Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
en The obligation to weigh such fodder systematically shall not apply where the production of the undertaking concerned does not exceed ‧ tonnes per marketing year and the undertaking proves to the satisfaction of the competent authority of the Member State that it cannot make use of public weighing facilities located within a radius of five kilometres
hu A rendszeres súlymérési kötelezettséget nem kell betartani, ha az érintett feldolgozóüzem gazdasági évenkénti kapacitása nem haladja meg az ‧ tonnát, és ha ez az üzem a tagállam illetékes hatósága számára kielégítően bizonyítja, hogy nincs lehetősége öt kilométeres zónán belül nyilvános mérlegelőhelyet igénybe vennie
en The test surface must be horizontal and untrammelled and free of electromagnetic reflective surfaces within a minimum radius of ‧ m, measured from a point mid-way between the vehicle and the antenna (see fig. ‧ in Appendix
hu A felületnek, amelyen a vizsgálat folyik, vízszintes, akadályoktól és elektromágneses visszaverő felületektől mentesnek kell lennie legalább egy, a jármű és az antenna közötti távolság felezőpontja köré húzott ‧ méteres sugarú körön belül (lásd az ‧. függelék ‧. ábráját
en Sergeant, order your men... to evacuate everyone within ‧ mile radius
hu Őrmester, ‧ km- es körzetben evakuáljanak mindenkit
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
hu Az ütőgép testének acélból kell készülnie, négyzet alapú gúla alakja legyen egyenlő oldalú háromszöget alkotó oldallapokkal, melynek oldaléleit és csúcsát ‧ mm-es sugárban le kell kerekíteni
en poultry cuts consisting of the humerus, radius and ulna, together with the surrounding musculature
hu a felkarcsontot, a sing-és az orsócsontot, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab
en ten of these lenses may be replaced by ten samples of material at least ‧ × ‧ mm in size, having a flat or convex outer surface and a substantially flat area (radius of curvature not less than ‧ mm) in the middle measuring at least ‧ × ‧ mm
hu a záróüvegek közül tízet legalább ‧ × ‧ mm méretű tíz anyagmintával lehet helyettesíteni; az anyagmintának sima vagy konvex külső felülete legyen, és a közepén lévő gyakorlatilag lapos felület (melynek görbületi sugara legalább ‧ mm) legalább ‧ × ‧ mm-es
en vehicles used or hired without a driver by agricultural, horticultural, forestry, farming or fishery undertakings for carrying goods as part of their own entrepreneurial activity within a radius of up to ‧ kilometres from the base of the undertaking
hu a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő vállalkozások által járművezető nélkül használt vagy bérelt járművek saját tevékenységi körükkel kapcsolatos áruszállítás esetén a vállalkozás telephelyétől számított ‧ km sugarú körön belül
en Population density of settlements which lie within a ‧ km radius (distance) from the quarry site: (weightings: ‧,‧- ‧,‧, see table) quarry impact ratio (I.‧), air quality (I.‧), water quality (I.‧) and noise (I.‧) indicators are weighted in function of three density ranges
hu A kőbánya területének ‧ km-es sugarú környezetében (attól legfeljebb ‧ km távolságban) fekvő települések népsűrűsége: (a súly értéke: ‧,‧-től ‧,‧-ig, lásd a táblázatban) – a kőbánya hatásmutatója (I.‧.), a levegőminőség (I.‧.), a vízminőség (I.‧.) és a zaj (I.‧.) esetében a súly értékét a következő népsűrűség-tartományok határozzák meg
en Projecting visors and rims shall be permitted on headlights, provided that their projection, as measured in relation to the external transparent surface of the headlight does not exceed ‧ mm and their radius of curvature is at least ‧ mm throughout
hu Kiálló ellenzők, karimák a fényszórókon csak abban az esetben megengedettek, ha kinyúlásuk a fényszóró üveg külső felületétől mérve ‧ mm-nél nem nagyobb és lekerekítési sugaruk mindenhol legalább ‧ mm
en Comments: It is proposed to give an initial course followed by an examination limited to the transport of UN ‧, ‧ and ‧ in packages and in tanks in a radius of ‧ km from the location of the registered office-the length of training must meet the requirements of the ADR-after five years the driver must follow a refresher course and pass an examination
hu Megjegyzés: A tervek szerint az ‧, ‧ és ‧ UN-szám alá sorolt anyagok küldeménydarabokban és tartányokban, a székhelytől számított ‧ km-es sugarú körzetben történő szállítására korlátozott kezdő tanfolyamra, majd vizsgára kerül sor-a képzés időtartama az ADR követelményeinek megfelel-, majd öt év elteltével a járművezetőnek ismeretújító képzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie
en either originate in and come from a holding situated in an area of at least ‧ km radius centred on that holding where there was no outbreak of foot-and-mouth disease for at least ‧ days, or
hu vagy olyan gazdaságból kell származniuk és érkezniük, amelynek legalább ‧ km-es sugarú körzetében legalább ‧ napja nem volt ragadósszáj-és körömfájásjárvány-kitörés; vagy
en specify the way in which the public may be informed, for example by bill-posting within a certain radius, publication in local newspapers, organization of exhibitions with plans, drawings, tables, graphs, models
