Translations into English:

  • financial institution   

Example sentences with "χρηματοπιστωτικός οργανισμός", translation memory

add example
el Όπως γνωρίζετε, η χρηματοπιστωτική κρίση βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης κάθε εβδομάδα· καθιερώσαμε επίσης ένα είδος οδικού χάρτη, αλλά συζητήσαμε και το θέμα της εκπόνησης πρότασης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ώστε οι τράπεζες να καταστήσουν πιο αυστηρούς τους υπάρχοντες κανόνες· ετοιμάζουμε επίσης πρόταση για τη ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην κρίση αυτή.
en As you know, the financial crisis is at the top of our agenda every week too, and we have established a kind of road map, but we have also discussed the preparation of a proposal on capital requirements for banks to tighten existing rules; we are also preparing a proposal to regulate rating agencies, which, as you know, played a very important role in the financial markets and in this crisis as well.
el οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η χρηματοδότηση έναντι κεφαλαιακών συμμετοχών καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και οι εξειδικευμένοι κοινοτικοί οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ
en equity investments on the basis of the private investor principle, quasi-equity financing and shareholdings or equity participations in international financial institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) or specialised Community bodies such as the European Investment Fund (EIF
el Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις για την παροχή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, χρηματοδοτικής συνδρομής και δανείων υπό ευνοϊκούς όρους προς την κυβέρνηση του Ιράν, συν τοις άλλοις διά της συμμετοχής τους σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός αν πρόκειται για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς
en Member States shall not enter into new commitments for grants, financial assistance and concessional loans to the Government of Iran, including through their participation in international financial institutions, except for humanitarian and developmental purposes
el Για το σκοπό της εξακρίβωσης αυτών των επιχειρηματικών σχέσεων και προκειμένου να μπορούν να παράσχουν ταχέως αυτές τις πληροφορίες, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά συστήματα, αντίστοιχα με το μέγεθος και τη φύση των επιχειρήσεων
en For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business
el Το ίδιο ισχύει και για τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους πολυμερείς οργανισμούς ασφαλείας.
en The same applies to the international financial institutions and multilateral security organisations.
el ότι, για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να καταχωρούν εγγράφως τα αποτελέσματα της εξέτασης στην οποία υποχρεούνται να προβούν και να τηρούν τα αποτελέσματα αυτά στη διάθεση των αρχών των υπεύθυνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
en Whereas, for those purposes, Member States may ask credit and financial institutions to record in writing the results of the examination they are required to carry out and to ensure that those results are available to the authorities responsible for efforts to eliminate money laundering
el Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να προβαίνουν στην προρρηθείσα εξακρίβωση της ταυτότητας ακόμη και αν το ύψος της συναλλαγής είναι κατώτερο από τα προαναφερθέντα κατώτατα όρια, αφ
en Credit and financial institutions shall carry out such identification, even where the amount of the transaction is lower than the threshold laid down, wherever there is suspicion of money laundering
el υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυθούν προσεκτικά οι αιτίες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως η επάρκεια της εποπτείας και η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες διατάξεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ισορροπημένα νομοθετικά μέτρα ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών, το ρόλο των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης, την τιτλοποίηση και την εποπτεία της, τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και άλλους τύπους νέων σχημάτων, το ρόλο της μόχλευσης, τις απαιτήσεις διαφάνειας, τους κανόνες εκκαθάρισης, το συμψηφισμό στις εξωχρηματιστηριακές αγορές και τους μηχανισμούς πρόληψης κρίσεων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της ελάχιστης προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να αναλύσει την πρόταση ταχέως·
en Stresses the need to analyse carefully the causes of the current financial crisis, in particular the adequacy of supervision and compliance with the existing rules; reiterates its call for legislative measures regarding in particular bank regulation and supervision, the role of credit rating agencies, securitisation and oversight of securitisation, hedge funds and other types of new institution, the role of leverage, transparency requirements, winding-up rules, clearing of over-the-counter (OTC) markets and crisis prevention mechanisms; welcomes the Commission's proposal to increase the minimum protection for bank deposits and reiterates its commitment to analysing the proposal rapidly
el Η υποκατηγορία AF.‧ περιλαμβάνει μεταβιβάσιμες καταθέσεις σε νομισματικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μονίμους κατοίκους και μη μονίμους κατοίκους
en Sub-category AF.‧ includes transferable deposits with resident and non-resident monetary financial institutions
el Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
en Member States shall ensure that credit and financial institutions
el (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Επίτροπε, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ανέντιμο ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση.
en (DE) Mr President, Mr Chastel, Commissioner, credit rating agencies played, and are still playing, a dishonourable role in the financial crisis.
el γραπτώς. - (LT) Ψήφισα υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος επειδή θεωρώ ότι υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού πλαισίωσης και εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. " παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, στην οποία συνέβαλαν εν μέρει οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, άσκησε επίδραση σε αυτήν την πρωτοβουλία.
