pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisationinformace o druhu a objemu přepravy, kterou žadatel zamýšlí poskytovat, v případě žádosti o zřízení dopravy, nebo kterou žadatel již provozoval, v případě žádosti o prodloužení povolení
in the case of a limited liability company, where more than half of its registered capital has disappeared and more than one-quarter of that capital has been lost over the preceding ‧ months, orv případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních ‧ měsíců, nebo
In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprisesV případě podpory poskytnuté malým a středním podnikům lze limity podle části ‧.B.‧.‧.‧ zvýšit o ‧ % HEP u podpory pro malé podniky a o ‧ % HEP u podpory poskytnuté středně velkým podnikům
in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Republic of Austriave věci C-‧/‧: Komise Evropských společenství proti Rakouské republice
In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respectV těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět
In light of the above, it is concluded that no compelling reasons exist for not imposing measures in the present case and that the application of such measures would be in the interest of the CommunityVe světle výše uvedených skutečností se došlo k závěru, že neexistují žádné přesvědčivé důvody k tomu, aby opatření nebyla v tomto případě uložena, a že použití těchto opatření je v zájmu Společenství
In all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the CommissionVe všech ostatních případech postoj Společenství ve smíšeném výboru a ve smíšených odvětvových výborech určuje Rada kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise
Nevertheless, in the case of this programme and one UK project also audited, the establishment of a consortium of local schools or colleges operating under written agreements and with the assistance of a coordinator constitutes an innovative and worthwhile practice, contributing positively to the efficient administration of the projects and the programmeNicméně v případě tohoto programu a jednoho auditovaného britského projektu je zřízení sdružení místních škol a vyšších středních škol, které spolupracují v rámci písemných dohod a s pomocí koordinátora, inovačním a přínosným postupem, který kladně přispívá k účinnosti správy projektů a programu
In this case, personal data collected for commercial purposes (commercial transactions, marketing, provision of services, etc.) and managed by private controllers are then accessed and further used by public authorities for the very different purpose of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offencesV tomto případě k osobním údajům shromažďovaným pro komerční účely (obchodní transakce, marketing, poskytování služeb atd.) a spravovaným soukromými správci přistupují veřejné orgány a dále je využívají pro velmi odlišný účel předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání
In exceptional cases, individual Member States may conclude bilateral agreements and arrangements for the disposal of specific waste in those Member States, where such waste will not be managed in an environmentally sound manner, as referred to in Article ‧, in the country of dispatchVe výjimečných případech mohou jednotlivé členské státy uzavřít dvoustranné dohody a ujednání o odstranění určitých odpadů v těchto členských státech, pokud by v zemi odeslání nebylo s těmito odpady nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku
In all such cases, a copy of the report(s) shall be communicated to the commander concernedVe všech těchto případech musí být kopie takového hlášení předána dotyčnému veliteli letadla
The excess remission of import duties is the basis for calculating the amount of the benefit only in the case of drawback and substitution drawback schemesNadměrné vrácení dovozního cla je základem pro výpočet částky příspěvku pouze v případě programů navracení a náhradního navracení
The basis for the calculation of the distribution of votes of an exporting member, for which the Council has recognised a case of force majeure, shall be the effective volume of its exports for the year in which the force majeure occurred and subsequently for the ensuing three years following the force majeureZákladem pro výpočet rozdělení hlasů vyvážejících členů, u nichž rada uznala, že jde o případ vyšší moci, musí být skutečný objem jejich vývozů v roce, během něhož k případu vyšší moci došlo, a pak po následující tři roky
