Translations into English:

 • bill     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  invoice
   
  invoice
   
  invoice
 • invoice     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  bill
   
  bill

Did you mean: Τιμολόγιο

Example sentences with "τιμολόγιο", translation memory

add example
el Η μνεία αυτή πρέπει, ωστόσο, να αναγράφεται στο τιμολόγιο με σαφήνεια, ώστε να αποφεύγεται κάθε παρανόηση
en However, this indication should appear on the invoice in a precise way so as to avoid any misunderstandings
el Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή
en I declare that the information provided on this invoice is complete and correct
el Μια εταιρεία στην Ινδία ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πραγματική ημερομηνία πληρωμής κατά τον υπολογισμό του κόστους πίστωσης και όχι τους όρους πληρωμής που αναφέρονται στο τιμολόγιο
en One company in India claimed that the Commission should use the actual payment date in the calculation of the credit costs rather than the payment terms mentioned on the invoice
el Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το τιμολόγιο και η ακόλουθη δήλωση υπογεγραμμένη
en The name of the official of the company that has issued the invoice and the following signed declaration
el την ακόλουθη δήλωση: Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι [ο όγκος] του ξηρού γλυκονικού νατρίου που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο καλύπτει το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από [επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας] [πρόσθετος κωδικός Taric] στ... [χώρα]
en The following declaration: I, the undersigned, certify that the (volume) of dry sodium gluconate sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned
el Ο τίτλος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
en The heading COMMERCIAL INVOICE ACCOMPANYING GOODS SUBJECT TO AN UNDERTAKING
el Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή
en I declare that the information provided in this invoice is complete and correct
el Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου γίνεται ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων που αναγράφονται στο τιμολόγιο, στα σύνορα της Κοινότητας
en the TARIC additional code under which the goods on the invoice are to be customs cleared at the Community frontier
el Στο τιμολόγιο ή το έγγραφο μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο ‧ πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον το όνομα και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα/εξαγωγέα ή του ενδιαφερομένου, αν αυτός δεν είναι ο αποστολέας/εξαγωγέας, ο αριθμός, το είδος, τα σήματα και οι αριθμοί των δεμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων και η μικτή μάζα σε χιλιόγραμμα καθώς και, κατά περίπτωση, οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων
en The invoice or transport document referred to in paragraph ‧ shall include at least the full name and address of the consignor or exporter, or of the person concerned where this person is not the consignor or exporter, the number and kind, marks and reference numbers of the packages, a description of the goods, the gross mass in kilograms and, where necessary, the container numbers
el τα μερίδια της αγοράς θα πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρισμού στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή
en market shares should be based on the quantity of electricity invoiced by electricity supply undertakings to industrial end-users
el Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα εμπορεύματα που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο
en I, the undersigned, declare that the goods listed on this invoice
el Για την εφαρμογή της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.‧ ή EUR-MED, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή τη δήλωση τιμολογίου EUR-MED ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν τον έλεγχο
en For the purposes of implementing paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request for verification
el Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β), ή του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα
en A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
el όνομα και αρμοδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο·
en The name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
el Η ονομασία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας στην Κοινότητα στην οποία εκδίδεται απευθείας το εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρεώσεων απευθείας από την εταιρεία
en Name of the company acting as an importer in the Community to which the commercial invoice accompanying goods subject to an undertaking is issued directly by the company
el Δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED που συντάσσεται σε ετικέτα που επικολλάται στη συνέχεια στο τιμολόγιο, γίνεται αποδεκτή μόνον υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη ετικέτα έχει επικολληθεί από τον εξαγωγέα
en An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED made out on a label which is subsequently attached to the invoice is acceptable provided there is no doubt that the label has been affixed by the exporter
el Εντός των προσεχών ημερών, πριν τελειώσει το τρέχον έτος, η βουλή της Ισπανίας πρόκειται να ψηφίσει μια τροπολογία στο συνοδευτικό νομοσχέδιο με τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις εταιρείες ηλεκτρισμού να λάβουν άμεσα από την κεφαλαιαγορά γύρω στο ένα εκατομμύριο πεσέτες, που θα επιστραφούν στις τράπεζες μέσω μιας πρόσθετης επιβάρυνσης στο τιμολόγιο των καταναλωτών κατά τα προσεχή έτη.
en In the days ahead, before the end of this year, the Spanish Chamber of Deputies is going to vote on an amendment to the accompanying government bill on budgets that will allow electricity companies immediately to obtain around one billion pesetas from the financial market that the banks will recover through an additional charge to be added to the rates paid by consumers over the coming years.
el Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ορθά
en I declare that the information provided in this invoice is complete and correct
el Μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει ποιά εκ των δύο εταιριών- Hochtief ή Hellas SA- παρέσχε το τιμολόγιο για την πληρωμή ‧.‧ δισ. ευρώ στην εταιρία ΑΙΑ, που παρουσιάσθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να αιτιολογήσει την ύψους ‧ εκατ. ευρώ χρηματοδότηση
en Which of the two companies- Hochtief AG or Hellas SA- issued the invoice for the payment of EUR ‧,‧ billion to the company AIA, which was subsequently submitted to the Commission to justify the funding of EUR ‧ million?
el Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) ή του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα
en A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
el Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.‧, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα
en For the purposes of implementing the provisions of paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry
el Εκείνες τις μέρες, μπορούσες να γράψεις ένα τιμολόγιο, χωρίς να έχεις ανάγκη τον Μπιλ Γκέιτς
en In those days, you could write an invoice without depending on Bill Gates
el Η επωνυμία της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο ‧ της απόφασης ‧/‧/ΕΚ, η οποία εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο
en The name of the company mentioned in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC issuing the commercial invoice
el εμπορικό τιμολόγιο που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών κατά την υποβολή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία· και
en the goods declared and presented to customs correspond precisely to the description on the commercial invoice
Showing page 1. Found 749 sentences matching phrase "τιμολόγιο".Found in 0.472 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.