Translations into Czech:

  • Nirvana: Come as You Are   

Example sentences with "Come as You Are: The Story of Nirvana", translation memory

add example
en They are also planning additional ralds on the dozens of Nirvana- affiliated sites throughout the nation
cs Také jsou naplánovány další zátahy na desítkyNirvaně podobných skupin po celé zemi
en Just a minute!... received a medal today for the reconstruction of Prague... why shouldn' t they have a party!?Do you expect them to camp outside?- You are telling as nice sob story
cs Moment!... dnes vyznamenaným za výstavbu Prahy, aby se mohli v klidu pobavit a nemuseli trampovat někde venku?
en As some of you have said, trust is very important in ensuring that the other Member States see that there are concrete results, so we can have a happy ending to this story.
cs Jak někteří z vás uvedli, důvěra je velmi důležitá, aby bylo možno přesvědčit ostatní členské státy, že bylo dosaženo konkrétních výsledků, a aby tak tento příběh mohl mít šťastný konec.
en I think that even if you are not present directly in the story, there is a lot of autobiography in writing, my own writing as well. You give the characters and the events things that belong to you; there are your questions and your interests in the whole arrangement, sometimes you can even point to something you lived through.
cs Host: Psát jste začala vlastně velmi pozdě.
en If the story would come out in the press...... that we are not allowed to fly as pilots
cs Kdyby se dostalo do tisku, že nemůžeme létat jako piloti
en At a time when the newspapers are filled with pictures of foreclosure sales – and even of surplus homes being demolished – it is hard to see any cause for the markets’ rebound other than this “all recessions come to an end sooner or later” story.
cs V době, kdy jsou noviny plné fotografií domů propadlých zástavním věřitelům – a dokonce i přebytečných domů v demolici –, lze jen těžko najít jinou příčinu oživení trhů než příběh s názvem „Všechny recese dříve či později skončí“.
en Topics may include one or more genres such as the novel, detective novel, political novel, historical novel, utopian fiction or Western; drama; short story; sermon traditions; African American cultural forms, African American folklore; long poem, lyric, philosophical poem, oral poetry; nature writing, autobiography, captivity narrative; narratives of exploration; political oratory; postmodernism; coming-out stories; humor.
cs Intermediate rotating topics course on various European issues.
en Indeed, on February 10, 2004, he woke up to an unpleasant news story in the Washington Post: ”President Bush’s top economist yesterday said the outsourcing of US service jobs to workers overseas is good for the nation’s economy.... Mankiw’s comments come as the president struggles to shore up support in manufacturing states that have lost millions of jobs....Mankiw’s conclusions may prove discordant during an election year...”
cs Už 10. února 2004 jej probral nepříjemný článek v listu Washington Post : „První ekonom prezidenta Bushe řekl, že outsourcing amerických pracovních míst ve službách zahraničním pracujícím je dobrý pro národní hospodářství... Mankiwovy komentáře přicházejí v době, kdy prezident usiluje o povzbuzení podpory ve státech se silnými výrobními odvětvími, které ztratily miliony pracovních příležitostí... Mankiwovy úsudky se mohou během volebního roku ukázat jako disharmonické...“
en Are you gonna go back to Nirvana?
cs Vrátíš se zpátky do Nirvany?
en Do you apply the same disbelief to stories...... that come out of Iran or Palestine or Chile?
cs Budete stejně skeptičtí k příběhům...... které se odehrávají v Íránu, Palestině nebo Chile?
en Then you and I... will create the biggest story to come out of Hong Kong in its history
cs A pak vy a já... vytvoříme největší story v Hongkongské historii
en If you come to school tomorrow and tell them your story of choosing the path of nonviolence it might really set them straight
cs Kdybys přišel zítra do školky a vyprávěl jim svůj příběh o nenásilným životě, mohlo by je to inspirovat
en Anyhow, gettin' back to the beginning of the story, my granddaddy come over from Scotland, you see
cs Abych to dořekl, zpět k tomu příběhu, můj děda přišel ze Skotska, víš
en I was just wondering if you wanted to come out of retirement and do the story with me
cs Jen mě zajímalo, jestli nechceš ukončit důchod a napsat o tom
en Description: Come experience one of the hostels and budget accommodation in Verona; the Hostel is located in Piazzale L.A. Scuro 12, just 15 minutes by bus from the main railway station “Verona Porta Nuova”; here you will for sure be able to meet and get to know backpackers and independent travelers coming from all parts of the world; you will be able share your experiences and tell the amazing stories and events that happened to you while traveling.
