Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
en We have legislation on our statute book which rightly prohibits discrimination on grounds of race and gender in the workplace and elsewhere, but discrimination on grounds of disability or age or sexual orientation is prohibited only in the workplace but not elsewhere - not in consumer protection and not in other situations which citizens can find themselves in and being discriminated against.
et Meie seaduste kogumis on õigusaktid, mis õigesti keelavad diskrimineerimise rassilisel ja soolisel alusel töökohas ja mujal, kuid diskrimineerimine puude või vanuse või seksuaalse sättumuse alusel on keelatud ainult töökohal, kuid mitte mujal - ei tarbijakaitses ega muudes olukordades, kus kodanikud end leiavad ja kus neid diskrimineeritakse.
en Thus I appeal to the European Union Agency for Fundamental Rights to gather more information on the situation of people with HIV/AIDS and to ensure that these sufferers still have the right to a full social, sexual and reproductive life.
et Seetõttu pöördun ma Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poole palvega koguda rohkem teavet HIV/AIDSiga inimeste olukorra kohta ning tagada neile õigus elada täisväärtuslikku ühiskondlikku ja seksuaalelu ja saada järglasi.
en The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situation
et Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
en Pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations, the institutions are committed to ensuring that recruitment is directed to securing the services of officials of the highest standard of ability, efficiency and integrity, recruited on the broadest possible geographical basis from among nationals of Member States of the Communities, without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
et Personalieeskirjade artikli ‧ kohaselt on institutsioonid kohustatud tagama, et tööle võetakse võimalikult pädevaid, tõhusaid ja usaldusväärseid ametnikke ühenduste liikmesriikide kodanike hulgast geograafiliselt võimalikult laiast piirkonnast ilma, et tehtaks vahet nende rassi, poliitiliste, filosoofiliste või religioossete tõekspidamiste, soo või seksuaalse sättumuse alusel ning sõltumata nende perekonnaseisust või perekondlikust olukorrast
en (1) Sexual intercourse with a person against his or her will by taking advantage of the dependency of the victim from the offender but without using force or outside a situation where the person was not capable of initiating resistance or comprehending the situation as provided for in § 141 of this Code, is punishable by up to 3 years' imprisonment.
et (1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, - karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.
en At the same time, however, I also wish to remember all the civilians who were victims, and who are victims in the situation in Darfur, with particular reference to the brutality with which certain assaults with clear sexual overtones are being carried out and serious violations are taking place in terms of the way women are used on a variety of fronts, including sexually.
et Samal ajal tahan siiski meenutada kõiki tsiviilisikuid, kes olid ohvrid ning kes on ohvrid Darfuri olukorras, viidates eriti teatavate rünnakute julmusele, mis pandi toime selge seksuaalse ülemtooniga, ning tõsist vägivalda, mis toimub viisil, kuidas naisi kasutatakse mitmesugustel rinnetel, sealhulgas seksuaalselt.
en Draws attention to the particularly difficult situation of HIV-infected children, children with AIDS and AIDS orphans; condemns, in particular, the rape of women and girls in the belief that sexual intercourse with a virgin can cure AIDS, and calls on local information campaigns to eradicate this mistaken belief and thereby offer increased protection to girls in particular
et juhib tähelepanu HIVi nakatunud ja aidsihaigete laste ning AIDSi tõttu orvuks jäänud laste eriti raskele olukorrale; mõistab eelkõige hukka naiste ja tütarlaste vägistamised, mis on toime pandud usus, et seksuaalvahekord neitsiga võib ravida AIDSi, ning kutsub üles ekslikku uskumust kohalike teavituskampaaniatega kõrvaldama ja pakkuma seeläbi eelkõige tütarlastele paremat kaitset
en Calls for zero tolerance of the sexual violence against girls and women which is used as a weapon of war and demands severe criminal penalties against the perpetrators of these crimes; recalls the importance of access to reproductive health services in conflict situations and refugee camps
et kutsub üles nulltolerantsile tüdrukute ja naiste vastu toime pandud seksuaalvägivalla suhtes, mida kasutatakse sõjarelvana, ning nõuab raskeid kriminaalkaristusi nende kuritegude toimepanijatele; tuletab meelde, kui tähtis on juurdepääs naistearsti teenustele konfliktisituatsioonides ja põgenikelaagrites
en (1) Satisfaction of sexual desire in an unnatural manner by violence or threat of violence or by taking advantage of the helpless situation of the victim in the absence of elements of a criminal offence prescribed in section 118 of this Code, is punishable by up to five years' imprisonment.
