pronunciation: IPA: ˈsiːʒə  

Translations into Greek:

 • σύλληψη   
  (Noun  )
 • αιφνίδια προσβολή   
   
  The official or legally authorized act of taking away possessions or property, often for a violation of law or to enforce a judgment imposed by a court of law.
 • κατάληψη   
   
  The official or legally authorized act of taking away possessions or property, often for a violation of law or to enforce a judgment imposed by a court of law.
 • κατάσχεση   
  (Noun  )
 • αρπαγή   
  (Noun  )

Other meanings:

 
The act of taking possession, as by force or right of law.
 
A sudden attack or convulsion, (e.g. an epileptic seizure).
 
A sudden onset of pain or emotion.
 
sudden onset of pain or emotion
 
act of taking possession, as by force or right of law
 
sudden attack or convulsion

Did you mean: Seizure

Similar phrases in dictionary English Greek. (6)

Answer-Seizure Ratio
Λόγος απαντημένων κλήσεων προς καταλήψεις
ASR: Answer-Seizure Ratio
Λόγος απαντημένων κλήσεων προς καταλήψεις
Seizure
Κατάληψη
seizure of goods
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
seizure of profits
κερδοσκοπία
seizure signal
σήμα κατάληψης

    Show declension

Example sentences with "seizure", translation memory

add example
en Nevertheless differences exist with respect to the precise wording of the epilepsy indication, restriction of age-categories, seizure types, dose recommendations and interactions
el Εν τούτοις, υπάρχουν διαφορές σε ό, τι αφορά την ακριβή διατύπωση της ένδειξης για την επιληψία, τον περιορισμό ηλικιακών κατηγοριών, τους τύπους κρίσεων, τις συστάσεις δόσης και τις αλληλεπιδράσεις
en Maybe we can track the origin of the coke, connect it to any previous seizures by its chemical make- up
el Ίσως να μπορέσουμε να βρούμε από πού προέρχεται η κοκαΐνη, και να τη συνδέσουμε σε παλαιότερες κατασχέσεις από την χημική της σύσταση
en The Commission has drawn the attention of the Canadian authorities to the procedures followed by the Canadian inspectors in relation to their seizure of documentation and their continued stay on board the Santa Mafalda.
el Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των καναδικών αρχών στις διαδικασίες που ακολούθησαν οι Καναδοί επιθεωρητές, αναφορικά με την κατάσχεση των εγγράφων και την επακόλουθη άρνησή τους να εγκαταλείψουν το πλοίο.
en The amendment package, drafted within the framework of Turkey 's bid to join the EU, abolishes the controversial State Security Courts (DGM), removes the Office of the Chief of Staff 's representative from the Higher Education Board (YOK), guarantees gender equality, abolishes capital punishment, places military expenditure under full Audits Office supervision and eliminates the seizure of printing houses
el Το πακέτο τροποποιήσεων, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο προσπάθειας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, καταργεί τα αμφιλεγόμενα Δικαστήρια Κρατικής Ασφάλειας (DGM), απομακρύνει τον εκπρόσωπο του Γραφείου Γενικού Επιτελείου από το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης (YOK), εγγυάται ισότητα των φύλων, καταργεί τη θανατική ποινή, θέτει τα στρατιωτικά έξοδα στην πλήρη επίβλεψη της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου και καταργεί την κατάσχεση των τυπογραφείων
en CONSIDERING the OECD report on the economic impact of counterfeiting and piracy, particularly its estimate that international trade in counterfeit and pirated goods may have been some USD ‧ billion in ‧, on the basis of customs seizures in OECD countries, indicating that the total value of trade in counterfeit or pirated products could exceed this amount by several hundred billion dollars, and considering its recommendations for increased cooperation between governments and industry
el ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την έκθεση του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, και ιδίως των εκτιμήσεών της για το διεθνές εμπόριο παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων που υπολογίζεται, βάσει των τελωνειακών κατασχέσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ, σε ‧ δισεκατομμύρια USD περίπου για το ‧, στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική αξία των συναλλαγών παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων μπορεί να υπερβαίνει κατά εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων το ποσό αυτό, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχετικές συστάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών και της βιομηχανίας
en The seizure of these meagre wages represents a violation of moral principles and of social justice.
el Η κατάσχεση των ισχνών αυτών μισθών αποτελεί παραβίαση των ηθικών αρχών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
en Cases of palpitations, rapid heartbeat, stomach pain, nausea (feeling sick), vomiting, upset stomach, diarrhoea, dizziness, drowsiness, inability to sleep, muscle pain, hallucinations, seizures, restlessness with increased body movement, liver inflammation and abnormal liver function tests have also been reported very rarely
el Έχουν επίσης πολύ σπάνια αναφερθεί περιπτώσεις αρρυθμίας, αύξηση καρδιακών παλμών, στομαχικός πόνος, ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας), έμετος, διαταραχή στομάχου, διάρροια, ζάλη, υπνηλία, ανικανότητα ύπνου, μυικός πόνος, ψευδαισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, ανησυχία με αυξημένη κινητικότητα του σώματος, φλεγμονή του ήπατος και διαταραχές σε δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας
en Seizures been bad?
el Σεισου αρρωστησε
en who used to fake seizures at frat parties when she got bored?
el ποιός τη διασκέδαζε σε αδερφίστικα πάρτυ όταν αυτή βαριόταν
en Zonisamide prevents maximal electroshock seizures and restricts seizure spread, including the propagation of seizures from cortex to sub-cortical structures and suppresses epileptogenic focus activity
