Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
en Unfortunately, we are all aware that periods of upheaval and armed conflicts exacerbate situations of violence against women and children, and lead to a rise in cases of sexual abuse.
et kirjalikult. - (PT) Kahjuks teame kõik väga hästi, et ülestõusude ja relvakonfliktide perioodidel muutub naiste ja laste vastu suunatud vägivalla probleem palju teravamaks ning suureneb ka seksuaalse kuritarvitamise juhtude arv.
en Candidates will be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et Kandidaatide valikul ei tehta vahet nende rassi, poliitiliste ega filosoofiliste tõekspidamiste, usutunnistuse, soo, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu ega perekondliku olukorra alusel
en Member of the Commission. - Madam President, the Commission remains extremely worried about the deteriorating human rights situation - especially about the widespread sexual violence - in the eastern Democratic Republic of Congo, and strongly condemns all acts of violence against women.
et Komisjoni liige. - Proua president, komisjon on jätkuvalt väga mures inimõiguste olukorra - eriti laiaulatusliku seksuaalse vägivalla - halvenemise pärast Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas ning mõistab sügavalt hukka kõik naiste vastu suunatud vägivallaaktid.
en We urgently call on all the participants to tackle the problem of sexual violence against women and girls, to undertake to bring those responsible before a court and to end the current situation in which these acts can be committed with impunity.
et Me kutsume tungivalt üles kõiki osalejaid tegelema seksuaalse vägivalla probleemiga naiste ja tüdrukute vastu, võtma kohustuse tuua selle eest vastutavad isikud kohtu ette ning lõpetama olukorra, kus selliseid tegusid võib toime panna karistamatult.
en Since the ICPD, progress has been made, yet there is still much to be done to ensure that every woman has the chance of a healthy pregnancy and of giving birth in safe conditions, that the sexual and reproductive health needs of young people are met and that the violence and abuse suffered by women is stopped, including in refugee and conflict situations
et ICPD järgselt on tehtud edusamme, ent siiski on tarvis teha veel palju, et tagada kõikidele naistele ohutu rasedus ja sünnitus turvalistes tingimustes, noorte seksuaal-ja soojätkamishügieeni alaste vajaduste rahuldamine ning naiste vastu suunatud vägivalla ja kuritarvituste lõpetamine, sealhulgas pagulus-ja konfliktolukordades
en Contract staff shall be selected on the broadest possible geographical basis from among nationals of Member States and without distinction as to racial or ethnic origin, political, philosophical or religious beliefs, age or disability, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et Lepingulised töötajad valitakse liikmesriikide kodanike hulgast võimalikult laialt geograafiliselt alalt, võtmata arvesse rassi, etnilist päritolu, poliitilisi, filosoofilisi ja usulisi tõekspidamisi, vanust või puuet, sugu või seksuaalset sättumust ning perekonnaseisu ega pereolusid
en The situation of women is appalling, with sexual violence a specific problem in the country.
et Naiste olukord on kohutav, sealjuures on riigis suureks probleemiks seksuaalvägivald.
en Actions shall take account of the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence
et Meetmed võtavad arvesse selliste vähekaitstud isikute eriomast olukorda, nagu alaealised, saatjata alaealised, puuetega inimesed, vanurid, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad ja isikud, keda on piinatud, vägistatud või kelle suhtes on tarvitatud muud psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda
en At the same time, I should like to add that, bearing in mind that the UN peacekeepers' camp was situated quite close to the town in which these onslaughts of a sexual nature took place, and yet the UN did not prevent this shocking incident, we must form a view of the UN base's actions in the eastern DRC.
et Samas tahaksin lisada, et kuna ÜRO rahuvalvajate laager asus üsna selle linna lähedal, kus need seksuaalsed rünnakud aset leidsid, kuid ÜRO ei hoidnud seda šokeerivat intsidenti ära, peame kujundama oma seisukoha ÜRO baasi tegevuse suhtes Kongo DV idaosas.
en When implementing this Chapter, Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence
et Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, puuetega inimeste, vanurite, rasedate naiste, alaealiste lastega üksikemade ning piinamise, vägistamise või muude psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete vormide ohvriks langenud isikute konkreetset olukorda
en The Commission is very concerned at the increase in sexual violence in zones of conflict and crisis situations and the spillover on the most vulnerable, especially children.
