Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
The terms rescue and restructuring aid have disappeared from the vocabulary of steel producersPojmy pomoc na záchranu podniků a na restrukturalizaci z ocelářského slovníku vymizely
The enormous impact of Kuhn's work can be measured in the changes it brought about in the vocabulary of the philosophy of science: besides "paradigm shift", Kuhn raised the word " paradigm " itself from a term used in certain forms of linguistics to its current broader meaning, coined the term " normal science " to refer to the relatively routine, day-to-day work of scientists working within a paradigm, and was largely responsible for the use of the term " scientific revolutions " in the plural, taking place at widely different periods of time and in different disciplines, as opposed to a single "Scientific Revolution" in the late Renaissance .Za paradigma považuje Kuhn „obecně uznávané a vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro společenství odborníků model problémů a model jejich řešení“. Paradigma ovládá jistou vědeckou komunitu, častěji celý vědní obor a je určujícím prvkem při rozhodování, co by mělo být předmětem výzkumu a co ne, jaké metody lze s úspěchem použít, dokonce i jakého druhu musí být výzkumné výsledky.
Is that in your vast vocabulary?Je to ve vašem rozsáhlém slovníku?
As a result of the Norman Conquest and other events in English history, it has been heavily influenced in terms of vocabulary by French and Italian." meaning "Morel full of spots wetted from fogs". The consonants l and r, however, function as sonorants and thus fulfill the role of a vowel (a similar phenomenon also occurs in American English, for example bird is pronounced as [brd] with a syllabic r).
The EESC takes the view that information on this subject, which may spawn new and fruitful discoveries in many areas of everyday life, should be disseminated using the most universally accessible vocabularyEHSV zastává názor, že poznatky o nanotechnologiích, které mohou vést k novým a prospěšným objevům v mnoha oblastech každodenního života, by měly být šířeny užitím co nejobecněji přístupné terminologie
Intensive practice in academic English with special attention to reading comprehension, including vocabulary, grammar, and basic writing skills. Designed to prepare non-native speakers for more advanced English courses and help them become successful in other academic disciplines.110 - Computers in a Global Society (3 S.H.
In respect of the other States belonging to the Community before ‧ May ‧ also, the Court failed to recognise that, as a result of compulsory education in each of those Member States, the relevant section of the population has sufficient knowledge of English to be able to comprehend the meaning of basic vocabulary, such as the words MAN and POWER, and thus also to recognise that the word MANPOWER is descriptive of the goods and services of the trade mark proprietorRovněž pokud jde o další státy, které byly členy Společenství před ‧. květnem ‧, Soud neuznal, že podstatná část obyvatelstva má na základě povinného školního vzdělání v každém z těchto členských států dostatečně znalosti anglického jazyka, aby pochopila základní slovo, jako jsou slova MAN a POWER, podle jejich smyslu a tím rovněž slovo MANPOWER jako popisné s ohledem na výrobky a služby majitelky ochranné známky
'The Irish people's will', 'Irish cause' or 'Irish no', 'the decision of Ireland, killer of Lisbon': all that and similar vocabulary should be put aside."Přání irského lidu", "irská kauza" nebo "irské ne", "rozhodnutí Irska, vraha Lisabonu": takovýto a podobný slovník by se měl odložit stranou.
Set the default vocabularyMaže zvolený slovník
But, while the presence and pressure of English has a striking impact on the vocabulary of the home language, it leaves the syntax, grammar, and pronunciation almost entirely unaffected.Avšak zatímco přítomnost a tlak angličtiny má neobyčejný vliv na slovní zásobu ostatních jazyků, téměř nijak se nedotýká skladby, pravopisu a výslovnosti.
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pNařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
English is a member of the Germanic language family with a vocabulary based upon Saxon , Angle and Jute descent largely based upon(like other Germanic languages) the vocabulary of its Predecessor period(I.E.Laws establishing religious freedom were passed shortly after the revolution of 1989, lifting oppressive regulations enacted by the former communist regime. Major denominations and their estimated percentage populations are Roman Catholic (39%) and Protestant (3%).
Your mom has a wonderful vocabularyTvoje mamka má úžasnou slovní zásobu
A cornerstone of critical thinking...... is communicating with an agreed vocabularyZákladním předpokladem kritiky... je znalost odborných výrazů
Vocabulary OptionsVolby slovníku
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
A flashcard and vocabulary learning programVýukový program na procvičení slovní zásobyName
For the simplification it can bring, in terms of allowing a complete description of the subject matter of a contract, and in terms of reducing the number of codes of the Main Vocabulary, the Supplementary Vocabulary should also be enriched with characteristics of products and servicesVzhledem k tomu, že to umožní úplný popis předmětu smlouvy a snížení počtu kódů v hlavním slovníku, a tudíž povede ke zjednodušení, měl by být doplňkový slovník rozšířen o charakteristiky produktů a služeb
Main vocabularyHlavní slovník
And he taught me some vocabulary and letters of the alphabetA tak mě učil nějakou slovní zásobu a základní písmena abecedy
This vocabulary you can not modify nor to distribute separately.Do distribuce jsem vybral Anglicko-Ruský, Anglicko-Ukrajinský a Anglicko-Polský slovník.
Your family seems to have a somewhat limited vocabularyVaše rodina má, zdá se mi, problém s omezeným slovníkem
VocabularyTerminologický slovník
Showing page 1. Found 12236 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 10.104 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.