Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)
federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
en Federal districts of Russia referred to in Article ‧ and
cs Federální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
en Russia has now provided further information indicating that the outbreak has been contained in the regions (Federal districts) located to the east of the Ural Mountains and can therefore be regionalised for imports of unprocessed feathers
cs Rusko nyní poskytlo další informace naznačující, že choroba vypukla v oblastech (federálních okruzích) nacházejících se východně od pohoří Ural, a může být proto regionalizována pro dovozy nezpracovaného peří
en Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian Federation
cs Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Chukotka Autonomous District, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Khabarovsk Krai, Koryakia Autonomous District, Magadan Oblast, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Čukotský autonomní okruh, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Chabarovský kraj, Korjacký autonomní okruh, Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
en Privolzhsky (Volga) Federal District
cs Povolžský federální okruh
en Project designed to intensify the efforts by the Federal District (Brasilia) community to prevent violence caused by drugs and the proliferation of firearms
cs Projekt má znásobit úsilí společenství federálního okresu (Brasilia) s cílem zabránit násilí způsobenému drogami a šířením střelných zbraní
en If the FTC concludes that is has reason(s) to believe Section ‧ has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effect
cs Dojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení oddílu ‧ byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okresního soudu, který- vyhoví-li žalobě- může vydat soudní příkaz se stejným účinkem
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the extension of the eradication and vaccination plans in the Bad Kreuznach district (Germany) and the termination of the vaccination plans in the Federal State of Saarland (Germany) is to be incorporated into the Agreement
cs Rozhodnutí Komise ‧/‧/ES ze dne ‧. února ‧, kterým se mění rozhodnutí ‧/‧/ES, pokud jde o prodloužení platnosti plánů eradikace a očkování v okrese Bad Kreuznach (Německo) a ukončení platnosti plánů očkování ve spolkové zemi Sársko (Německo), by mělo být začleněno do Dohody
en Central Federal District
cs Centrální federální okruh
en Federal Districts of Russia referred to in Article ‧ and
cs Federální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
en See also ‧ U.S.C. § ‧(f) (civil action in federal district court is a non-exclusive remedy, offered
cs Viz též U. S. C., svazek ‧, § ‧ písm. f) odst. ‧ (občanskoprávní žaloba u federálního okresního soudu je nevýlučný opravný prostředek, který
en Place of birth: Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, Soviet Union (Russian Federation
cs Místo narození: Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace
en Private persons who believe a telecommunications carrier or cable operator has violated the relevant provisions of the Communications Act or the Cable Act may either file a complaint with the FCC or take their claims to a federal district court
cs Soukromé osoby, které se domnívají, že provozovatel veřejné telekomunikační sítě nebo kabelové sítě porušil příslušná ustanovení Communications Act nebo Cable Act, mohou buď podat stížnost u FCC, nebo vznést nárok u federálního okresního soudu
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Yamalia Autonomous District
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Čeljabinská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh
en Far Eastern Federal District
cs Dálnovýchodní federální okruh
en Federal District
cs Polskomexico_ states. kgm
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Yamalia Autonomous District, Chelyabinsk Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Jamalsko-něnecký autonomní okruh, Čeljabinská oblast
en The second important area of progress has been reform of Russia’s federation: establishment of federal districts and reform of the Federation Council.
cs Druhou významnou oblastí pokroku je administrativní reforma Ruské federace: zavedení federálních oblastí a reforma Federální rady.
en Declares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
cs Tím, že smlouvy o svozu odpadků uzavřené městy Lüdinghausen a Olfen, jakož i obcemi Nordkirchen, Senden a Ascheberg byly uzavřeny v rozporu s pravidly o zveřejňování stanovenými články ‧, ‧ odst. ‧ a ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice
en Siberian Federal District
cs Sibiřský federální okruh
en As described in detail in the draft Decision, Intel asked the Commission by letter of ‧ September ‧ to obtain from AMD and provide to Intel a list of ‧ categories of documents relating to private litigation between Intel and AMD before the Federal District Court in Delaware in the United States of America, documents which according to Intel were likely to be exculpatory
cs Jak je podrobně popsáno v předloze rozhodnutí, Intel požádal Komisi dopisem ze dne ‧. září ‧, aby od společnosti AMD získala a Intelu poskytla seznam ‧ kategorií dokumentů souvisejících se soukromým sporem mezi společnostmi Intel a AMD před Federálním okresním soudem v Delaware (USA), dokumentů, jež byly podle Intelu pravděpodobně ospravedlňující
Showing page 1. Found 11218 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 8.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.