et Komisjon tunneb suurt muret seksuaalvägivalla sagenemise pärast konfliktialadel ja kriisiolukordades ning selle tagajärgede pärast kõige haavatavamatele inimestele, eriti lastele.
en Temporary staff shall be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et Ajutiste töötajate valimisel ei tehta vahet rassi, poliitiliste, filosoofiliste või usuliste tõekspidamiste, soo või seksuaalse sättumuse põhjal ega võeta arvesse perekonnaseisu või pereolusid
en I urge the European Commission to develop efforts immediately to protect more than 800 000 children exposed to situations of violence, sexual abuse, child labour and trafficking.
et Nõuan tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks kohe midagi ette, et kaitsta enamat kui 800 000 last, keda ähvardab vägivald, seksuaalne väärkohtlemine, tööotstarbeline ärakasutamine ja inimkaubandus.
en We need to continue to pay attention to the needs of women and children affected by armed conflicts, and also in post-conflict situations, through programmes financing, for example, the provision of medical services for the survivors of sexual and gender violence, by working alongside civil society to promote the participation of women in building peace and security and, of course, by working closely with the United Nations on drawing up the indicators that the Secretariat-General has developed.
et Meil tuleb jätkuvalt pöörata tähelepanu relvakonfliktides ja ka konfliktijärgsetes olukordades kannatada saanud naiste ja laste vajadustele, rahastades programme näiteks tervishoiuteenuste osutamiseks seksuaalse ja soolise vägivalla all kannatanutele, töötades koos kodanikuühiskonnaga, et edendada naiste osalemist rahu ja julgeoleku kindlustamisel, ning tehes muidugi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga tihedat koostööd peasekretäri väljatöötatud mõõdikute täiustamisel.
en We have legislation on our statute book which rightly prohibits discrimination on grounds of race and gender in the workplace and elsewhere, but discrimination on grounds of disability or age or sexual orientation is prohibited only in the workplace but not elsewhere - not in consumer protection and not in other situations which citizens can find themselves in and being discriminated against.
et Meie seaduste kogumis on õigusaktid, mis õigesti keelavad diskrimineerimise rassilisel ja soolisel alusel töökohas ja mujal, kuid diskrimineerimine puude või vanuse või seksuaalse sättumuse alusel on keelatud ainult töökohal, kuid mitte mujal - ei tarbijakaitses ega muudes olukordades, kus kodanikud end leiavad ja kus neid diskrimineeritakse.
en Without prejudice to the objectives and powers of the European Community, the general objectives of the programme shall contribute to the development of the Community policies and more specifically, to those related to the protection of public health, especially where it concerns children, young people and women, to gender equality, to the fight against domestic violence, the fight against gender-based violence in conflict situations, protection of children's rights, the fight against trafficking of human beings and sexual exploitation, and the fight against female genital mutilation
et Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse eesmärke ja volitusi, aitavad programmi üldeesmärgid kaasa ühenduse poliitikate arendamisele, mis on eelkõige seotud rahvatervise kaitsega, eriti kui see puudutab lapsi, noori ja naisi, soolise võrdõiguslikkusega, võitlusega koduvägivalla ja konfliktsituatsioonides avalduva soopõhise vägivalla vastu, laste õiguste kaitse ning võitlusega inimkaubanduse, seksuaalse ekspluateerimise ja naiste suguelundite moonutamise vastu
en We frequently talk about rape, or sexual violence, but in fact, these terms scarcely cover the reality of the situation.
et Me räägime sageli vägistamisest või seksuaalvägivallast, kuid tegelikult ei ole need mõisted reaalse olukorra kirjeldamiseks piisavad.
en The situation in the country remains very complex and chaotic, reconstruction efforts are struggling to get off the ground, millions of people are starving, and the earthquake has had a huge impact on more than 800 000 children, exposing them to the risk of violence, sexual abuse, trafficking and exploitation, The situation in the country became even worse with a political crisis following the presidential and parliamentary elections.