et (1) Sugulise kire ebaloomulikul viisil rahuldamise eest vägivalla või vägivallaga ähvardamise abil või ära kasutades kannatanu abitut seisundit, kui puuduvad käesoleva koodeksi paragrahvis 118 ettenähtud kuriteo tunnused, - karistatakse vabadusekaotusega kuni viie aastani.
en However, among the provisions relating to problems associated with discrimination against women and their more difficult situation in the labour market, there were provisions calling on Member States to facilitate universal access to abortion and services related to reproductive and sexual health.
et Kuid peale sätete, mis puudutavad probleeme seoses naiste diskrimineerimisega ja nende keerulisema olukorraga tööturul, sisaldab see raport sätteid, milles kutsutakse liikmesriike üles soodustama kõigi naiste võimalust teha aborti ning kasutada seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuseid.
en In view of the fact that there has been no improvement in the human rights situation in the Democratic Republic of Congo, which is, in fact, worsening, and in view of the fact that systematic violations of human rights are being committed on a daily basis, specifically in terms of unlawful executions, abductions, sexual assaults and acts of torture, I think it is essential for me to vote in favour of this resolution carried by the European Parliament.
et Kuna inimõiguste olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ei ole paranenud, vaid muutub tegelikult pigem halvemaks, ning kuna iga päev pannakse toime süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi, nimelt ebaseaduslikke hukkamisi, inimrööve, seksuaalkuritegusid ja piinamisi, on minu arvates oluline hääletada selle Euroopa Parlamendi resolutsiooni poolt.
en (1) Sexual intercourse with a person against his or her will by using force or taking advantage of a situation in which the person is not capable of initiating resistance or comprehending the situation is punishable by 1 to 5 years' imprisonment.
et (1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, - karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
en We urgently call on all the participants to tackle the problem of sexual violence against women and girls, to undertake to bring those responsible before a court and to end the current situation in which these acts can be committed with impunity.
et Me kutsume tungivalt üles kõiki osalejaid tegelema seksuaalse vägivalla probleemiga naiste ja tüdrukute vastu, võtma kohustuse tuua selle eest vastutavad isikud kohtu ette ning lõpetama olukorra, kus selliseid tegusid võib toime panna karistamatult.
en When implementing this Chapter, Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence
et Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, puuetega inimeste, vanurite, rasedate naiste, alaealiste lastega üksikemade ning piinamise, vägistamise või muude psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete vormide ohvriks langenud isikute konkreetset olukorda
en No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation.
et Ükski kodanik ei tohiks kunagi kannatada tagakiusamist rassi, usu, soo, sotsiaalse olukorra, keele, rahvuse või seksuaalse suunitluse tõttu.
en I urge the European Commission to develop efforts immediately to protect more than 800 000 children exposed to situations of violence, sexual abuse, child labour and trafficking.
et Nõuan tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks kohe midagi ette, et kaitsta enamat kui 800 000 last, keda ähvardab vägivald, seksuaalne väärkohtlemine, tööotstarbeline ärakasutamine ja inimkaubandus.
en This is why I feel that adopting this report will help expand the campaigns providing information, focusing attention and warning about child sex abuse, increase the number and scope of actions aimed at detecting minors who are being sexually exploited, set up rehabilitation services and then carry out regular checks on their situation, as well as improve the system for registering and monitoring child sex abuse cases.
