Translations into English:

  • financial institution   

Example sentences with "χρηματοπιστωτικός οργανισμός", translation memory

add example
el Επίσης περιλαμβάνονται οι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς που απαρτίζονται από όλες τις χρηματοδοτικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με επικουρικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (ΕΣΛ ‧, παράγραφοι ‧.‧ έως
en Also included are financial auxiliaries consisting of all financial corporations and quasi-corporations that are principally engaged in auxiliary financial activities (the ESA ‧, paragraphs ‧.‧ to
el Υποτομέας: Επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (S
en Subsector: Financial auxiliaries (S
el Ο υπόλογος φροντίζει για την αυστηρή τήρηση των όρων λειτουργίας των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
en The accounting officer shall ensure strict compliance with the operating terms for accounts opened with financial institutions
el " χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε σκληρά την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις ρίζες της στην "αχαλίνωτη" δραστηριότητα πολλών επενδυτικών οργανισμών, προερχόμενων ιδίως από τις "νωμένες Πολιτείες.
en The financial crisis that has hit the European Union hard has its roots in the 'unbridled' activity of numerous investment funds, particularly those from the United States.
el η αξιολόγηση της ακεραιότητας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική εάν ο αγοραστής δεν είναι ένας άλλος ρυθμιζόμενος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή μια επενδυτική εταιρεία
en the assessment of integrity is considered particularly relevant if the buyer is not another regulated financial institution or an investment undertaking
el Στην εξωτερική πολιτική, ο Ράτσαν σκοπεύει να εντείνει τη συνεργασία με διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και να συνεχίσει να προσαρμόζεται στα ενταξιακά κριτήρια της ΕΕ, με ενδεχόμενο στόχο να υποβάλει επίσημη αίτηση για ένταξη στην ΕΕ
en In foreign policy, Racan plans to intensify co-operation with international political, economic and financial institutions, as well as continuing to adjust to EU accession criteria, with an eventual goal of submitting an official application for EU membership
el Έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά από την άποψη αυτή. " διαφάνεια δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός τρόπος αντιμετώπισης της επιζήμιας συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. " ενίσχυση της διαφάνειας είναι επίσης αναγκαία για να είναι αποτελεσματική η εποπτεία και για να έχουν οι δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί την εμπιστοσύνη του κοινού, πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
en Transparency is not only an excellent way to counter harmful risk-taking behaviour on the financial market. Enhanced transparency is also necessary for supervision to be effective and for the public financial institutions to have the public's trust, which is extremely important.
el Αυτό θα πρέπει να αφορά τόσο το σύστημα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του, όσο και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα πολυμερή φόρουμ όπως η DAC, η Λέσχη των Παρισίων, η G‧ και ο ΠΟΕ
en This should apply to the United Nations system, as part of the process opened by its Secretary-General, and to the international financial institutions and other multilateral forums such as the DAC, the Paris Club, the G‧ and the WTO
el Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (επενδυτικά ταμεία ή ανάλογους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) με προτεραιότητα στη χορήγηση επιχειρηματικού κεφαλαίου σε έργα διευρωπαϊκών δικτύων με σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα
en This appropriation is intended to cover participation in risk-capital funds (investment funds or comparable financial undertakings), with a priority focus on providing risk capital for trans-European network projects and involving substantial private-sector investment
el Στο εξής οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εφαρμόζοντας πολύπλοκα μαθηματικά πρότυπα πρόσφατης παραγωγής, θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους κινδύνους αγοράς που διατρέχουν και να υπολογίσουν οι ίδιοι το κεφάλαιο που πρόκειται να διατεθεί για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου κινδύνου.
en From now on banks and financial institutions, using sophisticated mathematical models of recent vintage will be in a position to estimate the market risk they bear and themselves assess the amount of capital to be earmarked against such risk.
el " χρηματοπιστωτική κρίση καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να διαθέτουμε σταθερούς δημόσιους οργανισμούς, αρμόδιους για τη χορήγηση πιστώσεων σε κρίσιμους τομείς επενδύσεων, όταν η ιδιωτική χρηματοπιστωτική αγορά είναι ασταθής.
en The financial crisis shows how very important it is to have stable public institutions responsible for granting credit in crucial investment areas when the private financial market is fluctuating.
el Πότε θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει οι οικονομικοί εγκληματίες των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών; Οι κερδοσκόποι οι οποίοι τρέφονται άπληστα από το δημόσιο θα πρέπει να τεθούν εκτός νόμου· οι τράπεζες καζίνα οι οποίες παίζουν στοιχήματα με τη ζωή και το μέλλον των πολιτών θα πρέπει να καταργηθούν· και η ΕΕ θα πρέπει να υποχρεωθεί να εποπτεύει σωστά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αντί να επιτίθεται κατά των δημόσιων υπηρεσιών.
en When will the white-collar criminals of high finance be properly punished? Speculators who greedily feed off the public should be outlawed; the casino banks that gamble with the lives and futures of citizens should be abolished; and the EU should be required to properly supervise financial markets, rather than attack public services.
el Επίσης, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών Bretton Woods και του ΔΝΤ, που λειτουργεί εδώ και 54 χρόνια.
en The international institutions should also be reviewed, including the Bretton Woods institutions such as the IMF, which has now been in existence for 54 years.
el Επιβάλλεται να επισημάνουμε τα σφάλματα, τις άστοχες πρακτικές και τις αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές των εθνικών κυβερνήσεων, προκειμένου να αποτρέψουμε στο μέλλον την επιδείνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα οι πολίτες τους. " κυβέρνηση της Λεττονίας, παραδείγματος χάριν, έχει ήδη δανειστεί ποσό διπλάσιο του ετησίου προϋπολογισμού της από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
