Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
Υπήρξε ‧ % μείωση (alendronate. ‧, ‧ % έναντι placebo ‧, ‧ %) στην αναλογία των ασθενών που ελάμβαναν alendronate. και εμφάνισαν σπονδυλικά κατάγματα σε σχέση με αυτούς που ελάμβαναν placeboThere was a ‧ % reduction (alendronate ‧ % vs placebo ‧ %) in the proportion of patients treated with alendronate experiencing one or more vertebral fractures relative to those treated with placebo
Σε μία μελέτη ‧ ετών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση (μελέτη PROOF), η χορήγηση ‧ IU ενδορινικής καλσιτονίνης σολομού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά ‧ % του σχετικού κινδύνου ανάπτυξης σπονδυλικών καταγμάτωνIn a ‧-year trial in postmenopausal women (PROOF study), administration of ‧ IU intranasal salmon calcitonin resulted in a reduction of ‧ % in the relative risk of developing vertebral fractures
Ίσως μετατόπιση σπονδύλουIt can be hernia
το ορατό στη σχισμή πάχος του οσφυϊκού μυός, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα, σε χιλιοστόμετραthe visible thickness of the lumbar muscle on the midline of the split carcase, measured as the shortest connection between the front (cranial) end of the glutaeus medius muscle and the upper (dorsal) edge of the vertebral canal (in millimetres
Πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα (≥ ‧) αMultiple vertebral fractures a
Αποφάσισαν, ότι είναι συμπιεσμένος σπόνδυλος, και κάποια νεύρα μπλοκάρισανThey' re just guessing.It' s a compressed vertebra, and some nerve damage...- It all connects up
Η αποτελεσματικότητα του OSSEOR στη μείωση του κινδύνου για νέα σπονδυλικά κατάγματα επιβεβαιώθηκε με τη μελέτη TROPOS, συμπεριλαμβανομένων οστεοπορωτικών ασθενών χωρίς κατάγματα λόγω ευθραυστότητας κατά την ένταξηEfficacy of OSSEOR to reduce the risk of new vertebral fracture was confirmed in the TROPOS study, including for osteoporotic patients without fragility fracture at baseline
το ορατό στη σχισμή πάχος του μυός, το οποίο μετράται στο σημείο M- απόσταση μεταξύ του κρανιακού άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός και του ραχιαίου άκρου του σπονδυλικού σωλήνα (σε χιλιοστόμετραthe thickness of the visible muscle on the midline of the split carcase, measured in point M- distance between the cranial edge of the gluteus medius muscle and the dorsal edge of the vertebral canal (in millimetres
Έχει καταδειχθεί μία σημαντική μείωση στην επίπτωση των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι των καταγμάτων ισχίου (βλέπε παράγραφοA significant reduction in the incidence of vertebral and non-vertebral fractures but not hip fractures has been demonstrated (see section
χωρίς την ουρά και χωρίς τον πρώτο κοκκυγικό σπόνδυλοwithout the tail and the first coccygeal vertebra
πάχος του ραχιαίου λίπους (περιλαμβανομένου του δέρματος), σε χιλιοστά, που μετράται στο κέντρο του τρίτου αυχενικού σπονδύλου, σε απόσταση ‧,‧ εκατοστών από το μέσο του σφαγίουthe thickness of backfat (including rind) in millimetres, measured at the centre of the third cervical vertebra, at ‧,‧ cm off the midline of the carcase
Δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας όσον αφορά τη συχνότητα των νέων μη σπονδυλικών καταγμάτωνThere was no difference between treatment groups in the incidence of new nonvertebral fractures
Οσφυικοί σπόνδυλοι, ιερό οστό, κόκκυγας... όλα σπασμέναLumbar vertebrae, sacrum, coccyx... all shattered
Οι σπόνδυλοι στον λαιμό του είναι άθικτοιThe vertebrae in his neck are intact
