Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
taxonomic terms (bacteria)
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
en In order to set the Community target for the reduction of the prevalence of zoonoses and zoonotic agents as foreseen in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and to consider the best approach to evaluate in the future the achievement of such target, comparable data on the percentage of Salmonella infected holdings of breeding pigs in the Member States needs to be available
bg За да се установи цел на Общността за намаляване на случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, съгласно член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, и за избор на най-добрия подход за оценка в бъдеще на изпълнението на тази цел, е необходимо да са налице сравними данни за процента на засегнатите от Salmonella стопанства, отглеждащи свине за разплод в държавите-членки
en Commission Decision ‧/‧/EC approved control programmes submitted by the United States of America, Israel, Canada and Tunisia as regards Salmonella in flocks of breeding hens
bg С Решение ‧/‧/ЕО на Комисията се одобряват програмите за контрол, представени от Съединените американски щати, Израел, Канада и Тунис, по отношение на Salmonella при стада от кокошки за разплод
en x ‘breeding holdings’, ‧ routine Salmonella samples and ‧ MRSA samples per holding (Part
bg Х „развъдни стопанства“ ‧ контролни проби за Salmonella и ‧ проби за MRSA на стопанство (част
en If antimicrobials have been used for other purposes than the control of Salmonella, since such use may influence the testing for Salmonella at import, it should also be indicated in the veterinary certificate
bg Ако антимикробните вещества са били използвани за цели, различни от контрола на Salmonella, това може да повлияе на изследванията за Salmonella при вноса и също следва да бъде отбелязано във ветеринарния сертификат
en The detection method recommended by the Community reference laboratory (CRL) for salmonella in Bilthoven, the Netherlands, shall be used
bg Следва да се използва препоръчваният от Референтната лаборатория на Общността (РЛО) метод за салмонела в Билтховен, Нидерландия
en Disease: infection of animals with zoonotic Salmonella spp
bg Болест: заразяване на животни със зоонотична Salmonella spp
en The programmes for the control of certain zoonotic salmonella in breeding, laying and broiler flocks of Gallus gallus submitted by Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and the United Kingdom are hereby approved for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
bg Програмите за контрол на някои видове зоонотична салмонела при стада от птици за разплод, птици носачки и бройлери от вида Gallus gallus, представени от Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Обединеното кралство, се одобряват за периода от ‧ януари ‧ г. до ‧ декември ‧ г
en The EFSA also indicates in its report that a relatively high proportion of Campylobacter and Salmonella isolates from animals and food were resistant to antimicrobials commonly used in treatment of human diseases
bg Също така в своя доклад ЕОБХ посочва, че относително висок процент от изолатите на Campylobacter и Salmonella от животни и храни са устойчиви на антимикробни препарати, които обичайно се прилагат при лечението на заболявания при хората
en Commission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry, has been substantially amended
bg Решение ‧/ЕО на Комисията от ‧ април ‧ г. за създаване на допълнителни гаранции по отношение на салмонела за пратки до Финландия и Швеция на птици за разплод и еднодневни пилета за въвеждане в стада на птици за разплод или стада на птици за доотглеждане, беше съществено изменено
en Such information is presently not available and a special survey should therefore be carried out to monitor the prevalence of Salmonella in turkeys over a suitable period in those Member States
bg Понастоящем няма такава информация и е необходимо да се проведе специално проучване за наблюдение, през подходящ период от време, на разпространението на салмонела при пуйките в съответните държави-членки
en concerning the approval of control programmes for salmonella in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and listing of avian influenza surveillance programmes in certain third countries and amending Annex I to Regulation (EC) No
bg за одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) No
en where the flock is subjected to a national control programme established under Article ‧ and Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set, is not confirmed by the following sampling protocol carried out by the competent authority
bg в случаите, когато стадото е обект на национална програма за контрол, създадена по силата на член ‧, и наличието на салмонелни серотипове, за които е определен целеви праг за редукция, не е потвърдено посредством спазване на следния ред за тестване от страна на компетентния орган
en In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No
bg За да бъде постигната целта на Общността, държавите-членки следва да установят национални програми за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus и да ги представят на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) No
en This shall not apply in exceptional cases of suspect breeding flocks where Salmonella detection at the holding at the initiative of the operator was not confirmed by official sampling
bg Това не се прилага в изключителни случаи на съмнение за птичи стада, при които откриването на Salmonella в птицефермата при вземане на проби по инициатива на стопанския субект не е било потвърдено с официални проби
en Microbiological testing of the sample for salmonella should be carried out to the standard of the International Organisation for Standardisation ISO
bg Микробиологичното изследване на пробите за салмонела трябва да се извърши съгласно стандарта на Международната организация по стандартизация ISO
en for the analysis and testing of zoonoses (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus ‧, Anthony van Leeuwenhoeklaan ‧, ‧ BA Bilthoven, The Netherlands
bg За анализа и изследването на зоонози (салмонела): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus ‧, Anthony van Leeuwenhoeklaan ‧, ‧ BA Bilthoven, Нидерландия
en [II.‧.‧ Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.‧.‧.]
