Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
Federal districts of Russia referred to in Article ‧ andFederální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
Russia has now provided further information indicating that the outbreak has been contained in the regions (Federal districts) located to the east of the Ural Mountains and can therefore be regionalised for imports of unprocessed feathersRusko nyní poskytlo další informace naznačující, že choroba vypukla v oblastech (federálních okruzích) nacházejících se východně od pohoří Ural, a může být proto regionalizována pro dovozy nezpracovaného peří
Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian FederationMísto narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Chukotka Autonomous District, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Khabarovsk Krai, Koryakia Autonomous District, Magadan Oblast, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Čukotský autonomní okruh, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Chabarovský kraj, Korjacký autonomní okruh, Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
Privolzhsky (Volga) Federal DistrictPovolžský federální okruh
Project designed to intensify the efforts by the Federal District (Brasilia) community to prevent violence caused by drugs and the proliferation of firearmsProjekt má znásobit úsilí společenství federálního okresu (Brasilia) s cílem zabránit násilí způsobenému drogami a šířením střelných zbraní
If the FTC concludes that is has reason(s) to believe Section ‧ has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effectDojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení oddílu ‧ byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okresního soudu, který- vyhoví-li žalobě- může vydat soudní příkaz se stejným účinkem
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the extension of the eradication and vaccination plans in the Bad Kreuznach district (Germany) and the termination of the vaccination plans in the Federal State of Saarland (Germany) is to be incorporated into the AgreementRozhodnutí Komise ‧/‧/ES ze dne ‧. února ‧, kterým se mění rozhodnutí ‧/‧/ES, pokud jde o prodloužení platnosti plánů eradikace a očkování v okrese Bad Kreuznach (Německo) a ukončení platnosti plánů očkování ve spolkové zemi Sársko (Německo), by mělo být začleněno do Dohody
Central Federal DistrictCentrální federální okruh
Federal Districts of Russia referred to in Article ‧ andFederální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
See also ‧ U.S.C. § ‧(f) (civil action in federal district court is a non-exclusive remedy, offeredViz též U. S. C., svazek ‧, § ‧ písm. f) odst. ‧ (občanskoprávní žaloba u federálního okresního soudu je nevýlučný opravný prostředek, který
Place of birth: Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, Soviet Union (Russian FederationMísto narození: Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace
Private persons who believe a telecommunications carrier or cable operator has violated the relevant provisions of the Communications Act or the Cable Act may either file a complaint with the FCC or take their claims to a federal district courtSoukromé osoby, které se domnívají, že provozovatel veřejné telekomunikační sítě nebo kabelové sítě porušil příslušná ustanovení Communications Act nebo Cable Act, mohou buď podat stížnost u FCC, nebo vznést nárok u federálního okresního soudu
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Yamalia Autonomous DistrictZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Čeljabinská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh
Far Eastern Federal DistrictDálnovýchodní federální okruh
Federal DistrictPolskomexico_ states. kgm
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Yamalia Autonomous District, Chelyabinsk OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Jamalsko-něnecký autonomní okruh, Čeljabinská oblast
The second important area of progress has been reform of Russia’s federation: establishment of federal districts and reform of the Federation Council.Druhou významnou oblastí pokroku je administrativní reforma Ruské federace: zavedení federálních oblastí a reforma Federální rady.
Declares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directiveTím, že smlouvy o svozu odpadků uzavřené městy Lüdinghausen a Olfen, jakož i obcemi Nordkirchen, Senden a Ascheberg byly uzavřeny v rozporu s pravidly o zveřejňování stanovenými články ‧, ‧ odst. ‧ a ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice
Siberian Federal DistrictSibiřský federální okruh
As described in detail in the draft Decision, Intel asked the Commission by letter of ‧ September ‧ to obtain from AMD and provide to Intel a list of ‧ categories of documents relating to private litigation between Intel and AMD before the Federal District Court in Delaware in the United States of America, documents which according to Intel were likely to be exculpatoryJak je podrobně popsáno v předloze rozhodnutí, Intel požádal Komisi dopisem ze dne ‧. září ‧, aby od společnosti AMD získala a Intelu poskytla seznam ‧ kategorií dokumentů souvisejících se soukromým sporem mezi společnostmi Intel a AMD před Federálním okresním soudem v Delaware (USA), dokumentů, jež byly podle Intelu pravděpodobně ospravedlňující
Showing page 1. Found 11218 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 11.179 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.