Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
taxonomic terms (bacteria)
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
en That Directive required Member States to submit to the Commission the national measures that they had taken to achieve the objectives of the Directive and to draw up plans for monitoring salmonella in poultry
bg Тази директива изискваше от държавите-членки да представят на Комисията националните мерки, които са взели за постигане целите на директивата и да съставят планове за мониторинг на салмонелата сред домашните птици
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for the control of salmonella in poultry is to be incorporated into the Agreement
bg Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ август ‧ г. за изпълнение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение изискванията за използване на специфични методи за контрол в рамките на националните програми за контрол на салмонелата сред домашните птици следва да бъде включен в Споразумението
en The purpose of this Regulation is to ensure that proper and effective measures are taken to detect and to control salmonella and other zoonotic agents at all relevant stages of production, processing and distribution, particularly at the level of primary production, including in feed, in order to reduce their prevalence and the risk they pose to public health
bg Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че са взети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонелата и други агенти, причиняващи зоонози на всички съответни етапи от производството, обработката и разпространението, особено на нивото на първичното производство, включително в храната за животни, за да се намали техният брой, както и рискът, който представляват за общественото здраве
en In the case of sampling by the competent authority because of suspicion salmonella infection in a flock on that holding and in any other case considered appropriate, the competent authority shall satisfy itself by conducting further tests as appropriate so that the results of examinations for salmonella in flocks of turkeys are not affected by the use of antimicrobials in those flocks
bg В случай на вземане на проби от компетентния орган поради съмнение за заразяване със салмонела на стадо в стопанството, както и във всеки друг случай, когато е сметнато за уместно, за да се увери, компетентният орган извършва по-задълбочени тестове, както е целесъобразно, с цел резултатите от изследването за салмонела в стада от пуйки да не са повлияни от употребата на антимикробни вещества в посочените стада
en all results from the testing for Salmonella enteritidis or Salmonella typhimurium were negative
bg всички резултати от тестването за Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium са били отрицателни
en Israel clarified that its Salmonella control programme only applies to the broiler meat production chain
bg Израел поясни, че неговата програма за контрол на Salmonella се прилага само за производствената верига за месо от бройлери
en In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ concerning a financial contribution by the Community towards a baseline survey on the prevalence of Salmonella spp. in broiler flocks of Gallus gallus to be carried out in the Member States, comparable information was collected with regard to the prevalence of Salmonella in such flocks
bg В съответствие с Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ септември ‧ г. относно финансовата помощ от Общността за базово проучване на разпространението на Salmonella spp. в птичите стада от бройлери от вида Gallus gallus, което да се проведе в държавите-членки, беше събрана сравнима информация относно разпространението на Salmonella в тези птичи стада
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ March ‧ approving a control programme for Salmonella in poultry in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and amending Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the Salmonella control status of certain third countries
bg Регламент (ЕС) No ‧/‧ на Комисията от ‧ март ‧ година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) No ‧/‧ относно статуса на някои трети страни по отношение на контрола на Salmonella
en Such information is presently not available and a special survey should therefore be carried out to monitor the prevalence of Salmonella in slaughter pigs over a suitable period in those Member States
bg Понастоящем не се разполага с подобна информация и затова е необходимо да се проведе специално проучване, за да се осъществи наблюдение върху разпространението на Salmonella при прасета за клане, в подходящ срок, в тези държави-членки
en The Commission has approved the operational programmes submitted by Finland and Sweden regarding salmonella controls
bg Комисията одобри оперативните програми, представени от Финландия и Швеция относно контрола за салмонела
en Eggs originating from flocks with unknown health status, that are suspected of being infected or that are infected with Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set or which were identified as the source of infection in a specific human foodborne outbreak, shall be
bg Яйцата, които произхождат от стада с неизвестен здравен статус, за които има съмнение за заразяване или които са заразени със серотипове на Salmonella, за които са определени целеви нива на съкращаване или които са били идентифицирани като източник на инфекция при конкретна епидемия от хранителен произход при хората
en Prohibition to export into the Community breeding or productive poultry (BPP) of Gallus gallus, day-old chicks (DOC) of Gallus gallus and slaughter poultry and poultry for restocking (SRP) of Gallus gallus for other purposes than breeding or laying, because a relevant Salmonella control programme in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ has not been submitted to the Commission or approved by it