en in writing. - (LT) I voted in favour of this resolution because I believe that there is a need to set up a mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies. The global financial crisis, to which the credit rating agencies made their contribution, had an influence on this initiative.
el Αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τη συνετή διαχείριση την οποία πρέπει να ασκήσουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει στην Ευρώπη.
en This would be a step towards the prudent management that financial institutions should practise and that we have still not achieved in Europe.
el Τούτο πρέπει να συνάδει με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μέτρων αρωγής για περιουσιακά στοιχεία και ιδίως το γεγονός ότι μπορεί να συνεπάγονται μεγαλύτερο άνοιγμα από τις εισφορές κεφαλαίου
en This should be in line with the Commission Communication on the recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition, while taking into account the specific features of asset relief measures and particularly the fact that they may involve higher exposure than capital injections
el Επιπλέον, οι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους υποτομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα
en In addition, financial auxiliaries play an important role in the financial markets and in their interactions with other financial sub-sectors
el Θέμα: Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου πλήττονται εσκεμμένα;-δεύτερο μέρος
en Subject: Are UK financial institutions being damaged deliberately?- Mark
el Η ρύθμιση αυτή διαφέρει από τη ρύθμιση των άρθρων ‧ και ‧ του ΣΕΛ ‧, για να διατηρηθεί η συνοχή με τον ορισμό του ΕΝΙ σχετικά με τους νομισματικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για στατιστικούς σκοπούς
en This is a deviation from the ‧ SNA ‧ and ‧ in order to maintain consistency with the monetary financial institutions for statistical purposes as defined by the EMI
el Οι προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές αναμένεται κατ’ αρχήν ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της παρακολούθησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, συνεπώς, στην εκπόνηση ακριβέστερων αξιολογήσεων των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνδέονται με τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που διαχειρίζονται
en The proposed provisions on reporting to the competent authorities should, in principle, contribute significantly to enhancing financial stability monitoring and thus to better informed assessments of the risks to financial stability connected with the activities of AIFMs and the Alternative Investment Funds (AIFs) that they manage
el Η συμβατική γνώση και οι συμβουλές που παρέχονται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υπογραμμίζει την ανάγκη δημοσιονομικής ουδετερότητας
en The conventional wisdom and the advice provided by international financial institutions stresses the need for fiscal neutrality
el Οι προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με την υποßολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές αναμένεται κατ » αρχήν ότι θα συμßάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της παρακολούθησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότη τας και, συνεπώς, στην εκπόνηση ακριßέστερων αξιολογήσεων των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπι στωτική σταθερότητα και συνδέονται με τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που διαχειρίζονται
en The proposed provisions on reporting to the competent authorities should, in principle, contribute significantly to enhancing financial stability monitoring and thus to better informed assessments of the risks to financial stability connected with the activities of AIFMs and the Alternative Investment Funds (AIFs) that they manage
el Ένα σημαντικό στοιχείο της πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης είναι ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η ΔΟΕ και οι ολοένα και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που έγινε ιδιαίτερα αισθητό με την κρίση στις χρηματαγορές και χρηματοπιστωτικές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του
en An important part of the challenge of globalisation is the role of the World Trade Organisation, the ILO and the increasingly interdependent world financial markets, an interdependence which has been underlined by the crisis on stock markets and other financial markets in the second half of
el καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν κατάλληλη νομοθεσία που να απαγορεύει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό τους τις άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, την αποθήκευση ή τη μεταφορά ναρκών κατά προσωπικού και άλλων σχετικών και επίμαχων οπλικών συστημάτων, όπως πυρομαχικά διασποράς·
en Calls on the EU and its Member States to prohibit through appropriate legislation financial institutions under their jurisdiction or control from investing directly or indirectly in companies involved in production, stockpiling or transfers of anti-personnel mines and other related controversial weapon systems such as cluster sub-munitions
el Ομοίως, ο Επίτροπος de Silguy εξέδωσε στις 7 Μαΐου 1998 προειδοποίηση προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ευρώπης παροτρύνοντάς τους να ερευνήσουν ξανά αυτό το θέμα.
en Similarly, Commissioner de Silguy, issued a warning to Europe's financial institutions on 7 May 1998 urging them to look at this matter again.
el Πάντως, οι νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συνήθως δεν έχουν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στο σύστημα
en However, monetary financial institutions have normally no short-term loan liabilities in the system
el Γι' αυτό, και με τούτο τελειώνω, θέλω να συμπαραταχθώ και εγώ την έκκληση που απευθύνθηκε προς τα κοινοτικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - που, δυστυχώς, και παρότι μένουν λίγες μόνο μέρες για την καθιέρωση του ευρώ, δεν έχουν ακόμη τη δέουσα παρουσία στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - να παρεμβαίνουν πιο αποτελεσματικά.
en In conclusion, therefore, I should like to join with the previous speakers in calling on the Community institutions and the European Commission to play a more effective role in this area. Unfortunately, although the launch of the euro is now almost upon us, they are not yet making their presence felt in the international financial institutions.
Showing page 1. Found 64198 sentences matching phrase "χρηματοπιστωτικός οργανισμός".Found in 6.358 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.