pronunciation: IPA: ˈsiːʒə  

Translations into Greek:

 • αιφνίδια προσβολή   
   
  The official or legally authorized act of taking away possessions or property, often for a violation of law or to enforce a judgment imposed by a court of law.
 • κατάληψη   
   
  The official or legally authorized act of taking away possessions or property, often for a violation of law or to enforce a judgment imposed by a court of law.
 • κατάσχεση   
 • σύλληψη   

Other meanings:

 
The act of taking possession, as by force or right of law.
 
A sudden attack or convulsion, (e.g. an epileptic seizure).
 
A sudden onset of pain or emotion.
 
sudden onset of pain or emotion
 
act of taking possession, as by force or right of law
 
sudden attack or convulsion

Did you mean: Seizure

Similar phrases in dictionary English Greek. (6)

Answer-Seizure Ratio
Λόγος απαντημένων κλήσεων προς καταλήψεις
ASR: Answer-Seizure Ratio
Λόγος απαντημένων κλήσεων προς καταλήψεις
Seizure
Κατάληψη
seizure of goods
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
seizure of profits
κερδοσκοπία
seizure signal
σήμα κατάληψης

    Show declension

Example sentences with "seizure", translation memory

add example
en A person with a structural intra-cerebral lesion who has increased risk of seizures should not be able to drive vehicles of group ‧ until the epilepsy risk has fallen to at least ‧ % per annum
el Άτομο με δομική ενδοεγκεφαλική βλάβη, το οποίο παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο κρίσεων, δεν πρέπει να μπορεί να οδηγεί οχήματα ομάδας ‧, μέχρις ότου ο επιληπτικός κίνδυνος κατέλθει τουλάχιστον σε ‧ % ετησίως
en Adults and children above ‧ years Lamictal is indicated for use as adjunctive or monotherapy in the treatment of epilepsy, for partial seizures and generalised seizures, including tonic-clonic seizures and the seizures associated with Lennox-Gastaut Syndrome
el Ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των ‧ ετών Το Lamictal ενδείκνυται για χρήση ως συμπληρωματική θεραπεία ή ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση της επιληψίας, των εστιακών κρίσεων και των γενικευμένων κρίσεων, περιλαμβανομένων των τονικοκλονικών κρίσεων και των κρίσεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Lennox-Gastaut
en The safety and efficacy of MIRCERA therapy has not been established in patients with haemoglobinopathies, seizures, bleeding or a recent history of bleeding requiring transfusions or with platelet levels greater than ‧ x ‧/l
el Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με MIRCERA δεν έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες, επιληπτικές κρίσεις, αιμορραγία ή πρόσφατο ιστορικό αιμορραγίας που χρειάστηκε μετάγγιση ή με επίπεδα αιμοπεταλίων υψηλότερα από ‧ x ‧/l
en At doses in excess of the recommended dose, observed side effects at the therapeutic dose, including seizures, are exacerbated
el Σε δόσεις που υπερβαίνουν τη συνιστώμενη δόση, υπάρχει έξαρση των παρατηρούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών στη θεραπευτική δόση, συμπεριλαμβανομένων των επιληπτικών κρίσεων
en They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
el Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν κατασχέσεις, δικαστικές εντολές, σύλληψη και κατάσχεση: υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί όροι.
en These seizures took place, inter alia, between ‧ and
el Ορισμένες από αυτές τις κατασχέσεις έλαβαν χώρα μεταξύ ‧ και
en Provoked epileptic seizure: the applicant who has had a provoked epileptic seizure because of a recognisable provoking factor that is unlikely to recur at the wheel can be declared able to drive on an individual basis, subject to neurological opinion
el Προκαλούμενη επιληπτική κρίση: ο υποψήφιος ο οποίος παρουσίασε προκαλούμενη επιληπτική κρίση οφειλόμενη σε αναγνωρίσιμο παράγοντα ο οποίος δεν εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί κατά την οδήγηση, είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί σε ατομική βάση, αφού προηγηθεί σχετική νευρολογική γνωμάτευση
en if you have a history of epileptic seizures
el εάν έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων
en First or single unprovoked seizure: the applicant who has had a first unprovoked epileptic seizure can be declared able to drive once five years’ freedom from further seizures has been achieved without the aid of anti-epileptic drugs, if there has been an appropriate neurological assessment
el Πρώτη ή μοναδική μη προκαλούμενη κρίση: ο υποψήφιος που είχε μια αρχική όχι προκληθείσα επιληπτική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί μετά από χρονικό διάστημα πέντε ετών χωρίς κρίσεις, και χωρίς χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, μετά από την ενδεδειγμένη ιατρική εκτίμηση
en The trouble with deep scans is, they can cause heart attacks, seizures, strokes
el Το πρόβλημα με τις βαθιές σαρώσεις είναι,... ότι μπορούν να προκαλέσουν καρδιακές προσβολές,... αποπληξία, εγκεφαλικά επεισόδια
en Seizures occurring during physician-advised change or withdrawal of medication require three months off driving if the previously effective treatment is reinstated
