Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
en If there is a purple coloration in all tested tubes/ampoules, including the negative control, the tubes/ampoules do not contain viable spores and the samples should be retested with freshly prepared test materials
mt Jekk ikun hemm kolorazzjoni vjola fit-tubi/ampolli kkontrolati kollha, inkluż il-kontroll negattiv, it-tubi/ampolli ma jikkontjenux spori vijabbli u l-kampjuni għandhom jerġgħu jiġu eżaminati b
en Inkjet (IJ)- A marking technology where images are formed by depositing colorant in small drops directly onto the print media in a matrix manner
mt Ink Jet (IJ)- Teknoloġija tal-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi jiġi ddepożitat il-kolorant f’qatriet żgħar direttament fil-medja tal-istampar f’għamla ta’ matriċi
en trace elements, colorants including pigments, preserving agents and other additives: active substance level
mt l-elementi tat-traċċi, il-koloranti inklużi l-pigmenti, l-aġenti tal-priservazzjoni u addittivi oħra: il-livell tas-sustanza attiva
en The color of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate
mt Il-kulur tat-timbru u l-firma jrid ikun differenti minn dak tal-partikularitajiet l-oħra fiċ-ċertifikat
en Pastis is an aniseed-flavoured spirit drink which also contains natural extracts of liquorice root (Glycyrrhiza spp.), which implies the presence of the colorants known as chalcones as well as glycyrrhizic acid, the minimum and maximum levels of which must be ‧,‧ and ‧,‧ grams per litre respectively
mt Il-pastis huwa xarba spirituża bit-togħma ta' l-aniżetta li fiha wkoll estratti naturali ta' għerq il-likorizja (Glycyrrhiza spp.), li jimplika l-preżenza tal-koloranti magħrufa bħala chalcones kif ukoll l-aċidu glikoċirriżiku, li l-livelli minimi u massimi tiegħu għandhom ikunu ta' ‧,‧ u ‧,‧ ta' gramma għal kull litru rispettivament
en Without prejudice to other provisions in this Regulation, a colorant shall include its salts and lakes and when a colorant is expressed as a specific salt, its other salts and lakes shall also be included
mt Mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra f’dan ir-Regolament, kolorant għandu jinkludi l-imlieħ u l-lakki tiegħu u meta kolorant ikun espress bħala melħ speċifiku, l-imlieħ u l-lakki tiegħu l-oħra għandhom ikunu inklużi wkoll
en DEVELOPMENT OF COLORATION AND MEASUREMENT OF OPTICAL DENSITY
mt L-iżvilupp ta
en Dismiss the request introduced by the other party to the proceedings before the Board of Appeal for a declaration of invalidity of the applicant's CTM No ‧ COLOR FOCUS to the extent the request is based on the Community trade mark FOCUS No
mt tiċħad it-talba ppreżentata mill-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade mark Komunitarja tar-rikorrenti Nru ‧ COLOR FOCUS sa fejn it-talba hija bbażata fuq it-trade mark Komunitarja FOCUS Nru
en In respect of the claim that the Commission failed to take account of the various interests in an objective manner when determining whether the imposition of measures ran counter to the Community interest, it is recalled that at the provisional stage, the Commission made a detailed analysis of each of the main user sectors (optical brighteners, concrete additives and dyes and colorant producers
mt B’rispett għall-pretensjoni li l-Kummissjoni fallit milli tkkonsidranl-interessi varji b’mod oġġettiv meta jiddetermina jekk l-imposizzjoni ta’ miżuri jista jmur kontra l-interess tal-Komunità, huwa mfakkar li fl-istadju provviżorju, il-kummissjoni għamlet analiżi dettaljata fuq kull wieħed mis-setturi (dawl ottiku, additivi konkreti u kulur u produtturi tal-kulur
en To obtain the zero value (corresponding to the coloration of the reagents) proceed as in
mt Biex tikseb il-valur żero (li jikkorrispondi mal-kulur tar-reaġenti) ipproċedi skond
en black or white on solid colors
mt iswed jew abjad fuq kuluri solidi
en Tablet coat Hypromellose Color mixture white (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax Edible blue ink (shellac, macrogol, propylene glycol, indigo carmine E
mt Il-kisja tal-pillola Hypromellose Kulur tat-taħlita abjad (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax
en Blue, immediate-release layer: maize starch microcrystalline cellulose edetate disodium citric acid stearic acid colorant (Indigo Carmine E‧ Aluminum lake
