Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
en % of net basic salary for staff members of grades B‧ and B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě B‧ a B
en the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax charge
cs čistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.), odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika) a iii) o daňové zatížení
en The amount of this advance shall not exceed three months’ net basic salary
cs Částka této zálohy nepřesáhne tříměsíční čistý základní plat
en The net basic salary, pensions and temporary termination-of-service allowances of the President and members of the Commission, of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogy
cs Čistá částka základního platu, důchodů a dočasného příspěvku při odchodu z funkce předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
en Mail and proof of your identity, FIA-NET - Data Protection - Salaries No. 773061 and No.
cs Mail a doklad o vaší totožnosti, FIA-NET - Ochrana osobních údajů - Platy č. 773061 a č. 1080905 - 15 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paříž.
en % of net basic salary for staff members of grades B ‧ and B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách B ‧ a B
en % of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách C a B až B
en compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salary
cs kompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
en in the alternative, order the defendant to pay appropriate compensation, equivalent to at least one month's net salary
cs podpůrně uložil žalovanému zaplatit přiměřené odškodnění, minimálně ve výši čistého měsíčního platu
en Net remuneration shall be taken to mean basic salary plus all additional allowances and indemnities paid monthly
cs Čistou odměnou se rozumí základní plat včetně všech dalších měsíčně vyplácených příspěvků
en Net income in the various categories generally consists of property, capital assets, salaries, etc. owned or received by taxpayers, and profits from the lucrative activities in which they engage, minus the losses recorded in a year in an income category
cs Obecně platí, že čistý příjem v různých kategoriích tvoří majetek, kapitál, plat atd. poplatníků, a příjmy z výdělečných operací, které podnikají, po odpočtu zejména zjištěných ztrát v daném roce v určité příjmové kategorii
en % of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
en % of net basic salary in the case of grades B‧ and B‧, and A‧ and L
cs % čistého základního platu v platové třídě B‧ a B‧ a A‧ a L
en which levy should apply to the net salaries, pensions and termination-of-service allowances paid by the Communities
cs tento odvod se vybírá z čistých částek platů, důchodů a příspěvků při odchodu z funkce vyplácených Společenstvími
en A monthly deduction as approved by the Coordinated Organisations for the pension scheme applied to staff members and corresponding to a percentage of net basic salary shall be made from staff members’ emoluments and paid into the Centre’s Pensions Reserve Fund
cs Měsíční srážka schválená koordinovanými organizacemi pro důchodový systém použitelný pro zaměstnance a rovnající se procentnímu podílu čistého základního platu se odečítá z příjmů zaměstnance a převede se do důchodového rezervního fondu střediska
en % of net basic salary in the case of grades B ‧ and B ‧, and A ‧ and A
cs % čistého základního platu v platových třídách B ‧ a B ‧ a A ‧ a A
en This sum shall be added to the net basic salary to give the gross salary
cs Součet této částky a čistého základního platu tvoří hrubý základní plat
en the allowance shall be the difference between the net basic salary for grade B ‧ step ‧ plus the allowance to which the staff member would be entitled in theory, and the earned income of the spouse or registered partner
cs se příspěvek rovná rozdílu mezi čistým základním platem platové třídy B ‧, stupně ‧ zvýšeným o příspěvek, na který by měl zaměstnanec teoretický nárok, a výší příjmu manžela/manželky nebo registrovaného partnera
en The remuneration of local staff shall be fixed contractually; it shall be made up of a net monthly salary excluding any additional allowances, whatever the family or social situation of the person concerned
cs Odměna místních zaměstnanců je stanovena smluvně; skládá se z čistého měsíčního platu bez dalších příspěvků, bez ohledu na rodinné nebo sociální poměry dotyčné osoby
en Net basic salary shall be the amount shown for the grade and step of a staff member in the scales approved each year by the Board
cs Čistý základní plat se rovná částce uvedené pro platovou třídu a stupeň zaměstnance v platové tabulce, kterou pro každý rok schvaluje správní rada
en Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remuneration
cs Za čistý základní plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
en Taxable net salary/wage (as shown on your pay slips
cs Mzda, čistý zdanitelný příjem (uvedený na Vašich výplatních páskách
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 6.09 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.