Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
en Within a radius of ‧ cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in zone FII, three fragments having an area of more than ‧ cm‧ but less than ‧ cm‧ are allowed
hu Az ütközési ponttól számított ‧ cm sugarú körön belül, de a körnek csak az F II. mezőhöz tartozó részében, három darab olyan szilánk engedhető meg, amelyek területe nagyobb ‧ cm‧-nél, de kisebb ‧ cm‧-nél
en specify the way in which the public may be informed, for example by bill-posting within a certain radius, publication in local newspapers, organization of exhibitions with plans, drawings, tables, graphs, models
hu a lakosság tájékoztatási módjának meghatározása, például plakátok kiragasztása egy meghatározott körzeten belül, helyi újságokban való közzététel, a terveket, rajzokat, táblázatokat, grafikai ábrákat, modelleket bemutató kiállítások rendezése
en GPS with a five mile radius
hu Egy ‧ mérföld hatósugarú GPS?
en It must be checked that the spherical distortion is no more than ‧ dB within a hemisphere having a radius of at least ‧ m up to the maximum frequency to be measured, this mainly being in the direction of measurement and at the height of the device and microphone
hu Ellenőrizni kell azt, hogy egy legalább ‧ méter sugarú félkörön belül a szferikus aberráció a maximális mérendő frekvenciáig ne legyen több ‧ dB-nél, főleg a mérési irányban, valamint a berendezés és a mikrofon magasságában
en Two wagons with bogies coupled on straight track with touching buffers shall generate compressive forces no higher than ‧ kN on a ‧ m radius curve
hu Két, egyenes vágányon érintkezõ ütközõkkel összekapcsolt forgóvázas kocsi legfeljebb ‧ kN nyomóerõt fejthet ki egy ‧ m sugarú ívben
en With the head restraint installed and adjusted as indicated in paragraph ‧.‧ of this annex, the impact shall take place at points selected by the laboratory in the impact zone defined in paragraph ‧.‧ of this Regulation and possibly outside the impact zone defined in paragraph ‧.‧ of this Regulation on surfaces with a radius of curvature of less than ‧ mm
hu Az e melléklet ‧.‧. bekezdése szerint beszerelt és szabályozott fejtámlával az ütközésre a laboratórium által kiválasztott pontokon az előírás ‧.‧ bekezdésében meghatározott ütközési zónában és lehetőleg az előírás ‧.‧ bekezdésében meghatározott ütközési zónán kívül kerül sor olyan felületeken, amelyek lekerekítési sugara kevesebb ‧ mm-nél
en The top radius and bottom radius allow the identification on the section of the quarry of the limits of the height of the visible front (the vertical distance from top to bottom radius matching the front
hu A felső és az alsó sugár a kőbánya metszetrajzán lehetővé teszi a látható front magasságának meghatározását (a fejtési fronttal egyező, a felső és az alsó sugár közötti látható távolság
en On tracks where only slow movements of the interoperable trainsets take place (station and passing tracks, depot and stabling tracks), the minimum horizontal design radius for any isolated curve shall not be less than ‧ m
hu Azokon a vágányokon, amelyeken az átjárhatóságot lehetővé tevő szerelvények csak lassan közlekednek (állomási és megelőző vágányok, üzemi és tárolóvágányok), bármely elkülönített ív esetében a vonatkozó legkisebb vízszintes tervezett sugár nem lehet kevesebb, mint ‧ m
en haulage by road during the initial and final stages of combined transport, usually within a ‧ km radius of the terminal
hu közúti szállításnál a kombinált szállítás kezdő és záró szakaszában, általában a terminál ‧ km-es körzetén belül
en For vehicles of category M‧, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of ‧ cm centred on the projection of the middle of segment V‧-V
hu M‧ kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy olyan, ‧ cm sugarú körön belül van, melynek középpontja a V‧–V‧ szegmens vetülete
en In any case, all fishing shall not be permitted within two nautical miles radius of any anchored fish-aggregating device of the Government of the FSM, or any other citizen or entity for which notification of its location shall be given by geographical coordinates and ‧ nautical mile from any submerged reef as depicted in the charts in paragraph ‧ above
hu A halászat azonban semmi esetre sem engedhető meg bármely olyan, az MSZÁ kormánya vagy bármely más személy vagy társaság tulajdonában lévő, a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított, lerögzített búvóhelyének két tengeri mérföldes körzetén belül, amelyek elhelyezkedésére vonatkozóan az értesítést földrajzi koordinátákkal adják meg, valamint az ‧. pontban említett térképeken ábrázolt elmerült korallzátony egy tengeri mérföldes körzetén belül
