Translations into Maltese:

 • għasfur f'idejk aħjar milli mija fl-ajru 
  (Proverb  )
   
  small but certain advantage is preferable
   
  It is better to opt for something that we are sure to obtain, than for something of greater value but which we are not sure to obtain.
   
  small but certain advantage is preferable
 • għasfur f’idejk aħjar milli mija fl-ajru 

Other meanings:

 
It is preferable to have a small but certain advantage than a mere potential of a greater one.

Example sentences with "a bird in the hand is worth two in the bush", translation memory

add example
en whereas China's rapid economic development over the past twenty years has had a significant impact on EU-China trade and economic relations in general: total two-way trade has increased more than sixty-fold since ‧ and was worth EUR ‧ billion in ‧; the EU has gone from a trade surplus at the beginning of the ‧s to a deficit of EUR ‧ billion in ‧, its largest trade deficit with any partner, and China is now the EU's second largest trading partner after the US; inthe EU concluded a bilateral market access agreement with China, which was an essential milestone in China's WTO accession process, and its accession changed global trade patterns in many ways
mt billi l-iżvilupp ekonomiku mgħaġġel taċ-Ċina matul dawn l-aħħar għoxrin sena kellu impatt sinifikanti fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi ta' bejn l-UE u ċ-Ċina b'mod ġenerali; il-kummerċ reċiproku totali wara l-‧ żdied b'iktar minn ‧ darba u kellu valur ta' EUR ‧ biljun fl-‧; l-UE għaddiet minn fażi ta' surplus kummerċjali fil-bidu tat-tmeninijiet għal fażi ta' defiċit ta' EUR ‧ biljun fl-‧, l-ikbar defiċit kummerċjali tagħha ma' kwalunkwe sieħeb kummerċjali, u ċ-Ċina issa hija t-tieni l-ikbar sieħeb kummerċjali tal-UE wara l-Istati Uniti; fl-‧, l-UE kkonkludiet ftehima bilaterali ta' aċċess għas-suq maċ-Ċina, ftehima li kienet pass neċessarju fil-proċess ta' adeżjoni taċ-Ċina mad-WTO u din l-adeżjoni bidlet it-tendenzi globali tal-kummerċ b'ħafna modi
en If during quarantine as provided for in Article ‧ it is suspected or confirmed that psittaciformes are infected with Chlamydia psittaci all birds of the consignment must be treated by a method approved by the competent authority and the quarantine must be prolonged for at least two months following the last recorded case
mt Jekk matul il-kwarantina kif stipulat fl-Artikolu ‧ ikun suspettat jew konfermat li psittaciformes ikunu infettati bil-Chlamydia psittaci kull għasfur tal-kunsinna jrid jiġi trattat b’metodu approvat mill-awtoritá kompetenti u l-kwarantina trid tiġi mtawla għall-inqas xaharejn wara l-aħħar każ irreġistrat
en Although over two hundred people have become ill so far, this is still a very small number compared with millions who must have been exposed to the virus while living with infected birds in the Far East.
mt Għalkemm s'issa, mardu aktar minn mitejn ruħ, dan in-numru għadu żgħir ħafna meta mqabbel mal-miljuni li setgħu kienu esposti għall-virus meta kienu qegħdin jgħixu ma' għasfar infettati fil-Lvant Imbiegħed.
