Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
taxonomic terms (bacteria)
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
bg Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига
en The national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Romania is approved
bg Одобрява се националната програма за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus, представена от Румъния
en Commission Decision of ‧ May ‧ amending Decision ‧/EC as regards programmes for the control of zoonotic salmonella
bg РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от ‧ май ‧ година за изменение на Решение ‧/ЕО по отношение на програмите за контрол на зоонотична салмонела
en The control programme submitted by the United States of America to the Commission on ‧ June ‧ in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is approved as regards Salmonella in day-old chicks of Gallus gallus intended for laying or fattening
bg Програмата за контрол, представена от Съединените американски щати пред Комисията на ‧ юни ‧ г. в съответствие с член ‧, параграф ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, се одобрява по отношение на Salmonella при еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за угояване или за носачки
en Any unsuitable holding shall be replaced in the process of the Salmonella and MRSA surveys (see Section
bg Стопанствата, които не отговарят на изискванията за участие в проучванията за Salmonella и MRSA, се заменят в процеса на провеждането му (вж. точка
en Under Regulation (EC) No ‧/‧, salmonella testing must be carried out regularly from ‧ February
bg По силата на Регламент (ЕО) No ‧/‧, изследванията за наличие на салмонела следва да се провеждат редовно след ‧ февруари ‧ г
en Microbiological testing of the samples for salmonella should be carried out to the standard of the International Organization for Standardization ISO ‧ or revised editions, or by the method described by the Nordic Committee on Food Analysis (NMKL method No ‧, fourth edition, ‧) or revised editions
bg Микробиологичните изследвания на проби за салмонела трябва да се извършват по стандарта на Международната организация по стандартизация ISO ‧ или неговите преработени издания или по метода, описан от Скандинавския комитет за анализ на храните (NMKL метод No ‧, четвърто издание, ‧ г.) или неговите преработени издания
en In addition, the Salmonella spp. or Campylobacter spp. status, if known at slaughter, must not bias the randomisation
bg В допълнение на това, случайният принцип не трябва да се нарушава от информацията за наличие на Salmonella spp. или Campylobacter spp
en The programmes for the control of certain zoonotic salmonella in breeding, laying and broiler flocks of Gallus gallus and in flocks of turkeys (Meleagris gallopavo) submitted by Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, and the United Kingdom are hereby approved for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
bg Програмите за контрол на някои зоонозни салмонели при стада от птици за разплод, птици носачки и бройлери от Gallus gallus и при стада от пуйки (Meleagris gallopavo), представени от Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство, се одобряват за периода от ‧ януари ‧ г. до ‧ декември ‧ г
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No ‧/‧ is to be incorporated into the Agreement
bg Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ юли ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ следва да бъде включен в Споразумението
en The expenditure planned for ‧ for the programme for controlling salmonella in meat production flocks was notified to the European Commission under the cofinancing programmes
bg Разходите, планирани за ‧ г. за програмата относно контрола за салмонела в домашни птици за клане, са нотифицирани пред Европейската комисия по програмите за съфинансиране
en In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No
bg За да постигнат целта на Общността, държавите-членки изготвят национални програми за контрол на салмонела сред птичите стада за разплод от вида Gallus gallus и го представят на Комисията съгласно Регламент (ЕО) No
en The financial contribution from the Community provided for in paragraph ‧ shall be granted to the Member States provided that the Salmonella and MRSA surveys are implemented in accordance with the relevant provisions of Community law, including the rules on competition and on the award of public contracts, and subject to compliance with the following conditions
bg Финансовата помощ от Общността, предвидена в параграф ‧, се отпуска на държавите-членки, при условие че проучванията за Salmonella и MRSA са проведени съгласно съответните разпоредби на законодателството на Общността, включително правилата за конкуренцията и възлагането на обществените поръчки, както и при спазване на следните условия
en for the analysis and testing of zoonoses (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus ‧, Anthony van Leeuwenhoeklaan ‧, ‧ BA Bilthoven, The Netherlands