en for the passing beam, the values prescribed in this Regulation are met at HV (with a tolerance of + ‧,‧ lx) and related to that aiming at least one point of each area delimited on the measuring screen (at ‧ m) by a circle ‧ cm in radius around points B ‧ L (or R) (with a tolerance of + ‧,‧ lx), ‧ R (or L), ‧ V, ‧ R, ‧ L, and in the entire area of zone ‧ which is not more than ‧,‧ cm above line ‧ R and ‧ L
hu tompított fény esetében az előírásban meghatározott követelmények teljesülnek a HV pontban (+ ‧,‧ lx tűréssel), és ugyanebben a beállításban a (‧ m távolságban felállított) mérőernyőn a B ‧ L (vagy R) (+ ‧,‧ lx tűréssel), a ‧ R (vagy L), az ‧ V, a ‧ R és a ‧ L pontok körül rajzolt, ‧ cm sugarú körökkel határolt területek legalább egy-egy pontjában, valamint a IV. zóna teljes területének azon részén, amely legfeljebb ‧,‧ cm-re van a ‧ R és a ‧ L vonal felett
en Fragmentation is not checked in a strip ‧ cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass, nor within a radius of ‧,‧ cm from the point of impact
hu A szilánkosodást nem kell vizsgálni egy ‧ cm szélességű sávban a minta szélén körben – mivel e sáv az üveg keretét képezi – sem pedig az ütközés pontjától számított ‧,‧ cm sugarú körön belül
en In the case of category M‧ vehicles the centre of the rectangle is situated in a circle having a radius of ‧ cm centred on the projection of the centre of segment V‧ V
hu Az M‧ kategóriába tartozó járművek esetében a négyszög középpontja egy olyan körben helyezkedik el, amelynek sugara ‧ cm, középpontja megfelel a V‧ V‧ szegmens középpontja vetületének
en Jack, if it' s any consolation, she is outside the projected blast radius
hu Ha ez vigasztal, a robbanás hatósugarán kívül van
en If w is constant or varies linearly according to ‧/R, the radius to be considered is ‧ m
hu Ha a w érték állandó vagy egyenes arányban változik az ‧/R értékkel, ‧ méteres sugarat kell figyelembe venni
en outside a radius of ‧ km around an infected holding, subject to
hu a fertőzött gazdaság körüli ‧ kilométer sugarú körön kívül elhelyezkedő körzetben található állatok, a következő feltételekkel
en a protection zone with a radius of at least three kilometres, and
hu annak legalább három kilométeres körzetére kiterjedő védőkörzetet, valamint
en I mean basically any bar within a ten- Mile radius
hu Biztosra veszem, hogy Sarát jobb kedvre derítené
en Since foot-and-mouth disease is a disease which constitutes a serious hazard for animals, Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market confers on Member States the power to adopt measures to control the disease in addition to those provided for in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ introducing Community measures for the control of foot-and-mouth disease, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧, in particular the power to order the slaughter of animals belonging to a holding adjacent to or within a specific radius of a holding containing infected animals
hu Mivel a ragadós száj- és körömfájás az állatokra súlyos veszélyt jelentő betegség, az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv felhatalmazza a tagállamokat a ragadós száj-és körömfájás elleni küzdelemre vonatkozóan kiegészítő nemzeti intézkedések elfogadására az ‧. június ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, ‧. november ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelvben előírtakon túl, így különösen a fertőzött állatokat tenyésztő gazdasággal szomszédos vagy akörül bizonyos távolságon belül elhelyezkedő gazdasághoz tartozó állatok leölésére
en Before the impact test prescribed in paragraphs ‧.‧ and ‧.‧ above no part of the steering control surface, directed towards the driver, which can be contacted by a sphere of ‧ mm in diameter shall present any roughness or sharp edges with a radius of curvature of less than ‧.‧ mm
hu Az ‧.‧. és az ‧.‧. bekezdésben előírt ütközésvizsgálat előtt a kormányberendezésnek a vezető felé eső, és egy ‧ mm átmérőjű gömbbel megérinthető részein nem lehetnek ‧,‧ mm-nél kisebb lekerekítési sugarú felületi egyenetlenségek vagy éles peremek
en This consists of cylindrical surfaces with a radius of curvature equal to ‧ (± ‧ mm) and a width
hu A vizsgálóberendezés olyan hengeres felületekből áll, amelyeknek lekerekítési sugara ‧ (± ‧ mm), és szélessége
en Wing: the humerus, radius, and ulna, together with the surrounding musculature
hu szárny: a felkarcsont, az orsócsont és a singcsont a környező izomzattal
Showing page 1. Found 1544 sentences matching phrase "polar radius".Found in 1.164 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.