en for undertaking PHL: holding company controlling a number of private equity funds whose portfolio companies currently include, inter alia, Birds Eye Iglo, which is active in the production, marketing and distribution of branded frozen food products- principally through the retail grocery channel and under its two core Birds Eye and iglo brands in Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Hungary, Ireland, the Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and UK
mt għall-impriża PHL: kumpanija holding li tikkontrolla għadd ta' fondi ta' ekwità privata li l-kumpaniji fil-portafoll tagħha jinkludu, fost oħrajn, Birds Eye Iglo, li hija attiva fil-produzzjoni, it-tqegħid fuq is-suq u d-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel iffrizati li għandhom marka kummerċjali – principalment permezz ta' bejjiegħa tal-merċa bl-imnut u taħt iż-żewġ marki kummerċjali prinċipali tagħha, Birds Eye u iglo, fl-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, ir-Renju Unit, ir-Rumanija, is-Slovakkja, u s-Slovenja
en whereas implementing an ecosystem approach to the management of marine and coastal areas and inland waterways requires a balanced policy which can reconcile the differing but entirely legitimate objectives of the sustainable use of fish stocks: bird conservation and the maintenance of diverse bird and fish fauna, on the one hand, and the legitimate interest of fishermen and fish farmers in the commercial use of fish stocks, on the other; whereas, furthermore, Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing measures for the recovery of the stock of European eel sets an example for a balanced policy of this type
mt billi l-implimentazzjoni ta’ approċċ ekosistemiku għall-immaniġġjar taż-żoni tal-baħar u tal-kosta kif ukoll ibħra interni teħtieġ politika bbilanċjata, li tista’ tiżgura bilanċ bejn l-għanijiet varji iżda kompletament leġittimi ta’ użu sostenibbli tal-istokkkijiet tal-ħut: il-protezzjoni tal-għasafar u l-konservazzjoni ta’ fawna varjata tal-għasafar u l-ħut minn naħa waħda, kif ukoll l-interess leġittimu tas-sajjieda u dawk li jkabbru l-ħut għall-użu ekonomiku tal-istokkijiet tal-ħut min-naħa l-oħra; billi, barra minn hekk, r-Regolament (KE) Nru ‧/‧ tal-Kunsill tat-‧ ta’ Settembru ‧ li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-sallura Ewropea huwa eżempju ta’ politika bbilanċjata ta’ dan it-tip
en Where none of the documents referred to in paragraph ‧ is handed over to the employee within the prescribed period, the employer shall be obliged to give the employee, not later than two months after the commencement of employment, a written declaration signed by the employer and containing at least the information referred to in Article
mt Fejn l-ebda mid-dokumenti imsemmii f
en For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph ‧ is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of generation or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons
mt Għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, fejn il-persuna msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu ‧ hija l-Istat Membru jew entità pubblika oħra, żewġ entitajiet pubbliċi separati li jeżerċitaw kontroll, minn naħa waħda, fuq operatur tas-sistema ta' trasmissjoni jew fuq sistema ta' trasmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew provvista, għandhom jitqiesu bħala l-istess persuna jew l-istess persuni
en For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph ‧ is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of generation or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons
mt Għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, fejn il-persuna msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Paragrafu ‧ hija l-Istat Membru jew entità pubblika oħra, żewġ entitajiet pubbliċi separati li jeżerċitaw kontroll, minn naħa waħda, fuq operatur tas-sistema ta’ trasmissjoni jew fuq sistema ta’ trasmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista, għandhom jitqiesu bħala l-istess persuna jew l-istess persuni
en Although there is no shortage of official declarations from the most disparate public bodies at international and European level ascribing to the family a crucial role in society, in practical terms, Europe appears as yet not to have included the family in its priorities, which rest essentially on two pillars: the forces of the free market and competition, on the one hand, and equality of opportunity for all citizens, on the other
mt Filwaqt li x-xenarju internazzjonali u Ewropew huma għanja fid-Dikjarazzjonijiet uffiċċjali- min-naħa ta' firxa wiesgħa ta' korpi pubbliċi- li jattribwixxu lill-familja rwol fondamentali fis-soċjetà, b'mod prattiku l-Ewropa tidher li għadha ma inkluditx il-familja fost il-prijoritajiet tagħha, li fondamentalment huma bbażati fuq żewġ pilastri: min-naħa, il-forzi tas-suq ħieles u l-kompetizzjoni, u min-naħa l-oħra l-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet għaċ-ċittadini kollha
