Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
en % of net basic salary for staff members of grades A‧ and L
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě A‧ a L
en Other current transfers payable Interest payable Compensation of employees of which wages and salaries Intermediate consumption Gross savings Total capital revenue of which capital taxes Total capital expenditure Investment Other net acquisitions of non-financial assets Capital transfers payable Deficit (--) or surplus (+) Deficit (--) or surplus (+) of central government Deficit (--) or surplus (+) of state government Deficit (--) or surplus (+) of local government Deficit (--) or surplus (+) of social security funds Memorandum items Actual social contributions Social benefits other than social transfers in kind
cs Ostatní placené běžné transfery Placené úroky Náhrady zaměstnancům z toho mzdy a platy Mezispotřeba Hrubé úspory Celkové kapitálové příjmy z toho kapitálové daně Celkové kapitálové výdaje Investice Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv Placené kapitálové transfery Schodek (--) nebo přebytek (+) Schodek (--) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) národních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) místních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení Doplňkové (memo) položky Skutečné sociální příspěvky Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
en The provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of the European Communities applying a special temporary levy to net salaries, pensions and termination-of-service allowances, shall apply by analogy to the staff of the Foundation, the Director and the Deputy-Director
cs Článek ‧a služebního řádu Evropských společenství o zavedení zvláštní dočasné daně z čistých platů, důchodů, odstupného a příspěvků při skončení pracovního poměru se použije obdobně na zaměstnance nadace, ředitele a náměstka ředitele.“
en compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salary
cs kompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
en % of net basic salary for staff members of grades B‧ and B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě B‧ a B
en Net basic salary shall be the amount shown for the grade and step of a staff member in the scales approved each year by the Board
cs Čistý základní plat se rovná částce uvedené pro platovou třídu a stupeň zaměstnance v platové tabulce, kterou pro každý rok schvaluje správní rada
en % of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B ‧ inclusive
cs % čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platových třídách C až B
en Net income in the various categories generally consists of property, capital assets, salaries, etc. owned or received by taxpayers, and profits from the lucrative activities in which they engage, minus the losses recorded in a year in an income category
cs Obecně platí, že čistý příjem v různých kategoriích tvoří majetek, kapitál, plat atd. poplatníků, a příjmy z výdělečných operací, které podnikají, po odpočtu zejména zjištěných ztrát v daném roce v určité příjmové kategorii
en A monthly deduction as approved by the Coordinated Organisations for the pension scheme applied to staff members and corresponding to a percentage of net basic salary shall be made from staff members’ emoluments and paid into the Centre’s Pensions Reserve Fund
cs Měsíční srážka schválená koordinovanými organizacemi pro důchodový systém použitelný pro zaměstnance a rovnající se procentnímu podílu čistého základního platu se odečítá z příjmů zaměstnance a převede se do důchodového rezervního fondu střediska
en the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax charge
cs čistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.), odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika) a iii) o daňové zatížení
en Net remuneration shall be taken to mean basic salary plus all additional allowances and indemnities paid monthly
cs Čistou odměnou se rozumí základní plat včetně všech dalších měsíčně vyplácených příspěvků
en Annulment of the decision of Europol of ‧ April ‧ refusing to guarantee the amount of the invalidity pension awarded to the applicant (taking into account his other sources of income) at a net income of ‧ % of his last gross basic salary and refusing to respond to the negative changes to the applicant’s total net income due to a tax adjustment
cs Zrušení rozhodnutí Europolu ze dne ‧. dubna ‧, které odmítlo zaručit částku invalidního důchodu přiznaného žalobci (jako náhradu jeho ostatních příjmů) představující čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a ručit za pokles celkového čistého příjmu žalobce v důsledku daňového vyrovnání
en % of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
en % of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B
cs % čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách C a B až B
en the allowance shall be the difference between the net basic salary for grade B ‧ step ‧ plus the allowance to which the staff member would be entitled in theory, and the earned income of the spouse or registered partner
cs se příspěvek rovná rozdílu mezi čistým základním platem platové třídy B ‧, stupně ‧ zvýšeným o příspěvek, na který by měl zaměstnanec teoretický nárok, a výší příjmu manžela/manželky nebo registrovaného partnera
en % of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B‧ inclusive
cs % čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platové třídě C až B‧ včetně
en Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff member
cs Hrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
en Mail and proof of your identity, FIA-NET - Data Protection - Salaries No. 773061 and No.
cs Mail a doklad o vaší totožnosti, FIA-NET - Ochrana osobních údajů - Platy č. 773061 a č. 1080905 - 15 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paříž.
en The net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax charge
cs Čistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.) odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika), a iii) o daňové zatížení
en The amount of this advance shall not exceed three months’ net basic salary
cs Částka této zálohy nepřesáhne tříměsíční čistý základní plat
en The reference salary shall be the net basic salary payable at step ‧ of staff members' grades
cs Referenčním platem je čistý měsíční plat v prvním stupni platové třídy zaměstnance
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 4.22 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.