Translations into Scottish Gaelic:

  • Hàbad 
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)

Example sentences with "The Hobbit", translation memory

add example
en All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .
gd Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair , agus mar sin airidh air dìonachd an lagha .
en He was working hard on the field last night.
gd Bha e ag obair gu trang anns an achadh a-raoir.
en Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration , without distinction of any kind , such as race , colour , sex , language , religion , political or other opinion , national or social origin , property , birth or other status .
gd Tha gach neach fa leth airidh air gach còir is saorsa a tha sgrìobhte anns A ' Ghairm seo a dh ' aindeoin gnè sam bith , mar tha cinneadh , dath craicinn , gnè-cinneil , cànan , creideamh , beachdan poiliticeach , tùsachd nàiseanta neo sòisealta , sealbhachd , gin neo inbhe air bith eile .
en The teacher gave us a lot of homework.
gd Thug an neach-teagaisg cus obair-dachaigh dhuinn.
en Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom , justice and peace in the world ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nàdarra agus còirichean neo-sgaraichte uile bhuill a ' chinne-daonna na stèidh airson saorsa , ceartas agus sìth an t-saoghail ,
en The boy I love doesn't love me.
gd Chan eil gràdh orm aig a' bhalach is tha gaol agam air.
en Everyone has the right to life , liberty and security of person .
gd Tha còir aig gach neach air beatha , saorsa agus tearainteachd .
en There’s a man at the door who wants to talk to you.
gd Tha fear aig an doras a tha ag iarraidh bruidhinn riut.
en You're the love of my life.
gd 'S tusa gràdh mo bheatha.
en Where did you buy the shoes?
gd Càite an do cheannaich thu na brogan seo?
en Everyone has the right to education .
gd Tha foghlam na chòir do gach neach .
en Everyone has the right to equal access to public service in his country .
gd Tha còir aig na h-uile slighe fhosgailte a bhith aca airson seirbhis phoblach a dhèanamh dhan dùthaich .
en Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations , to the end that every individual and every organ of society , keeping this Declaration constantly in mind , shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , national and international , to secure their universal and effective recognition and observance , both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction .
gd NA GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A ' CHINNE-DAONNA seo na bhun-tomhais do gach sluagh is dùthaich a chum na crìche gun dèan gach neach is gach dùthaich ( a ' cumail na Gairm seo nan sealladh ) strì gu bhith a ' brosnachadh nan còirichean agus nan saorsaidhean sin tro theagasg is tro fhoghlam agus tro cheuman adhartach - nàiseanta agus eadar-nàiseanta - a ' daingneachadh an cleachdaidhean am measg nan dùthaich dem bheil iad fhein nam buill agus cuideachd anns na tìrean a tha fon ughdarras .
en Why do people go to the cinema?
gd Carson a thèid daoine don taigh-dealbh?
en Will you be working at the hotel tomorrow in the morning?
gd Am bi thu ag obair aig an taigh-osda a-màireach anns a' mhadainn?
en Education shall be free , at least in the elementary and fundamental stages .
gd Bithidh foghlam an asgaidh , co-dhiù aig na h-ìrean bunaiteil .
en These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations .
gd Chan fhaodar na còirichean agus na saorsaidhean sin a bhith air an cleachdadh air dhòigh sam bith ma tha iad a ' ruith calg-dhìreach an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan Dùthchannan Aonaichte .
en Tom really enjoyed the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en The man was eating bread.
gd Bha am fear ag ithe aran.
en He has two brothers, one lives in Osaka and the other in Kobe.
gd Tha dà bhrathair aige. Tha fear dhiubh a' fuireach ann an Osaka agus am fear eile ann an Kobe.
en Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .
gd Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
en For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
gd Oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ghlòir, gu sìorraidh. Amen
en Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms .
gd Bithidh foghlam ag amas air làn-leasachadh pearsa an duine agus a chum neartachaidh tlachd ann an còirichean agus saorsan daonna .
en Tom had a lot of fun at the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en I opened the box. It was empty.
gd Dh'fhosgail mi am bogsa. Bha e falamh.
Showing page 1. Found 137 sentences matching phrase "The Hobbit".Found in 5.261 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.