Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
el Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση των ασθενών οι οποίες παραπέμφθηκαν στους ιατρούς τους για την εκτίμηση θεραπείας με ένα εναλλακτικό φαρμακευτικό προϊόν για την θεραπεία της οστεοπόρωσης, εάν κάποιο από τα παρακάτω είχε παρατηρηθεί: α) απώλεια οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ≥‧ % ή απώλεια οστικής πυκνότητας του αυχένα του μηριαίου οστού ≥‧ % μέχρι τον Μήνα ‧, β) απώλεια οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ≥‧ % ή απώλεια οστικής πυκνότητας του αυχένα του μηριαίου οστού ≥‧ % μέχρι τον Μήνα ‧, γ) ≥‧ ακτινολογικά διαπιστωθέντα κατάγματα σπονδύλου κατά τη διάρκεια της μελέτης μέχρι τον Μήνα
en An analysis was conducted of the subjects who were referred to their physician for consideration of treatment with an alternative osteoporosis medicinal product if one of the following was observed: a) ‧ % BMD loss at LS or ‧ % BMD loss at femoral neck at Month ‧; b) ‧ % BMD loss at lumbar spine (LS) or ‧ % BMD loss at femoral neck at Month ‧; c) ‧ on-study radiographic vertebral fractures by Month
el Το FABLYN ελάττωσε σημαντικά την επίπτωση νέων ακτινολογικά διαπιστωθέντων καταγμάτων σπονδύλου (μη συμπεριλαμβανόμενης της επιδείνωσης προηγουμένων καταγμάτων) από ‧, ‧ % για το εικονικό φάρμακο σε ‧, ‧ % για το FABLYN (σχετική μείωση κινδύνου = ‧ %, p
en FABLYN significantly decreased the incidence of new radiographic vertebral fractures (excluding worsening of previous fractures) from ‧ % for placebo to ‧ % for FABLYN (relative risk reduction = ‧ %, p
el πάχος του μυός, σε χιλιοστά, που μετράται μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου τελευταίου θωρακικού σπονδύλου, σε απόσταση ‧ εκατοστών από το μέσο του σφαγίου
en muscle thickness in millimetres, measured between fourth and fifth hindmost thoracic vertebra, at ‧ cm off the midline of the carcase
el για τα αιγοπρόβατα, ολόκληρο το σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως τούτο εμφανίζεται μετά την αφαιμάτωση, την απεντέρωση και την εκδορά, χωρίς το κεφάλι (χωρίζεται στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης)· χωρίς τα πόδια (χωρίζονται στο ύψος των καρπομετακάρπιων ή ταρσομετατάρσιων αρθρώσεων)· χωρίς την ουρά (χωρίζεται μεταξύ του έκτου και του έβδομου ουραίου σπονδύλου)· χωρίς τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική και στην κοιλιακή κοιλότητα (πλην των νεφρών και του νεφρικού λίπους) και χωρίς το μαστό και τα γεννητικά όργανα· οι νεφροί και το νεφρικό λίπος είναι μέρος του σφαγίου·
en for sheep and goats means the whole body of a slaughtered animal as presented after bleeding, evisceration and skinning, presented without the head (separated at the atloido-occipital joint); without the feet (severed at the carpametacarpal or tarsometatarsal joints); without the tail (severed between the sixth and seventh caudal vertebrae); without the organs contained in the thoracic and abdominal cavities (except the kidneys and kidney fat); and without the udder and sexual organs; the kidneys and kidney fat are part of the carcass
el Μοιάζει με σπόνδυλο
en Looks like a vertebra
el Έχει καταδειχθεί η μείωση των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης, όχι όμως και των λοιπών μη σπονδυλικών καταγμάτων. »
en A reduction in the incidence of vertebral, but not of non-vertebral fractures has been demonstrated
el Μπορείς να δεις ότι διαβρώνει... την νωτιαία αρτηρία στην περιοχή του ‧ου σπονδύλου
en You can see it' s eroding up the spinal artery in the l‧ area
el Το EVISTA μείωσε τη συχνότητα των κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων κατά ‧ % σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (HR ‧. ‧, CI
en EVISTA reduced the incidence of clinical vertebral fractures by ‧ % compared with placebo (HR ‧, CI
el Συνδέστε τον άνω κορμό, τους οσφυϊκούς σπόνδυλους, τον κάτω κορμό, το κοιλιακό στοιχείο, το συρματόσχοινο και το ελατήριο
