Translations into Afrikaans:

  • agterweë laat   
  • agterweë   

Other meanings:

 
To leave out or to not include
 
to omit, not include
 
To exclude; to specify as being an exception.
 
leave a note or document behind
 
To omit, to not include, to neglect to mention

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
en The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appeal
af Die prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
en If selected, you will be notified when leaving an SSL based site
af As gekose, jy sal wees inkennis gestel wanneer verlaat ' n Ssl gebaseerde tuiste
en When all the applets have been destroyed, the applet server should shut down. However, starting the jvm takes a lot of time. If you would like to keep the java process running while you are browsing, you can set the timeout value to whatever you like. To keep the java process running for the whole time that the konqueror process is, leave the Shutdown Applet Server checkbox unchecked
af Wanneer alle die miniprogramme het al vernietig, die miniprogram bediener moet skakel ondertoe. Egter, beginne die jvm neem ' n baie van tyd. As jy sal hou van na hou die java proses wat loop terwyl jy word blaaiïng, jy kan stel die tydverstreke waarde na wat ook al jy hou van. na hou die java proses wat loop vir die volledige tyd wat die konqueror proses is, los die Afskakel miniprogram bediener keuseblokkie onbevestig
en Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
af Die diagnose is: % ‧Moontlike oorsake: ' n Fout het tydens die vorige KDE opgradering voorgekom wat ' n ou beheer module agtergelaat het. Jy het ou derde party modules op jou stelsel. Gaan bg. punte na en probeer om die module te verwyder wat in die fout boodskap genoem is. As dit nie help nie, oorweeg om jou verspreider of verpakker te kontak
en Leaving Group Triggers Following Actions
af Gaan na die volgende ongeleeste rygdraad
en Enter here the port number of FIBS. With almost absolute certainty this should be " ‧ ". If you leave this blank, you will be asked again at connection time
af Invoer hier die poort nommer van Fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " ‧ ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
en A litigant who is aggrieved by the decision of a court and who wishes to appeal against it directly to the Court on a constitutional matter shall, within ‧ days of the order against which the appeal is sought to be brought and after giving notice to the other party or parties concerned, lodge with the Registrar an application for leave to appeal: Provided that where the President has refused leave to appeal the period prescribed in this rule shall run from the date of the order refusing leave
af 'n Gedingvoerder wat gegrief is deur die beslissing van 'n hof en wat regstreeks na die Hof daarteen wil appelleer, doen binne ‧ dae vanaf die bevel waarteen geappelleer wil word en ná kennisgewing aan die ander betrokke party of partye, by die hof wat die beslissing gegee het aansoek om verlof tot appèl: Met dien verstande dat waar die President verlof tot appèl geweier het, die tydperk by hierdie reël voorgeskryf, strek vanaf die datum waarop verlof geweier is
en Address The address that the CUPS daemon is listening at. Leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetwork
af Adres Die Adres wat Die Cups bediener is luister na. Los dit leeg of gebruik' n asterisk (*) na spesifiseer ' n poort waarde op Die hele sub netwerk. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en abroad, some of whom leave children
af in die buiteland. Sommige van hulle
en Any person entitled to join as a party or liable to be joined as a party in the proceedings may, on notice to all parties, at any stage of the proceedings apply for leave to intervene as a party
af Enige persoon wat daarop geregtig is om as 'n party gevoeg te word of wat as 'n party gevoeg kan word by die verrigtinge, kan by kennisgewing aan alle partye op enige stadium van die verrigtinge aansoek doen om verlof om toe te tree as 'n party
en The translators have the opportunity to translate the sounds spoken in the game. See the technical reference section in ktuberling 's documentation for more information on how to do that. (translate this message as " DONE " when you have translated the sounds; otherwise leave it untranslated as a reminder
af Die vertalers het Die geleentheid na vertaal Dieklanke gepraate in Die speletjie. Sien Die tegniese verwysing seksie in ktuberling' sdokumentasie vir meer informasie op hoe na doen wat. (vertaal hierdie boodskap as " Klaar " wanneer jy het vertaaldeDie klanke; andersins los dit onvertaal as ' n herhindering
en Everyone has the right to leave any country , including his own , and to return to his country .
af Elkeen het die reg om enige land te verlaat , insluitende sy eie , en na sy land terug te keer .
en When an application for confirmation of an order of constitutional invalidity or a notice of appeal against such order is lodged with the Registrar in terms of rule ‧, or an application for leave to appeal is lodged in terms of rule ‧, the applicant or appellant shall at the same time provide the Registrar with a note
af Wanneer 'n aansoek om bekragtiging van 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid of 'n kennisgewing van appèl teen sodanige bevel ingevolge reël ‧ by die Griffier ingedien word, of 'n aansoek om verlof om te appelleer ingevolge reël ‧ ingedien word, voorsien die applikant of appellant tegelykertyd die Griffier van 'n nota
en This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option on
af Hierdie maak die Ppp ouer rekenaar (die rekenaar jy word verbind na met jou modem) na optree as ' n portaal. jou rekenaar sal stuur alle pakkies nie gaan na ' n rekenaar binne in jou plaaslike net na Hierdie rekenaar, wat sal roete hierdie pakkies. Hierdie is die verstek vir mees Isps, sodat jy moet waarskynlik los Hierdie opsie op
en Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcap
af Max log grootte (MaxLogSize) Kontroles die maksimum grootte van elke log lÃaer voor hulle wordgeroeteer. Verstek na ‧ (‧mb). Stel na ‧ na deaktiveer log rotering. bv: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en or use the corresponding menu entry to leave or continue the match
af of gebruik die ooreenstemmend kieslys inskrywing na los of gaan voort die ooreenstem
en The password is longer than ‧ characters. On some systems, this can cause problems. You can truncate the password to ‧ characters, or leave it as it is
af Die wagwoord is langer as ‧ karakters. Op sommige stelsels kan dit probleme veroorsaak. U kan die wagwoord tot ‧ karakters verkort, of dit laat soos dit is
en Leave me alone!
af Los my uit!
en Maple Leaves
af Voeg by Laag
en Enter the path to the java executable. If you want to use the jre in your path, simply leave it as 'java '. If you need to use a different jre, enter the path to the java executable (e. g./usr/lib/jdk/bin/java), or the path to the directory that contains 'bin/java ' (e. g./opt/IBMJava
af Invoer die gids soeklys na die java uitvoerbare. as jy wil hê na gebruik die jre in jou gids soeklys, eenvoudig los dit as ' java '. as jy benodig na gebruik ' n ander jre, Invoer die gids soeklys na die java uitvoerbare (e. g./usr/lib/jdk/bin/java), of die gids soeklys na die gids wat bevat ' bin/java ' (e. g./opt/IBMJava
en Your password is longer than ‧ characters. On some systems, this can cause problems. You can truncate the password to ‧ characters, or leave it as it is
af U wagwoord is langer as ‧ karakters. Op sommige stelsels kan dit probleme veroorsaak. U kan die wagwoord tot ‧ karakters verkort, of dit laat soos dit is
en Leaving a group marks all articles as read
af Verstek telling vir dopgehou rygdrade
en Leave this option disabled if you want to limit walking through windows to the current desktop
af Los hierdie opsie afgeskakel as jy die deurstap deur vensters na die huidige werkskerm wil beperk
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 14.321 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.