Translations into Scottish Gaelic:

  • Hàbad 
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)

Example sentences with "The Hobbit", translation memory

add example
en My car was badly damaged in the accident.
gd Chaidh cron mòr a dhèanamh air a' chàr agam san tubaist.
en Madeira is the name of a wine.
gd 'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".
en I am waiting for the train.
gd Tha mi a' feitheamh air an trèan.
en Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom , justice and peace in the world ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nàdarra agus còirichean neo-sgaraichte uile bhuill a ' chinne-daonna na stèidh airson saorsa , ceartas agus sìth an t-saoghail ,
en I'm waiting for the train.
gd Tha mi a' feitheamh air an trèan.
en All children , whether born in or out of wedlock , shall enjoy the same social protection .
gd Tha gach leanabh , dìolain neo a chaochladh , airidh air an dìon shòisealta cheudna .
en Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .
gd Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
en Tom really enjoyed the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en You need not come to the office on Saturdays.
gd Chan fheum thu a thighinn dhan oifis a dh'obair Disathairne.
en The General Assembly ,
gd Tha A ' CHOMHDHAIL CHOITCHEANN
en We got to the station at six.
gd Ràinig sinn an stèisean aig sia uairean.
en Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives .
gd ' S e còir neach sam bith co-phàirt a ghabhail ann an riaghaltas a dhùthcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean .
en Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity , and supplemented , if necessary , by other means of social protection .
gd Tha còir aig gach neach a tha anns an obair air tuarasdal freagarrach a bheireadh dha fhein ' s dha theaghlach bi-beò a bhiodh a-rèir luach agus inbhe an duine eadhon ged a dh ' fheumte leasachadh a dhèanamh tro mheadhanan eile airson dìon sòisealta a bhith aige .
en Why do people go to the cinema?
gd Carson a thèid daoine don taigh-dealbh?
en I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.
gd Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
en Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution .
gd Tha còir aig a h-uile neach dìdean bho gheur-leanmhain a shireadh agus sìtheachd fhaotainn ann an dùthchannan eile .
en Everyone has the right to freedom of thought , conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief , and freedom , either alone or in community with others and in public or private , to manifest his religion or belief in teaching , practice , worship and observance .
gd Tha e na chòir aig gach neach saorsa smuain , saorsa cogais agus saorsa creidimh a bhith aige ; tha a ' chòir seo a ' gabhail a-steach saorsa airson a chreidimh ' s a chreud atharrachadh , na aonar neo ann an còmhlan dhaoine eile ann am follais neo gu dìomhair agus am foillseachadh tre theagasg , tre aoradh agus tre bhith gan cleachdadh .
en Whereas Member States have pledged themselves to achieve , in cooperation with the United Nations , the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms ,
gd Do bhrìgh ' s gun do gheall gach Ball Stàite , ann an co-luib ris na Dùthchannan Aonaichte , gum brosnaicheadh iad uile-spèis agus aire do chòirichean agus saorsa an t-sluaigh ,
en Whereas it is essential , if man is not to be compelled to have recourse , as a last resort , to rebellion against tyranny and oppression , that human rights should be protected by the rule of law ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e uile do-sheachanta feumail - mas e nach bi an duine air a cho-èigneachadh mu dheireadh gu ceannairc a dhèanamh an aghaidh ain-tighearnas agus fòirneart gum bi còirichean an duine air an dìon tro riaghladh an lagha ,
en Everyone has the right to leave any country , including his own , and to return to his country .
gd Tha còir aig gach neach cead a bhith aige dùthaich sam bith , eadhon a dhùthaich fhein , fhàgail agus cuideachd cead gu tilleadh gu a dhùthaich fhein .
en She made the same mistake again.
gd Rinn i an aon mearachd a-rithist.
en Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit .
gd Bithidh foghlam teicneachail , proifeiseanta agus àrd fhoghlam air bonn airidheachd , co-ionnan fosgailte do na h-uile neach .
en Everyone has the right to life , liberty and security of person .
gd Tha còir aig gach neach air beatha , saorsa agus tearainteachd .
en Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law .
gd Tha còir aig gach neach air furtachd èifeachdach bho na cùirtean nàiseanta airson gnìomhan a tha briseadh nan còirichean dleasdanach a tha air an toirt seachad tron lagh .
en Eve ryone has the right to recognition everywhere as a person before the law .
gd Tha còir aig gach neach a bhith air a choimhead mar bhall den chinne-daonna ann an sealladh an lagha .
Showing page 1. Found 137 sentences matching phrase "The Hobbit".Found in 2.003 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.