en In view of the connection between two different fields of the European Commission's work, which have a bearing on immigration at EU level, namely the area of freedom, security and justice on the one hand, and employment and social policy on the other, the Committee would highlight the importance of harmonising existing European Union legislation with the legislation on legal and illegal immigration which is currently in the pipeline
mt Fir-rigward tar-rabta bejn iż-żewġ oqsma ta' azzjoni differenti tal-Kummissjoni Ewropea rilevanti għall-immigrazzjoni fil-livell Komunitarju, jiġifieri ż-żona tal-libertà, sigurtà u ġustizzja fuq naħa, u l-politika soċjali u ta' l-impjieg fuq in-naħa l-oħra, il-Kumitat jenfasizza l-importanza li l-leġislazzjoni eżistenti ta' l-Unjoni Ewropea tiġi armonizzata mal-leġislazzjoni dwar l-immigrazzjoni legali u illegali li qed titħejja attwalment
en Emphasises that the lack of network interoperability is still the main obstacle to the creation of an integrated European railway area, and welcomes the Commission's decision to put forward a new initiative on this issue; considers that liberalisation should have gone hand-in-hand with the progress made on interoperability and regrets that the two processes have proceeded at very different speeds; points out that opening up the networks to competition will bear fruit only if there is a real integrated trans-European network; calls for this question to be treated as a priority in future
mt Jenfasizza li n-nuqqas ta' interoperabilità bejn in-netwerks għadu l-ostaklu prinċipali għall-ħolqien ta' zona ferrovjarja Ewropea integrata, u jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kummissjoni sabiex tippreżenta inizjattiva ġdida dwar dan l-aspett; iqis li l-liberalizzazzjoni kellha timxi id f'id mal-progress magħmul dwar l-interoperabilità u jesprimi dispjaċir li ż-żewġ proċessi mxew b'rati differenti sew minn xulxin; jirrimarka li l-ftuħ tan-netwerks għall-kompetizzjoni se jħalli l-frott biss jekk ikun hemm netwerk trans Ewropew integrat tassew; jitlob li din il-kwistjoni tiġi ttrattata bħala prijorità fil-futur
en where a lighting function is produced by two or more simultaneously operated lighting units on a given side of the vehicle, the individual illuminating surfaces, taken together, constitute the illuminating surface to be considered (for example, in the figure of paragraph ‧.‧.‧. below, the individual illuminating surfaces of the lighting units ‧, ‧ and ‧, regarded together and taking into account their respective location, constitute the illuminating surface to be considered for the right hand side of the vehicle
mt fejn funzjoni tad-dawl tiġi prodotta minn żewġ unitajiet tad-dawl jew aktar li jitħaddmu fl-istess ħin fuq naħa partikolari tal-vettura, is-superfiċji individwali li jdawlu, meħdua flimkien, jikkostititwixxu s-superfiċje li ddawwal li għandha titqies (pereżempu, fil-figura tal-paragrafu ‧.‧.‧ t’aktar ’l isfel), is-superfiċji individwali li jdawlu ta’ l-unitajiet tad-dawl ‧, ‧ u ‧, meqjusa flimkien u billi jitqies il-post rispett tagħhom, jikkostitwixxu s-superfiċje li ddawwal li għandha titqies għan-naħa leminija tal-vettura
en For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph ‧ is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of production or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons
mt Għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, fejn il-persuna msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu ‧ hija l-Istat Membru jew entità pubblika oħra, żewġ entitajiet pubbliċi separati li jeżerċitaw kontroll, minn naħa waħda, fuq operatur tas-sistema ta’ trasmissjoni jew fuq sistema ta’ trasmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista, għandhom jitqiesu bħala l-istess persuna jew l-istess persuni
en On the other hand, the interpretation followed by the Court of First Instance leads to two workers who perform the same work being paid unequally if the spouse of one of them is already resident in Brussels on the date of the act of secondment, causing serious discrimination against members of a family as defined by law, in spite of the strong protection which the family receives in national and international legislation, and the tendency of the laws of the various Member States, of the Staff Regulations (Article ‧ and (c) of Annex VII) and of the case-law of the European Court of Human Rights to equiparate cohabitation to it