cs Popis: Come experience one of the hostels and budget accommodation in Verona; the Hostel is located in Piazzale L.A. Scuro 12, just 15 minutes by bus from the main railway station “Verona Porta Nuova”; here you will for sure be able to meet and get to know backpackers and independent travelers coming from all parts of the world; you will be able share your experiences and tell the amazing stories and events that happened to you while traveling.
en I should therefore like to ask if these plans have been completed, if the Member States have adopted them and if they are ready to be applied, as the weakest link is very important here, and finally, there is the coordination which you have mentioned; I am delighted to hear that you are ready to undertake it jointly with the Centre for Disease Prevention and Control for this entire influenza story.
cs Chtěl bych se vás tedy zeptat, zda byly tyto plány doplněny, zda je členské státy přijaly a zda jsou připraveny k použití, jelikož je v tomto případě nejslabší článek velmi důležitý, a konečně, pokud jde o koordinaci, kterou jste zmínila, mám radost, že v celé této záležitosti s chřipkou hodláte postupovat společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.
en I' m doing a story on the Marrakaz, who, as you know...... are allowed to cross the border in order to get into grazing grounds
cs Píšu o kmeni Marakezů, kteří smějí překračovat hranici, aby se dostali na nové pastviny
en ♪ Here we are now Everything' s about to change ♪ ♪ We face tomorrow ♪ ♪ As we say goodbye to yesterday ♪ ♪ A chapter ending ♪ ♪ But the story' s only just begun ♪ ♪ Pages turning for everyone ♪ ♪ So I' m moving on Letting go ♪ ♪ Holding on to tomorrow ♪ ♪ I' ve always got the memories ♪ ♪ While I' m finding out who I' m gonna be ♪ ♪ We might be apart But I hope you' il always know ♪ ♪ You' il be with me Wherever I go ♪ ♪ It' s time to show the world ♪ ♪ We' ve got something to say ♪ ♪ A song to sing out loud ♪ ♪ Will never fade away ♪ ♪ I know I' il miss you ♪ ♪ But we' il meet again some day ♪ ♪ We' il never fade away ♪ ♪ So I' m moving on Letting go ♪ ♪ Holding on to tomorrow ♪ ♪ I' ve always got the memories ♪ ♪ While I' m finding out who I' m gonna be ♪ ♪ We might be apart ♪ ♪ But I hope you' il always know ♪ ♪ You' il be with me ♪
cs * Jsme tady, všechno je o změně ** Čelíme zítřku * * Hned co se rozloučíme se včerejškem *
en Shortly after ‧PM, in an apartment in the North District, ‧ bodies of Nirvana members wanted for terrorism were discovered
cs Krátce po druhé hodině odpoledne, v bytě v Severním okrese, bylo objeveno ‧ těl hledaných příslušníků sekty Nirvana
en When these bands started to get popular, all of a sudden... everyone wanted to find the next Nirvana
cs Jakmile se tyhle kapely začnou stávat populární, najednou... chce každý najít další Nirvanu
en That year, authorities removed dozens of children from the terrorist cult group, Nirvana, into protective custody at a Child Welfare Center in western Japan
cs Toho roku úřady přemístily desítky dětí z teroristické sekty Nirvana do výchovné péče v Dětském sociálním centru v západním Japonsku
en In this context, I must inform you, Commissioner, that your statements were inappropriate and dangerous but, coming from someone with your experience and background, I can only assume that they reflect an outpouring against the stubbornness and inaction by the Commission of which you are part because monetary union is much more, as you well know, than a single currency, a Stability Pact or a single Central Bank.
cs V této souvislosti vás musím, pane komisaři, informovat, že vaše výroky jsou nevhodné a nebezpečné, ale vzhledem k tomu, že jejich původcem je někdo s vašimi zkušenostmi a praxí, mohu se jen domnívat, že jde pouze o citový výlev proti umíněnosti a nečinnosti Komise, jejíž jste součástí, protože měnová unie je, jak dobře víte, víc než jen měna, Pakt o stabilitě nebo jediná Centrální banka.
en What I would therefore like to know is are you willing to stay all new authorisations and all renewals of authorisations, such as that of MON810, until the new EFSA rules have come into force?
cs Rád bych proto věděl, zda jste ochoten podstupovat proces vydávání veškerých nových autorizací a prodloužení autorizací, jako například v případě modifikované kukuřice MON810, dokud nevstoupí v platnost nová pravidla EFSA?
Showing page 1. Found 4604979 sentences matching phrase "Come as You Are: The Story of Nirvana".Found in 1,163.146 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.