Translations into Scottish Gaelic:

  • Hàbad 
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)

Example sentences with "The Hobbit", translation memory

add example
en You need not come to the office on Saturdays.
gd Chan fheum thu a thighinn dhan oifis a dh'obair Disathairne.
en She made the same mistake again.
gd Rinn i an aon mearachd a-rithist.
en All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .
gd Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair , agus mar sin airidh air dìonachd an lagha .
en I have a cat and a dog. The cat's black and the dog's white.
gd Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
en I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.
gd Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
en We got to the station at six.
gd Ràinig sinn an stèisean aig sia uairean.
en Don't go to sleep with the light on.
gd Na dèan cadal leis an t-solas air.
en Tell me the name of the ninth month.
gd Innis dhomh an t-ainm a tha air an naoidheamh mìos.
en Where did you buy the shoes?
gd Càite an do cheannaich thu na brogan seo?
en The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .
gd ' S e an teaghlach aonad nàdarra agus bunaiteach gach sluaigh agus mar sin airidh air a bhith air a dhìon leis an t-sluagh agus an Stàit .
en Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil e do-sheachanta feumail cleamhnasan càirdeil a stèidheachadh eadar dùthchannan ,
en In the exercise of his rights and freedoms , everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality , public order and the general welfare in a democratic society .
gd Ann an cleachdadh a chòirichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crìch a chuireas an lagh air chois airson a bhith a ' dèanamh cinnteach gum bi còirichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd , rian pobaill agus maitheas coitcheann a ' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith .
en Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association .
gd Tha còir aig na h-uile saorsa a bhith aca airson co-chruinneachadh agus co-chomunn .
en When Mary entered the room, Jack suddenly stopped talking.
gd Nuair a chaidh Màiri a-steach anns an t-seòmair, bha Jack a' sgur a bhruidhinn air ball.
en Close the door, please.
gd Duin an dòras, mas e do thoil e.
en One day she met a wolf in the woods.
gd Aon latha, thachair i le madadh-allaidh anns a' choille.
en Tom had a lot of fun at the party.
gd Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
en The ice is very thick.
gd Tha an t-éigh glè thiugh.
en Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives .
gd ' S e còir neach sam bith co-phàirt a ghabhail ann an riaghaltas a dhùthcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean .
en Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .
gd Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
en Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ,
gd Do bhrìgh ' s gu bheil tuigse choitchean n a thaobh còirichean agus saorsaidhean uile gu lèir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil ,
en You're the love of my life.
gd 'S tusa gràdh mo bheatha.
en I could not sleep because of the noise.
gd Cha b' urrainn dhomh cadal air sgàth na fuaim.
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "The Hobbit".Found in 2.288 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.