et Olukord selles riigis on endiselt väga keeruline ja segane, ülesehitustööde alustamisega on raskusi, miljonid inimesed nälgivad ning maavärin on mõjunud kohutavalt enamale kui 800 000 lapsele, keda ähvardab vägivalla, seksuaalse väärkohtlemise, inimkaubanduse ja ärakasutamise oht. Olukord muutus riigis pärast presidendi- ja parlamendivalimistele järgnenud poliitilist kriisi veelgi halvemaks.
en is particularly concerned about migrant women since: they are at risk of physical or sexual abuse for the purposes of employment, marriage, or prostitution; they need to be aware of the actual situations and dangers in potential host countries, to prevent them from falling prey to human trafficking; and their protection and integration has to be further enhanced to ensure their effective enjoyment of human rights
et juhib eritähelepanu sisserändajatest naistele järgmistel põhjustel: neid ohustab füüsiline või seksuaalne ahistamine töö, abielu või prostitutsiooni eesmärgil; nad peavad olema teadlikud tegelikust olukorrast ja tegelikest ohtudest sisserändajaid vastuvõtvates riikides, et nad ei langeks inimkaubanduse ohvriks; nende kaitset ja integratsiooni tuleb veelgi suurendada, et tagada neile inimõiguste tõhus kaitse
en A country is considered as a safe country of origin where, on the basis of the legal situation, the application of the law within a democratic system and the general political circumstances, it can be shown that there is generally and consistently no persecution as defined in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC; no torture or inhuman or degrading treatment or punishment; no threat by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict; and no evidence of discrimination against individuals on account of race, sex, religion, nationality, language, sexual orientation, membership of a particular social group or minority or political opinion
et Riiki loetakse turvaliseks päritoluriigiks, kui õigusliku olukorra, õigusaktide demokraatlikus süsteemis kohaldamise ja üldiste poliitiliste olude põhjal on võimalik tõestada, et riigis ei toimu üldist ja järjekindlat tagakiusamist vastavalt nõukogu direktiivi ‧/‧/EÜ artiklile ‧ ega piinamist või muud inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist ning et seal ei ole rahvusvahelise või riigisisese relvastatud konfliktiga kaasnevast valimatust vägivallast tingitud ohtu ega ole mingeid tõendeid inimeste diskrimineerimisest seoses rassi, soo, usu, rahvuse, keele, seksuaalse orientatsiooni, mingisse konkreetsesse sotsiaalsesse gruppi või vähemuse hulka kuulumise või poliitiliste vaadetega
en Therefore, it is of paramount importance that everyone whose work involves regular contact with children be required to report any situation in which sexual abuse has occurred.
et Seetõttu on ülimalt tähtis, et kõik lastega regulaarselt tegelevad isikud oleksid kohustatud andma teada igast olukorrast, kus esines seksuaalset ärakasutamist.
en The situation has scarcely improved against this backdrop: the humanitarian crisis continues without any obvious signs of improvement, as do the human rights violations, the sickening trend of violence, indeed of sexual atrocities, the impunity for all manner of crimes, and the pillaging of natural resources.
et Olukord ei ole kõige selle taustal eriti paranenud: humanitaarkriis jätkub ilma igasuguse ilmse paranemismärgita, nagu ka inimõiguste rikkumised, tülgastav vägivaldsus, eriti seksuaalsete julmuste osas, karistamatus igasuguste kuritegude osas ning loodusvarade rüüstamine.
en The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situation
et Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
en Calls on the Council, the Commission and the Member States to analyse the situation in third countries in relation to executions, criminalisation or discrimination on grounds of sexual orientation and to take concerted international action to promote respect for human rights in those countries through appropriate means, including working in partnership with local non-governmental organisations
et kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles analüüsima olukorda kolmandates riikides seoses hukkamiste, kriminaliseerimise ja diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel ning võtma kooskõlastatult rahvusvahelisi meetmeid, et edendada inimõiguste austamist sellistes riikides sobivate vahendite kaudu, sealhulgas tehes koostööd kohalike valitsusväliste organisatsioonidega
en Candidates will be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et kandidaatide valikul ei võeta arvesse nende rassilist kuuluvust, nende poliitilisi, filosoofilisi ega religioosseid tõekspidamisi, sugu, seksuaalset orientatsiooni ega perekonnaseisu
Showing page 1. Found 45122 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 24.934 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.