Translations into English:

  • conventional     
    (adjv   )

Similar phrases in dictionary Greek English. (4)

μη συμβατική ενέργειαnon-conventional energy
συμβατική ενέργειαconventional energy
συμβατική ευθύνηcontractual liability
συμβατική ρήτραcontract terms

Example sentences with "συμβατικός", translation memory

add example
ο συμβατικός διακανονισμός κατοχυρώνει τον από κοινού έλεγχοthe contractual arrangement establishes joint control
Επιπλέον, η συμβατική συμφωνία υπερισχύει, στον βαθμό που περιέχει διατάξεις σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότηταςFurthermore, the contractual agreement prevails insofar as it contains provisions on quality standards
Εφόσον οι σπόροι προς σπορά μιας ποικιλίας τίθενται σε εμπορία με πολλές ονομασίες, επιλέγεται για απλοποίηση συμβατική ονομασίαFor simplicity, when seeds of one variety are marketed under several names one conventional name has been chosen
Εξετάζονται επίσης εναλλακτικές στις διαδικασίες επί παραβάσει, έτσι ώστε να αποτραπεί η πιθανή παράνομη κυκλοφορία αυγών που παράγονται σε συμβατικούς κλωβούς μετά τον Ιανουάριο του 2012.Alternatives to infringement procedures are also being studied, with a view to preventing the possible illegal circulation of eggs produced in conventional cages after January 2012.
Αντιστάθμισης βέβαιης δέσμευσης (π.χ. αντιστάθμιση της διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου που αφορά μη αναγνωρισμένη συμβατική δέσμευση αγοράς πετρελαίου σε συγκεκριμένη τιμή από εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας) είναι αντιστάθμιση της έκθεσης σε μεταβολές της εύλογης αξίαςA hedge of a firm commitment (e.g. a hedge of the change in fuel price relating to an unrecognised contractual commitment by an electric utility to purchase fuel at a fixed price) is a hedge of an exposure to a change in fair value
Είναι πολιτικές που επιτείνουν τον κοινωνικό αλληλοσπαραγμό, με την απώλεια της αξίας των μισθών των εργαζομένων· εύκολες απολύσεις και ολοένα και περισσότερο επισφαλείς συμβατικές ρυθμίσεις· μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και την ελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών.Policies that foster social strife, with the loss of value of workers' wages; easy dismissals and increasingly insecure contractual arrangements; longer and more flexible working hours and the liberalisation and privatisation of public services.
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας μίας δόσης και επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοπικής ανοχής, γυναικείας γονιμότητας, τοξικότητας στην ανάπτυξη του εμβρύου και στη μεταγεννητική ανάπτυξη (έως την ολοκλήρωση της περιόδου γαλουχίαςNon-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, acute and repeated dose toxicity, local tolerance, female fertility, embryo-foetal and postnatal toxicity (up to the end of the lactation period
Αμέσως κάτω από τη συμβατική ονομασία, επαναλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά οι άλλες ονομασίες της ποικιλίας με τις οποίες έχει γίνει επίσημα αποδεκτή στα κράτη μέλη ή σε κράτος ΕΖΕΣ και πριν από αυτές τοποθετείται παύλα, μία μόνο για κάθε χώρα αποδοχήςImmediately below the conventional name, the other names of the variety by which it has been officially admitted into Member States or EFTA country are repeated in alphabetical order preceded by a dash, only one per country of admission being given
Τώρα, το άλλο θραύσμα έχει συμβατικές ραβδώσειςNow, this other fragment has conventional rifling
Προκλινικά δεδομένα για την μετφορμίνη δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότηταMetformin Preclinical data for metformin reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, carcinogenic potential, toxicity to reproduction
Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογίαConventional energy sources and energy technology
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης θα αναγνωρίζεται και θα επιμετράται χρησιμοποιώντας υποθέσεις που συμφωνούν προς αυτές που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση του στοιχείου αποζημίωσης, υποκείμενο στην αξιολόγηση της διοίκησης αναφορικά με την εισπραξιμότητα του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης και τυχόν συμβατικούς περιορισμούς στο ποσό αποζημίωσηςIn those circumstances, the indemnification asset shall be recognised and measured using assumptions consistent with those used to measure the indemnified item, subject to management’s assessment of the collectibility of the indemnification asset and any contractual limitations on the indemnified amount
Η συμβατική έκταση της ζημίας πρέπει να λαμβάνεται κατά το μήκος του πλοίουThe statutory extent of damage is to be applied along the length of the ship
κατά την υπογραφή της σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχέςOn signing the Convention on the law applicable to contractual obligations
Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι οι πρακτικοί γιατροί και οι άλλοι που χρησιμοποιούν τη μη συμβατική ιατρική, ακούν προσεκτικά τους ανθρώπους.I believe that the reason for this is, above all, that therapists and other practitioners of non-conventional medicine listen to people.
Το εύρημα αυτό βασίζεται σε συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότηταThis finding is based on conventional safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, carcinogenicity, and reproduction toxicity studies
Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως όταν πρόκειται για τον καθορισμό των προθεσμιών πληρωμής και παραλαβής στις δημόσιες συμβάσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πραγματική διαπραγματευτική ισχύ έναντι του ΔημοσίουThe principle of freedom of contract cannot be fully applied to payment and acceptance terms in public procurement contracts, as businesses do not have proper negotiating power with regard to authorities
Η σφαίρα της μη συμβατικής ιατρικής αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα.The sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
Όταν οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς συνάπτουν νέες συμβάσεις μεταφοράς, οι συμβάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές που ισχύουν σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησηςWhen transmission system operators conclude new transportation contracts, these contracts shall take into account the following principles, which shall apply in cases of contractual congestion
Οι συμβατικές σχέσεις όσον αφορά τις επίγειες εγκαταστάσεις θα συμφωνούνται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςThe contractual relationships regarding the ground facilities will be agreed upon between the European Commission and the holder of the property rights
Το γεγονός ότι η οδηγία ορίζει σαφώς ότι τυχόν συμβατική απόκλιση από τους κανονικούς όρους πληρωμής θα είναι δυνατή μόνο για αντικειμενικούς και δίκαιους λόγους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επιβολή της.The fact that the directive clearly stipulates that any contractual deviation from standard payment terms will only be possible for objective and fair reasons will be an important factor in its enforcement.
η έκδοση διαταγής πληρωμής θα πρέπει να περιορίζεται στις χρηματικές ενοχές, συμβατικές ή εξωσυμβα-τικές, χωρίς να προβλέπεται ανώτατο όριοorders for payment must be confined to pecuniary obligations of contractual and non-contractual origin without being subject to any ceiling
Για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές έναντι των άλλων τρόπων μεταφοράς, οι εμπορευματικές διεθνείς και εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, που ανοίχτηκαν στον ανταγωνισμό από την ‧η Ιανουαρίου του ‧, αναμένεται ότι θα μπορέσουν να έχουν στη διάθεσή τους σιδηροδρομική υποδομή καλής ποιότητας, ║ που καθιστά δηλαδή δυνατή την παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών υπό καλές συνθήκες όσον αφορά την εμπορική ταχύτητα και το πρόγραμμα δρομολογίων, και αξιοπίστων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες όντως θα ανταποκρίνονται στις συμβατικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των σιδηροδρομικών επιχειρήσεωνIn order to be competitive with other modes of transport, international and national rail freight services, which have been opened up to competition since ‧ January ‧, must be able to benefit from a good-quality railway infrastructure, that is one which allows freight transport services to be provided in good conditions in terms of commercial speed and journey times and to be reliable, that is to say that the service it provides actually corresponds to the contractual agreements entered into with the railway undertakings
γραπτώς. - (RO) Κύριε Πρόεδρε, έπειτα από τις συμβατικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες το 2008 θα είναι το έτος επανενεργοποίησης της κοινωνικής Ευρώπης, το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο νομοθετικών πρωτοβουλιών η σύγκλιση των οποίων παραμένει στο στάδιο της πρόθεσης προς στιγμή.in writing. - (RO) Mr. President, following the conventional statements according to which 2008 shall be the year of relaunching social Europe, the so-called social package represents a set of legislative initiatives whose convergence remains in the phase of intention for the moment.
συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των περιφερειών και των δυνητικών δικαιούχων όσον αφορά τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθcontractual arrangements between regions and potential beneficiaries concerning measures referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 2847 sentences matching phrase "συμβατικός".Found in 2.109 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.