Translations into English:

 • bill     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  invoice
   
  invoice
 • invoice     
  (verb, noun   )
   
  bill

Did you mean: Τιμολόγιο

Example sentences with "τιμολόγιο", translation memory

add example
el Οι εκπτώσεις, επιστροφές και μειώσεις που εκπίπτουν από κάθε τιμολόγιο και αίτηση πληρωμής δεν εγγράφονται ως έσοδα των Κοινοτήτων
en Discounts, refunds and rebates on individual invoices and payment requests shall not be recorded as Community revenue
el Σε δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνεται το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του παρόντος κανονισμού
en A declaration signed by an official of the entity issuing the commercial invoice must appear on the valid commercial invoice referred to in Article ‧ of this Regulation
el αποστολή, τα προϊόντα τα οποία είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα μέχρι τον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·
en consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
el Τα ακόλουθα στοιχεία αναφέρονται στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις σουλφανιλικού οξέος της εταιρείας στην Κοινότητα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της ανάληψης υποχρέωσης
en The following elements shall be indicated in the commercial invoice accompanying the company’s sales of sulphanilic acid to the Community which are subject to an Undertaking
el Η επωνυμία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας στην Κοινότητα, στην οποία εκδίδεται απευθείας το τιμολόγιο που συνοδεύει τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης
en Name of the company acting as an importer in the Community to which the commercial invoice accompanying goods subject to an undertaking is issued directly by the company
el Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ και άρθρο ‧α
en Elements to be indicated in the undertaking invoice referred to in Article ‧ and Article ‧a
el Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με σφραγίδα ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα IV, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη·
en An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country
el Η αποστολή απολαύει των διατάξεων του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο β) ή του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα
en A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
el Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή
en I declare that the information provided in this invoice is complete and correct
el Εάν έχει υποβληθεί το τιμολόγιο, επισυνάπτεται το ίδιο ή αντίγραφό του, στο έντυπο APR
en If the invoice has been submitted, such invoice or a copy thereof shall be attached to form APR
el Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ χορηγείται εάν η πραγματική τιμή αγοράς των αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε ισοδύναμο έγγραφο ανέρχεται σε ‧ ελβετικά φράγκα τουλάχιστον (με τους φόρους
en Exemption from VAT shall be granted if the actual purchase price of the goods and services mentioned in the invoice or equivalent document totals at least ‧ Swiss francs (inclusive of tax
el Για την εφαρμογή της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.‧ ή EUR-MED, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή τη δήλωση τιμολογίου EUR-MED ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν τον έλεγχο
en For the purposes of implementing paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request for verification
el Την ακόλουθη δήλωση: Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι [όγκος] φουρφουρυλικής αλκοόλης που υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex‧ (πρόσθετος κωδικός Taric) που πωλείται για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και που καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο, παρασκευάστηκε από [επωνυμία εταιρείας και διεύθυνση] στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας· δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή
en The following declaration: I, the undersigned, certify that the [volume] of furfuryl alcohol currently classifiable within CN code ex‧ (TARIC additional code) sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by [company name and address] in the People’s Republic of China; I declare that the information provided in this invoice is complete and correct
el Κάθε έγγραφο ή μήνυμα, που μεταβάλλει το αρχικό τιμολόγιο και αναφέρεται ειδικά και μετά βεβαιότητος στο αρχικό τιμολόγιο, εξομοιούται με τιμολόγιο
en Any document or message that amends and refers specifically and unambiguously to the initial invoice is to be treated as an invoice
el Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.‧ και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα
en For the purposes of implementing the provisions of paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry
el Το όνομα του εισαγωγέα προς τον οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο απ
en The name of the importer to whom the invoice is issued directly by the company
el Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) ή του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα
en A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
el το αποδεικτικό πληρωμής, το τιμολόγιο ή το δελτίο παράδοσης δεόντως υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον οικονομικό φορέα ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·
en the proof of payment or the invoice or the delivery note duly signed or authenticated by the economic operator which brought the goods out of the customs territory of the Community
el Η απαλλαγή αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες του οικείου κράτους μέλους προσκομίζουν έγκυρο τιμολόγιο σύμφωνο με την ανάληψη υποχρέωσης που εκδίδει η εταιρεία εξαγωγής και το οποίο περιέχει τα κύρια στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
en The exemption shall be conditional upon presentation to the relevant Member State
el Μεταξύ όσων εξέφρασαν απογοήτευση με την απόδοση της κυβέρνησης ήταν ο Πρόεδρος Τραϊάν Μπασέσκου, ο οποίος προειδοποίησε τον Μποκ στις αρχές Ιουλίου ότι ο Σεπτέμβρης θα φέρει μαζί του το " τιμολόγιο για τις ευθύνες της κυβέρνησης "
en Among those voicing dissatisfaction with the administration 's performance was President Traian Basescu, who warned Boc in early July that September would bring with it the " invoice of the government 's responsibility "
el Τα έξοδα που προκύπτουν από τον διοικητικό έλεγχο και από τις ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές παρακολουθήσεις, μετακινήσεις ιατρών και εξακριβώσεις παντός είδους, τα οποία είναι αναγκαία για την καταβολή, την πραγματοποίηση ή την αναθεώρηση των παροχών, αποδίδονται στον επιφορτισμένο με αυτές φορέα, με βάση το τιμολόγιο το οποίο αυτός εφαρμόζει, από το φορέα για λογαριασμό του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί
en The costs entailed in administrative checks and in medical examinations, observations, doctor
el τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι θα ισχύει ενιαίο τιμολόγιο σε ολόκληρη την επικράτειά τους
en Member States may decide that a uniform tariff should be applied throughout their national territory
el Το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας, περιέχουσα τα ακόλουθα
en The valid commercial invoice referred to in Article ‧ of this Regulation must include a declaration signed by an official of the company, in the following format
el Η δήλωση τιμολογίου συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο
en An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex ‧ to this Protocol, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country
Showing page 1. Found 749 sentences matching phrase "τιμολόγιο".Found in 0.883 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.