Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
en Is the Commission aware that, for several decades now, a large number of families of Turkish origin from Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark, Austria and other EU Member States have been returning each summer to their native land to spend their holidays and visit families, many of them travelling by train or car?
nl Is het de Commissie bekend dat zich reeds gedurende tientallen jaren elke zomer een grote stroom gezinnen van Turkse afkomst uit Duitsland, België, Nederland, Denemarken, Oostenrijk en andere EU-lidstaten voor vakantie en familiebezoek begeeft naar het land van oorsprong, waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van auto of trein?
en There is a nation quite close to the geographical centre of Europe, which is not allowed to speak its native language in either schools or universities.
nl Er bevindt zich dus een natie vrij dicht bij het geografische centrum van Europa, die noch op scholen, noch op universiteiten haar moedertaal mag spreken.
en Calls on the Member State governments to ensure education for the children of legal migrants, including the teaching of the official languages of the host country and the promotion of their native languages and cultures
nl verzoekt de regeringen van de lidstaten onderwijs voor kinderen van legale migranten te waarborgen, met inbegrip van het leren van de officiële taal van het gastland, maar ook van het bevorderen van de moedertaal en de cultuur van het land van herkomst
en These French-speaking parties represent people who think that they belong to a sort of 'Herrenvolk ' that does not need to adapt itself to the language of the country in which it settles, but thinks instead that the native population, the Flemings, the Dutch speakers, should adapt themselves to the newcomers.
nl Die Franstalige partijen vertegenwoordigen mensen die van oordeel zijn dat zij tot een soort "Herrenvolk" behoren, een "Herrenvolk" dat zich niet hoeft aan te passen aan de landstaal van het land waar het zich vrijwillig vestigt, maar die vindt dat integendeel de autochtone bevolking, de Vlamingen, de Nederlandstaligen, zich aan de nieuwkomers moeten aanpassen.
en I would like to deliver a lecture on how they seem to have forgotten to look at themselves and how in Hungary, they restrict minorities in the use of their native languages.
nl Ik zou graag een preek willen houden over hoe zij schijnen te vergeten eens naar zichzelf te kijken en hoe ze in Hongarije minderheden beperken in het gebruik van hun eigen taal.
en Honey produced by the native bee Apis mellifera (sp. iberica) from the nectar of the predominantly ericaceous flowers making up the region’s melliferous flora
nl Honing die door de plaatselijke Apis mellifera (sp. iberica) wordt geproduceerd uit bloemennectar die vooral bestaat uit pollen van de tussen de plaatselijke bijendrachtplanten voorkomende heiachtigen
en Case F-‧/‧: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of ‧ November ‧- Marcuccio v Commission (Staff cases- Officials- Application for the restitution of personal property- Decision rejecting the complaint drafted in a language other than the official's native language- Action out of time- Manifest inadmissibility
nl Zaak F-‧/‧: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van ‧ november ‧- Marcuccio/Commissie (Openbare dienst- Ambtenaren- Verzoek om teruggave van persoonlijke goederen- Besluit tot afwijzing van klacht in andere taal dan moedertaal van ambtenaar- Te laat ingesteld beroep- Kennelijke niet-ontvankelijkheid
en As rightly as we condemn all forms of violence, as rightly as we condemn the episodes that have taken place in Jenin, in the Church of the Nativity around Bethlehem, and the suicide bombers in the cafes and restaurants in Israel, we must also be willing and aware in order to assist in bringing the people together.
nl Het is terecht dat wij alle vormen van geweld veroordelen, het is terecht dat wij veroordelen wat er is gebeurd in Jenin en rond de Geboortekerk in Bethlehem en dat wij de zelfmoordaanslagen in cafés en restaurants in Israël veroordelen. Wij moeten echter ook bereid zijn de volken bij elkaar te brengen en dit weloverwogen proberen te bereiken.
