Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
en Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in Ireland
da Lfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
en I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read it
da Jeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
en It is, perhaps, a small step that a six- or seven-month-old baby might take on its tiny feet.
da Den ene lille fod foran den anden.
en calves of more than one and less than eight months old and of carcass weight up to ‧ kg
da kalve på mere end en og under otte måneder og med en slagtet vægt på højst ‧ kg
en We do not accept the idea of introducing a separate chapter because that only establishes the old colonial situation.
da Vi er ikke indforstået med, at der er et selvstændigt kapitel, fordi denne gamle kolonisituation dermed cementeres.
en That now means that instead of sending meaningful help to the devastated fishing communities by way of skilled experts, fishermen, engineers, boat-builders and money, we are going to send one or two old, redundant boats at massive cost as a purely political gesture.
da Det betyder nu, at i stedet for at sende en meningsfuld hjælp til de hårdt ramte fiskerbefolkninger, i form af eksperter, fiskere, ingeniører, bådebyggere og penge, vil vi med enorme omkostninger sende et par gamle, overflødige fartøjer som en ren politisk gestus.
en In the third European road safety action programme, adopted in ‧, which provides the reference framework for Commission initiatives up to ‧, it announced that it intends to compile figures on the use of helmets by cyclists in the EU and the effectiveness of cycle helmet use in reducing the risks of head injury, in particular amongst ‧-‧ year olds, the high-risk group
da I det tredje europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden, der blev vedtaget i ‧, og som udgør referencerammen for Kommissionens initiativer indtil ‧, meddelte Kommissionen, at den har planer om at gennemføre en statistisk undersøgelse af brugen af cykelhjelm i EU og af hjelmens effektivitet med hensyn til at mindske risikoen for kranielæsioner, navnlig hos de ‧-‧-årige, som er den mest udsatte gruppe
en My old man' s praying and my old lady' s crying
da Min gamle far beder, og min gamle mor græder
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ laying down a list of third countries from which poultry, hatching eggs, day-old chicks, meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs may be imported into and transit through the Community and the applicable veterinary certification conditions, and amending Decisions ‧/‧/EEC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC lays down veterinary certification conditions for imports and transit through the Community of eggs and egg products
da Ved Kommissionens beslutning ‧/‧/EF af ‧. august ‧ om en liste over tredjelande, hvorfra fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, om betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat og om ændring af beslutning ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF er der fastsat betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Fællesskabet af æg og ægprodukter
en It has started to implement a new action plan to close old state care homes.
da Den er begyndt at gennemføre en ny handlingsplan med henblik på at lukke gamle statslige børnehjem.
en How old did you say it was?
da Hvor gammel var den?
en The reason for this is that frontier work is no longer a problem of the old Union of the 15.
da Jeg gør dette, fordi grænsearbejde ikke længere kun er et problem for Unionens 15 gamle lande.
en ewe means any female of the ovine species having lambed at least once or at least one year old
da moderfår: hunfår, der har læmmet mindst én gang, eller som er mindst et år
en Almost as old as I am!
da Næsten lige så gammel som jeg
en One cannot help thinking, however, that even though the old Member States have quarrelled for years over whether priority should be given to structural reforms and more effective measures or to regulations that enhance social solidarity, the EU now appears to be saying that it has no interest in either efficiency or solidarity.
da Men man kan ikke lade være med at tænke, at selv om de gamle medlemsstater i årevis har skændtes om, hvorvidt man bør prioritere strukturreformer og mere effektive foranstaltninger eller lovgivning, der styrker solidariteten i samfundet, siger EU nu åbenbart, at man hverken har interesse i effektivitet eller solidaritet.
en Calls for information campaigns to raise awareness among pregnant women about the importance of a balanced and healthy diet, with an optimal provision of some nutrients during pregnancy, and for women and their partners to be made aware about the importance of breastfeeding; recalls that breastfeeding, delaying weaning until babies are six months old, introducing children to healthy foods and controlling portion sizes can all help to prevent children becoming overweight or obese; stresses, however, that breastfeeding is not the sole means of fighting obesity, and that balanced eating habits are acquired over a long period; emphasises that awareness campaigns should bear in mind that breastfeeding is a private matter and should respect women's free will and choice
da opfordrer til gennemførelse af oplysningskampagner for at øge bevidstheden blandt gravide kvinder om betydningen af en velafbalanceret og sund kost og en optimal indtagelse af visse næringsstoffer under graviditeten samt gøre kvinderne og deres partnere opmærksomme på betydningen af amning; påpeger, at man ved at amme, udsætte afvænningen til barnet er seks måneder gammelt, vænne børnene til sund mad og kontrollere portionernes størrelse kan bidrage til at forebygge fedme eller overvægt hos børnene; understreger dog samtidig, at amning ikke udgør den eneste foranstaltning i bekæmpelsen af fedme, og at velafbalancerede kostvaner dannes over en lang periode; understreger, at oplysningskampagnerne skal være opmærksomme på, at amning er en privat sag, og overlade det til kvindernes egen fri vilje at træffe afgørelse herom
en That is the one aspect in this old debate that has been missing since we voted on the discharge in this Chamber.
da Det er et aspekt i denne gamle diskussion, der har manglet, siden vi stemte om decharge her i salen.
en Calls on the Member States, particularly in light of the ageing population, to address issues faced by carers, including the right to choose freely whether they want to be a carer and the extent of the care that they provide, the possibility of combining caring with paid work and employment as well as access to social security schemes and old age pensions, in order to avoid impoverishment as a consequence of caring
da opfordrer især i lyset af befolkningens aldring medlemsstaterne til at identificere og tage fat på de problemer, som plejere møder, især retten til frit at vælge, hvorvidt og i hvilken ustrækning de ønsker at varetage en plejefunktion, muligheden for at kombinere plejefunktioner med lønnet arbejde, et job, adgang til sociale sikringsordninger og til alderspensioner for at forhindre, at plejere ender i fattigdom
en The new Member States were also very successful in the area of combating national crime, and so the old Member States often had to abandon their prejudices.
da De nye medlemsstater havde imidlertid også stor succes i forbindelse med bekæmpelsen af national kriminalitet, således at de gamle medlemsstater ofte måtte nedbryde deres fordomme.
en I bumped into an old friend on the bus.
da Jeg stødte på en gammel ven i bussen.
en A final point which I shall phrase in very general terms: the generation of politicians of the 1950's had the courage and the foresight to remove the thousand-year-old antagonism between France and Germany in a European Community.
da Et sidste punkt, som jeg vil udtrykke meget generelt: Politikergenerationen fra 50'erne havde mod og vidsyn til at ophæve den tusind år gamle modsætning mellem Frankrig og Tyskland i et Europæisk Fællesskab.
en This canon of values will enable us to really join together in making policies, rather than relying on the mechanistic process envisaged by the old treaties.
da På dette grundlag vil vi virkelig kunne føre fælles politik via en værdikanon og ikke nøjes med et mekanisk forløb, som det var tilfældet med de gamle traktater.
en About ‧-‧ % of the slaughter animals are ‧ to ‧ month old calves, with a slaughter weight of about ‧ kg
da Ca. ‧-‧ % af slagtedyrene er ‧ til ‧ måneder gamle kalve, med en slagtevægt på ca. ‧ kg
Showing page 1. Found 13172 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 6.018 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.