el Η ζονισαμίδη αποτρέπει τους μέγιστους σπασμούς που προέρχονται από ηλεκτροσόκ και περιορίζει το εύρος τους, καθώς και τη διάδοσή τους από το φλοιό του εγκεφάλου σε υποφλοιώδεις δομές και καταστέλλει τη δραστηριότητα επιληπτογενών εστιών
en I particularly agree with Mr Orlando when he stresses that Member States which have not already done so should ratify the Council of Europe's 1990 Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds of crime.
el Συμφωνώ ιδιαίτερα με την επισήμανση του κ. Orlando ότι, τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα προβεί σε αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να επικυρώσουν τη Σύμβαση του 1990 του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το ξέπλυμα, την αναζήτηση, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων εγκλημάτων.
en Patients should be monitored for seizure control
el Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για έλεγχο σπασμών
en Therefore, aripiprazole should be used with caution in patients who have a history of seizure disorder or have conditions associated with seizures
el Κατά συνέπεια, η αριπιπραζόλη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό διαταραχής επιληπτικών κρίσεων ή σε ασθενείς που έχουν προϋποθέσεις που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις
en The former are recorded in the revaluation account and the latter in the other changes in the volume of assets account under the categories catastrophic losses, uncompensated seizures, other volume changes in financial assets and liabilities n.e.c., and changes in classifications and structure
el Οι πρώτες καταγράφονται στο λογαριασμό ανατίμησης και οι δεύτερες στο λογαριασμό λοιπών μεταβολών του όγκου περιουσιακών στοιχείων, στις κατηγορίες: απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών, κατασχέσεις χωρίς αποζημίωση, λοιπές μεταβολές του όγκου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων π.δ.κ.α., και μεταβολές της ταξινόμησης και της δομής
en in the case of consignments from third countries, seizure followed by destruction or re-dispatch
el στην περίπτωση αποστολών από τρίτες χώρες, κατάσχεση ακολουθούμενη από καταστροφή ή επιστροφή
en It looks like some sort of seizure
el Μαλλον επαθε ξαφνικη προσβολη
en First or single unprovoked seizure: the applicant who has had a first unprovoked epileptic seizure can be declared able to drive once five years freedom from further seizures has been achieved without the aid of anti-epileptic drugs, if there has been an appropriate neurological assessment
el Πρώτη ή μοναδική μη προκαλούμενη κρίση: Ο υποψήφιος που είχε μια αρχική όχι προκληθείσα επιληπτική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί μετά από χρονικό διάστημα πέντε ετών χωρίς κρίσεις, και χωρίς χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, μετά από την ενδεδειγμένη ιατρική εκτίμηση
en Caution must be taken in any patient with a history of seizures
el Aπαιτείται προσοχή για οποιοδήποτε ασθενή με ιστορικό επιληπτικών σπασμών
en In view of the fact that the EMCDDA is open to participation by third countries and that Croatia has been seeking to participate since 2005, and considering that the country is a transit route through which illicit drugs are smuggled on the way from the production countries to consumer countries, and that significant seizures, particularly of cocaine, are made in this country, I believe that Croatia's participation in the EMCDDA is an important step.
el Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΠΝΤ είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών και ότι η Κροατία επιθυμεί να συμμετάσχει από το 2005, και δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης, και ότι κατάσχονται σημαντικές ποσότητες, ειδικά κοκαΐνης, στη χώρα αυτή, θεωρώ ότι η συμμετοχή της Κροατίας στο ΕΚΠΝΤ είναι ένα σημαντικό βήμα.
en The patients had to present with unprovoked partial seizures or with generalized tonic-clonic seizures only
el Οι ασθενείς παρουσίαζαν αυτόκλητες εστιακές κρίσεις ή γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις μόνο
en You had a seizure at the diner, and they brought you here
el Είχες κρίση και σε έφεραν εδώ
en " In ‧ there were an estimated ‧ cocaine seizures amounting to a record ‧ tonnes, up over ‧ % on quantities seized in ‧ " the agency noted in a statement Thursday
el " Το ‧ σημειώθηκαν περίπου ‧ κατασχέσεις κοκαΐνης, ανερχόμενο στο ρεκόρ των ‧ τόνων, αύξηση ‧ % από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν το ‧ ", ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της την Πέμπτη
en Property of EUFOR personnel, which is certified by the EU Force Commander to be necessary for the fulfilment of their official functions, shall be free from seizure for the satisfaction of a judgement, decision or order
el Τα περιουσιακά στοιχεία του προσωπικού της EUFOR, περί των οποίων ο Διοικητής Δυνάμεων της ΕΕ παρέχει πιστοποίηση ότι είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των επίσημων καθηκόντων τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης για την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως ή εντολής
en When Keppra was used to treat primary generalised tonic-clonic seizures in adults and adolescents with idiopathic generalised epilepsy, there was no effect on the frequency of absences
el Όταν το Keppra χορηγήθηκε για τη θεραπεία των πρωτοπαθών γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους με Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία, δεν σημειώθηκε καμία επίδραση στη συχνότητα των κρίσεων αφαίρεσης
en Light drugs like cannabis seem to be the most attractive to young people. [ AFP photo ] Bulgaria continues to be the European country with the largest quantity of heroin seizures
el Τα ελαφρά ναρκωτικά όπως η κάνναβη φαίνεται να προσελκύουν περισσότερο τους νέους ανθρώπους. [ Φωτογραφία του ΓαΠΕ ] Η Βουλγαρία εξακολουθεί να είναι η χώρα της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ποσότητα κατασχεμένης ηρωίνης
Showing page 1. Found 1106 sentences matching phrase "seizure".Found in 0.999 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.