bg [II.‧.‧ Не е установено наличието нито на Salmonella Enteritidis, нито на Salmonella Typhimurium в рамките на програмата за контрол, посочена в точка II.‧.‧.]
en Campylobacter spp. and Salmonella spp. in broiler carcasses
bg Campylobacter spp. и Salmonella spp. в труповете на бройлери
en At least one isolate from each positive sample shall be typed by the National Reference Laboratory for Salmonella, using the Kaufmann-White scheme
bg НРЛ за Salmonella определя серотипа на поне един изолат от всяка положителна проба, използвайки схемата на Кауфман-Уайт
en Hadjinicolau was recognised for his contribution to a research project on new molecular methods of diagnosis using molecular beacons for the bacteria Salmonella, Bacillus anthracis and the SARS virus
bg Хаджиниколау получи признание за своя принос към изследователски проект за нови молекулярни методи за диагностика, при който се използват молекулярни маркери за бактериите на салмонелата, антраксния бацил и вируса ТОРС
en Various animals (especially poultry, pigs, cattle, and reptiles) can be reservoirs for Salmonella, and humans generally become infected by eating poorly cooked, contaminated food.
bg Резервоари на салмонела могат да бъдат различни животни (особено домашни птици, прасета, говеда и влечуги) и хората обикновено се инфектират чрез консумация на недостатъчно топлинно обработена, заразена храна.
en This rule shall not apply in exceptional cases described in point ‧.‧.‧.‧(c) where the initial Salmonella positive result from sampling at the initiative of the food business operator has not been confirmed by the sampling as part of official controls
bg Това правило не се прилага за изключителните случаи, описани в точка ‧.‧.‧.‧, буква в), когато първоначалният положителен резултат за наличието на салмонела при вземането на проби по инициатива на стопанския субект в хранителната промишленост не е потвърден при вземането на проби като част от официални проверки
en A Community target was established for the reduction of the prevalence of all salmonella serotypes with public health significance in breeding flocks of Gallus gallus at the level of primary production by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No
bg Определена е цел на Общността за намаляване на разпространението на всички салмонелни серотипове от значение за общественото здраве сред птичите стада за разплод от вида Gallus gallus на ниво първично производство с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ юни ‧ година за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) No
en confirmatory sampling at the holding, following the detection of the presence of the relevant Salmonella serotypes from sampling at the hatchery
bg потвърдително вземане на проби в птицефермата след установяването на наличие на значимите серотипове на Salmonella при вземане на проби в люпилнята
en The expenditure planned for ‧ for the programme for controlling salmonella in breeding flocks was notified to the European Commission under the co-financing programmes
bg Планираните разходи за ‧ г. за програмата за контролиране на салмонелата в птичите стада бяха нотифицирани до Европейската комисия в рамките на програмите за съфинансиране
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 0.596 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.