Translations into English:

  • conventional     
    (Adjectival  ) (adjv   )

Similar phrases in dictionary Greek English. (10)

συμβατική ευθύνη
contractual liability
Συμβατική τηλεόραση
Conventional TeleVision; CTV: Conventional TeleVision
TV συμβατικής ευκρίνειας
CDTV: Conventional Definition TV; Conventional Definition TV

Example sentences with "συμβατικός", translation memory

add example
el ότι πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη διασυνοριακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση μέσω δορυφόρου, καθώς και η ταυτόχρονη και αναλλοίωτη αναμετάδοση μέσω καλωδίου ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη, κυρίως σε συμβατική βάση
en Whereas minimum rules should be laid down in order to establish and guarantee free and uninterrupted cross-border broadcasting by satellite and simultaneous, unaltered cable retransmission of programmes broadcast from other Member States, on an essentially contractual basis
el Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει λειτουργία που συγχρηματοδοτείται με κράτος μέλος, με τρίτη χώρα, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας όπως ορίζεται στην παράγραφο ‧, ή με περιφερειακή οργάνωση, η συμμετοχή στις κατάλληλες συμβατικές διαδικασίες είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις παραγράφους ‧, ‧ και ‧ καθώς και σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους, της τρίτης χώρας ή της περιφερειακής οργάνωσης
en Whenever Community funding covers an operation co-financed with a Member State, with a third country, subject to reciprocity as defined in paragraph ‧, or with a regional organisation, participation in the appropriate contractual procedures shall be open to all natural or legal persons who are eligible pursuant to paragraphs ‧, ‧ and ‧ as well as to all natural or legal persons who are eligible under the rules of such Member State, third country or regional organisation
el Και είναι περίεργο που το κάνει αυτό μια δικηγόρος, η οποία μιλάει πάντα από την πλευρά του Δικαίου, έναντι τόσων οικονομολόγων. Διότι, στην πραγματικότητα, εκεί όπου δεν είναι πάντα πολύ σαφής η διάκριση μεταξύ συμβατικής προθεσμίας και καθυστέρησης ή αναβολής είναι στην εμπορική πρακτική.
en It is strange that the person saying this should be a lawyer who always takes the legal point of view, unlike all the economists, because actually, it is in business practice where the distinction between contractual period and lateness or slowness in paying is not always clear.
el περιλαμβάνου επίσης ορισμένα στοιχεία για την τιμή που εφαρμόζει ο εξαγωγέας, όπως η συμβατική σχέση μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα·
en they shall also include certain elements relating to the exporter
el Για να εξασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πιστώσεων, θα πρέπει επίσης να αποσαφηνισθούν οι προκαταρκτικοί όροι και η συμβατική πλαισίωση που πρέπει να δημιουργείται στην περίπτωση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των πιστώσεων αυτών, όπως και στην περίπτωση των παγίων προκαταβολών
en To guarantee the sound management of Community appropriations, it is also necessary to specify the pre-conditions and the rules to be contained in the agreements when the management of appropriations is decentralised or if use is made of imprest accounts
el χαιρετίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η AIDCO έθεσε τέρμα στις συμβατικές σχέσεις της με τη εν λόγω εταιρεία·
en Welcomes the fact, however, that AIDCO has ended contractual relations with the company in question
el Περιφερειακή συνεργασία στην πρώην Γιουγκοσλαβία και συμβατικές σχέσεις με ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
en Regional cooperation with former Yugoslavia and contractual relations with south-east Europe
el Οι αξιώσεις είναι δυνατόν να αφορούν θέματα που αφορούν συμβατική ή και εξωσυμβατική ευθύνη
en Claims may concern both issues related to contractual or non-contractual liability
el Ο αποκτών θα κατατάξει αυτά τα συμβόλαια με βάση τους συμβατικούς όρους και άλλους παράγοντες κατά την έναρξη της σύμβασης (ή, εάν οι όροι της σύμβασης έχουν τροποποιηθεί με τρόπο που να αλλάζει την κατάταξή τους, με βάση την ημερομηνία αυτής της τροποποίησης, η οποία μπορεί να είναι η ημερομηνία απόκτησης
en The acquirer shall classify those contracts on the basis of the contractual terms and other factors at the inception of the contract (or, if the terms of the contract have been modified in a manner that would change its classification, at the date of that modification, which might be the acquisition date
el Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι νομικές γραπτές συμβατικές υποχρεώσεις και ότι ισχύουν οι τυχόν προσήκουσες ασφαλιστικές ή χρηματικές εγγυήσεις που καλύπτουν τη διασυνοριακή μεταφορά
en I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement
el Ειδικότερα επιτρέπουν, ιδίως, στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν την οικονομική ευρωστία ενός ιδρύματος και να εκτιμούν κατά πόσον είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις
en In particular, they enable the competent authorities to monitor the financial soundness of an institution and assess whether the institution is able to meet all its contractual obligations
el Δεν υφίστανται κλινικά δεδομένα που να αποκαλύπτουν ειδικούς κινδύνους για τους ανθρώπους με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, ή γονοτοξικότητας
