Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
% of net basic salary for staff members of grades A‧ and L% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě A‧ a L
the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargečistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.), odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika) a iii) o daňové zatížení
The net basic salary, pensions and temporary termination-of-service allowances of the President and members of the Commission, of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodů a dočasného příspěvku při odchodu z funkce předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
Taxable net salary/wage (as shown on your pay slipsMzda, čistý zdanitelný příjem (uvedený na Vašich výplatních páskách
The net basic salary, pensions, as well as the temporary termination-of-service allowances of members and former members of the Court of Auditors or those entitled under him, shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodu a dočasného příspěvku při odchodu z funkce členů a bývalých členů Účetního dvora nebo právních nástupců těchto osob podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
% of net basic salary in the case of grades B‧ and B‧, and A‧ and L% čistého základního platu v platové třídě B‧ a B‧ a A‧ a L
Net remuneration shall be taken to mean basic salary plus all additional allowances and indemnities paid monthlyČistou odměnou se rozumí základní plat včetně všech dalších měsíčně vyplácených příspěvků
in the alternative, order the defendant to pay appropriate compensation, equivalent to at least one month's net salarypodpůrně uložil žalovanému zaplatit přiměřené odškodnění, minimálně ve výši čistého měsíčního platu
% of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B% čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
annul the decision of ‧ April ‧ by which the defendant informed the applicant that it is not required to guarantee a net income of ‧ % of the last gross basic salary of the member of staff and that it does not have an obligation to make good the financial loss in so far as the taxation by the Netherlands tax authorities is maintainedZrušit rozhodnutí ze dne ‧. dubna ‧, kterým žalovaný informuje žalobce, že není povinen zaručit zaměstnanci čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a že jeho povinností není poskytovat náhradu za finanční újmu, pokud nizozemské daňové orgány budou trvat na zdanění
the allowance shall be the difference between the net basic salary for grade B ‧ step ‧ plus the allowance to which the staff member would be entitled in theory, and the earned income of the spouse or registered partnerse příspěvek rovná rozdílu mezi čistým základním platem platové třídy B ‧, stupně ‧ zvýšeným o příspěvek, na který by měl zaměstnanec teoretický nárok, a výší příjmu manžela/manželky nebo registrovaného partnera
The amount of this advance shall not exceed three months’ net basic salaryČástka této zálohy nepřesáhne tříměsíční čistý základní plat
A monthly deduction as approved by the Coordinated Organisations for the pension scheme applied to staff members and corresponding to a percentage of net basic salary shall be made from staff members’ emoluments and paid into the Centre’s Pensions Reserve FundMěsíční srážka schválená koordinovanými organizacemi pro důchodový systém použitelný pro zaměstnance a rovnající se procentnímu podílu čistého základního platu se odečítá z příjmů zaměstnance a převede se do důchodového rezervního fondu střediska
Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff memberHrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý měsíční plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
Net basic salary shall be the amount shown for the grade and step of a staff member in the scales approved each year by the BoardČistý základní plat se rovná částce uvedené pro platovou třídu a stupeň zaměstnance v platové tabulce, kterou pro každý rok schvaluje správní rada
Net income in the various categories generally consists of property, capital assets, salaries, etc. owned or received by taxpayers, and profits from the lucrative activities in which they engage, minus the losses recorded in a year in an income categoryObecně platí, že čistý příjem v různých kategoriích tvoří majetek, kapitál, plat atd. poplatníků, a příjmy z výdělečných operací, které podnikají, po odpočtu zejména zjištěných ztrát v daném roce v určité příjmové kategorii
Annulment of the decision of Europol of ‧ April ‧ refusing to guarantee the amount of the invalidity pension awarded to the applicant (taking into account his other sources of income) at a net income of ‧ % of his last gross basic salary and refusing to respond to the negative changes to the applicant’s total net income due to a tax adjustmentZrušení rozhodnutí Europolu ze dne ‧. dubna ‧, které odmítlo zaručit částku invalidního důchodu přiznaného žalobci (jako náhradu jeho ostatních příjmů) představující čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a ručit za pokles celkového čistého příjmu žalobce v důsledku daňového vyrovnání
compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salarykompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý základní plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
% of net basic salary for staff members of grades B ‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách B ‧ a B
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 11.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.