The surveillance authority which is not competent to decide on a case in accordance with Article ‧ of the Agreement may request from the other surveillance authority at all stages of the proceedings copies of the most important documents concerning cases falling under Article ‧(b) and (c), second sentence and of the Agreement, and may furthermore, before a final decision is taken, make any observations it considers appropriateKontrolní úřad, který není příslušný rozhodnout ve věci podle článku ‧ Dohody, může v každé fázi řízení požádat druhý kontrolní úřad o opisy hlavních dokumentů týkajících se případů spadajících pod čl. ‧ odst. ‧ písm. b) a c), odst. ‧ druhou větu a odst. ‧ Dohody a navíc může před vydáním konečného rozhodnutí předložit veškeré připomínky, které považuje za vhodné
The maximum value shall in no case exceed ‧ lux; moreover, in the case of a combined passing and driving headlamp, this maximum value shall not be more than ‧ times the illumination measured for the passing beam at point ‧ R (or ‧ LMaximální hodnota nesmí v žádném případě překročit ‧ lx; kromě toho u kombinovaného potkávacího a dálkového světlometu nesmí být toto maximum větší než šestnáctinásobek osvětlení naměřeného u potkávacího světla v bodě ‧ R (nebo ‧ L
In case of death, injury, loss or damage to natural or legal persons from the State(s) in which the operation is conducted, the Swiss Confederation shall, when its liability has been established, pay compensation under the conditions foreseen in the provisions on the status of forces, if available, as referred to in Article ‧ of this AgreementV případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se operace uskutečňuje, zaplatí Švýcarská konfederace, pokud je zjištěna její odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v případné dohodě o postavení sil podle čl. ‧ odst. ‧ této dohody
in cases of refusal they shall communicate the reasons for their decisionv případě odmítnutí sdělí důvody takového rozhodnutí
It is confirmed that the person concerned was informed personally, or via a competent representative according to the national law of the issuing State, of the time and place of the proceedings which resulted in the judgment being rendered in absentia, or that the person concerned indicated to a competent authority that he or she did not contest the casePotvrzuje se, že dotyčná osoba byla obeslána osobně nebo vyrozuměna prostřednictvím příslušného zástupce stanoveného podle vnitrostátních právních předpisů vydávajícího státu o době a místu konání jednání, které vedlo k vynesení rozsudku v nepřítomnosti, anebo že dotyčná osoba dala příslušnému orgánu najevo, že rozhodnutí nenapadne
In the case of light source modules, it shall be checked thatV případě modulů zdroje světla musí být ověřeny následující skutečnosti
cases where the application of the existing rules of origin would significantly affect the ability of an existing industry in an ACP State to continue its exports to the Community, with particular reference to cases where this could lead to cessation of its activitiespřípady, kdy by používání stávajících pravidel původu značně postihlo schopnost stávajícího odvětví státu AKT pokračovat ve vývozu do Společenství, se zvláštním ohledem na případy, které by mohly vyústit v ukončení jeho činnosti
In the case of determination by atomic absorption spectrometry, such removal may not be necessaryV případě stanovení atomovou absorpční spektrometrií není tato operace nezbytná
Whereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honeyvzhledem k tomu, že v případě veterinárních léčivých přípravků, které jsou určeny k použití u nosnic, u zvířat produkujících mléko nebo u včel, musí být maximální limity reziduí stanoveny rovněž pro vejce, mléko či med
in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Irelandve věci C-‧/‧: Komise Evropských společenství proti Irsku
Insists that the Commission establish a transparent fast-track infringement procedure for internal market test cases and that it inform Parliament on how its priority criteria for infringement handling, as announced in its above mentioned communication on better monitoring of the application of Community law, are in practice screened and brought to the attention of complainantspožaduje, aby Komise vypracovala transparentní a dobře sledovatelný postup při porušení předpisů pro testované případy na interním trhu a aby informovala Parlament, jak jsou v praxi zkoumána a sdělována stěžovatelům její kritéria priority – oznámená ve sdělení o lepším kontrole uplatňování práva Společenství
the maximum rate of funding of the costs of the action or approved work programme in the case referred to in point (a) of Article ‧a of the Financial Regulationmaximální sazby financování nákladů akce nebo schváleného pracovního programu v případě uvedeném v čl. ‧a odst. ‧ písm. a) finančního nařízení
Showing page 1. Found 3218238 sentences matching phrase "in case of".Found in 1,159.291 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.