Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
A purple coloration only of a part of the test medium or an irregular coloration in any of the milk sample tubes/ampoules indicates inhibitory substances between the levels given in the table on page ‧ in the sampleKolorazzjoni vjola biss ta
By ‧ January ‧, the Commission shall make available a catalogue of all nanomaterials used in cosmetic products placed on the market, including those used as colorants, UV-filters and preservatives in a separate section, indicating the categories of cosmetic products and the reasonably foreseeable exposure conditionsSa ‧ ta' Jannar ‧, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli katalgu tan-nanomaterjali kollha li jintużaw fil-prodotti kożmetiċi mqiegħda fis-suq, inklużi dawk li jintużaw bħala koloranti, filtri tal-UV u preservattivi f'sezzjoni separata, b'indikazzjoni tal-kategoriji tal-prodotti kożmetiċi u l-kundizzjonijiet raġonevoli ta' esponiment mistennija
Case T-‧/‧: Order of the General Court of ‧ June ‧- CPS Color Group v OHIM-Fema Farben and Putze (TEMACOLORKawża T-‧/‧: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-‧ ta’ Ġunju ‧- CPS Color Group vs UASI- Fema Farben und Putze (TEMACOLOR
Registered Community trade mark subject of the application for a declaration of invalidity: The word mark COLOR FOCUS for goods in class ‧- Community trade mark registration NoTrade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: Trade mark verbali COLOR FOCUS għal prodotti fil-klassi ‧- Reġistrazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru
black or white on solid colorsiswed jew abjad fuq kuluri solidi
without prejudice to points (b), (d)(i) and (e)(i), substances which are listed in Annex ‧ but which are not intended to be used as colorants, and which are not used in accordance with the conditions laid down in that Annexbla ħsara għall-punti (b), (d)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness ‧ iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala koloranti, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness
Pastis is an aniseed-flavoured spirit drink which also contains natural extracts of liquorice root (Glycyrrhiza spp.), which implies the presence of the colorants known as chalcones as well as glycyrrhizic acid, the minimum and maximum levels of which must be ‧,‧ and ‧,‧ grams per litre respectivelyIl-pastis huwa xarba spirituża bit-togħma ta' l-aniżetta li fiha wkoll estratti naturali ta' għerq il-likorizja (Glycyrrhiza spp.), li jimplika l-preżenza tal-koloranti magħrufa bħala chalcones kif ukoll l-aċidu glikoċirriżiku, li l-livelli minimi u massimi tiegħu għandhom ikunu ta' ‧,‧ u ‧,‧ ta' gramma għal kull litru rispettivament
Applicant: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finland) (represented by: P. Hagman, lawyerRikorrenti: CPS Color Group Oy (Vantaa, Il-Finlandja) (rappreżentant: P. Hagman. avukat
A violet coloration indicates the presence of nitromethaneKolorazzjoni vjola tindika l-preżenza tan-nitromethane
On ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Nordic Capital Fund ‧ (Nordic Capital, United Kingdom) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of CPS Color Group Oy (CPS, Finland) by way of purchase of sharesFit-‧ ta' Mejju ‧, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu ‧ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧ li biha Nordic Capital Fund ‧ (Nordic Capital, ir-Renju Unit), takkwista skond it-tifsira ta' l-Artikolu ‧(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll sħiħ ta' CPS Color Group Oy (CPS, il-Finlandja) permezz ta' xiri ta' ishma
Indeed the lack of a univocal association between the green and yellow color combination and Deere is incompatible with the acknowledgement of distinctiveness acquired by the sign in these countriesTabilħaqq in-nuqqas ta’ assoċjazzjoni univokali bejn it-tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar u Deere hija inkompatibbli mar-rikonoxximent tal-karattru distintiv miksub mis-sinjal f’dawn il-pajjiżi
Lactose and colorants (E‧, ELactose u sustanzi koloranti (E‧, E
Samples which show no red coloration after three days soaking are considered as having been adequately fumigatedKampjuni li ma juru l-ebda kulur aħmar wara tlett ijiem imxarrba għandhom jitqiesu li ġew fumigati kif suppost
