Translation of "reverse charge" into Danish

Sample translated sentence: This excludes intra-Community supplies and cross-border supplies of services subject to the reverse charge. ↔ Dette udelukker leveringer inden for Fællesskabet og leveringer af ydelser på tværs af landegrænser, som er omfattet af omvendt betalingspligt.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
  • Google

    Google Translate
+ Add

"reverse charge" in English - Danish dictionary

Currently we have no translations for reverse charge in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "reverse charge" into Danish in sentences, translation memory

This excludes intra-Community supplies and cross-border supplies of services subject to the reverse charge.
Dette udelukker leveringer inden for Fællesskabet og leveringer af ydelser på tværs af landegrænser, som er omfattet af omvendt betalingspligt.
Finally, the question arises whether the proposed reverse-charge system should be optional or mandatory.
Endelig er spørgsmålet, om det foreslåede "reverse-charge"-system skal være frivilligt eller obligatorisk.
authorising Czechia to apply the generalised reverse charge mechanism derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC
om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF
(b) For transactions under 1(b), the reverse charge procedure under F shall be applicable.
b) For transaktioner, der er omfattet af stk. 1, litra b), finder »reverse charge«-proceduren under punkt F anvendelse.
VAT: period of application of the reverse charge mechanism and of the Quick Reaction Mechanism *
Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig *
The reverse charge would only apply to supplies made in Greece and Portugal.
Kun levering i Grækenland og Portugal skal omfattes af "reverse charge".
Application of the sectorial reverse charge mechanism
Anvendelse af den sektorspecifikke ordning for omvendt betalingspligt
Hungary therefore requests the reverse charge mechanism to apply also to the latter cooperatives.
Ungarn anmoder derfor om tilladelse til også at anvende ordningen med omvendt betalingspligt for disse kooperativer.
Use of the reverse charge mechanism in the Member States is subject to consultation with the VAT Committee.
Anvendelse af den omvendte opkrævningsmekanisme skal til behandling i Momsudvalget.
He calls her - reverse charge - once a week.
Han ringer til hende – modtager betaler – en gang om ugen.
That regime, which is also applicable to other services, is widely known as the ‘reverse charge procedure’.
Denne ordning, der desuden finder anvendelse på andre tjenesteydelser, er almindelig kendt som »omvendt betalingspligt«.
Conclusion on reverse charge
Konklusion om reverse charge
This proposal includes, amongst other things, the use of the reverse charge mechanism in certain situations.
Dette forslag omfatter bl.a. anvendelse af ”reverse charge”-mekanismen i visse situationer.
This is because the reverse charge would be a fundamentally different system to the one currently applied.
Det skyldes, at reverse charge vil en ordning, der er fundamentalt forskellig fra den ordning, der for tiden anvendes.
Consequently, the Netherlands would like to introduce the reverse charge mechanism to domestic supplies of telecommunication services.
Nederlandene ønsker derfor at indføre ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med indenlandsk levering af teleydelser.
The work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Arbejdet med betænkningen om ordningen for omvendt betalingspligt har været meget konstruktivt.
(11a) where the customer is liable for the payment of the VAT, the mention ‘Reverse charge’;
11a) i tilfælde af at kunden er betalingspligtig for momsen, angivelsen omvendt betalingspligt
In a reverse-charge system, VAT is accounted for by the taxable customer instead of the supplier.
I et "reverse-charge"-system betales momsen af den afgiftspligtige kunde i stedet for af leverandøren.
Article 21(1)(b): Reverse Charge Mechanism
Artikel 21, stk. 1, litra b): Reverse charge-mekanismen
Transactions between businesses will be taxed under the reverse charge procedures.
Transaktioner mellem virksomheder vil blive beskattet under "reverse charge"-procedurerne.
- the introduction of the option of applying a blanket reversal of tax liability (a general reverse-charge system).
- indførelse af muligheden for generel omvendt momspligt (en generel reverse charge-ordning for moms).
The majority of countries report that they apply the reverse-charge mechanism on domestic transactions involving emission allowances.
De fleste af landene melder om, at de anvender reglen om omvendt betalingspligt på transaktioner med emissionskvoter.
The reverse charge mechanism should help Portugal to further combat VAT fraud in this sector.
Ordningen med omvendt betalingspligt bør hjælpe Portugal med yderligere at bekæmpe momssvig i nævnte sektor.