mt Għall-kuntrarju, l-interpretazzjoni segwita mill-Qorti tal-Prim'Istanza tgħid li żewġ ħaddiema li jagħmlu l-istess servizz ta' xogħol ikunu mħallsa b'mod inugwali jekk is-sieħeb ta' wieħed minnhom ikun diġà residenti fi Brussell fil-mument tal-att ta' sekondament, u tipprovoka diskriminazzjoni serja kontra l-membri tal-familja legali, minkejja l-protezzjoni importanti li tibbenefika minnha din l-istituzzjoni fil-leġiżlazzjonijiet interni u internazzjonali, kif ukoll it-tendenza li tiġi mqabbla miegħu l-koabitazzjoni de facto fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri differenti, fir-Regolamenti tal-Uffiċjali (l-Artikolu ‧ u (c) tal-Anness VII) u fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem
en Stresses that it is desirable to distinguish between, on the one hand, cross-border health services, meaning those which are situated on either side of a border common to two Member States, in order to maintain and offer patients a high standard of access and care, and, on the other hand, international health services within the European Union, which offer health care for the treatment of rare or orphan diseases or diseases which require rare and very expensive technologies (care reference centres) or provide access to care which the Member State or state of residence cannot at present offer patients
mt Jisħaq li jkun mixtieq li ssir distinzjoni bejn, fuq naħa, servizzi tas-saħħa transkonfinali, jiġifieri dawk li jinsabu fuq iż-żewġ naħat ta' fruntiera komuni għal żewġ Stati Membri sabiex jitwettqu u jiġu offruti lil pazjenti aċċess u kura ta' standard għoli, u min-naħa l-oħra, servizzi tas-saħħa internazzjonali fl-Unjoni Ewropea, li joffru kura tas-saħħa għat-trattament ta' mard rari jew orfni jew mard li jirrikjedi teknoloġiji rari jew teknoloġiji li jqumu ħafna flus (ċentri ta' referenza għall-kura) jew għandhom jipprovdu aċċess għal kura li l-Istat Membru jew l-Istat ta' residenza ma jkunx ji sta' joffri lill-pazjent attwalment
en For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph ‧ is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of production or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons
mt Għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, fejn il-persuna msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu ‧ hija l-Istat Membru jew entità pubblika oħra, żewġ entitajiet pubbliċi separati li jeżerċitaw kontroll, minn naħa waħda, fuq operatur tas-sistema ta' trasmissjoni jew fuq sistema ta' trasmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew provvista, għandhom jitqiesu bħala l-istess persuna jew l-istess persuni
en stresses that it is of critical importance in future development work to achieve a good balance between the following two considerations: on the hand, the desire to increase citizen's mobility by improving the portability of credit systems and enhancing the quality of activities; on the other hand, the need to develop the diversity of the education systems which local and regional authorities in Member States are responsible for
mt jiġbed l-attenzjoni għall-mumenti importanti u diffiċli li ser niltaqgħu magħhom fil-futur meta jrid jinstab ekwilibriju san bejn l-iżvilupp tal-mobbiltà taċ-ċittadini li jsir possibbli minħabba f'sistemi ta' credits li jkunu trasferibbli u l-iżvilupp tal-kwalità fuq naħa, u l-ħtieġa li tiġi promossa d-diversità tas-sistemi tal-edukazzjoni u l-formazzjoni li huma r-responsabblità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f'ħafna Stati Membri, fuq in-naħa l-oħra
en Harvesting: A Darjeeling tea bush yields not more than ‧ g of made tea in a year (between ‧ to ‧ million kg. of Darjeeling Tea is produced annually by the Darjeeling district
mt Il-ħsad: Sġajra tat-te Darjeeling ma tagħtix iktar minn ‧ gramma ta' te magħmul fis-sena (bejn ‧ u ‧ miljun kilo ta' Te Darjeeling jiġi prodott fis-sena mid-distrett ta' Darjeeling
en Notes the statement made by US President George W. Bush on ‧ September ‧, according to whom a small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States, in a separate programme operated by the CIA, that many of the persons who had been detained there, had subsequently been transferred to Guantanamo and that it is strongly suspected that other prisoners are still held in secret places of detention; notes the report of the Federal Bureau of Investigation (FBI) of ‧ January ‧ mentioning ‧ testimonies of mistreatment in Guantanamo since ‧ September
mt Jinnota li d-dikjarazzjoni tal-President Amerikan George W. Bush tas-‧ ta' Settembru ‧, fejn skond hu, numru żgħir ta' mexxejja ta' terroristi u operattivi suspettati maqbuda waqt il-gwerra inżammu u ġew interrogati barra mill-Istati Uniti, f'programm separat mħaddem mis-CIA, li ħafna mill-persuni li nżammu fihom, ġew eventwalment ittrasferiti għal Guantánamo u li hemm suspett qawwi li priġunieri oħra għadhom jinżammu fi nħawi sigrieti ta' detenzjoni; jinnota r-rapport tal-Federal Bureau of Investigation (FBI) tat-‧ ta' Jannar ‧ li jsemmi ‧ xhieda ta' trattament ħażin fi Guantánamo mill-‧ ta' Settembru
en As a result HSW, rather than having to reimburse PLN ‧,‧ million (the original two loans totalling PLN ‧ million plus PLN ‧,‧ million in non-reimbursed interest), issued shares worth PLN ‧ million which were acquired by the ARP (according to Poland the swap was implemented on ‧ July
