Translations into English:

  • conventional     
    (adjv   )

Similar phrases in dictionary Greek English. (4)

συμβατική ευθύνη
contractual liability

Example sentences with "συμβατικός", translation memory

add example
el για μια προϋπάρχουσα μη συμβατική σχέση (όπως μια αγωγή), εύλογη αξία
en for a pre-existing non-contractual relationship (such as a lawsuit), fair value
el στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ευελιξίας με ασφάλεια και με βάση τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, να προωθήσει περισσότερο ευέλικτες συμβατικές ρυθμίσεις για να αντισταθμίσει την κατάτμηση της αγοράς εργασίας που πλήττει κυρίως τους νέους και να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με άτομα με χαμηλές προοπτικές απασχόλησης
en within an integrated flexicurity approach and building on recent reforms promote more flexible contractual arrangements to counter labour market segmentation mainly affecting young people and further improve the effectiveness of employment services, particularly in relation to persons with low employment prospects
el εξ ονόματος της Ομάδας S&D. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα αναγνώρισε τις νέες πραγματικότητες, προκλήσεις και τις μη συμβατικές απειλές του μεταψυχροπολεμικού κόσμου.
en on behalf of the S&D Group. - Madam President, the NATO Summit in Lisbon has acknowledged the new realities, challenges and non-conventional threats of the post-Cold War world.
el Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονιδιοτοξικότητας
en Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated-dose toxicity, and genotoxicity
el Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ουσία της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα ενός κεντρικού πυρήνα υπηρεσιών, τόσο στους υγιείς καταναλωτές όσο και στους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς και επίσης ότι οι διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών για σαφείς συμβατικούς όρους, διαφάνεια και πληρότητα τιμολόγησης και να εγγυώνται την παροχή άλλων σημαντικών υπηρεσιών.
en It is worth reminding ourselves that the whole essence of this universal service directive is to ensure that a core service is available to both able-bodied and disabled consumers across the single market, and also that the users' rights provisions must ensure that consumers have a right to clear contract terms, to comprehensive transparent pricing information and also a guarantee of other important services.
el Σε ό,τι αφορά την προβλεπόμενη στην παρούσα οδηγία παρέκκλιση σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές, αυτές πρέπει να ερμηνεύονται ως περιλαμβάνουσες τις πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία του περιεχομένου της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση για τη σύναψη της σύμβασης
en As regards the derogation contained in this Directive regarding contractual obligations concerning contracts concluded by consumers, those obligations should be interpreted as including information on the essential elements of the content of the contract, including consumer rights, which have a determining influence on the decision to contract
el Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι οι μηχανισμοί στήριξης της ΕΕ έχουν οδηγήσει τη συμβατική γεωργία καταφανώς σε λάθος κατεύθυνση.
en These statistics also show that our EU support schemes have patently been steering conventional agriculture in the wrong direction.
el Αυτός που το έχτισε ήταν ένας ακοινώνητος... που μισούσε τους ανθρώπους και τις συμβατικές ιδέες τους
en The man who built it was a misfit... who hated people and their conventional ideas
el Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Νορβηγία, σύμφωνα με τα οποία οι δαπάνες λειτουργίας μπορούν να είναι διπλάσιες για την παραγωγή συμβατικής ενέργειας απ'ό,τι για τους πόρους ανανεώσιμης ενέργειας, δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει το σύστημα σε υπεραντιστάθμιση
en Based on the figures submitted by Norway that operating costs can be twice as high for conventional energy production as for renewable energy sources, there is not a high likelihood that the system will result in overcompensation
el ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
en PRINCIPLES UNDERLYING CAPACITY ALLOCATION MECHANISMS, CONGESTION MANAGEMENT PROCEDURES AND THEIR APPLICATION IN THE EVENT OF CONTRACTUAL CONGESTION
