Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
en Strongly reiterates its call for all necessary guarantees to be provided through the ESS and the ESDP so as to ensure the successful implementation of UN Security Council resolutions on women and peace and security, namely resolutions ‧ of ‧ October ‧ (S/RES/‧) and ‧ of ‧ June ‧ (S/RES/‧), in furthering women’s equal participation in all matters and decisions concerning peace and security and categorising the systematic use of sexual violence against women in conflict situations as a war crime and a crime against humanity; regrets that progress on gender equality in ESDP operations is happening far too slowly
et kordab tungivalt oma üleskutset, et EJSi ja EJKP kaudu tuleks anda igakülgsed tagatised, et kindlustada ÜRO Julgeolekunõukogu ‧. oktoobri ‧. aasta resolutsiooni ‧ (S/RES/‧) ja ‧. juuni ‧. aasta resolutsiooni ‧ (S/RES/‧) (mis käsitlevad naisi, rahu ja julgeolekut) edukas elluviimine, edendades naiste võrdset osalemist kõigis rahu ja julgeolekut puudutavates küsimustes ja otsustes ning liigitades konfliktiolukordades esineva naiste vastu suunatud süstemaatilise seksuaalvägivalla sõjakuriteoks ja inimsusevastaseks kuriteoks; peab kahetsusväärseks, et soolise võrdõiguslikkuse alased edusammud EJKP operatsioonides on liiga aeglased
en Considers it crucial to end the impunity of gender-based crimes of violence and to exclude these crimes, where feasible, from amnesty provisions, and to ensure that all victims of sexual violence, particularly women and girls, have equal protection under the law and equal access to justice; given the situation of disadvantage that women and children in many societies have in accessing justice, considers that special arrangements should be made whenever necessary
et peab oluliseks lõpetada soopõhiste vägivallakuritegude karistamatus ning välistada võimaluse korral nende kuritegude suhtes amnestia kohaldamine, ning et kõigile seksuaalse vägivalla ohvritele, eeskätt naistele ja tütarlastele, tagataks võrdne õiguskaitse ja võrdne juurdepääs kohtusüsteemile; on arvamusel, võttes arvesse ebasoodsat olukorda, milles on naised ja lapsed paljudes ühiskondades õiguskaitsele juurdepääsul, et vajaduse korral tuleks kasutada erikorda
en Sexual health situation analysis and review of effectiveness of interventions. [Financing mechanism: Call for tender]
et Seksuaaltervise olukorra analüüs ja sekkumise tõhususe ülevaade. [Rahastamismehhanism: hange]
en criminalisation of engaging in sexual activities with an individual below the age of ‧, even when he or she is above the age of consent, where use is made of coercion, force or threats, or abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, including within the family, or abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence, or where money or other forms of remuneration or consideration is given as payment in exchange for the child engaging in sexual activities
et tunnistada kuriteoks osalemine seksuaalsetes toimingutes alla ‧ aasta vanuse isikuga, isegi kui ta on seksuaalsest täiseast vanem, kui kasutatakse sundi, jõudu või ähvardusi, või kuritarvitatakse tunnustatud usaldusisiku positsiooni, võimu või mõju lapse suhtes, sealhulgas peresiseselt, või kuritarvitatakse lapse eriti kaitsetut olukorda, eelkõige vaimse või füüsilise puude või sõltuva olukorra tõttu, või kui lapsele antakse seksuaalsetes toimingutes osalemise eest raha või muus vormis hüvitist või tasu
en Actions shall take account of gender-related issues, the best interests of children, the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of torture, or rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence or abuse, victims of trafficking, and individuals in need of emergency care and essential treatment of illness
et Meetmete puhul võetakse arvesse soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimusi, laste parimaid huve, selliste haavatavate isikute nagu alaealiste, saatjata alaealiste, puuetega inimeste, vanurite, rasedate, alaealiste lastega üksikvanemate ning piinamise või vägistamise ohvrite või muu raske psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks või inimkaubanduse või seksuaalse kuritarvitamise erinevate vormide ohvriks langenud inimeste või esmaabi ja haiguste põhiravi vajavate inimeste eriolukorda
en Europe-wide investigation carried out on a comparable basis into the way adults and children use online technologies, the resulting risks for children and the effects of harmful practices on children, and behavioural and psychological aspects with emphasis on child sexual abuse related to the use of online technologies, investigation on upcoming risk situations due to transforming behaviours or technological developments, etc
et üleeuroopaline võrdlev uuring selle kohta, mil viisil täiskasvanud ja lapsed kasutavad võrgutehnoloogiaid, millised on sellest tulenevad ohud ja kahjuliku tegevuse mõjud lastele ning selle käitumuslikud ja psühholoogilised aspektid; keskendutakse laste seksuaalsele kuritarvitamisele seoses võrgutehnoloogiate kasutamisega, käitumise muutumisest või tehnoloogia arengust tulenevate uute ohtlike olukordade uurimisele jne
en Unfortunately, we are all aware that periods of upheaval and armed conflicts exacerbate situations of violence against women and children, and lead to a rise in cases of sexual abuse.