el Για κρίσεις που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια τροποποίησης ή παύσης θεραπευτικής αγωγής από ιατρό, απαιτείται τρίμηνη αποχή από οδήγηση σε περίπτωση επαναφοράς της προηγούμενης αποτελεσματικής θεραπείας
en Hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms (e. g. headaches and confused state, sensorimotor disorders-such as speech disturbance or impaired gait-up to tonoclonic seizures) may also occur in individual patients with otherwise normal or low blood pressure (see section
el Μπορεί να εμφανιστεί υπερτασική κρίση με συμπτώματα ομοιάζοντα προς αυτά της εγκεφαλοπάθειας (π. χ. κεφαλαλγία και συγχυτική κατάσταση, αισθητικοκινητικές διαταραχές-όπως διαταραχές της ομιλίας ή διαταραχές στο βάδισμα-μέχρι και τονικοκλονικοί σπασμοί).Η ανωτέρω δύναται επίσης να παρατηρηθεί και σε μεμονωμένους ασθενείς με, κατά τα άλλα, φυσιολογική ή χαμηλή αρτηριακή πίεση (βλέπε παράγραφο
en Each patient had to have at least ‧ seizures in the month prior to study entry
el Κάθε ασθενής έπρεπε να είχε τουλάχιστον ‧ σπασμούς εντός του μήνα πριν από την εισαγωγή στη μελέτη
en Condemns the seizure of power by a group of officers, and calls for the holding of free and transparent parliamentary and presidential elections complying with international norms, within the next few months and with AU and ECOWAS cooperation and EU support under the authority of a civilian transitional government
el καταδικάζει την κατάληψη της εξουσίας από ομάδα αξιωματικών και ζητεί να διοργανωθούν ελεύθερες και διαφανείς προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, σε πλαίσιο σεβασμού των διεθνών κανόνων, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, με τη βοήθεια της UA και της CEDEAO και την υποστήριξη της ΕΕ, υπό την εξουσία μεταβατικής πολιτικής κυβέρνησης·
en Your battle force will cover and support forces under General McCarthur in the seizure of objectives in the Philippines
el Η δύναμη σας θα καλύψει και θα υποστηρίξει, τις δυνάμεις του Στρατηγού Μακ ’ ρθουρ, στη κατάληψη των στόχων του στις Φιλιππίνες
en Partial seizure of delivery guarantee
el Μερική κατάσχεση της εγγυήσεως παραδόσεως
en More severe episodes with coma, seizure, or neurologic impairment may be treated with intramuscular/subcutaneous glucagon or concentrated intravenous glucose
el Περισσότερο σοβαρά επεισόδια με κώμα, σπασμούς ή νευρολογικές διαταραχές μπορεί να αντιμετωπισθούν με ενδομυϊκή/υποδόρια χορήγηση γλυκαγόνης ή συμπυκνωμένης γλυκόζης ενδοφλεβίως
en Betaferon should be administered with caution to patients with a history of seizures, to those receiving treatment with anti-epileptics, particularly if their epilepsy is not adequately controlled with anti-epileptics (see section ‧ and section
el Το Betaferon πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, σε εκείνους που λαμβάνουν θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα, ιδιαίτερα εάν η επιληψία δεν ελέγχεται επαρκώς με αντιεπιληπτικά φάρμακα (βλέπε παράγραφο ‧. ‧ και παράγραφο
en Epilepsy: drivers or applicants can be declared fit to drive after a one-year period free of further seizures
el Επιληψία: οδηγοί ή υποψήφιοι είναι δυνατό να κριθούν από φυσική άποψη κατάλληλοι να οδηγούν μετά από χρονικό διάστημα ενός έτους χωρίς περαιτέρω κρίσεις
en Subject: Seizure of Indymedia's European sites
el Θέμα: Κατάσχεση ευρωπαϊκών ιστοθέσεων της Indymedia
en Nervous system disorders Common: dizziness, paraesthesia Uncommon: seizures
el Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: ζάλη, παραισθησία Όχι συχνές: επιληπτικές κρίσεις
en Adjunctive therapy in the treatment of primary generalised tonic-clonic seizures in adults and adolescents from ‧ years of age with idiopathic generalised epilepsy
el Συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία των πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους από ‧ ετών με Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία
en Quinolones should not be used in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in dogs with a history of seizures
el Οι κινολόνες να μην χορηγούνται σε συνδυασμό με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΝSAIDs) σε σκύλους με ιστορικό σπασμών
en Epilepsy: ‧ years freedom from further seizures shall have been achieved without the aid of anti-epileptic drugs
el Επιληψία: πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα ετών χωρίς άλλες κρίσεις και χωρίς τη βοήθεια αντιεπιληπτικών φαρμάκων
en I would also like to take this opportunity, Commissioner, to condemn the recent seizure of a ship, the Lameiro Uno, which, while sailing towards Mauritanian waters, was seized by Morocco, accused of fishing, when this was not the case.
el Θέλω επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας, κύριε Επίτροπε, για να καταγγείλω την πρόσφατη κατάσχεση ενός σκάφους, του σκάφους Lameiro Uno, το οποίο, πηγαίνοντας προς τη μαυριτανική περιοχή αλιείας, κατασχέθηκε από το Μαρόκο με την κατηγορία ότι ψάρευε, πράγμα που δεν ήταν σωστό.
Showing page 1. Found 1106 sentences matching phrase "seizure".Found in 2.112 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.