Translations into English:

  • financial institution   

Example sentences with "χρηματοπιστωτικός οργανισμός", translation memory

add example
el εκφράζει την ικανοποίησή της για τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των μέτρων ενίσχυσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και εκείνων που παρέχουν άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και δωρητές, και πιστεύει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των διαφόρων μηχανισμών στήριξης θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους·
en Welcomes the improved coordination between the IPA's support mechanisms and those of other international financial institutions and donors, and believes that further harmonisation of the various support mechanisms will help to improve their effectiveness
el Επιπλέον, οι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους υποτομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα
en In addition, financial auxiliaries play an important role in the financial markets and in their interactions with other financial sub-sectors
el Αλλά τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται σε περιορισμένη κλίμακα με τραγικές προϋποθέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευεργετούνται οι ίδιοι οι δανειστές: εξαγωγικά δάνεια, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, πολυεθνικές.
en But these same measures are given minimal application, which has tragic consequences for the indebted countries, but which benefits the creditors themselves in terms of export loans, financial bodies and multinationals, for example.
el Ορισμός: Ο υποτομέας «λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία» (S.‧) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοδοτικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, συνάπτοντας (αναλαμβάνοντας) υποχρεώσεις υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις ή/και τα παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων ή τα τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά
en Definition: The subsector other financial intermediaries except insurance corporations and pension funds (S.‧) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units other than monetary financial institutions, or insurance technical reserves
el Ανακοίνωση της Επιτροπής- Εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
en Communication from the Commission- The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis
el να παρακολουθεί την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών και της Ένωσης και να συντάσσει τακτικά εκθέσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τα θέματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς
en to keep under review the economic and financial situation of the Member States and of the Union and to report regularly thereon to the Council and to the Commission, in particular on financial relations with third countries and international institutions
el ζητεί την ενδυνάμωση της εκπροσώπησης της ευρωζώνης στους διεθνείς οργανισμούς χάραξης πολιτικής, η οποία δικαιολογείται από τη σπουδαιότητα της ευρωζώνης σε παγκόσμια κλίμακα, από την πρώτη της θέση ως χορηγού βοήθειας, καθώς και από τη συμμετοχή της Εύρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες·
en Calls for an enhanced representation of the euro zone in international policy-making institutions, given the euro zone's importance in the world, its leading position as development aid donor and the involvement of the EU in international financial and economic initiatives
el για την RZB: παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε τοπικές και διεθνείς/πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως
en for RZB: financial services to local and international/multinational corporate customers as well as to financial institutions worldwide
el ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή η κυβέρνηση, ανάλογα με το επιλεγόμενο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν υψηλότερη τιμή πώλησης για τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
en the financial institution or the government, depending on the structure chosen, should maximise the sales price for the assets and liabilities involved
el Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται για τις ΕΜΚΑΠ (εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές επί κινητών αξιών και παραγώγων), τις ΧΕΔ (χρηματοδοτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων) και τους υπόλοιπους ΛΕΧΟ (λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα
en Data to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table below
el οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η χρηματοδότηση έναντι κεφαλαιακών συμμετοχών καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και οι εξειδικευμένοι κοινοτικοί οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ
en equity investments on the basis of the private investor principle, quasi-equity financing and shareholdings or equity participations in international financial institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) or specialised Community bodies such as the European Investment Fund (EIF
el Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε τώρα στη μέση ενός φαύλου κύκλου, υπό την έννοια ότι, όταν η οικονομία γίνεται αρνητική, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν περαιτέρω απώλειες στους ισολογισμούς τους, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πιέσεις στη διατραπεζική αγορά, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω πιστωτικούς περιορισμούς, οι οποίοι οδηγούν σε περαιτέρω αρνητική αύξηση.
en Madam President, we are in the middle of a vicious circle now in the sense that, when the economy becomes negative, financial institutions get further losses on their balance sheets, which means that there will be further strains on the interbank market, which leads to further credit constraints, which leads to further negative growth.
el Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι να θεωρείται πλέον η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. " αλήθεια είναι ότι αυτό θα έχει δύο αρνητικές συνέπειες: μία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις νότιες χώρες και τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, οι οποίοι έχουν πλέον αποδυναμωθεί σοβαρά λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης αφότου προσχώρησαν στην Ένωση· και, δεύτερον, σε διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), όπου το άνοιγμα αυτό του μεγαλύτερου εμπορικού συνασπισμού στον κόσμο -της Ευρωπαϊκής Ένωσης- προς τις εν λόγω πιθανές εξαγωγές από το Πακιστάν θα μπορούσε να προκαλέσει πλήρη αστάθεια κατά τις διαπραγματεύσεις.
en What we cannot accept is that European Union trade policy should now be considered a suitable and appropriate instrument for humanitarian aid. The truth is that this will have two harmful consequences: one within the European Union, especially for the southern countries, and for their textile and clothing industries, which are now seriously weakened because of an economic, social and financial crisis unparalleled since they joined the Union; and, secondly, at international level, during World Trade Organisation (WTO) negotiations, where this opening of the largest trade bloc in the world - the European Union - to these potential exports from Pakistan could completely unbalance the negotiations.
el Κεντρική διοίκηση (S.‧) και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.‧) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και δημοσιονομικοί ισολογισμοί