en The new regulation also strengthens the position of the German language, which is still the most widely spoken native language within the EU, according to a survey carried out in 2006.
nl Door de nieuwe regeling wordt ook de positie van de Duitse taal versterkt, die volgens een in 2006 gehouden enquête nog altijd de meest gesproken moedertaal in de EU is.
en Their professional qualifications are definitely second-rate, because the majority of the candidates are failed politicians who have been voted out of power in their native countries.
nl Het is blijkbaar van secundair belang of de kandidaten de nodige kwalificaties hebben. Het zijn namelijk meestal ex-politici die in eigen land door de kiezers aan de dijk zijn gezet, die niet herkozen zijn.
en However, the General Affairs Council has assumed a very ambiguous position regarding the possibility of concluding bilateral agreements, following the offensive launched by the current US Administration in an attempt to obtain immunity for all US citizens across the board and the willingness to accept this demand displayed by a number of European countries, including Italy - something which particularly pains me - which, apart from being my native country, was also the first Member State to ratify the Treaty of Rome.
nl Dit komt door het offensief dat de huidige regering van de Verenigde Staten heeft ontketend om voor Amerikaanse staatsburgers algemene onschendbaarheid in de wacht te slepen, maar het is ook te wijten aan de inschikkelijkheid die sommige Europese landen in dit opzicht hebben getoond. Een van die landen is Italië, en dat betreur ik ten zeerste, niet alleen omdat het mijn eigen land is maar ook omdat het de eerste lidstaat is die het Verdrag van Rome heeft geratificeerd.
en Finally, as a citizen of Portugal and a native of the Algarve, I am hopeful that the forthcoming QSF-IV for 2007-2013 will continue to allow the Algarve region to benefit from structural operations, even in the context of an enlarged Europe.
nl Daarbij mogen wij niet vergeten dat de structuurfondsen des te belangrijker zijn met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie.
en In its opinion of ‧ June ‧ on the geographic BSE risk of certain third countries, the Scientific Steering Committee concluded that, in addition to previously evaluated countries, the occurrence of BSE in native cattle is highly unlikely in Panama and El Salvador
nl In zijn advies van ‧ juni ‧ over het geografische BSE-risico van bepaalde derde landen heeft de Wetenschappelijke Stuurgroep geconcludeerd dat het naast de al eerder beoordeelde landen uiterst onwaarschijnlijk is dat BSE voorkomt onder inheemse runderen in Panama en El Salvador
en Amendments, originating in any of the official languages and then translated into all of the others, often leave the finished product – when it is translated back into all of the official languages – turgid, pedantic and generally cumbersome and uncomfortable to the native eye.
nl Doordat amendementen eerst worden opgesteld in een van de officiële talen en vervolgens in alle andere talen worden vertaald ziet het eindproduct – wanneer dit weer wordt terugvertaald in alle officiële talen – er voor een moedertaalspreker vaak gezwollen, betweterig, over het algemeen onhandig en onnatuurlijk uit.
en in writing. (DE) Thanks to the visions of some multi-cultural dreamers, a situation has arisen which is becoming increasingly difficult for the native population to endure.
nl Dankzij de visioenen van menig multiculturele dromer is voor de autochtone bevolking een steeds minder draaglijke situatie ontstaan.
en Even the Internet presence of the current Presidency, which is in English, French and Czech, takes no account of the fact that German, with an 18% share of mother-tongue speakers in the EU, is the language with the most native speakers in the Union, while a further 14% of EU citizens speak it as a foreign language.
nl Ook bij de internetpublicaties van het huidige voorzitterschap van de Raad, die worden uitgebracht in het Engels, Frans en Tsjechisch, wordt geen rekening gehouden met het Duits, dat met een aandeel van 18 procent altijd nog de meest gesproken moedertaal in de Unie is en door 14 procent van de EU-burgers als vreemde taal wordt beheerst.
