pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
cs Taková řízená likvidace, která může být případně provedena ve spojení s příspěvkem z veřejných prostředků, se může použít v jednotlivých případech buď jako druhý krok po záchranné podpoře jednotlivé finanční instituci, pokud bude jasné, že u této finanční instituce nelze provést úspěšnou restrukturalizaci, nebo jako jediná akce
en in the case of dried leguminous vegetables, sago, roots, tubers and products of Chapter ‧ (excluding nuts of headings ‧ and ‧), at least ‧ % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of ‧ mm
cs v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly ‧ (kromě ořechů čísel ‧ a ‧) nejméně ‧ % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů ‧ mm
en In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application
cs V takovém případě členské státy uvědomí dotčené státní příslušníky třetí země o možnosti podání takové žádosti
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the House of Lords (United Kingdom), made by decision of ‧ November ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings between Celtec Ltd and John Astley and Others- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, E. Juhász and E. Levits, Judges; M. Poiares Maduro, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ May ‧, in which it ruled
cs Ve věci C-‧/‧, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku ‧ ES, podaná rozhodnutím House of Lords (Spojené království) ze dne ‧. listopadu ‧, došlým Soudnímu dvoru dne ‧. listopadu ‧, v řízení Celtec Ltd proti Johnu Astleymu a dalším, Soudní dvůr (první senát), ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Lenaerts (zpravodaj), N. Colneric, E. Juhász a E. Levits, soudci, generální advokát: M. Poiares Maduro, vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada, vydal dne ‧. května ‧ rozsudek, jehož výrok je následující
en Appeal brought on ‧ July ‧ by P. Longinidis against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on ‧ April ‧ in Case F-‧/‧ Pavlos Longinidis v Cedefop
cs Kasační opravný prostředek podaný dne ‧. července ‧ Pavlosem Longinidisem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne ‧. dubna ‧ ve věci F-‧/‧, Pavlos Longinidis v. Cedefop
en Case C-‧/‧ P: Appeal brought on ‧ August ‧ by Internationaler Hilfsfonds e.V. against the judgment delivered by the Court of First Instance (Fifth Chamber) on ‧ June ‧ in Case T-‧/‧ Internationaler Hilfsfonds e.V. v Commission
cs Věc C-‧/‧ P: Kasační opravný prostředek podaný dne ‧. srpna ‧ Internationaler Hilfsfonds eV proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne ‧. června ‧ ve věci T-‧/‧, Internationaler Hilfsfonds e.V. v. Komise Evropských společenství
en Notes that OLAF registered ‧ new cases in the reporting period and that the financial impact of all cases still under investigation on ‧ December ‧ is put at EUR ‧,‧ billion; a total ofcases were still being assessed at the end of the reporting period, investigations had been initiated incases, and follow-up measures were necessary incases
cs konstatuje, že OLAF v tomto oznamovacím období zaznamenal ‧ nových případů a finanční dopady všech případů, které byly dne ‧. prosince ‧ ještě předmětem šetření, odhadl na ‧,‧ miliard EUR; celkově bylo na konci oznamovacího období šetřeno ‧ případů, vpřípadech bylo zahájeno vyšetřování a vpřípadech bylo nutné zavést následná opatření
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria))- The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Trade marks- Pharmaceutical products- Repackaging- Parallel imports- Substantial change in appearance of the packaging- Obligation of prior notice
cs Věc C-‧/‧: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne ‧. prosince ‧ (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Ochranná známka- Léčivý přípravek- Přebalení- Paralelní dovoz- Podstatná změna vzhledu obalu- Povinnost předchozího upozornění
en In the case of offal packaged in a slaughterhouse, the number included in the mark must be the veterinary approval number of the slaughterhouse concerned
cs V případě drobů balených do dalšího balení na jatkách je číslo uvedené na označení číslem veterinárního schválení příslušných jatek
en However, in the case of specific EU requirements, the Community shall have full discretion to take decisions on the development and possible adaptation of the system to meet such requirements
cs V případě specifických požadavků Evropské unie má však Evropské společenství plnou pravomoc přijímat podle své úvahy rozhodnutí o vývoji a případných úpravách tohoto systému za účelem splnění těchto požadavků
en Appeal brought on ‧ November ‧ by William Prym GmbH & Co. KG and Prym Consumer GmbH against the judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) delivered on ‧ September ‧ in Case T-‧/‧ William Prym GmbH & Co. KG and Prym Consumer GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities
cs Kasační opravný prostředek podaný dne ‧. listopadu ‧ William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne ‧. září ‧ ve věci T-‧/‧, William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG v. Komise Evropských společenství
en This may be the case when all slides in a batch show positive cells due to the contamination of buffer or if positive cells are found (outside of the slide windows) on the the slide coating
cs To může nastat v případě, kdy všechna sklíčka ve várce ukazují pozitivní buňky z důvodu kontaminace pufru nebo jestliže jsou pozitivní buňky zjištěny (vně okénka sklíčka) na krytu sklíčka
en In order to maintain its status as having an officially brucellosis-free bovine herd, Switzerland undertakes to meet the following conditions:any animal of the bovine species suspected of being infected with brucellosis shall be reported to the competent authorities and the animal concerned shall undergo the official tests for brucellosis, comprising at least two serological tests with complement fixation and a microbiological examination of suitable samples taken in cases of abortion