bg За анализа и изследването на зоонози (салмонела): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus ‧, Anthony van Leeuwenhoeklaan ‧, ‧ BA Bilthoven, Ниделандия
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ approving certain national programmes for the control of salmonella in flocks of laying hens of Gallus gallus (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
bg D ‧: Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
en absence of salmonella in ‧ g of treated product
bg отсъствие на салмонела в ‧ g от обработен продукт
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning salmonella for consignments to Finland and Sweden of certain meat and eggs is to be incorporated into the Agreement
bg Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ октомври ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните гаранции относно салмонела за пратки към Финландия и Швеция с определени видове месо и яйца следва да бъде включен в Споразумението
en If the source of infection is not confirmed, antimicrobial testing shall be carried out or new bacteriological testing for the presence of the relevant Salmonella serotypes shall be carried out on the breeding flock or their progeny before trade restrictions are lifted
bg Ако източникът на инфекция не бъде потвърден, се провежда изследване за наличие на антимикробни препарати или се извършва ново бактериологично изследване за серотипове на Salmonella на стадото или на потомството от това стадо, преди да бъдат вдигнати ограниченията за търговия
en Food safety emerged as an important factor in food supply, and many countries started to devote more resources to matters such as tackling and preventing salmonella
bg Безопасността на храните се превърна във важен фактор за доставките на храни и много страни започнаха да отделят повече ресурси, например за борба със салмонелозата и за нейната превенция
en Detection, identification methods for Salmonella spp
bg Методи за откриване и идентифициране на Salmonella spp
en Commission Decision of ‧ November ‧ (Articles ‧ and ‧) approving the programmes for the control of certain zoonotic salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and in laying flocks of Gallus gallus submitted by Spain for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
bg Decisión de la Comisión de ‧ de noviembre de ‧ (artículos ‧ y ‧), por la que quedan aprobados los programas de control presentados por España de determinadas salmonelas zoonóticas en manadas de aves reproductoras de la especie Gallus gallus y en manadas de aves ponedoras de la especie Gallus gallus para el periodo comprendido entre del ‧ de enero y el ‧ de diciembre de
en Moreover, all Member States were required, with effect from ‧ January ‧, to fulfil the minimum measures laid down for salmonella in Annex III, Section I, to Directive ‧/EEC, and to establish rules specifying the measures to be taken to avoid the introduction of salmonella on to a farm
bg Освен това всички държави-членки трябваше, считано от ‧ януари ‧ г., да изпълнят минималните мерки, определени за салмонела в приложение ІІІ, раздел І към Директива ‧/ЕИО, и да установят правила за определяне на мерки, които трябва да се вземат с цел да се предотвратява въвеждането на салмонела в животновъдното стопанство
en The salmonella sampling frequency may also be reduced if there is a national or regional salmonella control programme in place and if this programme includes testing that replaces the sampling described in this paragraph
bg Честотата на вземане на проби за Salmonella може също да се намали, ако се прилага национална или регионална програма за контрол на Salmonella и ако тази програма включва изпитвания, които заменят описаното в настоящия параграф вземане на проби
en Comparable data on the prevalence of the salmonella serotypes in flocks of turkeys in Member States have therefore been collected in accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ concerning a financial contribution from the Community towards a baseline survey on the prevalence of salmonella in turkeys to be carried out in the Member States
bg Поради това бяха събрани сравнителни данни относно разпространението на серотипове на салмонела в стада от пуйки, в съответствие с Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ септември ‧ г. относно финансова помощ от Общността за базово проучване по отношение на разпространението на салмонела при пуйките, което се извършва в държавите-членки
en until such time as new tests are performed, if the results of surveillance carried out in accordance with the conditions laid down in Chapters ‧ and ‧ for infection by Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum or Mycoplasma meleagridis give cause to suspect infection
bg до момента, когато се извършат нови изследвания, ако резултатите от наблюдението, извършено в съответствие с условията, определени в глави ‧ и ‧ за инфекция от Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis дадат основание за съмнение за инфекция
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 1.282 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.