pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
en in the case of a flat rate, it shall assess the importance of the infringement of rules and the extent and financial implications of any shortcomings in the management and control system that have led to the irregularity established
cs v případě paušální sazby vyhodnotí závažnost porušení pravidel a rozsah a finanční důsledky všech nedostatků řídicích a kontrolních systémů, které vedly ke zjištěné nesrovnalosti
en In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
cs V případě malých a středních podniků může být zapotřebí vyšší podpory, aby se vzala v úvahu skutečnost, že tyto podniky často podceňují dlouhodobé výhody spojené s úsporou energie, což u nich vede k nižším investicím do opatření pro úsporu energie
en It was analysed whether the Community industry is still in the process of recovering from the effects of past subsidisation or dumping, but no evidence was found that this should be the case
cs Bylo zkoumáno, zda výrobní odvětví Společenství se stále ještě zotavuje z účinků minulého subvencování dumpingu, nebyly však nalezeny žádné důkazy, že se tak děje
en for the consignee in case of local distribution (except for full load and for transport with certain routings
cs pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním
en I would like to say that I welcome and support the proposal for a European Parliament and Council directive amending previous directives on reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions.
cs písemně. - (RO) Rád bych řekl, že vítám a podporuji návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění předchozí směrnice, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení.
en Welcomes the fact that Croatia is continuing to cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY); is concerned, however, about the negative impact which the judgments of the ICTY in the Vukovar war crimes cases has had on public opinion in Croatia
cs vítá skutečnosti, že Chorvatsko nadále plně spolupracuje sMezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY); je znepokojen negativním dopadem rozsudků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ve věci vukovarských válečných zločinů na chorvatské veřejné mínění
en Members may be replaced for the remainder of their term of office in any of the following cases
cs Členové mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni v těchto případech
en The complaint was lodged on ‧ May ‧ by the Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (the complainant) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel
cs Podnět podal dne ‧. května ‧ Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé ocelové trubky (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (dále jen žadatel) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než ‧ %, celkové výroby určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli ve Společenství
en Creditors insist on them particularly in the case of commercial loans and project and acquisition financing
cs Především u bankovních úvěrů a financování projektů a koupě podniku na tom věřitelé trvají
en Scrutiny of the flavouring substances notified by Member States and laid down in Decision ‧/EC revealed a number of inconsistencies in the chemical numbers, names, synonyms and systematic names and identified a number of cases where the same substances appeared under different chemical names in the register
cs Podrobným zkoumáním látek určených k aromatizaci, které byly oznámeny členskými státy a uvedeny v rozhodnutí ‧/ES, byla odhalena řada nesrovnalostí v chemických vzorcích, v názvech, synonymech a systematických názvech; v řadě případů byly tytéž látky uvedeny v seznamu pod různými chemickými názvy
en Halloway- Smith them contract in order to take a species of case
cs Tyhle kurýry najala firma Halloway- Smith k přepravě kufříku
en Does Directive ‧/‧ preclude the requirement that a supplier of digital satellite television must obtain the consent of the copyright holders in the case where a broadcasting organisation transmits its programme-carrying signals, either by a fixed link or by an encrypted satellite signal, to a supplier of digital satellite television which is independent of the broadcasting organisation, and that supplier has those signals encrypted and beamed to a satellite by a company associated with it, after which those signals are beamed down, with the consent of the broadcasting organisation, as part of a package of television programmes and therefore bundled, to the satellite television supplier’s subscribers, who are able to view the programmes simultaneously and unaltered by means of a decryption card or smart card provided by the satellite television supplier?
cs Je v rozporu se směrnicí ‧/‧ situace, kdy je pro provozovatele digitální satelitní televize stanoveno, že musí získat souhlas nositelů práv v případě činnosti, kterou vysílající organizace dodává své programové signály buď přes kabel nebo přes kódovaný satelitní signál- na vysílající organizaci nezávislému- provozovateli digitální satelitní televize, který tyto signály nechá prostřednictvím s ním spojené společnosti zakódovat a přehrát na družici, načež se tyto signály vysílají se souhlasem vysílající organizace jako součást balíčku televizních stanic a tedy v návaznosti na předplatitele provozovatelů satelitní televize, kteří mohou programy současně a v nezměněné podobě sledovat pomocí dekódovací karty nebo smartcard, kterou poskytuje provozovatel satelitní televize?