cs Pro zachování statusu stáda skotu úředně prostého brucelózy se Švýcarsko zavazuje splnit tyto podmínky:veškerý skot, u něhož existuje podezření na infekci brucelózou, se hlásí příslušným orgánům a provádí se u něj úřední vyšetření na brucelózu, které zahrnuje nejméně dva sérologické testy reakce vazby komplementu a mikrobiologické vyšetření vhodných vzorků odebraných v případě zmetání
en Specific cooperation actions in each thematic area dedicated to third countries in the case of mutual interest in cooperating on particular topics to be selected on the basis of their scientific and technological level and needs
cs Zvláštních akcí v oblasti spolupráce v každé tematické oblasti věnované třetím zemím v případě společného zájmu o spolupráci na jednotlivých tématech, která budou vybrána na základě vědecké a technické úrovně a potřeb těchto třetích zemí
en The concentrations of the collecting bags, if used, shall be analysed as soon as possible and in any case not later than ‧ minutes after the end of the test cycle
cs Jestliže se použily odběrné vaky, musí se koncentrace jejich obsahu analyzovat co nejdříve, nejpozději do ‧ minut od ukončení zkušebního cyklu
en There are still remaining border disputes to be settled, and there are still obstacles to the transfer of cases and extradition of suspects in cases of criminal offences and crimes against humanity between BiH and Croatia
cs Stále zbývá vyřešit pohraniční spory a nadále mezi oběma zeměmi existují překážky ohledně předávání případů a vydávání podezřelých v případech trestných činů a zločinů proti lidskosti
en In all these cases, and a few others – also mostly in Asia – domestic reforms would surely have produced growth regardless of international trade.
cs Ve všech těchto i několika dalších – rovněž většinou asijských – případech by domácí reformy bezpochyby byly vytvořily růst bez ohledu na mezinárodní obchod.
en In case of accidental ingestion, seek medical advice immediately and show the package leaflet or the label to the physician
cs V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři
en Any compensation granted in relation to the provision of public passenger transport services other than those covered by this Regulation which risks involving State aids within the meaning of Article ‧ of the Treaty should comply with the provisions of Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ thereof, including any relevant interpretation by the Court of Justice of the European Communities and especially its ruling in Case C-‧/‧ Altmark Trans GmbH
cs Jakákoli jiná kompenzace v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících než ta, která spadá pod toto nové nařízení, která by mohla představovat státní podporu ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy, by měla být v souladu s ustanoveními článků ‧, ‧, ‧ a ‧ Smlouvy, včetně jakéhokoli příslušného výkladu Soudního dvora Evropských společenství a zvláště jeho rozhodnutí ve věci C-‧/‧ Altmark Trans GmbH
en In those cases where the data described in paragraph ‧ (e) are not communicated automatically, they shall be provided at the specific request of any Member State
cs V případech, kdy se údaje podle odst. ‧ písm. e) nesdělují automaticky, je nezbytné tyto údaje poskytnout na základě jednotlivé žádosti každého členského státu
en Whereas the Council has adopted Decision ‧/EEC of ‧ May ‧ on the conclusion of the Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency and Decision ‧/EEC of ‧ June ‧ concerning the conclusion of the Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances
cs vzhledem k tomu, že Rada přijala rozhodnutí ‧/EHS ze dne ‧. května o sjednání protokolu o spolupráci při boji proti znečišťování Středozemního moře ropou a jinými škodlivými látkami při mimořádných událostech[‧] a rozhodnutí ‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o uzavření dohody o spolupráci při odstraňování znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami[‧]
en In such cases, Member States shall require fulfilment of at least the following conditions
cs V takových případech členské státy požadují splnění alespoň těchto podmínek
en Ebadi called for the West to pay greater attention to the Sotoudeh case and to all the brave human rights defenders in the territory of the Islamic Republic of Iran.
cs Ebadiová vyzvala západ, aby věnoval větší pozornost případu Nasrín Sotúdeové a všem odvážným ochráncům lidských práv na území Íránské islámské republiky.
en & CUPS; can use original & Windows; & PPD; s, distributed by the vendors in the case of & PostScript; printers. Those normally do n't cost any money, and they can be grabbed from any & Windows; computer with an installed & PostScript; driver for the model concerned, or from the disks provided with the printer. There are also several places on the web to download them
cs & CUPS; dokáže použít originální & PPD; z & Windows; distribuované výrobci & PostScript; tiskáren. Obvykle jsou zadarmo a můžete si je stáhnout z každého počítače s & Windows;, který má pro váš model nainstalovaný ovladač & PostScript;, nebo z disket, které se dodávají s vaší tiskárnou. Existuje i několik míst na webu, kde je můžete získat
en The emergency brake in the case of over-speed can be released when the speed is within a defined value limit
cs nouzová brzda v případě překročení rychlosti může být odblokována, až když je rychlost v rámci definovaných limitních hodnot
Showing page 1. Found 3218238 sentences matching phrase "in case of".Found in 639.047 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.