en Now that you have been given back your freedom and a new life, we hope you find peace in your native country, France - an important country in the European Union, which holds the Presidency of the European Union for this half of the year - and that you will find the happiness you wish for.
nl Nu u uw vrijheid en een nieuw leven hebt teruggekregen, hopen wij dat u vrede zult vinden in uw vaderland, Frankrijk - een belangrijk land in de Europese Unie, dat dit halfjaar voorzitter is van de Europese Unie. Wij wensen u toe dat u het geluk zult vinden dat u zoekt.
en Since many areas have witnessed a very high rate of forest degradation over the last few years, calls on the Commission to devise schemes which will enable the forests in such areas to be replanted with native species, thereby ensuring that the objectives of ecosystem recovery and the prevention of further disasters are adopted in the public interest and not just as a private initiative, and that the effect of disasters on climate change is reduced
nl verzoekt de Commissie, rekening houdend met het feit dat de afgelopen jaren in vele gebieden het bosbestand zeer ernstige schade heeft geleden, mechanismen in het leven te roepen die het herstel van het bosbestand in deze gebieden kunnen garanderen door het aanplanten van autochtone soorten en zo ervoor te zorgen dat doelstellingen als het herstel van het ecosysteem en het voorkomen van nieuwe rampen beschouwd worden als van algemeen en niet van louter particulier belang, zodat de impact van de natuurrampen op de klimaatverandering eveneens kan worden beperkt
en We do everything we have to do to ensure that all citizens live in freedom, regardless of their ideology, their beliefs, their origin, their surnames, their native culture, and everything we have to do to defend - if you will allow me - the very concept behind European citizenship: human rights.
nl Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat iedere burger in vrijheid kan leven, ongeacht zijn ideologie, geloof, afkomst, naam of cultuur. Wij doen al het mogelijke om - als ik het zo mag zeggen - het grondbegrip van Europees burgerschap te verdedigen, namelijk de mensenrechten.
en And whilst fish stocks in our waters have held up compared to elsewhere in the North Sea, these latest quota cutbacks threaten more non-native boats coming in to destroy the livelihoods of locally based fishermen.
nl De visbestanden in onze wateren zijn in vergelijking met andere gebieden van de Noordzee nog redelijk op peil gebleven, en daarom dreigen er door de jongste quotaverlagingen nog meer schepen van buiten de regio naar onze wateren toe te komen en de lokale vissers hun middelen van bestaan te ontnemen.
en At the same time, however, we must not fail to analyse the possible influence on these fires – the majority of which are believed to have been caused deliberately – of extensive planting of non-native species over previous decades, the confused changes of use or town-planning reclassifications of burnt areas, the paper pulp factories’ interest in obtaining cheap wood, or the alleged vengeance of former forest wardens who have not been employed for supervision purposes this summer.
nl Tegelijkertijd mogen we echter niet voorbijgaan aan de analyse dat deze branden, die vermoedelijk voor het merendeel zijn aangestoken, mogelijkerwijs samenhangen met de extensieve aanplant van niet-inheemse soorten, met onduidelijke veranderingen in het gebruik en de bestemmingsplannen van de verbrande oppervlakten, met het belang dat de fabrieken die de pap voor de papierfabricage produceren erbij hebben om hout tegen lage prijzen te verkrijgen, of met de vermeende frustraties van voormalige boswachters die deze zomer niet zijn aangesteld om toezicht te houden.
en Furthermore, Oracle will maintain and periodically enhance MySQL’s Pluggable Storage Engine Architecture to allow users the flexibility to choose from a portfolio of native and third party supplied storage engines
nl Bovendien zal Oracle de Pluggable Storage Engine Architecture van MySQL in stand houden en periodiek verbeteren, hetgeen gebruikers de flexibiliteit moet verlenen uit een portfolio van native opslagsystemen en opslagsystemen van andere marktpartijen te kunnen kiezen
Showing page 1. Found 4467789 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 1,694.848 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.