Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
en The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.
cs Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
en Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
cs Protamin-sulfát, metakresol, fenol, chlorid zinečnatý, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycerol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková(pro úpravu pH), voda na injekci
en Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
cs Protamin-sulfát, metakresol, fenol, chlorid zinečnatý, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycerol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
en zinc carbonate
cs uhličitan zinečnatý
en This issue was re-examined and it was found that the producer in question did indeed purchase zinc concentrates but subcontracted the production of the next stage of production, i.e, the production of zinc calcine from zinc concentrates, to a third party
cs Tento problém byl znovu přezkoumán a bylo zjištěno, že dotyčný výrobce skutečně kupoval zinkové koncentráty, ale výrobu v další výrobní etapě, tj, výrobu praženého zinku ze zinkových koncentrátů, zajistil formou subdodávky třetí strany
en in the case of a product containing zinc phosphide as the only active substance, where necessary, amend or withdraw the authorisation by ‧ April ‧ at the latest; or
cs v případě, že přípravek obsahuje fosfid zinečnatý jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do ‧. dubna ‧, nebo
en Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, polysorbate ‧, water for injections
cs Pomocné látky: chlorid zinečnatý, metakresol, glycerol, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková, polysorbát ‧, voda na injekci
en Zinc waste and scrap
cs Zinkový odpad a šrot
en Commission Directive ‧/‧/EU of ‧ December ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include zinc phosphide as active substance and amending Decision ‧/‧/EC
cs Směrnice Komise ‧/‧/EU ze dne ‧. prosince ‧, kterou se mění směrnice Rady ‧/‧/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí ‧/‧/ES
en Copper-zinc base alloys (brass
cs Slitiny na bázi měď-zinek (mosaz
en Repeat-dose toxicity studies have established that the NOEL (No Observed Effect Level) is about ‧ mg zinc/kg body weight (about ‧ times the human therapeutic dose
cs Studiemi toxicity s opakovanou dávkou bylo zjištěno, že NOEL (No Observed Effect Level, hladina bez pozorovaného účinku) je asi ‧ mg zinku/kg tělesné váhy (asi ‧x více než je lidská terapeutická dávka
en Y‧ Zinc compounds
cs Y‧ sloučeniny zinku
en Preclinical studies have been conducted with zinc acetate and with other zinc salts
cs Předklinické studie byly prováděny s octanem zinečnatým a dalšími solemi zinku
en concerns for effects on the regional aquatic (including sediment) environment due to elevated regional zinc levels in some, but not all, regional surface waters and sediments
cs obav z vlivů na regionální vodní ekosystém (včetně sedimentu) kvůli zvýšeným regionálním úrovním zinku v některých, ovšem ne všech, regionálních povrchových vodách a sedimentech
en Finally, the applicant alleged that the remedial effects of the existing anti-dumping duties on zinc oxides originating in the PRC were being undermined both in terms of quantities and prices and that dumping was taking place in relation to the normal values previously established for zinc oxides originating in the PRC
cs Konečně žadatel tvrdí, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových cel na oxidy zinečnaté pocházející z ČLR z hlediska množství i ceny a že dochází k dumpingu ve vztahu k běžným hodnotám, jež byly dříve stanoveny pro oxidy zinečnaté pocházející z ČLR
en The Group may invite any appropriate intergovernmental or non-governmental organisation substantially interested in lead and zinc problems to be represented at its meetings by an observer, on the understanding that such organisation will extend similar rights to the Group
cs Skupina může přizvat zástupce příslušných mezivládních nebo nevládních organizací, které se významně zajímají o problémy olova a zinku, na své zasedání jako pozorovatele pod podmínkou, že tato organizace rozšíří podobná práva na Skupinu
en For a number of production sites of zinc metal and processing scenarios of zinc metal no immediate concern has been identified but a potential risk at local scale cannot be excluded due to possible existence of high regional background concentrations of zinc
cs V případě mnoha provozů na výrobu elementárního zinku a zpracovatelských scénářů elementárního zinku nebyly zjištěny žádné bezprostřední obavy, ovšem nelze vyloučit potenciální riziko na místní úrovni kvůli možné existenci vysokých regionálních pozaďových koncentrací zinku
en An investigation is hereby initiated pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in order to determine if imports into the Community of certain zinc oxide (chemical formula: ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, falling within CN code ‧ (TARIC code ‧) consigned from Kazakhstan whether declared as originating in Kazakhstan or not, are circumventing the measures imposed by Regulation (EC) No
cs V souladu s čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ se zahajuje šetření za účelem zjištění, zda dovozy některých oxidů zinečnatých (chemický vzorec: ZnO) s čistotou nejméně ‧ % spadajících pod kód KN ‧ (kód TARIC ‧), zasílaných z Kazachstánu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kazachstánu, obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č
en This formulation means that besides the hydroxybenzenesulphonic acid content, the zinc content must be determined
cs To znamená, že vedle obsahu kyseliny hydroxybenzensulfonové musí být stanoven i obsah zinku
en Containing mainly zinc
cs Obsahující zejména zinek
en Chemical reactants, Chemical products for leather dressing production, Non-ferrous metals, other, Hydrate of sodium, Zinc anodes.
cs Žíravina, Produkce chemická, Potravinové doplňky pro cukrářský průmysl, Potravinářské přísady pro zvířata, barevné kovy jiné.
en It was not granted for the Indian company which failed to prove that some raw materials, mainly zinc, were imported with payment of duties and were physically incorporated in the product concerned sold on the domestic market
cs Nebyla poskytnuta indické společnosti, která neprokázala, že některé ze surovin, především zinek, byly dováženy se zaplacením cla a že byly zapracovány do dotyčného výrobku prodávaného na domácím trhu
en Zinc technical oxide, Zinc oxides, Zinc Oxide, Dioxide of the titan, Zinc oxide gray.
cs Kysličník zinku technický, Kysličníky zinku, Oxid zinku, Dioxid titanu, Šedý zinečnatý oxid.
en zinc chloride
cs chlorid zinečnatý
Showing page 1. Found 3511 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 2.91 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.