Translations into English:

  • coefficient of determination   
     
    A number from 0 to 1 that reveals how closely the estimated values for the trendline correspond to your actual data. A trendline is most reliable when its R-squared value is at or near 1.

Example sentences with "συντελεστής προσδιορισμού", translation memory

add example
el στον ακριβή προσδιορισμό του πεδίου των αρμοδιοτήτων καθενός από τους συντελεστές του προγράμματος, κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να προκύψουν αργότερα προβλήματα (αξιώσεις ή παρανοήσεις) μεταξύ των οργανισμών από τους οποίους προέρχονται οι υποψήφιοι και των οργανισμών που τους υποδέχονται·
en a clear definition of the range of tasks to be carried out by those in charge of the programme, in order to avoid future complaints or misunderstandings, for example between host and sender organisations
el Το εργαστήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελεστή εκπομπών, της κατώτερης θερμογόνου δύναμης, του συντελεστή οξείδωσης, της περιεκτικότητας σε άνθρακα, του κλάσματος βιομάζας και των δεδομένων σύστασης πρέπει να είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO ‧:‧ (Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων
en The laboratory used to determine the emission factor, net calorific value, oxidation factor, carbon content, the biomass fraction or composition data should be accredited according to EN ISO ‧:‧ (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
el Θα είναι διαθέσιμος προσδιορισμός του συντελεστή βιοσυγκέντρωσης ή του συντελεστή βιοσυσσώρευσης, με βάση μετρηθείσες τιμές, εκτός εάν τα στοιχεία παρακολούθησης κρίνεται πως εκπληρώνουν την ανάγκη αυτή·
en A determination of the bio‐concentration factor or bio-accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need
el Η πλήρης τεκμηρίωση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στο αντίστοιχο εργαστήριο για τον προσδιορισμό του συντελεστή εκπομπών και το πλήρες σύνολο αποτελεσμάτων πρέπει να φυλάσσονται και να είναι διαθέσιμα στον ελεγκτή της έκθεσης εκπομπών
en The full documentation of the procedures used in the respective laboratory for the determination of the emission factor and the full set of results shall be retained and made available to the verifier of the emissions report
el Προσπαθούμε να καθορίσουμε έναν ορισμένο αριθμό αλλαγών που πρέπει να συντελεστούν υπό το φως των τριών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε: την πρόκληση του μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτική Ένωση, την πρόκληση του ευρώ η οποία επιβάλλει τον καθορισμό, τον προσδιορισμό, μίας οικονομικής πολιτικής, και την πρόκληση της διεύρυνσης η οποία ασκεί μία ποσοτική πίεση.
en We have tried to define certain changes that must take place in light of the three challenges facing us. These challenges are the political transition of the European Union, the euro, which requires an economic policy to be defined, and enlargement, which is exerting a quantitative pressure.
