Translations into Norwegian:

We are sorry, but we have no translations for word Send E-Mail. in English Norwegian dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Send E-Mail...
Send e-post...

Example sentences with "Send E-Mail.", translation memory

add example
en Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.
nb Noen av sidene på ECDCs nettsted har lenker til våre e-postadresser som aktiverer e-postprogrammet ditt og lar deg sende inn dine kommentarer.
en How do we treat e-mails you send us?
nb Hvordan behandler vi e-post du sender oss?
en Thought I' d send her an e- mail
nb Tenkte jeg skulle skrive en mail
en You do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by email
nb Du vet ingenting om kryptering? Bare opprett et nøkkelpar i vinduet for nøkkelhåndtering. Eksporter den offentlige nøkkelen og send den til vennene dine. Be dem gjøre det samme, og importer deres offentlige nøkler. Nå kan du sende en kryptert melding ved å taste den inn i KGpgs redigering og trykke « krypter ». Velg vennens nøkkel og trykk « krypter » igjen. Meldinga er nå kryptert og klar til å sendes med e-post
en Please note that this feature can cause some POP‧ servers that do not support pipelining to send corrupted mail; this is configurable, though, because some servers support pipelining but do not announce their capabilities. To check whether your POP‧ server announces pipelining support use the " Check What the Server Supports " button at the bottom of the dialog; if your server does not announce it, but you want more speed, then you should do some testing first by sending yourself a batch of mail and downloading it
nb Legg merke til at denne funksjonen kan føre til at enkelte POP‧-tjenere som ikke støtter parallell nedlasting sender ødelagte e-poster. Du kan alltid velge denne funksjonen fordi enkelte tjenere støtter parallell nedlasting uten å gi beskjed om det. For å undersøke om POP‧-tjeneren du bruker støtter parallell nedlasting kan du bruke knappen « Se hva tjeneren støtter » nederst i vinduet. Selv om tjeneren ikke sier fra om støtten, kan teste om den likevel støtter parallell nedlasting ved å sende flere e-poster til deg selv, for så å laste disse ned
en that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames
nb ... at KMail kan vise en fargestolpe som viser hvilken type melding (ren tekst/HTML/OpenPGP) som blir vist? Slik kan du avsløre forsøk på å forfalske gyldige signaturer ved å sende HTML-meldinger som etterlikner signaturmeldingene til KMail
en Never send subscribe/unsubscribe request to the mailing lists directly! Use the list-request instead
nb Send aldri påmelding/avmelding direkte til e-post-listene! Bruk list-request i stedet
en Send groupware invitations in the mail body
nb Send gruppevareinvitasjoner i meldingsteksten
en Select whether you want KMail to send all messages in the outbox on manual or all mail checks, or whether you do not want messages to be sent automatically at all
nb Velg om du vil at KMail skal sende alle meldingene i utboksen når du sjekker e-post manuelt, også ved automatisk sjekk, eller om du ikke vil at meldingene skal sendes automatisk i det hele tatt
en The server does not seem to support pipelining; therefore, this option has been disabled. Since some servers do not correctly announce their capabilities you still have the possibility to turn pipelining on. But please note that this feature can cause some POP servers that do not support pipelining to send corrupt messages. So before using this feature with important mail you should first test it by sending yourself a larger number of test messages which you all download in one go from the POP server
nb Denne tjeneren ser ikke ut til å støtte parallell nedlasting, derfor har dette valget blitt skrudd av. Siden noen tjenere ikke oppgir om de støtter dette har du fremdeles muligheten til å skru det på. Men merk at denne funksjonen kan få noen POP tjenere som ikke støtter det til å sende skadede meldinger. Så før du bruker denne funksjonen med viktige meldinger, burde du først prøve det ved å sende et større antall testmeldinger til deg selv, og laste dem ned samtidig fra POP tjeneren
en Command to execute before sending a mail
nb Kommando som skal kjøres før det sendes en e-post
en Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this program
nb Skriv inn teksten (på engelsk om du kan) som du vil sende som feilrapport. Hvis du trykker « Send » vil en melding bli sendt til vedlikeholderen avdette programmet
en Send copy to owner when mailing events
nb Send kopi til eier ved sending av hendelser
en When this is checked, you will not see the mail composer window. Instead, all invitation mails are sent automatically. If you want to see the mail before sending it, you can uncheck this option. However, be aware that the text in the composer window is in iCalendar syntax, and you should not try modifying it by hand
nb Når dette er valgt vil du ikke se ny-meldingsvinduet. Istedenfor vil alle invitasjonsmeldinger bli sendt automatisk. Hvis du vil se meldinga før du sender den kan du skru av dette valget. Men da må du være klar over at teksten i ny-meldingsvinduet er i iCalendar syntaks og du bør ikke prøve å endre det for hånd
en Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components are
nb Her kan du endre komponentprogrammet. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Forskjellige KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise noe tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid hente fram de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
en Send queued mail on mail check
nb Send meldingene i køen når e-post hentes
en This list shows the configurable component types. Click the component you want to configure. In this dialog you can change KDE default components. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. Here you can select which programs these components are
nb Denne lista viser komponenttypene som kan tilpasses. Trykk på komponentene du vil tilpasse. I dette dialogvinduet kan du endre hva som er standardkomponenter i KDE. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Noen KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise litt tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid bruke de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
en Id of KMail transport for sending mail
nb ID til KMail-transporten som sender e-post
en KMail can send a small (‧x‧ pixels), low-quality, monochrome picture with every message. For example, this could be a picture of you or a glyph. It is shown in the recipient 's mail client (if supported
nb KMail kan sende et lite (‧x‧), svart-hvitt bilde i lav kvalitet med hver melding. For eksempel kan dette være et bilde av deg eller et tegn som vil bli vist i mottagerens e-postkilent (hvis støttet
en & Send Mail Via
nb & Send e-post via
en BCC (Blind Carbon Copy) addresses The addresses that you enter here will be added to each outgoing mail that is sent with this identity. They will not be visible to other recipients. This is commonly used to send a copy of each sent message to another account of yours. To specify more than one address, use commas to separate the list of BCC recipients. If in doubt, leave this field blank
nb BCC – Blindkopiadresser Adressene som oppgis her blir lagt til all e-post som sendes med denne identiteten. Adressene er ikke synlige for andre mottakere. Dette brukes ofte til å sende en kopi av all sendt e-post til en annen av dine e-postkontoer. Hvis du skriver inn flere blindkopi-adresser, så bruk komma mellom hver av dem. Er du i tvil, så la feltet stå tomt
en Send mail from your handheld through KMail
nb Send e-post fra PDA-en gjennom KMail. Name
en Error Sending Mail
nb Feil ved sending av e-post
en A protocol to send mail from the client workstation to the mail server
nb En protokoll som sender e-post fra arbeidsstasjonen til posttjeneren (og mellom posttjenerne
en Press Mail... to email the current document. To select more documents to send, press Show All Documentsnbsp; gt; gt
nb Trykk på Send ... for å sende dokumentet. Dersom du vil sende flere dokumenter, kan du trykke på Vis alle dokumenternbsp; gt; gt
Showing page 1. Found 1731 sentences matching phrase "Send E-Mail.".Found in 9.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.