Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
zinc carbonateuhličitan zinečnatý
flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with zinc and/or with aluminium (excluding electrolytically plated or coated with zinc) normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andplochých válcových výrobků ze železa nebo nelegované oceli pokovených nebo potažených zinkem a/nebo hliníkem (vyjma těch elektrolyticky pokovených nebo potažených zinkem), které se obvykle deklarují dle kódů KN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ a
Calculate the zinc hydroxybenzenesulphonate content of the sample or residue as a percentage by mass (% m/m) with the aid of the following formulaObsah hydroxybenzensulfonátu zinečnatého ve vzorku nebo zbytku vyjádřený v hmotnostních procentech (% m/m) se vypočte ze vzorce
The product concerned comprises two main types: carbon-zinc grade EMD and alkaline grade EMDDotčený výrobek obsahuje dva hlavní typy: elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek a elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně
Whereas Commission Directives ‧/EEC, ‧/EEC and ‧/EEC set out the methods of analysis for crude oils and fats, virginiamycin and zinc bacitracinvzhledem k tomu, že směrnice Komise ‧/EHS, ‧/EHS a ‧/EHS stanoví analytické metody pro stanovení obsahu surových olejů a tuků, virginiamycinu a zinkbacitracinu
These comparisons, between the zinc oxide produced by the Community industry and that exported to the Community by the Chinese exporting producers, were made on the basis of the same range of zinc oxide (i.e. a zinc oxide produced by the direct process with a zinc oxide content between ‧ % and ‧ %Tato srovnání mezi oxidem zinečnatým vyrobeným daným výrobním odvětvím Společenství a oxidem zinečnatým vyvezeným do Společenství čínskými vyvážejícími výrobci byla provedena na základě stejného druhu oxidu zinečnatého (tj. oxidu zinečnatého vyrobeného přímým postupem, s obsahem oxidu zinečnatého mezi ‧ a ‧ %
Moreover, according to data collected from the Kazakh government, the imports of zinc oxides entering Kazakhstan from the PRC, which started in ‧ amounted to ‧,‧ tonnes and increased to ‧ tonnes in the yearMimo to podle údajů od kazašské vlády dovoz oxidů zinečnatých z ČLR do Kazachstánu, který začal v roce ‧, činil ‧,‧ tuny a vzrostl na ‧ tun v roce
Contains glycerol, zinc oxide, dibasic sodium phosphate ‧H‧ with m-cresol as a preservative in water for injectionObsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci
Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: zinc oxide; zinc sulphate; trizinc bis(orthophosphateSdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: oxid zinečnatý, síran zinečnatý, bis(fosforečnan) trizinečnatý
The steel wire may be galvanised (i.e. zinc coated) or brightOcelový drát může být galvanizován (tj. pozinkován) nebo lesklý
Hot dip galvanizers slab zinc dross (batchzinková struska z procesu žárového zinkování ponorem přetržitý proces, v deskách
Carrez solution I: dissolve in water ‧ g of zinc acetate (CH‧COO) ‧H‧O and ‧ g of glacial acetic acidCarrezovo činidlo I: Rozpustit ve vodě ‧ g octanu zinečnatého Zn(CH‧COO)‧H‧O a ‧ g ledové kyseliny octové
On the basis of the information available, it is considered that zinc oxides presented mixed with silica still maintain their individual characteristics and should therefore be considered the same product as zinc oxides which are not presented in a mixed formNa základě dostupných informací lze soudit, že oxidy zinečnaté v obchodní úpravě jako směs s oxidem křemičitým si udržují své individuální vlastnosti a mohly by tedy být považovány za stejný výrobek jako oxidy zinečnaté, které nejsou v obchodní úpravě v podobě směsi
These were not examined in the risk assessment report, but may nevertheless have emissions of zinc to the aquatic environmentTyto procesy nebyly ve zprávě o hodnocení rizik zkoumány, mohou však emitovat zinek do vodního prostředí
to consider under Directive ‧/‧/EC and Directive ‧/‧/EC if additional risk management is needed for other sources of zinc emissions than those from the produced and imported chemical (for instance natural sources, mining activities, historical pollution and the use of other zinc compounds), which the risk reduction strategy has identified as contributing significantly to the emissions of zinc to the aquatic compartmentpodle směrnice ‧/‧/ES a směrnice ‧/‧/ES zvážit, zda je zapotřebí dalšího řízení rizik u jiných zdrojů emisí zinku kromě těch, které vznikají u vyráběné a dovážené chemikálie (např. přírodní zdroje, těžební činnost, znečištění z minulosti a použití jiných sloučenin zinku), a které podle zjištění strategie omezování rizik výrazně přispívají k emisím zinku do vodního prostředí
When other elements are present, tin predominates by weight over each of such other elements, except that when the tin content is ‧ % or more the zinc content by weight may exceed that of tin but must be less than ‧ %Jestliže obsahují další prvky, hmotnostní podíl cínu musí být vyšší než hmotnostní podíl každého z těchto dalších prvků. Pokud je však obsah cínu nejméně ‧ % hmotnostní, může být obsah zinku vyšší, avšak nejvýše ‧ % hmotnostních
The active substance is insulin aspart made by recombinant DNA technology in Saccharomyces cerevisiae (‧ % insulin aspart in a soluble fraction and ‧ % insulin aspart crystallised with protamine) The other ingredients are glycerol, phenol, metacresol, zinc (as chloride), sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, protamine sulphate, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injections– Lé ivou látkou je Insulinum aspartum vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae (‧ % Insulinum aspartum solubile a ‧ % Insulinum aspartum protaminatum cristallinum). – Pomocnými látkami jsou glycerol, fenol, metakresol, zinek (jako chlorid zine natý), chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosfore nanu sodného, protamin-sulfát, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci
The Standing Committee shall keep the lead and zinc situation currently under review and make such recommendations to the Group as it may deem advisableStálý výbor sleduje současnou situaci s olovem a zinkem a sděluje Skupině taková doporučení, která považuje za prospěšná
Zinc sulphateSíran zinečnatý
CPA ‧.‧.‧: Zinc dust, powders and flakesCPA ‧.‧.‧: Prach, prášek a vločky ze zinku
Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphideLitopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého
A Kazakh producer of zinc oxides, JSC Kazzinc, cooperated in the investigationJeden kazašský výrobce oxidů zinečnatých, společnost JSC Kazzinc, při šetření spolupracoval
zinc sulphatesíran zinečnatý
Showing page 1. Found 3511 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 2.637 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.