mt Bħala riżultat, HSW, minflok kellha tirrimborża PLN ‧,‧ miljun (iż-żewġ krediti oriġinali li kienu jammontaw għal total ta’ PLN ‧ miljun flimkien ma’ PLN ‧,‧ miljun f’imgħax mhux imħallas lura), ħarġet ishma b’valur ta’ PLN ‧ miljun li ġew akkwistati mill-ARP (skont il-Polonja, it-tpartit ġie implimentat fit-‧ ta’ Lulju
en considers further that, in order to frame Parliament's cooperation with national parliaments within the AFSJ, it would be worth creating a permanent forum of representatives at political level (two per Chamber + two substitutes) meeting twice a year and sharing a common workspace where all the information dealing with the AFSJ, including that of a restricted nature, could be shared in real time); considers also that the representatives of the national parliaments should be allowed to attend Parliament's proceedings at committee level and during Parliament's annual debate on the progress of the AFSJ
mt iqis ukoll li, sabiex tkun ikkuntestwalizzata l-koperazzjoni tal-Parlament mal-parlamenti nazzjonali fil-qafas tal-AFSJ, ta' min joħloq forum permanenti ta' rappreżentanti fuq livell politiku (tnejn minn kull Kamra + żewġ sostituti) li jiltaqa' darbtejn fis-sena u jaqsam spazju ta' xogħol komuni fejn l-informazzjoni kollha li tittratta l-AFSJ, anke dik ta' natura ristretta, tista' tkun ikkomunikata b'mod immedjat); iqis ukoll li r-rappreżentanti tal-Parlamenti nazzjonali għandhom jitħallew jattendu l-proċedimenti tal-Parlament fil-livell ta' kumitat kif ukoll id-dibattitu annwali tal-Parlament dwar il-progress tal-AFSJ
en This collateral consisted in particular of first-rank mortgages on two real properties for a total amount of PLN ‧,‧ million, a first-rank pledge on a technological line for the production of compressors in an amount of PLN ‧ million, a first-rank assignment of receivables under sales agreements concluded for compressors worth PLN ‧ million, a first-rank registered pledge on machinery and equipment with a total value of PLN ‧,‧ million and first-rank transfer agreements for movables worth PLN ‧,‧ million, PLN ‧,‧ million, PLN ‧,‧ million and PLN ‧,‧ million respectively
mt Dawn it-titoli ta' sigurtà bħala garanzija ta' ħlas ta' self b’mod partikolari kienu jikkonsistu f’ipoteki tal-ewwel grad fuq żewġ proprjetajiet għal ammont totali ta' PLN ‧,‧ miljun, pleġġ tal-ewwel grad fuq linja teknoloġika għall-produzzjoni ta' kompressuri f’ammont ta' PLN ‧ miljun, assenjazzjoni ta' riċevibbli tal-ewwel grad skont ftehim tal-bejgħ konklużi għall-kompressuri b'valur ta' PLN ‧ miljun, pleġġ irreġistrata tal-ewwel grad fuq makkinarju u tagħmir b'valur totali ta' PLN ‧,‧ miljun, PLN ‧,‧ miljun, PLN ‧,‧ miljun u PLN ‧,‧ miljun rispettivament
en In general no adverse reactions in almost ‧ vaccinated birds have been observed and most bird species have produced a significant immune response following two administrations of the vaccines
mt B’mod ġenerali ma ġew osservati l-ebda reazzjonijiet avversi fi kważi ‧ għasfur u ħafna mill-ispeċi ta’ l-għasafar ipproduċew reazzjoni immunitarja sinifikanti wara li ġew imlaqqma darbtejn bil-vaċċini użati
en With the current proposal, by including e-invoicing in a package of better regulation measures to lighten the bureaucratic load on businesses, the Commission aims to kill two birds with one stone: ensuring acceptance by tax authorities of electronic invoices as having the same probative value as paper invoices, and creating a set of harmonised rules reducing the options currently open to Member States, particularly when it comes to self-certification
mt B’din il-Proposta, li ddaħħal il-fatturazzjoni elettronika f’pakkett ta’ miżuri għal regolamentazzjoni aħjar li jwassal sabiex jitnaqqas il-piż burokratiku tal-intrapriżi, il-Kummissjoni qed tipprova tolqot żewġ għasafar b’ġebla waħda, jiġifieri tiżgura li l-awtoritajiet fiskali jagħrfu li l-fatturi elettroniċi għandhom l-istess valur probatorju bħall-fatturi stampati, filwaqt li jinħoloq sett ta’ regoli armonizzati li jwasslu sabiex jonqsu l-għażliet li għandhom bħalissa l-Istati Membri, l-aktar f’dik li hija awtoċertifikazzjoni
en This A/H5N1 group has shown itself to be unusually stable for an avian influenza strain and has spread among birds in two waves, the second of which took it out of south and south-east Asia to Europe and Africa through migratory birds and trade.
mt Dan il-grupp A/H5N1 deher bħala insolitament stabbli għal strain ta' l-influwenza avjarja u infirex f'żewġ mewġiet fost l-għasafar, fejn it-tieni waħda ħarġitha mill-Asja ta' nofs inhar u tax-xlokk għall-Ewropa u l-Afrika permezz ta' l-għasafar migratorji u l-kummerċ.
Showing page 1. Found 1984482 sentences matching phrase "a bird in the hand is worth two in the bush".Found in 1,236.545 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.