Όταν όμως μιλάει για μικροσκοπικές μηχανές μέσα στα σπονδυλικά υγρά κάποιου, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα μπορούσε να εννοεί ο ΚέρτιςBut when he talks about tiny machines in someone' s spinal fluid, there' s really only one thing Curtis could mean
Μικρότερος αριθμός γυναικών που έλαβαν την ισχυρότερη δόση υπέστησαν μη σπονδυλικό κάταγμα ενώ αυξήθηκε περισσότερο η πυκνότητα των οστώνFewer women taking the higher dose had a fracture outside the spine and there were greater increases in bone density
Σε γυναίκες με υπάρχον κάταγμα σπονδύλου κατά την έναρξη της μελέτης, το FABLYN ελάττωσε σημαντικά την επίπτωση των νέων ακτινολογικά διαπιστωθέντων σπονδυλικών καταγμάτων από ‧, ‧ % για το εικονικό φάρμακο σε ‧, ‧ % για το FABLYN (σχετική μείωση κινδύνου = ‧ %, pIn women with a prevalent vertebral fracture at baseline, FABLYN significantly reduced the incidence of new vertebral radiographic fractures from ‧ % for placebo to ‧ % for FABLYN (relative risk reduction = ‧ %, p
Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: το τεμάχιο αυτό αποχωρίζεται από το τεμάχιο νουά/στρογγυλό με ευθεία τομή, η οποία αρχίζει από ένα σημείο που απέχει περίπου ‧ cm από το οπίσθιο άκρο του πέμπτου ιερού σπονδύλου και διέρχεται σε απόσταση περίπου ‧ cm από το πρόσθιο άκρο του κόκκυγα, προσέχοντας να μην διατηρηθεί το στρογγυλόCutting and boning: separate from the silverside/thick flank by a straight cut from a point approximately five centimetres from the posterior edge of the fifth sacral vertebra, passing approximately five centimetres from the anterior edge of the aitchbone, taking care not to cut through the thick flank
Δεδομένου ότι το χαλύβδινο συρματόσχοινο πρέπει να είναι ελεύθερο ώστε να κινείται μέσω του θώρακα, δεν πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης των οσφυϊκών σπονδύλων από τον λαιμό ή τούμπαλινSince the steel cable must not be free to move through the chest, it must not be possible to adjust the tension of lumbar vertebrae from the neck or vice-versa
Στους ‧ μήνες, η ανάλυση των σπονδυλικών ακτινογραφιών από ‧ ασθενείς στην ομάδα της αλενδρονάτης και από ‧ ασθενείς στην ομάδα του FORSTEO έδειξε ότι ‧ ασθενείς στην ομάδα της αλενδρονάτης (‧. ‧ %) παρουσίασαν ένα νέο σπονδυλικό κάταγμα σε σύγκριση με ‧ ασθενείς στην ομάδα θεραπείας του FORSTEO (‧. ‧ %) (pAt ‧ months, analysis of spinal X-rays from ‧ alendronate patients and ‧ FORSTEO patients showed that ‧ patients in the alendronate group (‧ %) had experienced a new vertebral fracture compared with ‧ patients in the FORSTEO group (‧ %) (p
Ακανόνιστα σημάδια κατά μήκος της οπίσθιας επιφάνειας του ‧ου σπονδύλουYou' il notice the irregular marks alongside the posterior surface of the C‧ vertebra
Κατά τη διάρκεια της μεταποίησης του σφαγίου, οι νωτιαίοι και οσφυϊκοί σπόνδυλοι δεν πρέπει να εξαρθρωθούν σε μεγάλο βαθμό· οι προσκολλημένοι μύες και οι τένοντες δεν πρέπει να έχουν θιγεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του πριονιού ή των μαχαιριών·During carcase processing, the dorsal and lumbar vertebrae must not be seriously dislocated; associated muscles and tendons must not show any serious damage from saws or knives
Ποσοστό ασθενών με νέο κάταγμα Νέα ακτινολογικά διαπιστωθέντα σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς με ≥ ‧ κατάγματα κατά την έναρξη τηςPercentage of patients with new fracture New radiographic vertebral fracture in patients with
Η επίπτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων αξιολογήθηκε ως μεταβλητή ασφαλείαςThe incidence of new vertebral fractures was evaluated as a safety variable
Showing page 1. Found 220 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.647 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.