Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
en The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.
cs Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
en Based on these findings, it is concluded that the company, and thus Kazakhstan as a whole, has shown that there were reasonable economic grounds, other than the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of zinc oxides originating in the PRC, for the change in the pattern of trade referred to under recitals ‧ to ‧ above
cs Na základě těchto zjištění byl učiněn závěr, že tato společnost a tedy i Kazachstán jako celek prokázaly, že kromě uložení konečného antidumpingového cla na dovozy oxidů zinečnatých pocházejících z ČLR pro změnu obchodních toků existovaly přiměřené hospodářské důvody, jak je uvedeno v ‧. až ‧. bodu odůvodnění
en Zinc die casting dross (>‧ % Zn
cs zinková struska z lití pod tlakem (> ‧ % Zn
en any nickel content by weight is less than ‧ % (see copper-nickel-zinc alloys (nickel silvers)), and
cs případný obsah niklu je nižší než ‧ % hmotnostních (viz slitiny měď–nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz)), a
en zinc acetate
cs octan zinečnatý
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ concerning the participation of the Community in the International Lead and Zinc Study Group (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
cs Rozhodnutí Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. března ‧ o účasti Společenství v Mezinárodní studijní skupině pro olovo a zinek (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
en Contains protamine sulphate, glycerol, zinc oxide, dibasic sodium phosphate ‧ H‧ with m-cresol and phenol as preservatives in water for injections
cs Obsahuje protamin-sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci
en Product obtained chemically and having as its essential ingredient a mineral salt of zinc
cs Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku minerální sůl zinku
en The nickel content is ‧ % or more by weight (see copper-zinc alloys (brasses
cs Obsah niklu je nejméně ‧ % hmotnostních (viz slitiny na bázi měď – zinek (mosaz
en Finally, the request contains sufficient prima facie evidence that the prices of certain zinc oxides are dumped in relation to the normal value previously established for certain zinc oxides
cs Navíc žádost obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že ceny některých oxidů zinečnatých jsou dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě, jež byla dříve stanovena pro některé oxidy zinečnaté
en Dilute with phosphate buffer to obtain an expected zinc bacitracin content of ‧ i.u./ml (= U
cs Zřeďte fosfátovým pufrem, abyste obdrželi očekávaný obsah zinkbacitracinu ‧ i.u./ml) (= U
en Zinc skimmings
cs zinkové stěry
en zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injections
cs chlorid zinečnatý, glycerol, metakresol, fenol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou, protamin-sulfát, vodu na injekci
en Zinc oxides imported from the PRC
cs Oxidy zinečnaté dovážené z ČLR
en Excipients: phenol, zinc chloride, trometamol, glycerol, poloxamer ‧, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
cs Pomocné látky: fenol, chlorid zinečnatý, trometamol, glycerol, poloxamer ‧, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
en The other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injections
cs – Pomocnými látkami jsou chlorid zinečnatý, glycerol, metakresol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci
en Dilute with phosphate buffer to obtain an expected zinc bacitracin content of ‧ i.u./ml (= u
cs Rozředí se tlumivým fosfátovým roztokem tak, aby se získal předpokládaný obsah zinkbacitracinu ‧ i.u./ml (= u
en the levels of copper and zinc in compound feedingstuffs for pigs, as set out in Annex IV
cs hodnoty mědi a zinku v krmných směsích pro prasata v souladu s přílohou IV
en Of copper-zinc base alloys (brass
cs Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz
en The liver is the main storage for zinc and hepatic zinc levels are increased during maintenance therapy with zinc
cs Hlavním místem ukládání zinku jsou játra a při udržovací léčbě zinkem jsou hladiny zinku v játrech zvýšeny
en Zinc lactate
cs Mléčnan zinečnatý
en Zinc is absorbed in the small intestine and its absorption kinetics suggest a tendency to saturation at increasing doses
cs Zinek se absorbuje v tenkém střevě a jeho kinetika absorpce ukazuje na tendenci k saturaci při zvyšujících se dávkách
en Throughout the nomenclature, the expression base metals means: iron and steel, copper, nickel, aluminium, lead, zinc, tin, tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, cadmium, titanium, zirconium, antimony, manganese, beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium
cs V celé nomenklatuře výraz obecné kovy znamená: železo a ocel, měď, nikl, hliník, olovo, zinek, cín, wolfram, molybden, tantal, hořčík, kobalt, bismut, kadmium, titan, zirkon, antimon, mangan, berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium
en Calculate the zinc content of the sample as a percentage by mass (% m/m) with the aid of the following formula
cs Obsah zinku ve vzorku vyjádřený v hmotnostních procentech (% m/m) se vypočte pomocí vzorce
en Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
cs Protamin-sulfát, metakresol, fenol, chlorid zinečnatý, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycerol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
Showing page 1. Found 3511 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 2.176 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.