Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salarykompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
% of net basic salary in the case of grades B‧ and B‧, and A‧ and L% čistého základního platu v platové třídě B‧ a B‧ a A‧ a L
Net remuneration shall be taken to mean basic salary plus all additional allowances and indemnities paid monthlyČistou odměnou se rozumí základní plat včetně všech dalších měsíčně vyplácených příspěvků
% of net basic salary for staff members of grades A ‧ and A% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách A ‧ a A
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý měsíční plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
This allowance shall be equal to ‧ % of net basic salary and cannot be lower than the amount payable to staff members in grade B ‧, stepVýše příspěvku činí ‧ % čistého základního platu a nemůže být nižší než částka vyplácená zaměstnancům v platové třídě B ‧, stupni
Net basic salary shall be the amount shown for the grade and step of a staff member in the scales approved each year by the BoardČistý základní plat se rovná částce uvedené pro platovou třídu a stupeň zaměstnance v platové tabulce, kterou pro každý rok schvaluje správní rada
Other current transfers payable Interest payable Compensation of employees of which wages and salaries Intermediate consumption Gross savings Total capital revenue of which capital taxes Total capital expenditure Investment Other net acquisitions of non-financial assets Capital transfers payable Deficit (--) or surplus (+) Deficit (--) or surplus (+) of central government Deficit (--) or surplus (+) of state government Deficit (--) or surplus (+) of local government Deficit (--) or surplus (+) of social security funds Memorandum items Actual social contributions Social benefits other than social transfers in kindOstatní placené běžné transfery Placené úroky Náhrady zaměstnancům z toho mzdy a platy Mezispotřeba Hrubé úspory Celkové kapitálové příjmy z toho kapitálové daně Celkové kapitálové výdaje Investice Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv Placené kapitálové transfery Schodek (--) nebo přebytek (+) Schodek (--) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) národních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) místních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení Doplňkové (memo) položky Skutečné sociální příspěvky Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
% of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách C a B až B
This sum shall be added to the net basic salary to give the gross salarySoučet této částky a čistého základního platu tvoří hrubý základní plat
% of net basic salary for staff members of grades A‧ and L% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě A‧ a L
The reference salary shall be the net basic salary payable at step ‧ of staff members' gradesReferenčním platem je čistý měsíční plat v prvním stupni platové třídy zaměstnance
Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff memberHrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
annul the decision of ‧ April ‧ by which the defendant informed the applicant that it is not required to guarantee a net income of ‧ % of the last gross basic salary of the member of staff and that it does not have an obligation to make good the financial loss in so far as the taxation by the Netherlands tax authorities is maintainedZrušit rozhodnutí ze dne ‧. dubna ‧, kterým žalovaný informuje žalobce, že není povinen zaručit zaměstnanci čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a že jeho povinností není poskytovat náhradu za finanční újmu, pokud nizozemské daňové orgány budou trvat na zdanění
% of net basic salary for staff members of grades B ‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách B ‧ a B
% of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B% čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý základní plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
in the alternative, order the defendant to pay appropriate compensation, equivalent to at least one month's net salarypodpůrně uložil žalovanému zaplatit přiměřené odškodnění, minimálně ve výši čistého měsíčního platu
At the request of the Member, Parliament shall exceptionally pay on his or her behalf net salaries directly to those assistants with whom the Member has concluded an employment contract as well as to traineesNa žádost poslance vyplatí Parlament výjimečně jeho jménem čistou mzdu přímo asistentům, s nimiž poslanec uzavřel pracovní smlouvu, a také stážistům
The net basic salary, pensions, as well as the temporary termination-of-service allowances of members and former members of the Court of Auditors or those entitled under him, shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodu a dočasného příspěvku při odchodu z funkce členů a bývalých členů Účetního dvora nebo právních nástupců těchto osob podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
The net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargeČistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.) odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika), a iii) o daňové zatížení
Taxable net salary/wage (as shown on your pay slipsMzda, čistý zdanitelný příjem (uvedený na Vašich výplatních páskách
% of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B‧ inclusive% čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platové třídě C až B‧ včetně
% of net basic salary in the case of grades B ‧ and B ‧, and A ‧ and A% čistého základního platu v platových třídách B ‧ a B ‧ a A ‧ a A
The remuneration of local staff shall be fixed contractually; it shall be made up of a net monthly salary excluding any additional allowances, whatever the family or social situation of the person concernedOdměna místních zaměstnanců je stanovena smluvně; skládá se z čistého měsíčního platu bez dalších příspěvků, bez ohledu na rodinné nebo sociální poměry dotyčné osoby
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 5.873 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.