en Central government (S.‧) and social security funds (S.‧) financial transactions and financial balance sheets
el εταιρείες holding οι οποίες ελέγχουν μόνο μια ομάδα που αποτελείται κατά κύριο λόγο από άλλους νομισματικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενώ οι ίδιες δεν είναι λοιποί νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
en holding corporations which only control and direct a group consisting predominantly of other monetary financial institutions, but which are not other monetary financial institutions themselves
el Στην πραγματικότητα, η επίδραση των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι σε μεγάλο βαθμό θετική, όμως οι πρόσφατες δυσκολίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατέδειξαν την ευπάθεια των δραστηριοτήτων τους σε μια ολόκληρη σειρά κινδύνων, των οποίων η επαρκής διαχείριση απαιτεί τη θέσπιση συνεκτικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
en In actual fact, the impact of alternative investment fund managers on the markets in which they operate is largely beneficial, but the recent difficulties in the financial markets have demonstrated that their activities are vulnerable to a whole range of risks, and adequate management of these requires a coherent framework across the European Union.
el Παρά τις παγίδες και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίσαμε, πετύχαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και έχουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, που είναι πολύ παραπάνω από απλά ένας προϋπολογισμός: θα παράσχει επίσης συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες σε σχέση με την κινητικότητα, τη νεολαία, τα διαρθρωτικά ταμεία που θα είναι δυνατό να αποδεσμευτούν για εκείνες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που όντως το έχουν ανάγκη, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
en Despite the pitfalls and the difficulties that we faced, we succeeded in reaching an agreement and we have this budget, which is much more than just a budget: it will also provide concrete results for the citizens with regard to mobility, youth, the Structural Funds that will be able to be released for those European regions that really need them, the External Action Service and the financial agencies.
el Θέμα: Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου πλήττονται εσκεμμένα;-δεύτερο μέρος
en Subject: Are UK financial institutions being damaged deliberately?- Mark
el Τα στοιχεία που παρέχονται για τις ΕΜΚΑΠ (εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές επί κινητών αξιών και παραγώγων), τις ΧΕΔ (χρηματοδοτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων) και τους άλλους ΛΕΧΟ (λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) καθορίζονται στον πίνακα
en Data to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and other OFIs (other financial intermediaries) are set out in Table
el Τα κράτη αυτά μπορούν ωστόσο να απαιτούν την προσθήκη στο δελτίο ειδικών στοιχείων για την αγορά της χώρας όπου γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό, ιδίως όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς των εσόδων από αυτές τις αξίες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν χρηματοοικονομικώς τον εκδότη σ
en Those Member States may, however, require that the prospectus include information specific to the market of the country in which the public offer is made concerning in particular the income tax system, the financial organizations retained to act as paying agents for the issuer in that country, and the way in which notices to investors are published
el εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που δημιουργείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω του μεγάλου μεγέθους των πακέτων κρατικής ενίσχυσης και θεωρεί σημαντικό, προς το συμφέρον των φορολογούμενων και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, κάθε φορά που δαπανάται δημόσιο χρήμα για τη διάσωση χρηματοπιστωτικού οργανισμού, να συνοδεύεται από δημόσια εποπτεία, βελτιώσεις στη διακυβέρνηση, περιορισμούς στις αμοιβές, ισχυρή λογοδοσία στις δημόσιες αρχές και επενδυτικές στρατηγικές για την πραγματική οικονομία·
en Is concerned about hazard in the financial markets created by the size of State support packages, and considers it important that, in the interests of taxpayers and Member States' budgets, each time that public money is spent on rescuing a financial institution, it is accompanied by public oversight, improvements in governance, limitations on remuneration, strong accountability to public authorities and investment strategies for the real economy
el Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, διότι πιστεύω ότι απαιτείται ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης, ο οποίος θα εισαγάγει μια εναλλακτική μέθοδο λειτουργίας και μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα. " χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την ολιγοπωλιακή δομή, ούτε την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας των υφιστάμενων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
en I voted for the resolution on credit rating agencies because I believe that a new European rating agency is required, which will introduce an alternative method of operation and more competition in this sector. The financial crisis has shown us that we cannot continue to accept the oligopolistic structure, nor the lack of transparency and accountability of current credit rating agencies.
el επιδοκιμάζει το αποτέλεσμα και τις δεσμεύσεις της συνόδου της G‧ στο Λονδίνο στις ‧ Απριλίου ‧, ειδικότερα τις αναφορές στα εξής: αποκατάσταση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ρύθμισης· ενίσχυση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· αντίθεση στον προστατευτισμό· προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδύσεων· διασφάλιση της δίκαιης και βιώσιμης ανάκαμψης για όλους· και τήρηση των δεσμεύσεων για την παροχή βοήθειας·
en Endorses the outcome and commitments of the London G‧ Meeting of ‧ April ‧, in particular references to: restoring growth and jobs; strengthening financial supervision and regulation; strengthening global financial institutions; resisting protectionism; promoting global trade and investment; ensuring a fair and sustainable recovery for all; and delivering on aid commitments
el Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στις εσωτερικές χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματιστήρια εξομοιώνονται συχνά με δημόσιους οργανισμούς εθνικής σημασίας
en Because of the major role which they play on domestic financial markets, stock exchanges are often equated with public institutions of national importance
el Γνωρίζουμε -όπως μάλιστα έχει αποδειχθεί τα τελευταία έτη- ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) δεν είναι αξιόπιστοι, αλλά οι δράσεις τους, παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά επιζήμιες, ιδιαίτερα για χώρες με πιο αδύναμες οικονομίες, και έχουν κέρδη, κυρίως, αυξάνοντας δυσανάλογα τις πιστώσεις και την καπιταλιστική χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία.
en We know - as it has indeed been demonstrated over the last few years - that credit rating agencies (CRAs) are not credible, but their actions, nonetheless, remain very damaging, especially to countries with weaker economies, and they make a living, above all, from disproportionately stimulating credit and capitalist financial speculation.
Showing page 1. Found 64198 sentences matching phrase "χρηματοπιστωτικός οργανισμός".Found in 16.506 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.