et kirjalikult. - (PT) Kahjuks teame kõik väga hästi, et ülestõusude ja relvakonfliktide perioodidel muutub naiste ja laste vastu suunatud vägivalla probleem palju teravamaks ning suureneb ka seksuaalse kuritarvitamise juhtude arv.
en Stresses that action against the commercial sexual exploitation of children- i.e. trafficking in children for sexual purposes, child pornography and child sex tourism should be made one of the strategy's major objectives for action both within and outside the European Union, in particular in the light of the Millennium Development Goals (MDGs); points out that poverty is often one of the many causes of and reinforces social exclusion, discrimination and endangering of children; takes the view, however, that commercial sexual exploitation of children has its true origin in the demand for sex with children and in organised crime, which is prepared to exploit situations that place children at risk
et rõhutab vajadust teha majanduslikul eesmärgil laste seksuaalse ekspluateerimise (s.t lastega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, lastepornograafia ja lastega seotud seksiturism) vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda – eriti ÜRO aastatuhande arengueesmärke silmas pidades; juhib tähelepanu sellele, et vaesus on tihti üks paljudest sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise ja laste ohtu seadmise põhjustest ning võimendab neid; on siiski arvamusel, et laste majanduslikul eesmärgil seksuaalse ekspluateerimise põhjused peituvad nõudluses seksi järele lastega ning organiseeritud kuritegevuses, mis on valmis ära kasutama lapsi ohtu seadvaid olukordi
en Temporary staff shall be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et Ajutiste töötajate valimisel ei tehta vahet rassi, poliitiliste, filosoofiliste või usuliste tõekspidamiste, soo või seksuaalse sättumuse põhjal ega võeta arvesse perekonnaseisu või pereolusid
en Calls for zero tolerance of the sexual violence against girls and women which is used as a weapon of war and for severe criminal penalties to be imposed on the perpetrators of these crimes; draws attention to the importance of access to health services in conflict situations and refugee camps, especially in the light of the recent outbreaks of cholera, whooping cough and measles
et nõuab täielikku leppimatust tüdrukute ja naiste vastu suunatud seksuaalvägivallaga, mida kasutatakse sõjarelvana, ning nõuab rangeid kriminaalkaristusi nende kuritegude toimepanijatele; juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on tervishoiuteenuste kättesaadavus konfliktiolukordades ja põgenikelaagrites, eelkõige arvestades hiljutisi koolera-, läkaköha ja leetrite puhanguid
en individuals operating in the DRC and committing serious violations of international law involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacement
et Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad isikud, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi või naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades
en The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situation
et Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
en Therefore, it is of paramount importance that everyone whose work involves regular contact with children be required to report any situation in which sexual abuse has occurred.
et Seetõttu on ülimalt tähtis, et kõik lastega regulaarselt tegelevad isikud oleksid kohustatud andma teada igast olukorrast, kus esines seksuaalset ärakasutamist.
en Other issues include sexual and reproductive health rights, reconciling family and professional life, women entering the labour market on equal terms with men, the situation of vulnerable groups of women, such as disabled women or women in rural areas, plus the representation of women in public life.
et Muude probleemide hulka kuuluvad on seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu puudutavad õigused, pere- ja tööelu ühildamine, naiste sisenemine tööturule meestega võrdsetel tingimustel, kaitseta naisterühmade, näiteks puuetega ja maanaiste, olukord, lisaks naiste esindatus avalikus elus.
en whereas sexual violence against women and children has been recognised as a crime against humanity, but rape continues to be used with impunity as a weapon of war by parties in the Darfur conflict; whereas victims who denounce the situation risk being prosecuted under Sudanese law, as proof requires corroboration by four male witnesses
et arvestades, et seksuaalne vägivald naiste ja laste vastu on tunnistatud inimsusevastaseks kuriteoks, kuid Dārfūri konflikti osapooled kasutatavad vägistamist jätkuvalt karistamatult sõjarelvana; arvestades, et ohvritel, kes esitavad kaebuse, on oht saada Sudaani seaduste alusel süüdistus, sest tõestamiseks on vaja nelja meessoost tunnistaja kinnitust
en It is obvious that conflict is exacerbating and making more severe the abuses against women, that sexual violence is used as a weapon of war, that you see after some time that the social fabric and the cohesion of the traditional communities are destroyed, are breached, that ethics disappear and that you end up in a situation where not only rebels and soldiers but also ordinary citizens commit these kinds of horrendous attacks on women and children.