en Assemble the upper torso, lumbar vertebrae, lower torso, abdominal insert, cable and spring
el Έχει αποδειχθεί μείωση του κινδύνου εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων, η αποτελεσματικότητα σε κατάγματα αυχένος του μηριαίου οστού δεν έχει τεκμηριωθεί
en A reduction in the risk of vertebral fractures has been demonstrated, efficacy on femoral neck fractures has not been established
el Συμπιέστηκε ένας σπόνδυλος
en He had a compressed vertebra
el Το PROTELOS μείωσε το σχετικό κίνδυνο για νέα σπονδυλικά κατάγματα κατά ‧ % μέσα σε ‧ χρόνια στη μελέτη SOTI (πίνακας
en PROTELOS reduced the relative risk of new vertebral fracture by ‧ % over ‧ years in the SOTI study (table
el Δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας όσον αφορά τη συχνότητα των νέων μη σπονδυλικών καταγμάτων
en There was no difference between treatment groups in the incidence of new nonvertebral fractures
el Το κεφάλι του κόπηκε ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο
en His head was severed between the first and second cervical vertebrae
el μέσο πάχος του λίπους πάνω από τον οσφυϊκό σπόνδυλο α (σε χιλιοστόμετρα
en averaged fat depth over the lumbar vertebra a (in millimetres
el Όταν όμως μιλάει για μικροσκοπικές μηχανές μέσα στα σπονδυλικά υγρά κάποιου, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα μπορούσε να εννοεί ο Κέρτις
en But when he talks about tiny machines in someone' s spinal fluid, there' s really only one thing Curtis could mean
el Ακτινολογικά διαπιστωθέντα κατάγματα σπονδύλου
en Radiographic vertebral fractures
el πάχος του μυός, σε χιλιοστά, που μετράται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τελευταίου θωρακικού σπονδύλου, σε απόσταση ‧ εκατοστών από το μέσο του σφαγίου
en muscle thickness in millimetres, measured between second and third hindmost thoracic vertebra, at ‧ cm off the midline of the carcase
el Δεδομένου ότι το χαλύβδινο συρματόσχοινο πρέπει να είναι ελεύθερο ώστε να κινείται μέσω του θώρακα, δεν πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης των οσφυϊκών σπονδύλων από τον λαιμό ή τούμπαλιν
en Since the steel cable must not be free to move through the chest, it must not be possible to adjust the tension of lumbar vertebrae from the neck or vice-versa
el Του έσπασε τον πρώτο και τον δεύτερο σπόνδυλο
en Used some real force.Severed his spinal cord at C- I, C
el Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι και η πύελος είναι τοποθετημένοι κοχλιωτά στο χαλύβδινο συρματόσχοινο και η έντασή τους ρυθμίζεται μέσω περικοχλίου
en The lumbar vertebrae and the pelvis are threaded on to the steel cable and their tension is adjusted by a nut
el Κλινική αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάταγμα μετά από ένα πρόσφατο κάταγμα ισχίου (Recurrent Fracture Trial(RFT)) Η επίπτωση των κλινικών καταγμάτων περιλαμβανομένων σπονδυλικών μη σπονδυλικών και καταγμάτων ισχίου αξιολογήθηκε σε ‧. ‧ άνδρες και γυναίκες ηλικίας ‧ ετών (μέση ηλικία ‧, ‧ έτη) με ένα πρόσφατο (εντός ‧ ημερών) κάταγμα ισχίου μικρής βίας οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για ‧ έτη κατά μέσο όρο με το υπό μελέτη φάρμακο
en Clinical efficacy in the treatment of osteoporosis in patients at increased risk of fracture after a recent hip fracture (RFT) The incidence of clinical fractures, including vertebral, non-vertebral and hip fractures, was evaluated in ‧ men and women aged ‧ years (mean age ‧ years) with a recent (within ‧ days) low-trauma hip fracture who were followed for an average of ‧ years on study medication
el Eιναι οσφυϊκος σπονδυλος Μεγαθηριου της Ασιας
en It' s the vertebra from the lumbar of a Megatherium, found in Asia
el Ο αυχενικός σπόνδυλος Α‧ συνδέεται με τον Α‧ ...
en C‧ cervical vertebrae is connected to the C‧ cervical vertebrae
Showing page 1. Found 220 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.