el Για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα του συντελεστή κατανομής, πρέπει να εκτελούνται διπλοί προσδιορισμοί κάτω από τρεις διαφορετικές συνθήκες δοκιμής, στις οποίες μπορεί να διαφέρει τόσο η ποσότητα της εξεταζόμενης ουσίας, όσο και ο λόγος των όγκων των διαλυτών
en In order to assure the accuracy of the partition coefficient, duplicate determinations are to be made under three different test conditions, whereby the quantity of substance specified as well as the ratio of the solvent volumes may be varied
el Η ειδική διαδικασία για τον προσδιορισμό των ειδικών κατά δραστηριότητα συντελεστών εκπομπών συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δειγματοληψίας για έναν ειδικό τύπο καυσίμου, πρέπει να συμφωνείται με την αρμόδια αρχή πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς στην οποία πρέπει να εφαρμοστεί
en The specific procedure to determine the activity-specific emission factor including the sampling procedure for a specific fuel type shall be agreed with the competent authority before the start of the respective reporting period in which it will be applied
el Δεδομένου ότι η WestLB δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο δεν είναι δυνατό ο προσδιορισμός του συντελεστή βήτα
en However, since WestLB is not a listed company, it is not possible to derive its beta value directly
el Στην περίπτωση των ανοιγμάτων από ειδικό δανεισμό για τα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις μεθόδους της παραγράφου ‧ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης, οι τιμές της EL καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα
en The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point ‧ for assigning risk weights shall be assigned according to Table
el [S = βάρος ιζήματος (mg), c = διορθωτικός συντελεστής (%) για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της αναλογίας οστών ζώων της ξηράς στο ίζημα, d = διορθωτικός συντελεστής (%) για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της αναλογίας θραυσμάτων ψαροκόκαλων και λεπιών στο ίζημα, f = διορθωτικός συντελεστής για την αναλογία οστών στα συστατικά ζωικής προέλευσης του υπό εξέταση δείγματος, W = βάρος του υλικού του δείγματος για την καθίζηση (mg)]
en S = sediment weight (mg), c = correction factor (%) for the estimated portion of terrestrial animal bone constituents in the sediment, d = correction factor (%) for the estimated portion of fish bones and scale fragments in the sediment, f = correction factor for the proportion of bone in the constituents of animal origin in the sample examined, W = weight of the sample material for the sedimentation (mg
el Οι λεπτομέρεις προσδιορισμού των συντελεστών εκτίμησης αναπτύσσονται εκτενέστερα στα σημειώματα τεχνικής καθοδήγησης, τα οποία για το σκοπό αυτό θα βασίζονται ιδιαίτερα στα στοιχεία που ορίζονται στην οδηγία ‧/ΕΟΚ της Επιτροπής, της ‧ής Ιουλίου ‧, για τον καθορισμό των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία ‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου
en The specifications for the assessment factors shall be elaborated in the notes for technical guidance which, to this end, shall be based particularly on the indications given in Commission Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ laying down the principles for assessment of risks to man and environment from substances notified in accordance with Council Directive ‧/EEC (‧*
el Ο προσδιορισμός της περιβάλλουσας καμπύλης της χαρακτηριστικής έλξης και της ταχύτητας υπό μειωμένη τάση, σε σχέση με την ονομαστική χαρακτηριστική καμπύλη, επιτυγχάνεται με παρεκβολή στο εύρος τιμών της ταχύτητας, όπου ο συντελεστής αναλογικότητας υπολείπεται κατά τι του λόγου της τάσης που επικρατεί στον παντογράφο και της ονομαστικής τάσης (Upantograph/Unominal
en Determining the envelope of the characteristic traction effort and speed curve, under reduced voltage is achieved in relation to the nominal characteristic curve, by extrapolation over the speed range, with the proportionality coefficient being slightly lower than the voltage ratio of voltage at pantograph and nominal voltage (Upantograph/Unominal
el Ο προσδιορισμός των ταμειακών ροών και των συντελεστών προεξόφλησης όσον αφορά τις διαθέσιμες προς πώληση μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκτιμήσεις
en The determination of the cash flows and discount factors for unquoted available-for-sale equity investments requires significant estimation
el Το όριο ποσοτικού προσδιορισμού μπορεί να καθοριστεί ως ‧ έως ‧ φορές την τυπική απόκλιση του τυφλού του διαλύτη ή την απόκριση υποβάθρου ή η εφαρμογή μιας απόκρισης που είναι σαφώς πάνω από το υπόβαθρο (συντελεστής επαγωγής ‧ φορές το τυφλό του διαλύτη) που υπολογίζεται από την καμπύλη βαθμονόμησης της ημέρας
