Translations into English:

  • pier       
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
pier, wharf

Similar phrases in dictionary Greek English. (3)

    Show declension

Example sentences with "προβλήτα", translation memory

add example
el Προσοχή!Η τιμητική φρουρά να αναφέρει στη δεξιά προβλήτα για ενημέρωση και πρόβα τελετής
en Honor guard detail report to starboard hangar bay for ceremonial briefing and rehearsal
el Εκείνοι ξεκίνησαν τον καυγά στην προβλήτα
en They started a fight at the pier
el Το μισό πεζικό;- Αν ήταν στο χέρι μου...... θα έπαιρνα κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί, θα τους έδινα από ένα όπλο...... και θα τους έστελνα στην προβλήτα
en Half the infantry?- If it were up to me, councillor...... I' d take every man, woman and child, put a gun in their hand...... and march them into that dock
el συστήματα προσορμήσεως και προβλήτες πλεύσεως (σημαντήρες προσορμήσεως, ναύδετα, κολόνες προσορμήσεως, δέστρες, προφυλακτήρες εκ σανίδων και σιδηροπασσάλων
en mooring equipment and guide jetties (mooring buoys, dolphins, mooring bitts, bollards, rails and fenders
el Η βίαια σκηνή που τον αναστάτωσε και το νόημα που είχε θα το αντιλαμβανόταν χρόνια αργότερα, συνέβη στην κύρια προβλήτα του Ορλί, του αερολιμένα του Παρισιού, κάποτε πριν από το ξέσπασμα του ‧ου παγκόσμιου πολέμου
en The violent scene that upsets him, and whose meaning he was to grasp only years later, happened on the main jetty at Orly, the Paris airport, sometime before the outbreak of World War ill
el Θέμα: Προέκταση του εμπορικού προβλήτα του λιμανιού του Marín με πόρους του ΕΤΠΑ
en Subject: ERDF-funded extension of the cargo quay at the port of Marín
el Θέλω να πάρεις τις υπόλοιπες ομάδες επι- σκευών σου από την προβλήτα προσγειώσεων
en All right, listen.I need you to get the rest of your DC teams down from the landing bay
el Εντάξει, μεγάλο πρόβλημα με καλαμάρια, στην προβλήτα Τσέλσι
en All right, major squid infestation, chelsea piers
el Θα περιμένεις στην προβλήτα για λίγο
en You all right to play around the pier for a bit?
el Μας ανέφεραν πως υπάρχουν Κύλωνες στη δεξιά προβλήτα προσγειώσεων
en Cylons reported in the starboard flight pod
el Συνεπώς, η Επιτροπή ζητεί από τις ελληνικές αρχές να προσκομίσουν λεπτομερή κατανομή των επενδυτικών δαπανών και των κρατικών παρεμβάσεων, ιδίως μεταξύ του μικρού προβλήτα προς κατασκευή στον προβλήτα Ι και των στοιχείων ανωδομής προς εγκατάσταση στον προβλήτα Ι
en Therefore, the Commission requests the Greek authorities to provide it with a detailed breakdown of the investment costs and State interventions, in particular between the jetty to be constructed in Pier I and the superstructure elements to be installed in Pier I
el Πού είναι η προβλήτα;- Μπροστά σου
en Where' s the pier?
el Επαναλαμβάνω, ανατολικά, τέρμα της Χάιλαντ στις προβλήτες
en Repeat.East end of Highland Road by the docks
el Πάμε στην προβλήτα για παγωτό
en Go down to the pier and get a Balboa Bar?
el Έχουμε λεφτά για την προβλήτα
en There' s money in the transport budget for the grain pier
el Με πυροβόλησες στην προβλήτα
en You shot at me on the boardwalk
el της ζώνης απομόνωσης που αποτελείται από τα ύδατα των εκβολών του Humber από τα κανονικά παλιρροιακά όρια στα Barmby Barrage, Naburn Lock and Weir, Railway Bridge στο Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir and Long Sandall Lock έως τη γραμμή που σύρεται με κατεύθυνση προς το Βορρά από τον προβλήτα του Whitgift
en a buffer zone consisting of the waters of the Humber Estuary from the normal tidal limits at Barmby Barrage, Naburn Lock and Weir, the Railway Bridge at Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir and Long Sandall Lock to a line drawn due north from the jetty at Whitgift
el Μπορείς να τους προλάβεις κάτω στις προβλήτες
en You might catch them back down at the docks
el Το θέμα είναι ότι η προβλήτα θα' ναι έτοιμη του χρόνου, που σημαίνει διακόσια περίπου ακόμα πλοία το χρόνο
en The point is, at the very least... we' re likely to see the grain pier back up by next year... which means a couple hundred more ships a year, at least
el Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί την άποψη ότι ένα εργοτάξιο (ανάκτησης γαιών, κατασκευής προβλήτας ή αναχώματος, κ.λπ.) μπορεί να αποτελεί υπεράκτια εγκατάσταση στη θάλασσα λόγω του σταθερού χαρακτήρα του εργοταξίου
en However, the Commission may accept the view that a construction site (reclaim of land, construction of a pier or a dyke, etc) can constitute an offshore installation at sea because of the fixed nature of the place of construction
el Η παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε χώρες της Νότιας Ασίας για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών τους- τουλάχιστον για την αντικατάσταση των εργασιών που πραγματοποιούνται σε παραλίες με ελεγχόμενες εργασίες χειρισμού σε προβλήτες και ναυπηγικές δεξαμενές και για την εξασφάλιση καλύτερων εγκαταστάσεων ασφάλειας και μεταγενέστερης διαχείρισης αποβλήτων- θα μετριάσει ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
en Providing financial and technical assistance to South Asian countries to improve their facilities- at a minimum converting beach operations to contained pier or dry-dock handling and providing better safety and downstream waste management facilities- will mitigate some of the worst problems
el Δεν πρόκειται να προλάβεις να φύγεις ούτε από τη προβλήτα
en You won' t even make it off the pier
el Διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσον η κατασκευή μιας συμπληρωματικής προβλήτας εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί επένδυση με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας υπάρχουσας εγκατάστασης
en The Commission has doubts that the construction of an additional fitting quay can be considered as an investment aiming at the improvement of the productivity of an existing installation
Showing page 1. Found 123 sentences matching phrase "προβλήτα".Found in 0.617 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.