Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
taxonomic terms (bacteria)
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
en Flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium
bg Стада на птици за доотглеждане: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium
en Therefore the requirement laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the testing of dried infant formulae and dried dietary foods for Salmonella and Enterobacter sakazakii where Enterobacteriaceae are detected in any of the sample units should no longer apply
bg Поради това постановеното с Регламент (ЕО) No ‧/‧ изискване за тестване, когато се установи наличие на Enterobacteriaceae в която и да било от пробите по отношение на сухи храни за кърмачета и сухи диетични храни за Salmonella и Enterobacter sakazakii, следва за в бъдеще да не се прилага
en Salmonella Typhimurium reverse mutation assay
bg Тест за обратна мутация на Salmonella typhimurium
en concerning approval of Salmonella control programmes in breeding flocks of Gallus gallus in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the Eurpoean Parliament and of the Council and amending Decision ‧/‧/EC, as regards certain public health requirements at import of poultry and hatching eggs
bg относно одобрение на програми за контрол на салмонела при птичите стада от вида Gallus gallus в определени трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на решение ‧/‧/ЕО, по отношение на някои изисквания в областта на общественото здравеопазване относно вноса на домашни птици и яйца за люпене
en R ‧: Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning salmonella for consignments to Finland and Sweden of certain meat and eggs (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
bg R ‧: Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ октомври ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции относно салмонела за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
en On Saturday, Prime Minister Costas Simitis called on the Athens ‧ rganising Committee (ATHOC) to open an inquiry into a salmonella outbreak that forced the German team to pull out of the World Junior Rowing Championship-- the first of seven pre-Olympic test events under way in Athens
bg В събота премиерът Костас Симитис призова Организационния комитет на игрите Атина ‧ (АТХОК) да започне разследване на причините за избухналата зараза от салмонела, която принуди германския отбор да се изтегли от Световното младежко първенство по гребане, първото от седемте предолимпийски пробни състезания, които се провеждат в Атина
en However, by way of derogation, the Community target for turkey, covering Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium may be establish for a transitional period without such analysis
bg Чрез дерогация обаче целта на Общността за пуйки, обхващаща Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium, може да бъде определена за преходен период без такъв анализ
en Confirmatory sampling following the detection of relevant Salmonella from sampling at the hatchery shall be performed as described in point
bg Потвърдително вземане на проби след откриване на съответната Salmonella при взетите проби в люпилнята следва да се извършва, както е описано в точка
en Commission Decision of ‧ October ‧ approving certain national programmes for the control of salmonella in turkeys (notified under document C
bg Решение на Комисията от ‧ октомври ‧ година за одобрение на някои национални програми за контрола на салмонела при пуйки (нотифицирано под номер C
en Certain other third countries currently listed in Decision ‧/‧/EC have not yet submitted any control programme for Salmonella to the Commission
bg Някои други трети страни, понастоящем посочени в Решение ‧/‧/ЕО все още не са представили на Комисията програма за контрол на салмонела
en Certified financial report on the implementation of a baseline survey on the prevalence of Salmonella spp. in herds of slaughter pigs
bg Удостоверен финансов отчет относно изпълнението на проучване за събиране на първоначална информация за разпространение на Salmonella spp. при стада с прасета за угояване
en There seems to be a decreasing trend of human cases of salmonellosis, in particular due to Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium, thus reflecting the success of related control measures taken in the Community
bg Изглежда, че съществува тенденция на намаляване на случаите на салмонелоза при човека, по-специално дължащи се на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium, като по този начин се отразява успеха на свързаните с това мерки за контрол, взети в Общността
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in broilers and repealing Regulation (EC) No
bg Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ юни ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium сред бройлерите и за отмяна на Регламент (ЕО) No
