Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.
Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
Of copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver
Ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz
Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver
Ze slitin na bázi měď–nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď–nikl–zinek (alpaka, niklová mosaz
The product concerned comprises two main types: carbon-zinc grade EMD and alkaline grade EMD
Dotčený výrobek obsahuje dva hlavní typy: elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek a elektrolytický oxid manganičitý alkalického stupně
Zinc oxides consigned from Vietnam
Oxid zinečnatý odesílaný z Vietnamu
When other elements are present, tin predominates by weight over each of such other elements, except that when the tin content is ‧ % or more the zinc content by weight may exceed that of tin but must be less than ‧ %
Jestliže obsahují další prvky, hmotnost cínu převažuje nad hmotností každého z těchto dalších prvků, kromě toho, kdy obsah cínu je ‧ % hmotnostní nebo větší, může být obsah zinku vyšší než obsah cínu, avšak musí být menší než ‧ % hmotnostních
zinc L-pidolate
L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý
Zinc waste and scrap
odpad a šrot ze zinku
Are TARIC codes ‧, ‧ and ‧ to be interpreted as meaning that, in ‧ and ‧, steel articles –ropes and cables not coated or only plated or coated with zinc– and, in particular, alloy steel not consigned from Moldova or Morocco, ought to have been classified under these codes, depending on their cross-sectional dimensions, irrespective of their chemical composition (excluding stainless steel)?
Je třeba kódy TARIC ‧, ‧ y ‧ vykládat v tom smyslu, že v roce ‧ a ‧ měly být zařazeny do těchto kódů v závislosti na největším rozměru příčného průřezu výrobky z oceli- lana nepotažená nebo pouze pokovená nebo potažená zinkem- nezávisle na jejich chemickém složení (kromě nerezavějící oceli), zvláště pak legovaná ocel nepocházející z Moldavska a Maroka?
the levels of copper and zinc in compound feedingstuffs for pigs, as set out in Annex IV
přípustných hodnot mědi a zinku v krmných směsích pro prasata, jak je stanoveno v příloze IV
Not coated or only plated or coated with zinc, with a maximum cross-sectional dimension
Nepotažená nebo pouze pokovená nebo potažená zinkem, jejichž největší rozměr příčného průřezu
Plated or coated with zinc
Pokovené nebo potažené zinkem
Slag from zinc production, chemically stabilised, having a high iron content (above ‧ %) and processed according to industrial specifications (e.g. DIN ‧) mainly for construction
Chemicky stabilizované strusky z výroby zinku, s vysokým obsahem železa (přes ‧ %), upravené podle průmyslových norem (např. DIN ‧), k použití hlavně pro stavební účely
zinc lactate
mléčnan zinečnatý
However, the investigation revealed that the related trading companies also exported zinc oxide which they had purchased from producers which did not cooperate in the investigation
Šetření však odhalilo, že tyto s nimi spojené společnosti též vyvezly oxid zinečnatý, který nakoupily od výrobců, kteří na šetření nespolupracovali
Glycerol Phenol Metacresol Zinc acetate Disodium phosphate dihydrate Sodium chloride Hydrochloric acid ‧N (pH adjustment) Sodium hydroxide ‧N (pH adjustment) Water for injections
Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Chlorid sodný ‧N-kyselina chlorovodíková (úprava pH) ‧N-hydroxid sodný (úprava pH) Voda na injekci
The product allegedly being dumped is certain wire of non-alloy steel (not plated or not coated or plated or coated with zinc) and stranded wire of non-alloy steel (whether or not plated or coated), containing by weight ‧,‧ % or more of carbon, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
Výrobkem označeným za dumpingový jsou určité dráty z nelegované oceli (nepokovené nebo nepotažené či pokovené nebo potažené zinkem) a drátěná lana z nelegované oceli (též pokovená nebo potažená) obsahující ‧,‧ % hmotnostních uhlíku nebo více, s největším průřezem převyšujícím ‧ mm, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen dotčený výrobek), obvykle kódů KN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ a ex
Contains protamine sulphate, glycerol, zinc oxide, dibasic sodium phosphate ‧ H‧ with m-cresol and phenol as preservatives in water for injections
Obsahuje protamin-sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci
The elevated zinc levels in those waters and sediments, where they are found, may be caused by a combination of zinc and zinc compounds
Zvýšené úrovně zinku v těch vodách a sedimentech, ve kterých jsou zjištěny, mohou být způsobeny kombinací zinku a sloučenin zinku
Deferasirox has low affinity for zinc and copper, and does not cause constant low serum levels of these metals
Deferasirox má malou afinitu k zinku a mědi, a nepůsobí proto trvalý pokles hladin těchto kovů v séru
Glycerol Phenol Metacresol Zinc (as chloride) Sodium chloride Disodium phosphate dihydrate Protamine sulphate Sodium hydroxide (for pH adjustment) Hydrochloric acid (for pH adjustment) Water for injections
Glycerol Fenol Metakresol Chlorid zine natý Chlorid sodný Dihydrát hydrogenfosfore nanu sodného Protamin-sulfát Hydroxid sodný (pro úpravu pH) Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) Voda na injekci
the levels of copper and zinc in compound feedingstuffs for pigs, as set out in Annex IV
hodnoty mědi a zinku v krmných směsích pro prasata v souladu s přílohou IV
Heavy metal chelation therapy should be considered if plasma zinc levels are markedly elevated (> ‧ mg/l
Pokud jsou hladiny zinku výrazně zvýšené (> ‧ mg/l), je nutné zvážit chelatační léčbu těžkými kovy
Zinc lactate
Mléčnan zinečnatý
Council Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ concerning the participation of the Community in the International Lead and Zinc Study Group (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Rozhodnutí Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. března ‧ o účasti Společenství v Mezinárodní studijní skupině pro olovo a zinek (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
Showing page 1. Found 3511 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 3.979 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.