en The limit of quantification may be set as ‧ × to ‧ × the standard deviation of the solvent blank or of the background response or to apply a response that is above the background (induction factor ‧ × the solvent blank) calculated from the calibration curve of the day
el Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών ειδικών κατά δραστηριότητα συντελεστών οξείδωσης (π.χ. μέσω της περιεκτικότητας σε άνθρακα της αιθάλης, τέφρας, λυμάτων και άλλων αποβλήτων ή υποπροϊόντων) για μια ειδική δραστηριότητα, πρέπει να βασίζονται σε σχετικά πρότυπα CEN, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα
en The procedures applied to determine a representative activity-specific oxidation factor (e.g. via the carbon content of soot, ashes, effluents and other wastes or by-products) for a specific activity shall be based on relevant CEN standards as soon as they are available
el Για τον προσδιορισμό της συνολικής τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧, οι κατά μάζα συγκεντρώσεις των ακόλουθων διοξινών και διβενζοφουρανίων πρέπει να πολλαπλασιάζονται επί τους ακόλουθους συντελεστές ισοδυναμίας προ της αθροίσεως (χρησιμοποιείται η έννοια της τοξικής ισοδυναμίας
en For the determination of the summed value referred to in Article ‧ the mass concentrations of the following dioxins and dibenzofurans have to be multiplied by the following equivalence factors before summing up (using the concept of toxic equivalents
el Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN της ‧ης και ‧ης Νοεμβρίου ‧, που είχαν ως θέμα και την εξέταση της πρότασης αυτής, συνέβαλαν στην επανέναρξη ατέρμονων συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών, παρουσιάζοντας ουσιαστικά την ίδια εικόνα με το ‧ όταν εγκρίθηκε η οδηγία, που κατάφερε να καθορίσει αποκλειστικά τους ελάχιστους συντελεστές, χωρίς καμιά δυνατότητα προσδιορισμού μιας κοινής πορείας για την εναρμόνιση και την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης
en The ECOFIN meetings of ‧ and ‧ November ‧, at which this proposal was one of the items on the agenda, have reopened the interminable discussions between Member States, in many ways recreating the situation which back in ‧ gave rise to the Directive, which succeeded only in setting minimum rates and offered no possibility of identifying a joint approach for harmonising and converging excise duties
el επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, τον προσδιορισμό των συντελεστών συμπύκνωσης ή αραίωσης που σχετίζονται με τη μεταποίηση ή/και την ανάμειξη
en permit, where relevant, concentration or dilution factors due to processing and/or mixing to be defined
el βαθμίδα: ειδικό στοιχείο μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπών και συντελεστών οξείδωσης ή μετατροπής·
en tier means a specific element of a methodology for determining activity data, emission factors and oxidation or conversion factors
el Εφαρμόζεται μία από τις δύο μεθόδους των παραγράφων ‧ και ‧ και ‧ έως ‧ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων
en One of the two methods described in points ‧ to ‧ and ‧ to ‧ shall apply in determining the risk weights for exposures to institutions
el Το εργαστήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύστασης ή του συντελεστή εκπομπών πρέπει να είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ ΙSO
en The laboratory used to determine the composition or emission factor shall be accredited according to EN ISO
el Προσδιορίζονται ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ‧ του παραρτήματος Ι, με προσδιορισμό της ποσότητας άνθρακα που περιέχεται στο παραγόμενο θερμοσυσσωμάτωμα και στη φιλτραρισμένη σκόνη
en Activity-specific factors determined according to the provisions of Section ‧ of Annex I, determining the amount of carbon in the sinter produced and in filtered dust
el Ο προσδιορισμός του συντελεστή κατανομής θα πρέπει να εκτελείται με αναλυτικά αντιδραστήρια υψηλής καθαρότητας
en The determination of the partition coefficient should be carried out with high purity analytical grade reagent
el Χρησιμοποίηση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ECAI για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης
en Use of ECAIs' credit assessments for the determination of risk weights
el Προσδιορισμός του συντελεστή διόρθωσης αa και αd
en Determination of correction factor αa and αd
Showing page 1. Found 18686 sentences matching phrase "συντελεστής προσδιορισμού".Found in 2.611 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.