Translations into Scottish Gaelic:

  • Contaetha na h-Eireann 

Example sentences with "Counties of Ireland", translation memory

add example
en All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .
gd Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair , agus mar sin airidh air dìonachd an lagha .
en Tell me the name of the ninth month.
gd Innis dhomh an t-ainm a tha air an naoidheamh mìos.
en The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .
gd ' S e an teaghlach aonad nàdarra agus bunaiteach gach sluaigh agus mar sin airidh air a bhith air a dhìon leis an t-sluagh agus an Stàit .
en Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e do-sheachanta feumail cleamhnasan càirdeil a stèidheachadh eadar dùthchannan ,
en In the exercise of his rights and freedoms , everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality , public order and the general welfare in a democratic society .
gd Ann an cleachdadh a chòirichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crìch a chuireas an lagh air chois airson a bhith a ' dèanamh cinnteach gum bi còirichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd , rian pobaill agus maitheas coitcheann a ' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith .
en Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association .
gd Tha còir aig na h-uile saorsa a bhith aca airson co-chruinneachadh agus co-chomunn .
en Tom had a lot of fun at the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives .
gd ' S e còir neach sam bith co-phàirt a ghabhail ann an riaghaltas a dhùthcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean .
en Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .
gd Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
en Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil tuigse choitchean n a thaobh còirichean agus saorsaidhean uile gu lèir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil ,
en You're the love of my life.
gd 'S tusa gràdh mo bheatha.
en I could not sleep because of the noise.
gd Cha b' urrainn dhomh cadal air sgàth na fuaim.
en Everyone has the right to freedom of opinion and expression ; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek , receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers .
gd Tha còir aig gach neach air saorsa beachd agus labhairt ; tha a ' chòir seo a ' gabhail a-steach a bhith ag altrui m bheachdan gun bhacadh sam bith agus a bhith a ' sireadh agus a ' toirt seachad eòlais tro mheadhan sam bith a dh ' aindeoin cnapan-starraidh a dh ' fhaodadh a bhith anns an rathad .
en All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination .
gd Tha gach neach airidh air an aon dìon ann an aghaidh eadar-dhealachaidh sam bith a bhriseas a ' Ghairm seo agus an aghaidh brosnachaidh sam bith a chuirear air chois airson eadar-dhealachadh a dhèanamh .
en This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations .
gd Chan fhaodar a ' chòir seo a chleachdadh a thaobh thagraidhean nach eil poiliticeach neo a thaobh ghnìomhan a tha an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan dùthchannan Aonaichte .
en Furthermore , no distinction shall be made on the basis of the political , jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs , whether it be independent , trust , non-self-governing or under any other limitation of sovereignty .
gd A thuilleadh , chan fhaod deifir a bhith air a dhèanamh air bonn inbhe phoiliticeach , uachdaranail neo eadar-nàiseanta a tha ceangailte ri dùthaich dom buin neach co-dhiù tha an dùthaich sin neo-eiseimeileach , fo urras , fon rìaghladh neo fo bhacadh dùthcha eile .
en Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms .
gd Bithidh foghlam ag amas air làn-leasachadh pearsa an duine agus a chum neartachaidh tlachd ann an còirichean agus saorsan daonna .
en Men and women of full age , without any limitation due to race , nationality or religion , have the right to marry and to found a family .
gd Tha e na chòir aig gach fireannach is boireannach , a dh ' aindeoin cinnidh is a tha air teachd gu aois , pòsadh agus teaghlach a stèidheachadh .
en Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .
gd Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
en These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations .
gd Chan fhaodar na còirichean agus na saorsaidhean sin a bhith air an cleachdadh air dhòigh sam bith ma tha iad a ' ruith calg-dhìreach an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan Dùthchannan Aonaichte .
en He has a lot of books on history.
gd Tha mòran leabhraichean air eachdraidh aige.
en Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family , including food , clothing , housing and medical care and necessary social services , and the right to security in the event of unemployment , sickness , disability , widowhood , old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .
gd Tha còir aig na h-uile air àite còmhnaidh a tha iomchaidh airson an slàinte fhein is slàinte an teaghlaich - sin a ' gabhail na ghlacan biadh , aodach , taigheadas , lèigh-aire agus seirbhisean sòisealta - agus a thuilleadh air sin tha còir aca air dìon ann an aghaidh call-obrach , tinneas , eu-cothrom , banntrachd , seann aois agus gainne beò-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais .
en It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , raci al or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .
gd Bithidh foghlam a ' brosnachadh tuigseachd , foighidinn agus càirdeas am measg dhùthchannan , am measg bhuidhnean cinneadail is cràbhach , còmhla ri a bhith a ' cur air adhart oidhirpean nan Dùthchannan Aonaichte a thaobh cumail na sìthe .
Showing page 1. Found 74 sentences matching phrase "Counties of Ireland".Found in 2.07 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.