et On ilmselge, et konflikt teravneb ja muudab naiste kuritarvitamise tõsisemaks, seksuaalvägivalda kasutatakse sõjarelvana; mõne aja pärast näete, et sotsiaalne kangas ja põliste kogukondade ühtekuuluvus hävitatakse ja rikutakse, eetika kaob ning lõpuks olete olukorras, kus mitte ainult mässajad ja sõdurid, aga ka tavakodanikud panevad naiste ja laste vastu toime selliseid jubedaid rünnakuid.
en The situation has scarcely improved against this backdrop: the humanitarian crisis continues without any obvious signs of improvement, as do the human rights violations, the sickening trend of violence, indeed of sexual atrocities, the impunity for all manner of crimes, and the pillaging of natural resources.
et Olukord ei ole kõige selle taustal eriti paranenud: humanitaarkriis jätkub ilma igasuguse ilmse paranemismärgita, nagu ka inimõiguste rikkumised, tülgastav vägivaldsus, eriti seksuaalsete julmuste osas, karistamatus igasuguste kuritegude osas ning loodusvarade rüüstamine.
en We frequently talk about rape, or sexual violence, but in fact, these terms scarcely cover the reality of the situation.
et Me räägime sageli vägistamisest või seksuaalvägivallast, kuid tegelikult ei ole need mõisted reaalse olukorra kirjeldamiseks piisavad.
en One cannot change the situation of sexual or ethnic minorities without exerting some influence on the citizens' outlook.
et Seksuaal- või etniliste vähemuste olukorda ei saa muuta kodanike suhtumist mõnevõrra muutmata.
en The Commission has been called upon by the European Parliament to draw up and implement action programmes to combat such violence, inter alia, in its Resolutions of ‧ May ‧ on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: For further actions in the fight against trafficking in women; of ‧ September ‧ on female genital mutilation; of ‧ January ‧ on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation; and of ‧ February ‧ on the current situation in combating violence against women and any future action
et Euroopa Parlament nõudis muu hulgas oma ‧. mai ‧. aasta resolutsioonis komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega kauplemise vastu: ‧. septembri ‧. aasta resolutsioonis naiste suguelundite moonutamise kohta; ‧. jaanuari ‧. aasta resolutsioonis seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta ja ‧. veebruari ‧. aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise tegevuse kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu võitlemiseks
en The Commission has been called upon by the European Parliament to draw up and implement action programmes to combat such violence, inter alia, in its Resolutions of ‧ May ‧ on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament For further actions in the fight against trafficking in women, of ‧ September ‧ on female genital mutilation, of ‧ January ‧ on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation, and of ‧ February ‧ on the current situation in combating violence against women and any future action
et Euroopa Parlament nõudis muu hulgas oma ‧. mai ‧. aasta resolutsioonis komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega kauplemise vastu, ‧. septembri ‧. aasta resolutsioonis naiste suguelundite moonutamise kohta, ‧. jaanuari ‧. aasta resolutsioonis seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta ja ‧. veebruari ‧. aasta resolutsioonis naistevastase vägivallaga võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate meetmete kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu võitlemiseks
en Actions shall take account of the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence
et Meetmed võtavad arvesse selliste vähekaitstud isikute eriomast olukorda, nagu alaealised, saatjata alaealised, puuetega inimesed, vanurid, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad ja isikud, keda on piinatud, vägistatud või kelle suhtes on tarvitatud muud psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda
en The Commission has been called upon by the European Parliament to draw up and implement action programmes to combat such violence, inter alia, in its Resolutions of ‧ May ‧ on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: For further actions in the fight against trafficking in women; of ‧ September ‧ on female genital mutilation; of ‧ January ‧ on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation; and of ‧ February ‧ on the current situation in combating violence against women and any future action
et Euroopa Parlament nõudis muu hulgas oma ‧. mai ‧. aasta resolutsioonis komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega kauplemise vastu; ‧. septembri ‧. aasta resolutsioonis naiste suguelundite moonutamise kohta; ‧. jaanuari ‧. aasta resolutsioonis seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta ja ‧. veebruari ‧. aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise tegevuse kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu võitlemiseks
Showing page 1. Found 45122 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 8.692 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.