en It is essential to pinpoint the mistakes, malpractice and unprofessional conduct of national governments in order to prevent the situation their people find themselves in from getting worse in the future. Latvia's government has, for example, already borrowed an amount exceeding twice its annual budget from international financial institutions.
el Ένα σημαντικό στοιχείο της πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης είναι ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η ΔΟΕ και οι ολοένα και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που έγινε ιδιαίτερα αισθητό με την κρίση στις χρηματαγορές και χρηματοπιστωτικές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του
en An important part of the challenge of globalisation is the role of the World Trade Organisation, the ILO and the increasingly interdependent world financial markets, an interdependence which has been underlined by the crisis on stock markets and other financial markets in the second half of
el Στη συνάντησή τους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης, τη διόρθωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προκειμένου να ανακάμψουν οι πιστωτικές ροές, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά και τη χρηματοδότηση και μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών μας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων.
en At their meeting the heads of state and government promised to do everything necessary to restore confidence, economic growth and employment, to amend the financial system in order to renew credit flows, to strengthen financial regulation, to restore confidence to the market and to fund and reform our international financial institutions in order to enable them to provide effective help in tackling this crisis and to prevent future crises.
el Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη (ορισμένων) οργανισμών δραστηριοποιούμενων στην εθνική τους χρηματοπιστωτική αγορά μπορεί να ευνοήσουν τους οργανισμούς αυτούς εις βάρος άλλων που δραστηριοποιούνται είτε στο ίδιο είτε σε άλλα κράτη μέλη
en In any case however, measures taken by a Member State to support (certain) institutions operating within its national financial market may favour these institutions to the detriment of others operating within that Member State or in other Member States
el Τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος, της χρηματοπιστωτικής κρίσης που προκλήθηκε από την υπερβολική κερδοσκοπία των επενδυτικών οργανισμών, πρέπει να μας κάνει να επικροτήσουμε την παρούσα οδηγία, η οποία προσφέρει μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας για το κοινό.
en The lessons of the recent past, of the financial crisis triggered by excessive speculation by investment funds, should lead us to welcome this directive, which offers greater guarantees of protection to the public.
el Ως αποτέλεσμα της υποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπήρξαν ένας από τους παράγοντες που πυροδότησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
en As a result of underestimating the credit risk, credit rating agencies were one of the factors that triggered the global financial crisis. On the other hand, there is no real competition in the credit rating agency sector.
el " χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη να υποβληθούν οι δραστηριότητες των διαφόρων παραγόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε αυστηρό έλεγχο, κυρίως των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση και τη διοίκηση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
en The financial crisis has highlighted the need to subject the activities of the various players in financial markets to strict scrutiny, particularly bodies involved in the management and administration of alternative investment funds.
el (SK) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και καλεσμένοι, επικροτώ την πρωτοβουλία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έδωσε μια ώθηση στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
en (SK) Mr President, honourable Members of Parliament and guests, I applaud the initiative of European Union institutions which gave an impulse for dealing with the financial crisis at the global level.
el Αλλά η απόφαση να αναληφθεί εκ νέου το σχέδιο στο Μπελένε μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προειδοποίησε ο Ιβάν Χινόφσκι, πρώην επικεφαλής της Εθνικής Εταιρίας Ηλεκτρισμού (NEK) της Βουλγαρίας
en But the decision to proceed with the Belene project could trigger additional resistance from the international community and from financial institutions, warned Ivan Hinovski, former head of Bulgaria 's National Electric Company (NEK
el επιβολή υποχρεώσεων συμπεριφοράς ώστε οι δικαιούχοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να μην προβαίνουν σε επιθετική ανάπτυξη με βάση τις εγγυήσεις σε βάρος των ανταγωνιστών που δεν τυγχάνουν παρόμοιας προστασίας
en behavioural constraints ensuring that beneficiary financial institutions do not engage in aggressive expansion against the background of the guarantee to the detriment of competitors not covered by such protection
el Για τα προγράμματα αυτά θα απαιτείται φυσιολογικά η υποστήριξη από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με τους οποίους θα είναι συντονισμένη η στήριξη εκ μέρους της Κοινότητας
en Such programmes will normally require the support of the International Financial Institutions, with which the Community's support will be co-ordinated
el Για την πραγματοποίηση των πληρωμών που προβλέπονται στο άρθρο ‧ παράγραφοι ‧ και ‧ της σύμβασης, η Επιτροπή ανοίγει λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη ΑΚΕ και ΥΧΕ, για τις πληρωμές σε εθνικό νόμισμα των κρατών ΑΚΕ ή σε τοπικό νόμισμα των ΥΧΕ, και των κρατών μελών, για τις πληρωμές σε Ecu και σε ξένα νομίσματα
en In order to make payments provided for in Article ‧) and of the Convention, the Commission shall open accounts with financial institutions in the ACP States and the OCT, for payments in the national currencies of the ACP States or in the local currencies of the OCT, and in the Member States, for payments in ecus and other currencies
Showing page 1. Found 64198 sentences matching phrase "χρηματοπιστωτικός οργανισμός".Found in 5.15 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.