έτος αυξήθηκε κατά ‧ ημέρες από την ‧η Ιανουαρίου ‧) και με χαμηλότερο κόστος (η αμοιβή για εργασία το σαββατοκύριακο και την ομαδική εργασία μειώθηκε από την ‧η Οκτωβρίου
en The administrative and commercial services were centralised in Berchem, which enabled the site in Ghent to be closed and the capacity of the one in Zeebrugge to be reduced
el Γιατί άραγε; Ασφαλώς, οι πολίτες της Κύπρου δεν είναι αρνητικοί σε αυτό. " αιτία βρίσκεται στο πνεύμα της αρνητικής πολιτικής εξουσίας και της πολιτικής της κωλυσιεργίας, που εμπόδιζαν για δεκαετίες την ομαδική εργασία και από τις δύο πλευρές.
en The citizens of Cyprus are certainly not unwilling. The reason lies in the spirit of the negative power politics, the obstructionist politics, that have been standing in the way of teamwork on both sides for decades.
el Υπογράμμιση του ρόλου της άθλησης ως δραστηριότητας που προωθεί την ομαδική εργασία, τη διαπολιτισμική μάθηση, το ευ αγωνίζεσθαι και την υπευθυνότητα
en Emphasise the role of sport as an activity supporting teamwork, intercultural learning, fair play and responsibility
el Οι ποδοσφαιριστές ασκούνται διαρκώς στις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και στην ομαδική εργασία· δεν προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα παίζοντας χαρτιά σε κακόφημα στέκια!
en Footballers continually practise ball skills and teamwork; they do not prepare for a match by playing cards in a backstreet bar!
el Αμερικανικά νομικά έγγραφα ανέφεραν ότι διάφορες ωμότητες διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου που υπηρετούσε εκεί ο Σίφερ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν απάνθρωπη μεταχείριση, δουλική εργασία, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, βασανιστήρια και ομαδικές εκτελέσεις
en US legal papers said that various atrocities were committed at the camps during the time Schiffer served there, including inhumane treatment, slave labour, physical and emotional abuse, torture and mass murders
el Στην ίδια γνωμοδότηση η εισηγήτρια παρατηρούσε ότι Οι συμμετοχικές μορφές εργασίας με οριζόντια ιεραρχία και η μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία που καθιστά δυνατή, για παράδειγμα, η ομαδική εργασία ή η εργασία στους κόλπους μίας ομάδας επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τους την αυξανόμενη απαίτηση για ευελιξία στην οικονομία
en In the same opinion, it was argued that Cooperative methods of working, involving low-profile hierarchies and greater autonomy, such as group- and team-work, make it possible to exploit people's knowledge and abilities to the full, whilst, at the same time, taking account of the greater demands for flexibility in the economy
el Όπως λέχθηκε από την κα Starkevičiūtė, η ομαδική εργασία αποδίδει αποτελέσματα σαν αυτό, που είναι θετικά για τον καθένα.
en As said by Mrs Starkevičiūtė, working together produces results like these which are positive for everyone.
el " ομαδική εργασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων, όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο αποτρέπει την αναζωογόνηση των πολιτικών μεγέθυνσης που είχαμε υποσχεθεί στους ευρωπαίους πολίτες. " επιτροπή μας έλαβε προσεκτικά υπόψη τις επιλογές όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όμως ο πολλαπλασιασμός των πιλοτικών προγραμμάτων καταδεικνύει την απογοήτευση για τον περιοριστικό χαρακτήρα αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου.
en The teamwork in the Committee on Budgets means that the budgetary priorities of the political groups can be maintained, but the financial framework prevents the revival of the growth policies promised to European citizens. Our committee took particular care over the choices made by all the parliamentary committees, but the proliferation of pilot projects is evidence of the frustration with the niggardly nature of this financial framework.
el Στην ακαμψία των διοικητικών δομών, η οποία καθιστά δύσκολη την ομαδική εργασία
en The rigidity of administrative structures makes team-working difficult
el Είμαι σίγουρη ότι η μη τυπική εκπαίδευση βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, τους διδάσκει την ομαδική εργασία, τους βοηθά να αναπτύξουν προσωπικά ενδιαφέροντα και τους δίνει καλύτερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας -και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
en I am sure that non-formal education helps young people become active citizens, teaches teamwork, helps develop individual interests and gives them better chances of finding work - and that is something which is very important.
el Θα ήθελα τη διαβεβαίωσή σας ότι η νέα συμμετέχουσα ομάδα διαθέτει αυτές τις δεξιότητες όπως επίσης, και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξει τη ομαδική εργασία στην Επιτροπή.