en Without prejudice to the question of whether the scheme constitutes a drawback system in conformity with the provisions of the basic Regulation, the Commission, following further examination, accepts that there is in fact no excess remission of duty in the case of either company concerned
cs Aniž by byla dotčena otázka, zda tento systém představuje systém navracení cla podle ustanovení základního nařízení, přijímá Komise po dalším zkoumání stanovisko, že vlastně u žádné z obou dotčených společností nedochází k nadměrnému promíjení cla
en in the case of potatoes and tomatoes, the harvested potato tubers, or the tomato plants, as appropriate, shall be tested according to the procedure detailed in Annex II
cs v případě brambor a rajčat budou sklizené bramborové hlízy či rostliny rajčete testovány postupem podle přílohy II
en In the case of primary aid, the intervention agency shall pay distillers or, in the cases referred to in Article ‧), producers, the aid calculated in accordance with paragraph ‧ of this Article no more than three months after submission of the proof referred to in Article ‧) of this Regulation
cs Při hlavní podpoře vyplatí intervenční agentura palírně nebo v případech uvedených v čl. ‧ odst. ‧ producentovi podporu vypočtenou podle odstavce ‧ tohoto článku do tří měsíců ode dne prokázání skutečností podle čl
en As was stated in the abovementioned decision, derogations may be made from that rule for reasons of connections between cases and to ensure a balanced and reasonably diversified workload within the Tribunal
cs Jak bylo stanoveno ve výše uvedeném rozhodnutí, od těchto intervalů se bude možné odchýlit z důvodu souvislosti věcí, jakož i za účelem zajištění vyváženého a přiměřeně diverzifikovaného pracovního zatížení v rámci Soudu
en The level of import rights for each operator who applied under Regulation (EC) No ‧/‧ should, however, only be recalculated on the basis of this new coefficient in case the operator is still interested in receiving a higher amount of rights
cs Úroveň dovozních práv u každého hospodářského subjektu, který podal žádost podle nařízení (ES) č. ‧/‧ by však měla být na základě tohoto nového koeficientu vypočítána znovu pouze v případě, že hospodářský subjekt má stále zájem o obdržení více dovozních práv
en Such representation may be either direct, in which case the customs representative shall act in the name of and on behalf of another person, or indirect, in which case the customs representative shall act in his own name but on behalf of another person
cs Toto zastupování může být přímé, kdy celní zástupce jedná jménem a na účet jiné osoby, nebo nepřímé, kdy celní zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby
en In the case where the wheel calliper is outside of the vehicle manufacturer's replacement wheel calliper, no verification is necessary
cs Pokud se tvarová šablona nachází mimo tvarový obrys náhradního kola výrobce, není třeba nic ověřovat
en In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recorded
cs U opcí se zaznamenává plná prémie (tj. nákupní/prodejní cena opcí a související poplatek za služby
en for reasons of transparency and in order to facilitate checks, the registration number or approval number, as the case may be, should be required to be shown on the label or in the document accompanying the compound feedingstuffs
cs Z důvodů transparentnosti a ulehčení kontrol je třeba vyžadovat, aby registrační nebo schvalovací číslo bylo uvedeno na etiketě nebo v průvodním listu ke krmné směsi
en The right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
cs Právo na tlumočení a překlad pro osoby, jež nemluví jazykem řízení nebo tomuto jazyku nerozumějí, stanoví článek ‧ EÚLP, jak jej vykládá judikatura Evropského soudu pro lidská práva
en For example, in one case the high magnitude of the consequences of an adverse effect may be combined with a negligible likelihood of it occurring, resulting in the whole range from high risk down to negligible risk
cs Například v jednom případě může být vysoká úroveň velikosti důsledků nepříznivého účinku kombinovaná se zanedbatelnou pravděpodobností jeho výskytu, což v konečném důsledku znamená, že se riziko pohybuje po celé škále rizika od vysokého až po zanedbatelné
en Before ‧ December ‧, the Commission shall, after consulting the Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics and in accordance with the procedure of Article ‧, adopt the method to be used for the allocation of FISIM in case the findings of the final evaluation report on the reliability of the results obtained during the trial period are positive
cs Pokud závěrečná hodnotící zpráva o spolehlivosti výsledků dosažených během zkušebního období vyzní příznivě, stanoví Komise postupem podle článku ‧ a po konzultaci s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance do ‧. prosince ‧ metodu rozvržení FISIM
en The Governing Board may invite observers on a case-by-case basis, without voting rights, to attend their meetings, in particular representatives of the regions and of regulatory bodies
cs Správní rada může na svá zasedání v jednotlivých případech přizvat pozorovatele bez hlasovacího práva, zejména zástupce regionů a regulačních orgánů
Showing page 1. Found 3218238 sentences matching phrase "in case of".Found in 625.243 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.