bg Забрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus, еднодневни пилета (DOC) от вида Gallus gallus и домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) вида Gallus gallus за цели, различни за разплод или за носачки, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ или защото представената програма не е била одобрена от Комисията
en When serotypes Salmonella enteritidis or Salmonella typhimurium were detected and confirmed in samples taken, Directive ‧/EEC laid down specific measures to control the infection
bg Когато бяха открити и потвърдени серотипове Salmonella enteritidis или Salmonella typhimurium във взети проби, Директива ‧/ЕИО определи специфични мерки за контролиране на инфекцията
en It shall set up a procedure so that the detection of Salmonella serotypes referred to in Article ‧ (relevant Salmonella) during the sampling at the initiative of the operator is notified without delay to the competent authority by the laboratory performing the analyses
bg Компетентният орган определя процедура, при която откриването на салмонелните серотипове, упоменати в член ‧, параграф ‧ (съответната Salmonella) по време на вземането на пробите по инициатива на стопанския субект, незабавно се съобщава на компетентния орган от лабораторията, извършила анализите
en ANNEX TO THE FINAL FINANCIAL REPORT FOR SALMONELLA
bg ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ ДОКЛАД ЗА САЛМОНЕЛА
en For quality assurance, ‧ typable strains and ‧ non-typable isolates shall be sent to the CRL for Salmonella
bg С цел гарантиране на качеството ‧ щама, подлежащи на серотипизиране, и ‧ изолата, неподлежащи на серотипизиране, се изпращат в РЛО за Salmonella
en A Community target was established for the reduction of the prevalence of all salmonella serotypes with public health significance in laying flocks of Gallus gallus at the level of primary production by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No
bg С Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ юли ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ беше определена цел на Общността за намаляване на случаите на заболяване от всички салмонелни серотипове от значение за общественото здраве при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus на нивото на първичното производство
en Salmonellosis (zoonotic salmonella) in laying flocks of Gallus gallus
bg Салмонелоза (зоонотична салмонела) сред стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus
en The purpose of Regulation (EC) No ‧/‧ is to ensure that proper and effective measures are taken to detect and control Salmonella and other zoonotic agents at all relevant stages of production, processing and distribution, and particularly at the level of primary production, in order to reduce their prevalence and the risk they pose to public health
bg Целта на Регламент (ЕО) No ‧/‧ е да гарантира, че са предприети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на Salmonella и други зоонозни агенти на всички съответни етапи от производството, преработката и разпространението, по-специално на равнище първично производство, с цел намаляване на разпространението им и на риска, който представляват за общественото здраве
en In order to set the Community target for the reduction of the prevalence of zoonoses and zoonotic agents as foreseen in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and to consider the best approach to evaluate in the future the achievement of such target, comparable data on the percentage of Salmonella infected holdings of breeding pigs in the Member States needs to be available
bg За да се установи цел на Общността за намаляване на случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, съгласно член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, и за избор на най-добрия подход за оценка в бъдеще на изпълнението на тази цел, е необходимо да са налице сравними данни за процента на засегнатите от Salmonella стопанства, отглеждащи свине за разплод в държавите-членки
en In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in laying flocks of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) No
bg За да бъде постигната целта на Общността, държавите-членки следва да установят национални програми за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus и да ги представят на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) No
en The national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Finland was approved by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ approving certain national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus
bg Националната програма за контрол на салмонелата при стада за разплод от вида Gallus gallus, представена от Финландия, беше одобрена с Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ ноември ‧ г. за одобряване на определени национални програми за контрол на салмонела при стада за разплод от вида Gallus gallus
en Salmonella Typhimurium reverse mutation assay
bg Тест за обратна мутация на Salmonella typhimurium
en the costs, where category ‧ salmonella is found in eggs, of
bg при наличие на салмонела категория ‧ в яйцата- от разходите за
en That method is described in the current version of draft Annex D of ISO ‧ : Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage
bg Този метод е описан в настоящата версия на проектоприложение Г към стандарт по ISO ‧ : Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от периода на първично производство
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 0.888 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.