en I would like your assurance that the new team that comes in has those skills and also, and this is particularly important, that it also has a commitment to developing team-work in the Commission.
el Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν, σε μια ομαδική εργασία, να συντάξω αυτήν την έκθεση και ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά τους.
en I would like to thank all the people who contributed to this report, which is the result of a real team effort, and I await their comments with interest.
el Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη δέσμευση ως έννοια για να υπογραμμίσω τη σημασία του άμεσου δεσμού μεταξύ των αποφάσεων μας κοινής πολιτικής και της ανάγκης για εκπλήρωση των απαιτήσεων », δήλωσε, υποσχόμενος να βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια του ΝΑΤΟ και την ομαδική εργασία με τον οργανισμό
en Let me add commitment as a notion to underscore the importance of the direct link between our common political decisions and the need to meet the requirements on the ground, " he said, promising also to improve NATO 's transparency and teamwork within the organisation
el Τέλος, δικαίως προσδιορίζει ότι η ομαδική ηγεσία, η ομαδική εργασία και η ομαδική οικοδόμηση είναι όλες αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων διευθυντικών δεξιοτήτων.
en Finally, he is right to stipulate that team leadership, team working and team building are all critical to the effective operation of modern managerial skills.
el Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία και γι' αυτό κατέστη δυνατόν να εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.
en It was excellent team work, which is why it could be adopted nearly unanimously in the Committee on Foreign Affairs.
el ομαδική εργασία και συνεπώς ανάπτυξη προσόντων επικοινωνίας και διεπαγγελματικών και διοργανικών επικοινωνιακών μεθόδων·
en working in groups, interpersonal communication skills, dialogue with other vocations and institutions
el Επίσης, ορθώς επιμένει η Επιτροπή στην αυξανόμενη σημασία των πολυδύναμων δεξιοτήτων και των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) όπως είναι η ομαδική εργασία, οι γλωσσικές γνώσεις και οι επικοινωνιακές δεξιότητες
en The Commission also quite rightly highlights the growing importance of transversal competences and soft skills such as team work and language and communication skills
el Η Ισπανία για παράδειγμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ομαδική εργασία, στην ολοκλήρωση.
en Spain, for example, attaches great importance to social inclusion and developing personalities, working in teams; integrating.
el προτρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων στήριξης και προγραμμάτων καθοδήγησης, μέσω των οποίων αποδεδειγμένης εμπειρίας και ικανότητας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην κατάρτιση νέων συναδέλφων, μεταφέροντας τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια της επιτυχημένης σταδιοδρομίας τους, προωθώντας την ομαδική μάθηση και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών αποχώρησης των νεοπροσλαμβανόμενων από το επάγγελμα· πιστεύει ότι με την από κοινού εργασία και μάθηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων ενός σχολείου και του συνολικού μαθησιακού περιβάλλοντος·
en Urges that particular attention be paid to the initial induction of new teachers; encourages the development of support networks and mentoring programmes, through which teachers of proven experience and capacity can play a key role in new colleagues’ training, passing on knowledge acquired throughout successful careers, promoting team-learning and helping to tackle drop-out rates among new recruits; believes that by working and learning together, teachers can help improve a school's performance and overall learning environment
el Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Ίδρυμα του Δουβλίνου), οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι εργατικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από την ελευθερία μάθησης και την αυτονομία στην εργασία, την ομαδική εργασία, τη δυνατότητα εκ περιτροπής ανάληψης καθηκόντων και από τις πολλαπλές δεξιότητες
en According to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Dublin Foundation), innovative firms and workplaces are characterised by freedom to learn and a sense of autonomy at work, teamwork, the possibility to rotate job tasks and multi-skilling
el Για αυτό υπάρχουν τρεις λόγοι: Πρώτον, ομαδική εργασία ενάντια στην θέληση των εργαζομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά.
en There are three reasons for this. Firstly, group work that goes against the will of the workers cannot function well.
el Χρησιμοποιώ τη φράση ομαδική εργασία επειδή συνεργαστήκαμε άριστα με τους εκπροσώπους της σλοβενικής Προεδρίας, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μας έδωσαν απαντήσεις οι οποίες μας διευκόλυναν να καταλάβουμε αυτή την πρόταση οδηγίας.
en I am using the phrase teamwork because we did excellent work together with the representatives of the Slovenian Presidency, who took account of Parliament's recommendations, and with the representatives of the European Commission, who gave us answers that made it easier for us to understand this proposal for a directive.
Showing page 1. Found 21884 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 4.914 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.