Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
Σε γυναίκες χωρίς κάποιο υπάρχον σπονδυλικό κάταγμα κατά την έναρξη της μελέτης, η επίπτωση των νέων ακτινολογικά διαπιστωθέντων σπονδυλικών καταγμάτων ελαττώθηκε σημαντικά από ‧, ‧ % για το εικονικό φάρμακο σε ‧, ‧ % για το FABLYN (σχετική μείωση κινδύνου = ‧ %, pIn women without any prevalent vertebral fractures at baseline, the incidence of new radiographic vertebral fractures was significantly reduced from ‧ % for placebo to ‧ % for FABLYN (relative risk reduction = ‧ %, p
Επίδραση στα μορφομετρικά σπονδυλικά κατάγματα Το Aclasta μείωσε σημαντικά την επίπτωση ενός ή περισσότερων νέων σπονδυλικών καταγμάτων σε διάστημα τριών ετών, καθώς και στο χρονικό σημείο μόλις του ενός έτους (βλ. πίνακαEffect on morphometric vertebral fractures Aclasta significantly decreased the incidence of one or more new vertebral fractures over three years and as early as the one year timepoint (see Table
Ίσως έτσι καταλάβουμε ...... γιατί αφαιρέθηκε το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τον σπονδυλικό σωλήναIt may help us understand why their spinal columns...... have been completely drained of spinal fluid
το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P‧ (‧ cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλουback fat thickness measured in millimetres at measuring point P‧ (at ‧ cm off the midline of the carcase between the third and fourth lumbar vertebrae
Το παιδί οδηγήθηκε, κατά θεικό τρόπο, σ ' εσάς και τον συνεργάτη σας... που μπορείτε να αφαιρέσετε τους σπονδύλους... και να δώσετε στο παιδί μια κανονική και παραγωγική ζωήThe child was directed in some divine way to you and your partner... who have the talent to remove the vertebrae... and give the child a normal, productive life
Δεδομένου ότι το χαλύβδινο συρματόσχοινο πρέπει να είναι ελεύθερο ώστε να κινείται μέσω του θώρακα, δεν πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης των οσφυϊκών σπονδύλων από τον λαιμό ή τούμπαλινSince the steel cable must not be free to move through the chest, it must not be possible to adjust the tension of lumbar vertebrae from the neck or vice-versa
Επίσης, το EVISTA ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης ή της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης σε γυναίκες με οστική πυκνότητα (BMD) της σπονδυλικής στήλης ‧, ‧ SD κάτω της μέσης τιμής του υγειούς νεαρού πληθυσμού και/ή με σπονδυλικά κατάγματα, ανεξάρτητα της οστικής πυκνότητας (BMDLikewise, EVISTA is indicated for the treatment of osteoporosis or established osteoporosis in women with BMD of the spine ‧ SD below the mean value of a normal young population and/or with vertebral fractures, irrespective of BMD
μέσο πάχος του λίπους πάνω από τον οσφυϊκό σπόνδυλο β (σε χιλιοστόμετραaveraged fat depth over the lumbar vertebra b (in millimetres
Έχει αποδειχθεί μείωση στην επίπτωση σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι μη-σπονδυλικών καταγμάτωνA reduction in the incidence of vertebral, but not of non-vertebral fractures has been demonstrated
Ο αυχενικός σπόνδυλος Α‧ συνδέεται με τον Α‧ ...C‧ cervical vertebrae is connected to the C‧ cervical vertebrae
Μπορείς να δεις ότι διαβρώνει... την νωτιαία αρτηρία στην περιοχή του ‧ου σπονδύλουYou can see it' s eroding up the spinal artery in the l‧ area
Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: η λάπα στο σύνολό της απομακρύνεται με ευθεία τομή από την όγδοη μπριζόλα του οπίσθιου τεταρτημορίου, τέμνοντας από το σημείο που βρίσκεται η λάπα, ακολουθώντας τη φυσική πορεία της ραφής των μυών προς τα κάτω και γύρω από την επιφάνεια των οπίσθιων μυών και προς τα κάτω ως το σημείο που βρίσκεται σε οριζόντια ευθεία με το μέσον του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουCutting and boning: remove the full flank from the eight-rib straight-cut hindquarter by a cut from the point where the flank has been laid back, following the natural seam down around the surface of the hind muscles to a point which is horizontal to the middle of the last lumbar vertebra
Κατά τη μεταποίηση του σφαγίου, οι ραχιαίοι και οσφυϊκοί σπόνδυλοι δεν πρέπει να μετατοπίζονται σε μεγάλο βαθμό· οι προσκολλημένοι μύες και οι τένοντες δεν πρέπει να εμφανίζουν σοβαρές βλάβες από τη χρήση των πριονιών ή μαχαιριών·During carcase processing, the dorsal and lumbar vertebrae must not be seriously dislocated; associated muscles and tendons must not show any serious damage from saws or knives
Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι και η πύελος είναι τοποθετημένοι κοχλιωτά στο χαλύβδινο συρματόσχοινο και η έντασή τους ρυθμίζεται μέσω περικοχλίουThe lumbar vertebrae and the pelvis are threaded on to the steel cable and their tension is adjusted by a nut
πάχος ZP του μυός: το ελάχιστο πάχος μυός μεταξύ του πρόσθιου άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός και του ραχιαίου τμήματος του σπονδυλικού σωλήνα (σε χιλιοστόμετραZP muscle depth: the minimal muscle depth between the anterior extremity of the muscle gluteus medius and the dorsal part of the medullar canal (in millimetres
Σημαντικά λιγότερες γυναίκες υπέστησαν πολλαπλά ακτινολογικά διαπιστωθέντα σπονδυλικά κατάγματα στην ομάδα υπό θεραπεία με FABLYN έναντι της ομάδας υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια των ‧ ετών θεραπείας (pSignificantly fewer women experienced multiple radiographic vertebral fractures in the FABLYN treatment group versus the placebo group throughout ‧ years of dosing (p
Ορισμός του καθαρού βάρους σφαγίου Το καθαρό βάρος σφαγίου είναι το βάρος του κρύου σφαγίου μετά την αφαίρεση του αίματος, του δέρματος, των εντέρων και της κεφαλής (στο επίπεδο της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης), των ποδιών (στο επίπεδο των καρπομετακάρπιων ή ταρσομετατάρσιων αρθρώσεων), της ουράς (μεταξύ του έκτου και του έβδομου ουραίου σπονδύλου), των μαστών και των γεννητικών οργάνωνDefinition of carcass weight Carcass weight is the weight of the slaughtered animal
Οποιοδήποτε κλινικό κάταγμα Κλινικό σπονδυλικό κάταγμα Μη σπονδυλικό κάταγμα * τιμή p < ‧, ‧, ** τιμή pAny clinical fracture Clinical vertebral fracture Non-vertebral fracture *p-value < ‧, **p-value
Ακτινολογικά διαπιστωθέντα κατάγματα σπονδύλουRadiographic vertebral fractures
μέσο πάχος μυός πάνω από τον οσφυϊκό σπόνδυλο α (σε χιλιοστόμετραaveraged muscle depth over the lumbar vertebra a (in millimetres
το ορατό στη σχισμή πάχος του οσφυϊκού μυός, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα, σε χιλιοστόμετραthe visible thickness in millimetres of the lumbar muscle on the midline of the split carcass, measured as the shortest connection between the front (cranial) end of the Musculus glutaeus medius and the upper (dorsal) edge of the vertebral canal
Η χορήγηση sunitinib σε αρουραίους σε δόσεις ≥‧ mg/kg ημερησίως κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης προκαλεί επιδράσεις στην ανάπτυξη αποτελούμενες από αυξημένη συχνότητα δυσπλασιών του σκελετού των εμβρύων, η οποία χαρακτηρίστηκε από καθυστερημένη οστέωση των θωρακικών/οσφυϊκών σπονδύλων και προκλήθηκε σε επίπεδα έκθεσης στο πλάσμα ‧ φορές υψηλότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν σε κλινικό περιβάλλονSunitinib treatment in rats during organogenesis resulted in developmental effects at ‧ mg/kg/day consisting of increased incidence of foetal skeletal malformations, predominantly characterized as retarded ossification of thoracic/lumbar vertebrae and occurred at plasma exposure levels ‧-fold higher than is observed in clinic
το πάχος του μυός το οποίο μετράται μέσω ενός κανόνα με δρομέα στο σημείο στο οποίο απέχουν λιγότερο μεταξύ τους το κρανιακό άκρο του γλουτονικού μέσου μυός και το ραχιαίο άκρο του σπονδυλικού σωλήναthickness of muscle measured by a slide rule at the shortest connection between the cranial end of the m.g.m. and the dorsal edge of the vertebral canal
Το βρήκα ανάμεσα στον τρίτο και τέταρτο σπόνδυλοRecovered it from between the third and fourth vertebrae
Σε διάστημα τεσσάρων ετών, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το Evista μείωσε τον αριθμό των νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά ‧ % στις γυναίκες που έπασχαν από οστεοπόρωση και κατά ‧ % στις γυναίκες που έπασχαν από οστεοπόρωση και είχαν υποστεί ήδη ένα κάταγμαOver four years, in comparison with placebo, Evista decreased the number of new vertebral fractures by ‧ % in women who had osteoporosis and by ‧ % in women who had osteoporosis and an existing fracture
Showing page 1. Found 220 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.254 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.