en Whereas this operational programme contains all the measures which Finland has undertaken to implement as from the date of entry into force of the Treaty of Accession with a view to controlling salmonella in bovine animals and swine for breeding, production and slaughter, breeding poultry, day-old chicks intended to be introduced into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry, laying hens (productive poultry reared to produce eggs for consumption), poultry for slaughter, beef and pigmeat, sheepmeat, poultrymeat and eggs for direct human consumption
bg като има предвид, че тази оперативна програма обхваща съвкупността от мерки, които Финландия е поела задължение да прилага, считано от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване с цел контрол на салмонелите при говедата и свинете за отглеждане, разплод и клане, птиците за разплод, пилетата на един ден, предназначени за стадата птици за разплод или за стадата птици за доотглеждане, кокошките – носачки (птици за доотглеждане, отглеждани с цел производство на яйца за консумация), птици за клане, говеждо и свинско месо, птиче месо и яйца за директна човешка консумация
en Food safety emerged as an important factor in food supply, and many countries started to devote more resources to matters such as tackling and preventing salmonella
bg Безопасността на храните се превърна във важен фактор за доставките на храни и много страни започнаха да отделят повече ресурси, например за борба със салмонелозата и за нейната превенция
en Salmonella control programme
bg Програма за контрол на Salmonella
en MUTAGENICITY (SALMONELLA TYPHIMURIUM-REVERSE MUTATION ASSAY
bg МУТАГЕННО ДЕЙСТВИЕ (SALMONELLA TYPHIMURIUM – МЕТОД ЗА ОБРАТНИ МУТАЦИИ
en A short summary referring to the occurrence of the salmonellosis [zoonotic salmonella] in the Member State with specific reference to the results obtained in the framework of monitoring in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, particularly highlighting the prevalence values of the salmonella serovars targeted in the salmonella control programmes
bg Кратко резюме на случаите на салмонелоза (зоонотична салмонела) в държавата-членка, като по-конкретно се спрете на получените резултати в рамките на мониторинга по член ‧ от Директива ‧/‧/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и специално откроите стойностите на разпространение на салмонелните серотипове, обект на програмите за контрол на салмонелата
en Selection of ‧ holdings for estimation of the within-holding prevalence of Salmonella by taking ‧ individual samples
bg Подбор на ‧ стопанства за определяне на разпространението на Salmonella в рамките на дадено стопанство чрез вземане на ‧ отделни проби
en Commission Decision of ‧ December ‧ approving amendments to the national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Finland (notified under document number C
bg Решение на Комисията от ‧ декември ‧ година относно одобрение на промените в националната програма за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus, представена от Финландия (нотифицирано под номер C
en the most frequent salmonella serotypes in human salmonellosis on the basis of data collected through EC monitoring systems
bg най-честите салмонелни серотипове в салмонелозите при човека въз основа на данните, събрани посредством системите на Общността за мониторинг
en Movement from the port or storage depot shall be controlled by permit from the competent authority and the consignment shall not be released until it has been treated, tested for salmonella by the competent authority in accordance with Annex II, Chapter III, to Directive ‧/EEC and a negative result obtained
bg движението на пратката от пристанището или складовото депо се контролира чрез разрешение от страна на компетентния орган и пратката не може да бъде освободена за по-нататъшно придвижване, преди да е обработена, изследвана за салмонела от компетентния орган в съответствие с разпоредбите на приложение ІІ, глава ІІІ от Директива ‧/ЕИО и резултатите от това изследване да са отрицателни
en or [Salmonella arizonae, S. pullorum and S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis and M. gallisepticum (turkeys);]
bg или [Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (за пуйки);]
en Control programmes for Salmonella in flocks of breeding hens and hatching eggs thereof and day-old chicks of Gallus gallus were also submitted by Brazil
bg Програми за контрол на Salmonella при стада от кокошки за разплод, яйца за люпене от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus бяха представени и от Бразилия
en All birds, including day-old chicks, in the flock must be slaughtered or destroyed so as to reduce as much as possible the risk of spreading salmonella
bg Всички птици, включително еднодневните пилета, в стадото трябва да се заколят или унищожат, така че да се намали в максимална степен опасността от разпространяване на салмонелата
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 0.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.