Translations into Scottish Gaelic:

  • Contaetha na h-Eireann 

Example sentences with "Counties of Ireland", translation memory

add example
en Madeira is the name of a wine.
gd 'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".
en Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom , justice and peace in the world ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nàdarra agus còirichean neo-sgaraichte uile bhuill a ' chinne-daonna na stèidh airson saorsa , ceartas agus sìth an t-saoghail ,
en All children , whether born in or out of wedlock , shall enjoy the same social protection .
gd Tha gach leanabh , dìolain neo a chaochladh , airidh air an dìon shòisealta cheudna .
en Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .
gd Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
en I don't know what kind of person he is.
gd Chan eil fhios agam dè seòrsa duine a th' ann.
en Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives .
gd ' S e còir neach sam bith co-phàirt a ghabhail ann an riaghaltas a dhùthcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean .
en Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity , and supplemented , if necessary , by other means of social protection .
gd Tha còir aig gach neach a tha anns an obair air tuarasdal freagarrach a bheireadh dha fhein ' s dha theaghlach bi-beò a bhiodh a-rèir luach agus inbhe an duine eadhon ged a dh ' fheumte leasachadh a dhèanamh tro mheadhanan eile airson dìon sòisealta a bhith aige .
en One of us is wrong.
gd Tha fear dhuinn ceàrr.
en Everyone has the right to freedom of thought , conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief , and freedom , either alone or in community with others and in public or private , to manifest his religion or belief in teaching , practice , worship and observance .
gd Tha e na chòir aig gach neach saorsa smuain , saorsa cogais agus saorsa creidimh a bhith aige ; tha a ' chòir seo a ' gabhail a-steach saorsa airson a chreidimh ' s a chreud atharrachadh , na aonar neo ann an còmhlan dhaoine eile ann am follais neo gu dìomhair agus am foillseachadh tre theagasg , tre aoradh agus tre bhith gan cleachdadh .
en Whereas Member States have pledged themselves to achieve , in cooperation with the United Nations , the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms ,
gd Do bhrìgh ' s gun do gheall gach Ball Stàite , ann an co-luib ris na Dùthchannan Aonaichte , gum brosnaicheadh iad uile-spèis agus aire do chòirichean agus saorsa an t-sluaigh ,
en Whereas it is essential , if man is not to be compelled to have recourse , as a last resort , to rebellion against tyranny and oppression , that human rights should be protected by the rule of law ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e uile do-sheachanta feumail - mas e nach bi an duine air a cho-èigneachadh mu dheireadh gu ceannairc a dhèanamh an aghaidh ain-tighearnas agus fòirneart gum bi còirichean an duine air an dìon tro riaghladh an lagha ,
en Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit .
gd Bithidh foghlam teicneachail , proifeiseanta agus àrd fhoghlam air bonn airidheachd , co-ionnan fosgailte do na h-uile neach .
en Everyone has the right to life , liberty and security of person .
gd Tha còir aig gach neach air beatha , saorsa agus tearainteachd .
en Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State .
gd Tha còir aig gach neach air saorsa gluasaid agus saorsa còmhnaidh an taobh a-staigh crìoch gach stàit .
en Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children .
gd Tha còir o thùs aig pàrantan roghainn a dhèanamh den t-seòrsa foghlaim a tha freagarrach don cloinn .
en The castle is on the other side of the river.
gd Tha an caisteal air taobh eile na h-aibhne.
en No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality .
gd Chan fhaodar a dhùthchas nàiseanta , neo a chòir air a dhùthchas nàisean ta atharrachadh , àicheadh air neach air bith .
en You're the love of my life.
gd 'S tusa gràdh mo bheatha.
en Tom had a lot of fun at the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en Men and women of full age , without any limitation due to race , nationality or religion , have the right to marry and to found a family .
gd Tha e na chòir aig gach fireannach is boireannach , a dh ' aindeoin cinnidh is a tha air teachd gu aois , pòsadh agus teaghlach a stèidheachadh .
en No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence , under national or international law , at the time when it was committed .
gd Chan fhaod neach a bhith air a mheas ciontach mar thoradh air gnìomh neo dearmad nach robh na chionta dhioghaltach fo laghan nàiseanta neo eadar-nàiseanta aig an àm san deach an gnìomhachadh .
en Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal , in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him .
gd Tha còir aig gach neach gum faigh e èisde achd phoblach ann an làn-cheartas bho chùirtean neo-eiseimeileach agus neo-leththromach nuair a tha a chòirichean air an ceasnachadh agus nuair a tha gnìomhan eucorach air a chur às a leth .
en These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations .
gd Chan fhaodar na còirichean agus na saorsaidhean sin a bhith air an cleachdadh air dhòigh sam bith ma tha iad a ' ruith calg-dhìreach an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan Dùthchannan Aonaichte .
Showing page 1. Found 76 sentences matching phrase "Counties of Ireland".Found in 2.581 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.