Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
SPECIFIC VOCABULARYSPECIFICKÝ SLOVNÍK
Anyway, children, let' s start off with some vocabularyTak začneme se slovíčky
The program does not contain any own vocabulary.Program neobsahuje žádnou vlastní slovní zásobu.
Galician language course online: vocabulary, grammar, activities and audio.Galicijsky samozřejmě on-line, slovní zásoba, gramatika. s činností a audio.
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
Moreover, the use of standard forms and the possible use of the common procurement vocabulary (CPV) will contribute to greater transparency in the marketNavíc používání standardních formulářů a možné používání společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV) přispěje k větší průhlednosti na trhu
Supplementary vocabulary (if applicableDoplňkový slovník (ve vhodných případech
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary, is to be incorporated into the AgreementDo dohody je třeba začlenit nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky
The list of installed vocabulariesSeznam slovníků
A contract shall be deemed to be a works contract only if its subject-matter specifically covers the execution of activities under Division ‧ of the Common Procurement Vocabulary laid down by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (hereinafter the ‘CPV), even if the contract covers the provision of other services necessary for the execution of such activitiesZakázka se považuje za zakázku na stavební práce, pouze pokud její předmět konkrétně zahrnuje provedení činností podle oddílu ‧ společného slovníku pro veřejné zakázky stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (dále jen CPV), a to i když zakázka zahrnuje poskytování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností
Kanagram allows you to download new data from the Internet. If you are connected to the Internet, press the button to get new vocabulary filesKanagram umožňuje stažení nových dat z Internetu. Pokud jste připojení k Internetu, stiskněte k získání slovníků tlačítko
they shall use the vocabulary specific to the sensory analysis of oliv oil, the profile sheet and the grading table laid down for that methodpoužívají slovník specifický pro senzorickou analýzu olivového oleje, profilový list a klasifikační tabulku stanovené pro tuto metodu
Having regard to Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPV), and in particular Article ‧ thereofs ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) [‧], a zejména na článek ‧ uvedeného nařízení
to acquire dictionaries, encyclopaedias and vocabularies in electronic form or via web access to documentary databasesnákup slovníků, encyklopedií a glosářů v elektronické formě či prostřednictvím internetového přístupu k dokumentačním databázím
Print the active vocabulary documentVytiskne aktivní slovníček
KWordQuiz VocabularyKWordQuiz slovní zásobaComment
Definitions taken from CIE publication ‧, International Electronical Vocabulary, GroupDefinice jsou převzaty z publikace CIE ‧, Mezinárodní elektronický slovník, skupina
One of the consequences of the French influence is that the vocabulary of English is, to a certain extent, divided between those words which are Germanic (mostly West Germanic, with a smaller influence from the North Germanic branch) and those which are "Latinate" (Latin-derived, either directly or from Norman French or other Romance languages).Often all the permutations of words in a clause are possible. While the permutations mostly share the same meaning, they differ in the topic-focus articulation .
Communication in the mother tongue requires an individual to have knowledge of vocabulary, functional grammar and the functions of languagePro komunikaci v mateřském jazyce je nezbytné, aby jedinec znal základní slovní zásobu, funkční gramatiku a jazykové funkce
While brushing up the vocabulary and abbreviations of the age of superpower deterrence, they discover that such a world has gone.I když oprášili starý slovník období velmocenského zastrašování, zjišťují, že jejich starý svět je pryč.
At the same time, the costs of weakening extreme-right, nationalist, and post-fascist parties in Western and Central Europe have been high: mainstream political forces were forced to adopt some of the extreme right's vocabulary and agenda.Kromě toho si oslabení krajně pravicových, nacionalistických a postfašistických stran v západní a střední Evropě vyžádalo vysokou cenu: tradiční politické síly byly nuceny převzít část krajně pravicového slovníku i agendy.
A couple- hundred- word vocabulary, a rough idea of syntaxPár set slov a přibližnou představu o syntaxi
Showing page 1. Found 12236 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 14.966 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.