hu a lakosság tájékoztatási módjának meghatározása, például plakátok kiragasztása egy meghatározott körzeten belül, helyi újságokban való közzététel, a terveket, rajzokat, táblázatokat, grafikai ábrákat, modelleket bemutató kiállítások rendezése
en PROCEDURE FOR DETERMINING THE RADIUS OF CURVATURE
hu ELJÁRÁS A TÜKÖR FÉNYVISSZAVERŐ FELÜLETE
en The radius of the range marker shall correspond to the digital display
hu A tartományjelző sugarának meg kell felelnie a digitális kijelzőnek
en II.‧.‧.has been obtained in an establishment around which, within a radius of ‧ km, there has been no case/outbreak of the diseases referred to in point II.‧.‧ during the previous ‧ days or, in the event of a case/outbreak of disease, the preparation of meat for importation into the Union has been authorised only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian
hu II.‧.‧.olyan létesítményben nyertek ki, amelynek ‧ km sugarú körzetében az elmúlt ‧ nap alatt nem fordult elő a II.‧.‧. pontban említett betegségek okozta megbetegedés/járványkitörés, vagy – betegség okozta megbetegedés/járványkitörés esetén – a húsnak az Unióba irányuló behozatalra történő előkészítését csak akkor engedélyezték, amikor már az összes ott tartózkodó állatot levágták, az összes húst eltávolították, és hatósági állatorvos ellenőrzése mellett elvégezték a létesítmény teljes tisztítását és fertőtlenítését
en The steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in the steering equipment
hu A kormányzáshoz szükséges erőkifejtést mérni kell addig a pozícióig, ahol a kormánykerék állása megfelel az adott kategóriájú, meghibásodott kormányberendezéssel rendelkező járműre vonatkozóan az alábbiakban közölt táblázatban meghatározott fordulókörsugár-értéknek
en This shall be installed and monitored according to the following provisions: lubrication must be assured in the curves with radius lower or equal to ‧ m
hu Ezt a következő rendelkezéseknek megfelelően szerelik fel és ellenőrzik: A kenést ‧ m-nél kisebb vagy azzal egyenlő ívsugár esetében biztosítani kell
en a) come from an area which is not subject of the prohibition order associated with an occurrence of American foulbrood. (The period of prohibition has been continued for at least ‧ days following the last recorded case and the date of which all hives within a radius of three kilometres has been checked by the competent authority and all infected hives burned or treated and inspected to the satisfaction of the said competent authority
hu a) olyan területről származnak, amely nem áll mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt zárlat alatt. (A zárlat legalább ‧ napig tartott a legutolsó feljegyzett esetet és azon időpontot követően, hogy egy három kilométeres sugarú körön belül az illetékes hatóság valamennyi kaptárt ellenőrizte, és minden fertőzött kaptárt elégettek vagy megfelelően kezeltek, és az említett illetékes hatóság megelégedésére ellenőriztek
en the radius of curvature of the windscreen (for windscreen grouping purposes only
hu a szélvédő görbületi sugara (csak a szélvédők csoportosításának céljaira
en with the application of appropriate preventive treatments and surrounded by a buffer zone with a radius of at least two km where official surveys for the presence or signs of Anoplophora chinensis (Forster) are carried out annually at appropriate times
hu ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására
en II.‧.‧. has been obtained from animals which were slaughtered on ... or between ... and ... in a slaughterhouse around which, within a radius of ‧ km, there has been no case/outbreak of African horse sickness or glanders during the previous ‧ days or, in the event of a case of such diseases, the preparation of meat for exportation to the European Community has been authorised only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian
hu II.‧.‧. olyan állatokból nyerték ki, amelyeket ...-án/-én vagy ...és ...között vágtak le olyan vágóhídon, amelynek ‧ km-es körzetében az elmúlt ‧ nap alatt nem fordult elő afrikai sertéspestis vagy takonykór okozta megbetegedés/járványkitörés, illetve a betegség előfordulása esetén a hús Európai Közösségbe történő kivitelre való előkészítését csak a jelen lévő összes állat levágása, az összes hús eltávolítása és a létesítmény hatósági állatorvos felügyelete mellett történő teljes megtisztítása és fertőtlenítése után engedélyezték
en Content of the national legislation: The maritime document is used as a transport document within a radius of ‧ km
hu Nemzeti joganyag tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmányt ‧ km-es sugarú körzeten belül lehet fuvarokmányként felhasználni
en either[(c)in and around which, in an area of ‧ km radius, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous ‧ days;]
hu vagy[c)amelyekben és amelyek ‧ km-es körzetében nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás és keleti marhavész okozta megbetegedés/járványkitörés az elmúlt ‧ napban;]
en Along come these left-wing militants who blast everything... within a three-mile radius with their lasers
hu De a baloldaliak szétbasznak mindent... ‧ km-es körzetben mindent
Showing page 1. Found 1544 sentences matching phrase "polar radius".Found in 2.795 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.