et Seetõttu tunnen, et kõnealuse raporti vastuvõtmine aitab laiendada kampaaniaid, mis pakuvad infot, koondada tähelepanu ja hoiatada laste seksuaalse ärakasutamise eest, suurendada seksuaalselt ekspluateeritud alaealiste kindlakstegemisele suunatud tegevuste arvu ja käsitlusala, luua rehabilitatsiooniteenuseid ning seejärel regulaarselt kontrollida nende olukorda, kuid see parandab ka laste seksuaalse ärakasutamise juhtumite registreerimist ja jälgimissüsteemi.
en One cannot change the situation of sexual or ethnic minorities without exerting some influence on the citizens' outlook.
et Seksuaal- või etniliste vähemuste olukorda ei saa muuta kodanike suhtumist mõnevõrra muutmata.
en The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situation
et Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
en Member of the Commission. - Madam President, the Commission remains extremely worried about the deteriorating human rights situation - especially about the widespread sexual violence - in the eastern Democratic Republic of Congo, and strongly condemns all acts of violence against women.
et Komisjoni liige. - Proua president, komisjon on jätkuvalt väga mures inimõiguste olukorra - eriti laiaulatusliku seksuaalse vägivalla - halvenemise pärast Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas ning mõistab sügavalt hukka kõik naiste vastu suunatud vägivallaaktid.
en developing and operating a sustainable health monitoring system to establish comparable quantitative and qualitative indicators at Community level on the basis of existing work and of accomplished results, and to collect, analyse and disseminate comparable and compatible age-and gender-specific information on human health at Community level concerning health status, health policies and health determinants, including demography, geography and socioeconomic situations, personal and biological factors, health behaviours such as substance abuse, nutrition, physical activity, sexual behaviour, and living, working and environmental conditions, paying special attention to inequalities in health
et püsiva terviseseiresüsteemi arendamine ja käitamine, et määrata ühenduse tasandil seni tehtud töö ja saavutatud tulemuste põhjal kindlaks võrreldavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad ning koguda, analüüsida ja levitada ühenduse tasandil võrreldavat ja ühitatavat ea-ja soospetsiifilist teavet inimese tervisliku seisundi ja tervishoiupoliitika kohta ning samuti tervist määravate tegurite kohta, nagu näiteks demograafiline olukord, geograafiline asukoht ja sotsiaal-majanduslik olukord, isiklikud ja bioloogilised tegurid, tervisega seotud käitumisviisid (näiteks teatavate ainete kuritarvitamine, toitumine, füüsiline aktiivsus, seksuaalkäitumine) ning elu-, töö-ja keskkonnatingimused, pöörates eelkõige tähelepanu ebavõrdsustele tervise valdkonnas
en Such a situation appears hopeless, as long as life and human dignity lose out to practical materialism, liberalism and the growing civilisation of death, which is sometimes propagated even by so-called humanitarian organisations providing education in the name of sexual and reproductive health.
et Selline olukord tundub lootusetu, kuni elu ja inimväärikus jäävad alla praktilisele materialismile, liberalismile ja kasvavale surmatsivilisatsioonile, mida mõnikord propageeritakse isegi niinimetatud humanitaarorganisatsioonide poolt, kes jagavad haridust seksuaal- ja reproduktiivtervise nime all.
en The UN's refugee agency has reported that the situation with regard to security and assistance in refugee camps is particularly poor and that sexual violence is widespread.
et ÜRO pagulaste agentuuri teatel on põgenikelaagrites julgeolekut ja abi puudutav olukord eriti halb ning seksuaalne vägivald on laialt levinud.
en Violence, rape, torture and sexual assaults are weapons that are used against women and children in these situations.
et Vägivald, vägistamine, piinamine ja seksuaalne kallaletung on relvad, mida kasutatakse sellistes olukordades naiste ja laste vastu.
en Unfortunately, we are all aware that periods of upheaval and armed conflicts exacerbate situations of violence against women and children, and lead to a rise in cases of sexual abuse.
et kirjalikult. - (PT) Kahjuks teame kõik väga hästi, et ülestõusude ja relvakonfliktide perioodidel muutub naiste ja laste vastu suunatud vägivalla probleem palju teravamaks ning suureneb ka seksuaalse kuritarvitamise juhtude arv.
Showing page 1. Found 45122 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 19.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.