mt maize starch microcrystalline cellulose edetate disodium citric acid stearic acid Kulur (Indigo Carmine E‧ Aluminum lake
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ July ‧- CPS Color Group v OHIM- Fema Farben und Putze (TEMACOLOR
mt Kawża T-‧/‧: Rikors ippreżentat fit-‧ ta' Lulju ‧- CPS Color Group vs UASI- Fema Farben und Putze (TEMACOLOR
en Registered Community trade mark subject of the application for a declaration of invalidity: The word mark COLOR FOCUS for goods in class ‧- Community trade mark registration No
mt Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: Trade mark verbali COLOR FOCUS għal prodotti fil-klassi ‧- Reġistrazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru
en THE COLORANTS WHICH MAY BE USED FOR MARKING FRESH MEAT SHALL BE DECIDED IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE LAID DOWN IN ARTICLE
mt Il-koloranti li jistgħu jintużaw għall-immarkar ta
en Oxidation colorants are extracted at pH ‧ with ‧ % ethanol from dyes in cream or liquid form and identified by thin-layer chromatography, either one-or two-dimensional
mt Koloranti li jġibu l-ossidazzjoni huma estratti f
en A purple coloration only of a part of the test medium or an irregular coloration in any of the milk sample tubes/ampoules indicates inhibitory substances between the levels given in the table on page ‧ in the sample
mt Kolorazzjoni vjola biss ta
en IDENTIFICATION AND SEMI-QUANITTATIVE DETERMINATION OF CERTAIN OXIDATION COLORANTS IN HAIR DYES
mt IDENTIFIKAZZJONI U DETERMINAZZJONI SEMI-KWANTITATTIVA TA
en A set of new definitions has been proposed for terms such as: manufacturer, importer, making available on the market, placing on the market, harmonised standards, traces, preservatives, colorants, UV-filters, undesirable effects, serious undesirable effects, withdrawal and recall
mt Ġew proposti sensiela ta' definizzjonijiet ġodda għal termini bħal: manifattur, importatur, disponibbiltà fis-suq, ħruġ fis-suq, standards armonizzati, traċċi, preservattivi, koloranti, filters tal-UV, effetti mhux mixtieqa, effetti mhux mixtieqa serji, l-irtirar jew is-sejħa lura ta' prodott mis-suq
en Indeed the lack of a univocal association between the green and yellow color combination and Deere is incompatible with the acknowledgement of distinctiveness acquired by the sign in these countries
mt Tabilħaqq in-nuqqas ta’ assoċjazzjoni univokali bejn it-tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar u Deere hija inkompatibbli mar-rikonoxximent tal-karattru distintiv miksub mis-sinjal f’dawn il-pajjiżi
en Subject to a decision of the Commission to extend the scope of Annex ‧ to hair colouring products, such products shall not contain colorants intended to colour the hair, other than those listed in Annex ‧ and colorants intended to colour the hair which are listed there but not used in accordance with the conditions laid down in that Annex
mt Bla ħsara għal deciżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness ‧ għal prodotti li jiżbgħu x-xagħar, dawn il-prodotti m'għandux ikun fihom koloranti maħsuba biex jiżbgħu ix-xagħar, għajr dawk elenkati fl-Anness ‧ u koloranti biex jiżbgħu x-xagħar li huma elenkati hemm iżda li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness
en Mixing is complete when the suspension appears uniform, thick, and milky in color, and all the powder is fully dispersed
mt It-taħlit ikun komplut meta s-suspensjoni tidher uniformi, magħquda u kulur il-ħalib u t-trab kollu jkun xtered kompletament fit-taħlita
en Case T-‧/‧: Order of the General Court of ‧ June ‧- CPS Color Group v OHIM-Fema Farben and Putze (TEMACOLOR
mt Kawża T-‧/‧: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-‧ ta’ Ġunju ‧- CPS Color Group vs UASI- Fema Farben und Putze (TEMACOLOR
en The first readily identifiable symptom is one whereby the vascular ring has a yellowish coloration and when the tuber is gently squeezed, pillars of cheese-like material emerge from the vessels
mt L-ewwel sintomu li jintagħraf malajr huwa wieħed fejn iċ-ċrieki vaskolari jkollhom kulur safrani u meta l-basla tingħafas ġentilment, kolonni ta’ materjal qisu ġobon joħroġ minn ġo l-vini
Showing page 1. Found 284 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 6.718 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.