en Non-clinical data reveal no special hazards for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeat-dose toxicity, or genotoxicity
el Τα προγράμματα μέτρων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα νομικής διοικητικής ή συμβατικής φύσεως
en The programmes of measures may comprise appropriate measures of a legal, administrative or contractual nature
el Οι εργοδότες χρειάζονται τόση ασφάλεια όση και οι εργαζόμενοι, και ιδιαίτερα νομική ασφάλεια στις συμβατικές τους σχέσεις με το προσωπικό.
en Employers need security just as much as employees, particularly legal security in their contractual relations with personnel.
el Η αλήθεια είναι ότι η Ford έχει παραβεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε δύο περιπτώσεις: την πρώτη φορά δεν τήρησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει με τους εργαζομένους το 2002, στις οποίες προβλέπονταν και επενδύσεις.
en The fact is that Ford has been in breach of contract on two occasions, the first time by failing to comply with the collective labour agreements that were concluded with the workers in 2002, and in which investments were planned.
el οι διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ που παράγονται κατά τη διάρκεια συμβατικής δραστηριότητας διαβαθμίζονται σύμφωνα με τον οδηγό διαβάθμισης ασφαλείας
en EU classified information generated under contractual activities is classified in agreement with the Security Classification Guide
el Αυτές είναι οι λύσεις που δόθηκαν και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εξωτερικούς προμηθευτές που δυστυχώς δεν εκπληρώνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών.
en These are the solutions provided, and we cannot rely on external suppliers which unfortunately do not honour their contractual obligations and do not take into account consumer interests.
el Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L ‧ της
en Corrigendum to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the law applicable to contractual obligations (Rome I) (OJ L
el " Στο κοντινό μέλλον, θα μπορούσε να ενισχύσει την εισαγωγή της ενέργειας που παρήχθη από τις συμβατικές εγκαταστάσεις που [ εμείς ] σκοπεύουμε να αναπτυχθούν στο αλβανικό χώμα, " δήλωσε η εταιρεία Moncada Construzioni
en " In the near future, [ the cable ] could enhance the import of energy produced by conventional plants that [ we ] intend to develop on Albanian soil, " said a statement from Moncada Construzioni
el Εφόσον πρόκειται για ονομασία άλλη από τη συμβατική, γίνεται αναφορά στη στήλη ‧ στη συμβατική ονομασία, σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα
en For other names reference is made in column ‧ to the conventional name as shown in the following example
el τονίζει τον υψηλό βαθμό προτεραιότητας που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει στην ομοιομορφία των δεδομένων του νέου συστήματος και ειδικότερα στη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου αποδείξεων πληρωμών και μιας τράπεζας δεδομένων που θα αφορά τους εργολάβους και που θα προσφέρουν πλήρεις, ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές σχέσεις των οργάνων·
en Underscores the high priority which Parliament attaches to data uniformity of the new system, and, in particular, to the establishment of a central invoice register and contractors' database that will provide full, accurate and detailed information on the status of the institutions' contractual relations
el η οντότητα αναφέρει το γεγονός αυτό και διαβιβάζει ποσοτικά στοιχεία που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών της καταστάσεων να αξιολογήσουν την έκταση του εν λόγω κινδύνου, εκτός εάν η πληροφορία αυτή περιέχεται στις αναλύσεις συμβατικής ληκτότητας που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους ‧α) ή β
en the entity shall state that fact and provide quantitative information that enables users of its financial statements to evaluate the extent of this risk unless that information is included in the contractual maturity analyses required by paragraph ‧(a) or (b
el η επένδυση υπερβαίνει τις σύγχρονες τεχνολογίες ή χρησιμοποιεί τις συμβατικές τεχνολογίες κατά τρόπο καινοτόμο·
en the investment goes beyond the state of the art or uses conventional technologies in an innovative manner
el Έλαβα ιατρική κατάρτιση και συνεχίζω να εργάζομαι, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος, στον τομέα της συμβατικής ιατρικής.
en I underwent medical training and - to the extent that my time allows - I still work in the field of conventional medicine.
el Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της ‧ης Μαΐου ‧ [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- Color Drack GmbH κατά Lexx International Vertriebs GmbH (Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧- Ειδικές δικαιοδοσίες- Άρθρο ‧, σημείο ‧, στοιχείο β', πρώτη περίπτωση- Δικαστήριο του τόπου εκπληρώσεως της επίδικης συμβατικής παροχής- Πώληση εμπορευμάτων- Εμπορεύματα παραδιδόμενα σε διάφορους τόπους του ίδιου κράτους μέλους
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH (Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters- Regulation (EC) No ‧/‧- Special jurisdiction- First indent of Article ‧(b)- Court for the place of performance of the contractual obligation in question- Sale of goods- Goods delivered in different places within a single Member State
Showing page 1. Found 2847 sentences matching phrase "συμβατικός".Found in 0.667 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.