el Ποιά είναι η έννοια της πρότασης που διατυπώνεται στην έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών; Προτείνει, ακριβώς, να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης των μη συμβατικών αυτών θεραπευτικών μεθόδων, με βάση το κεκτημένο που ήδη υπάρχει, κυρίως από τις χώρες στις οποίες η εν λόγω αναγνώριση αποτελεί γεγονός, τις ανεξάρτητες μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων θεραπείας που πρέπει να νομιμοποιηθούν, την απαίτηση για υψηλού επιπέδου κατάρτιση αυτών που εφαρμόζουν τις μεθόδους αυτές - δεν μιλάμε για αβασάνιστη αναγνώριση και χορήγηση διπλωμάτων - και τέλος με την ανάπτυξη οργανωμένου διαλόγου ανάμεσα στους θιασώτες της αλλοπαθητικής ιατρικής και αυτών της μη συμβατικής ιατρικής εις τρόπον ώστε ο διάλογος αυτός να οδηγήσει σε μία εναρμόνιση που θα επιτρέψει τη συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων.
en What is the meaning behind the report which the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection is proposing? It is precisely to embark on a process of recognizing these non-conventional therapies, obviously on the basis of existing achievements, particularly what has already been achieved in countries where those therapies have already been recognized, on the basis of vital studies which show the effectiveness of therapies to be legalized, on the basis of the requirement of high-level training for practitioners - diplomas and recognition should not be given away - and last but not least on the basis of organized dialogue between allopathic medicine and non-conventional medicine, so that this dialogue can lead to a harmony, making it possible to apply these approaches in complementarity.
el Δεύτερον, κατά τη συμφωνία προθεσμιών πληρωμών, οι εταιρείες έχουν συμβατική ελευθερία 60 ημερών και οι προθεσμίες πληρωμών που ξεπερνούν τις 60 ημέρες δεν επιτρέπονται πλέον, εκτός εάν συμφωνηθούν ρητά και εάν δεν προκαλούν σοβαρό μειονέκτημα για τον πιστωτή.
en Secondly, when agreeing payment targets, enterprises have freedom of contract within 60 days and payment targets of more than 60 days are no longer permitted, except if expressly agreed and if it does not pose a serious disadvantage to the creditor.
el Η έκθεση αυτή αξίζει την πλήρη επιδοκιμασία μας όταν αναφέρεται στη σημαντική ανάπτυξη της συμβατικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στην εξωτερική πολιτική και, ταυτόχρονα, εκφράζει τη λύπη, δικαιολογημένα, για το γεγονός ότι μετά από δύο και πλέον χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει στον καθορισμό των μέσων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
en This report deserves our full agreement since it refers to the significant development of the conventional activity of the European Union in foreign policy and at the same time, unfortunately, with reason, it refers to the fact that after more than two years we have got no further in defining the instruments of a Common Foreign and Security Policy.
el λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χρήση της θερμότητας που εκλύεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και από τις συσκευές ψύξης, θα συνέβαλλε στη μείωση των αναγκών σε συμβατική ενέργεια και ότι, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες χρησιμοποίησης των πηγών αυτών, να εξεύρουν τρόπους αποδοτικότερης εκμετάλλευσής τους, να διασφαλίσουν τη νομική σαφήνεια, να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού και να προωθήσουν την αύξηση των ερευνητικών προσπαθειών
en noting also that the use of waste heat from electricity production processes or industrial processes and free cooling contribute to reducing demand for conventional energy, Member States should identify the potentials for utilisation of these resources, show how they can be exploited more effectively, ensure legal clarity, better information for the public and an increase in research efforts
el ότι θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει προσέγγιση ως προς το θέμα αυτό των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν την πώληση καταναλωτικών αγαθών, χωρίς ωστόσο η προσέγγιση αυτή να θίξει τις διατάξεις και αρχές των εθνικών δικαίων περί συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης·
en whereas it is therefore appropriate to approximate national legislation governing the sale of consumer goods in this respect, without however impinging on provisions and principles of national law relating to contractual and non-contractual liability
el Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή στους συμβατικούς όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν επομένως ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους παρέχοντες υπηρεσίες, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης
en Unless it is justified by the subject of the contract, Member States shall prohibit the introduction into the contractual clauses relating to a given contract of technical specifications which mention products of a specific make or source or of a particular process and which therefore favour or eliminate certain service providers
el Έτσι νομιμοποιείται το κοινωνικό ντάμπινγκ και η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ και ενθαρρύνεται ο "ανταγωνισμός" μεταξύ των εργαζομένων, επιβάλλοντας στην πράξη την υπεροχή της αρχής της "χώρας καταγωγής", με άλλα λόγια της καταβολής χαμηλότερων μισθών και της υποβάθμισης της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις συμβατικές τους σχέσεις με τους εργοδότες.
en This legitimises social dumping and attacks on collective negotiation and bargaining in the EU and encourages 'competition' between workers, in practice imposing the prevalence of the 'country of origin' principle, that is to say, paying lower salaries and downgrading protection of workers' rights in contractual relations with employers.
el Στις ‧ Ιουλίου ‧ η μόνιμη επιτροπή για τους σπόρους και τα φυτά για τη γεωργία, τη φυτοκομική και τη δασοκομία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν τακτικά ελέγχους στους συμβατικούς και οικολογικούς σπόρους για να ανιχνεύσουν την ενδεχόμενη παρουσία ΓΤΟ και θα πρέπει να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στα άλλα κράτη μέλη καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
en On ‧ July ‧, the Standing Committee on Agricultural, Horticultural and Forestry Seeds and Plants decided that the Member States should carry out regular testing for GMOs on conventional and organic seeds and inform the other Member States and the Commission of the results
el Πληροφορούμε το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου ότι μια εξέταση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ξυλείας θα διεξαχθεί εκ μέρους της Επιτροπής κατά τη διαδικασία αποδοχής του κτιρίου και θα απαιτηθεί η υποβολή εγγράφων αποδείξεων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία και τις συμβατικές απαιτήσεις
en The Honourable Member may wish to know that an examination of the compliance with the requirements regarding the sustainability of the timber will be carried out by the Commission during its acceptance procedure for the building, and production of documentary evidence of compliance with legislative and contractual requirements will be required
el Όταν υπάρχουν κοινοπρακτικές ή άλλες συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων μεταφορέων, οι οποίες επιβάλλουν συμβατικά σε δύο ή περισσότερους από αυτούς την ανάληψη ξεχωριστής ευθύνης για την προσφορά και πώληση υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς σε μία πτήση ή συνδυασμό πτήσεων, οι όροι
en Where participating carriers have joint-venture or other contractual arrangements requiring two or more of them to assume separate responsibility for the offer and sale of air-transport products on a flight or combination of flights, the terms
el Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα
en Non-clinical safety data revealed no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeat-dose toxicity, genotoxicity, carcinogenic potential, and toxicity to reproduction
el Κατ' εμέ, είναι αναγκαίο το όριο τυχαίας επιμόλυνσης με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς να μην είναι ταυτόσημο με εκείνο της συμβατικής γεωργίας, της τάξης δηλαδή του 0,9%, αφού σε αυτήν την περίπτωση θα αποδεχόμασταν εκ των πραγμάτων ότι δεν μπορούμε να εμποδίσουμε πλέον τις επιμολύνσεις, ούτε να εγγυηθούμε ότι ένα προϊόν, ακόμη και πιστοποιημένο ως "βιολογικό", είναι απαλλαγμένο από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.
en As far as I am concerned, it is necessary that the threshold for accidental contamination by GMOs should not be the same as in conventional agriculture, that is to say around 0.9%, for one would thereby be making the de facto admission that contamination can no longer be prevented and that it cannot be guaranteed that a product is GMO-free even if certified 'organic'.
el Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα
en Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, carcinogenic potential, toxicity to reproduction
el ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- επιτροπή JURI
en ***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- JURI Committee
el Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (συζήτηση
en Law applicable to contractual obligations (Rome I) (debate
Showing page 1. Found 2847 sentences matching phrase "συμβατικός".Found in 1.791 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.