Uncommon loss of sexual desire, impotence, reduced size of testicles, testicular pain, breast swelling, pelvic pain, prostatitis (inflammation of the prostate gland), prostate tenderness, backwards ejaculation (ejaculation to urinary bladder) depression, anxiety rash, skin redness, locally changed skin color, loss of hair, soft nails allergic reactions, hives cough decreased appetite, constipation, diarrhoea, vomiting, dry mouth, abdominal discomfort anaemiaMhux komuni − telf ta ’ aptit sesswali, impotenza, tnaqqis fid-daqs tat-testikoli, uġigħ testikulari, nefħa fis-sider, uġigħ pelviku, prostatite (infjammazzjoni tal-glandola tal-prostata), sensittività fil-prostata, eġakulazzjoni lura (eġakulazzjoni ġol-bużżieqa tal-awrina) − dipressjoni, ansjetà − raxx, ħmura fil-ġilda, kulur tal-ġilda lokalment mibdul, jaqa ’ x-xagħar, dwiefer rotob
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ November ‧- Esber v OHIM- Coloris Global Coloring Concept (COLORIS) (Community trade mark- Opposition proceedings- Application for Community figurative mark COLORIS- Earlier national word mark COLORIS- Relative ground for refusal- Genuine use of the earlier trade mark- Article ‧(a) and Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ (now Article ‧(a) and Article ‧ and of Regulation (EC) NoKawża T-‧/‧: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-‧ ta’ Novembru ‧- Esber vs UASI- Coloris Gobal Colouring Concept (COLOURS) (Trade mark Komunitarja- Proċedimenti ta’ oppożizzjoni- Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva COLORIS- Trade mark nazzjonali verbali preċedenti COLORIS- Raġuni relattiva għal rifjut- Użu serju tat-trade mark preċedenti- Artikolu ‧(a) u Artikolu ‧ u tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧ (li saru l-Artikolu ‧(a) u l-Artikolu ‧ u tar-Regolament (KE) Nru
Applicant(s): Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Xiake Color Spinning Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (China) (represented by: J.-F. Bellis, lawyer, G. Vallera, BarristerRikorrenti: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd, Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Xiake Color Spinning Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Ċina) (rappreżentanti: J.-F. Bellis, avukat, G. Vallera, Barrister
The presence of nitrite is indicated by a reddish purple colorationIl-preżenza tan-nitrat hija ndikata permezz ta
Colour IJ is distinguished from monochrome IJ in that more than one colorant is available in a product at any one timeL-IJ bil-kulur huwa distint mill-IJ monokromatiku għaliex, fi kwalunkwe ħin, aktar minn kolorant wieħed ikun disponibbli fi prodott
Colorants, including pigmentsKoloranti, inklużi l-pigmenti
Member States shall require that, in the case of pet foods containing colorants, preservatives or substances having antioxidant effects and put up in packages having a net weight of not more than ‧ kilograms, it shall be sufficient for the package to bear the wordsL-Istati Membri jistgħu jeħtieġu illi, fil-każ ta
Inkjet (IJ)- A marking technology where images are formed by depositing colorant in small drops directly onto the print media in a matrix mannerInk Jet (IJ)- Teknoloġija tal-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi jiġi ddepożitat il-kolorant f’qatriet żgħar direttament fil-medja tal-istampar f’għamla ta’ matriċi
Without prejudice to other provisions in this Regulation, a colorant shall include its salts and lakes and when a colorant is expressed as a specific salt, its other salts and lakes shall also be includedMingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra f’dan ir-Regolament, kolorant għandu jinkludi l-imlieħ u l-lakki tiegħu u meta kolorant ikun espress bħala melħ speċifiku, l-imlieħ u l-lakki tiegħu l-oħra għandhom ikunu inklużi wkoll
In respect of the claim that the Commission failed to take account of the various interests in an objective manner when determining whether the imposition of measures ran counter to the Community interest, it is recalled that at the provisional stage, the Commission made a detailed analysis of each of the main user sectors (optical brighteners, concrete additives and dyes and colorant producersB’rispett għall-pretensjoni li l-Kummissjoni fallit milli tkkonsidranl-interessi varji b’mod oġġettiv meta jiddetermina jekk l-imposizzjoni ta’ miżuri jista jmur kontra l-interess tal-Komunità, huwa mfakkar li fl-istadju provviżorju, il-kummissjoni għamlet analiżi dettaljata fuq kull wieħed mis-setturi (dawl ottiku, additivi konkreti u kulur u produtturi tal-kulur
Applicant: Color Drack GmbHRikorrenti: Color Drack GmbH
Showing page 1. Found 284 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 11.714 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.