Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)
federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the extension of the eradication and vaccination plans in the Bad Kreuznach district (Germany) and the termination of the vaccination plans in the Federal State of Saarland (Germany) is to be incorporated into the Agreement
cs Rozhodnutí Komise ‧/‧/ES ze dne ‧. února ‧, kterým se mění rozhodnutí ‧/‧/ES, pokud jde o prodloužení platnosti plánů eradikace a očkování v okrese Bad Kreuznach (Německo) a ukončení platnosti plánů očkování ve spolkové zemi Sársko (Německo), by mělo být začleněno do Dohody
en Far Eastern Federal District
cs Dálnovýchodní federální okruh
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Koryakia Autonomous District, Khabarovsk Krai, Magadan Oblast, Chukotka Autonomous District, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Korjacký autonomní okruh, Chabarovský kraj, Magadanská oblast, Čukotský autonomní okruh, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
en Urals Federal District
cs Uralský federální okruh
en Northwestern Federal District
cs Severozápadní federální okruh
en Place of birth: Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, Soviet Union (Russian Federation
cs Místo narození: Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Chukotka Autonomous District, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Khabarovsk Krai, Koryakia Autonomous District, Magadan Oblast, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin Oblast
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Čukotský autonomní okruh, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Chabarovský kraj, Korjacký autonomní okruh, Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
en If the FTC concludes that is has reason(s) to believe Section ‧ has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effect
cs Dojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení oddílu ‧ byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okresního soudu, který- vyhoví-li žalobě- může vydat soudní příkaz se stejným účinkem
en Central Federal District
cs Centrální federální okruh
en See also ‧ U.S.C. § ‧(f) (civil action in federal district court is a non-exclusive remedy, offered
cs Viz též U. S. C., svazek ‧, § ‧ písm. f) odst. ‧ (občanskoprávní žaloba u federálního okresního soudu je nevýlučný opravný prostředek, který
en Two particular cases have already been mentioned today, two simultaneous nuclear projects: one in the Kaliningrad district of the Russian Federation, which is completely surrounded by Lithuania, Poland and the Baltic Sea, and the second in Belarus, where a nuclear power station is planned to be built just 20 km away from the Lithuanian border.
cs Dva konkrétní případy byly již dnes zmíněny, dva paralelní jaderné projekty: jeden v Kaliningradské oblasti Ruské federace, která je zcela obklopena Litvou, Polskem a Baltským mořem, a druhý v Bělorusku, kde se plánuje postavit jadernou elektrárnu ve vzdálenosti pouhých 20 km od litevské hranice.
en Includes the following Subjects of the Russian Federation: Aga Buryatia Autonomous District, Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Evenkia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Kemerovo Oblast, Khakassia Republic, Krasnoyarsk Krai, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Taymyria Autonomous District, Tomsk Oblast, Tuva Republic, Ust-Orda Buryatia Autonomous District
cs Zahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Aginský burjatský autonomní okruh, Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Evenecký autonomní okruh, Irkutská oblast, Kemerovská oblast, Chakaská republika, Krasnojarský kraj, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tajmyrský autonomní okruh, Tomská oblast, Tuvská republika, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh
en The United States of America is a Federal government constitutional republic comprising U.S. state and a federal district.
cs A nasal consonant is produced with a lowered soft palate in the mouth, allowing air to escape freely through the nose.
en Southern Federal District
cs Jižní federální okruh
en |- | colspan="2" align="center" | [[Image:San Francisco Financial.jpg|thumb|292px]] |- | class="odd" | Caption: | class="even" | San Francisco Financial District in [[2377]]. |} '''San Francisco''' is a city on the [[North America]]n continent of [[Earth]], named after St. Francis of Assisi, and constitutes one of the most important [[city|cities]] throughout both the [[planet]] itself and [[United Federation of Planets]] as a whole.
cs Na konci 19. století zde byly vybudovány 4 univerzity.
en Federal districts of Russia referred to in Article ‧ and
cs Federální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
en Declares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
cs Tím, že smlouvy o svozu odpadků uzavřené městy Lüdinghausen a Olfen, jakož i obcemi Nordkirchen, Senden a Ascheberg byly uzavřeny v rozporu s pravidly o zveřejňování stanovenými články ‧, ‧ odst. ‧ a ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice
en Service subscribers can either submit a complaint to the Federal Communications Commission or file suit in federal district court to recover damages and attorneys
cs Účastníci mohou podat buď stížnost u Federal Communications Commission nebo žalobu u federálního okresního soudu na náhradu škody a úhradu nákladů právního zastoupení
en Russia has now provided further information indicating that the outbreak has been contained in the regions (Federal districts) located to the east of the Ural Mountains and can therefore be regionalised for imports of unprocessed feathers
cs Rusko nyní poskytlo další informace naznačující, že choroba vypukla v oblastech (federálních okruzích) nacházejících se východně od pohoří Ural, a může být proto regionalizována pro dovozy nezpracovaného peří
en Federal Districts of Russia referred to in Article ‧ and
cs Federální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
en Project designed to intensify the efforts by the Federal District (Brasilia) community to prevent violence caused by drugs and the proliferation of firearms
cs Projekt má znásobit úsilí společenství federálního okresu (Brasilia) s cílem zabránit násilí způsobenému drogami a šířením střelných zbraní
en Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian Federation
cs Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
Showing page 1. Found 11218 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 6.426 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.