Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
en And when he lies, he speaks his native language for he is a liar and the father of lies
nl En als hij liegt, spreekt hij zijn eigen taal... want is hij een leugenaar, de vader aller leugens
en The latter are the result of the policy Stalin, who was himself a native of Georgia, conducted in the 1920s and 1930s.
nl Deze zijn het resultaat van het in de jaren twintig en dertig door Stalin gevoerde beleid, die zelf een geboren en getogen Georgiër was.
en territory where the presence of BSE in native cattle has been assessed as highly unlikely, for the purpose of exporting to the European Community animals certified according to the models of certificate BOV-X and BOV-Y
nl gebied waar de aanwezigheid van BSE bij inheemse runderen zeer onwaarschijnlijk wordt geacht in het kader van de uitvoer naar de Europese Gemeenschap van dieren die zijn gecertificeerd volgens de modelcertificaten BOV-X en BOV-Y
en The huge demonstration by citizens in Israel calling for an end to the occupation, President Arafat's statements against terrorist actions, ordering police action and indicating his willingness to accept co-existence with a Jewish State, which coincide with the statements made in Sharm-el-Sheikh by Egypt, Saudi Arabia and Libya, and also the end of the confinement of Mr Arafat and the siege of the Church of the Nativity in Bethlehem, are naturally extremely positive.
nl Gelukkig zijn er ook enkele hoopgevende tekenen: de enorme demonstratie in Israël voor een beëindiging van de bezetting van de Palestijnse gebieden of de verklaringen van president Arafat waarin hij de terroristische aanslagen veroordeelt, de politie tot actie aanzet en signaleert dat hij bereid is een joodse Israëlische staat te accepteren, een verklaring die overeenkomt met die van Egypte, Saoedi-Arabië en Libië in Sharm-el-Sheikh. Positief is natuurlijk ook dat er een einde is gekomen aan het beleg van het hoofdkwartier van Arafat en van de Geboortekerk in Bethlehem.
en If I consider my native Italy, there is a large region in the south of Italy - Abruzzo - which is already excluded from the Commission's Objective 1.
nl Ik denk bijvoorbeeld aan mijn land, Italië. Wij hebben in Zuid-Italië een regio, Abruzzo, die reeds werd uitgesloten van doelstelling 1 van de Commissie.
en Stresses the need to integrate migrants and minorities (especially Roma people), and to work on the inclusion of groups with special needs (primarily women and disabled and elderly people) at all levels and in all areas of education; considers that additional support should be provided to migrants, while ethnic minorities and Roma people should be assisted by trained staff who belong to the same minority or at least speak their native language
nl benadrukt dat migranten en minderheden geïntegreerd moeten worden (vooral zigeuners/Roma) en dat de integratie van groepen met bijzondere behoeften (op de eerste plaats vrouwen, personen met een handicap en oudere personen) op alle niveaus en in alle onderdelen van het onderwijs speciale aandacht verdient; meent dat migranten bijkomende steun moeten krijgen, terwijl etnische minderheden en zigeuners/Roma door speciaal opgeleid personeel bijgestaan moeten worden dat tot dezelfde minderheid behoort of minstens de taal van de minderheid spreekt
en Secondly, would the Council accept that we need the enforcement of a system whereby, if an offence is committed in one jurisdiction, the offender can be prosecuted by the courts in that jurisdiction, even though the offender has returned to his or her native homeland?
nl Ten tweede: is de Raad het ermee eens dat we behoefte hebben aan een systeem voor rechtspleging dat het mogelijk maakt om een in een bepaald rechtsgebied begaan delict voor de rechtbanken van dat gebied te berechten, ook al is de dader reeds teruggekeerd naar zijn of haar land van herkomst?
en Europe imports 98% of its uranium, and in the statistics, in Europe's statistical yearbook, nuclear was shown as a native energy source because the statistics had not been adapted.
nl In de statistieken, in het statistisch jaarboek van Europa, verscheen nucleaire energie als een inheemse energiebron omdat de statistieken niet waren aangepast.
en The way I look at it, they plan to make soldiers of the natives and take over all Africa
nl Ze willen van de inboorlingen soldaten maken en zo Afrika overnemen
en In order to prevent disruption to native ecosystems through the optimum introduction of exotic species, it is important to support closed system farming.
nl Om zo goed mogelijk te voorkomen dat de inheemse ecosystemen verstoord worden door het invoeren van uitheemse soorten, is het belangrijk dat wij onze steun geven aan een visteelt via gesloten systemen.
en On this basis it would be a mistake to confine the protection of biodiversity within the narrow limits of the CAP's second pillar and, more specifically, within agri-environmental programmes - designed to encourage the extensification of organic farming, the preservation of native species, the protection of natural habitats, etc. for two reasons: firstly, because the second pillar of the CAP accounts for only 10% of the agricultural budget and, secondly, because although agri-environmental programmes encompass 20% of the EU's farmland, they have been implemented very unevenly and these days they are restricted almost entirely to the least productive areas of five Member States.
nl Het is daarom een vergissing de bescherming van de biodiversiteit te onderwerpen aan de strikte beperkingen van de tweede pijler van het communautair landbouwbeleid en meer concreet aan de milieuprogramma's voor de bevordering van de organische landbouw, de instandhouding van inheemse rassen, de bescherming van de diverse natuurlijke leefgebieden, enzovoorts. Het is een vergissing, ten eerste omdat aan de tweede pijler van het GLB 10% van de landbouwbegroting wordt besteed en ten tweede omdat de landbouwmilieuprogramma's, hoewel zij 20% van het landbouwoppervlak bestrijken, heel verschillend worden toegepast en vandaag de dag vrijwel beperkt zijn tot de minst productieve zones van vijf lidstaten van de Unie.
en The European Union can use its policy as a means of ensuring that the people of that region are able to focus their lives on their homeland and to live on their native soil where they feel at home.
nl Door haar beleid kan de Europese Unie ertoe bijdragen dat de mensen in die regio daar hun vaderland hebben en dat ze kunnen leven waar ze zich als autochtonen thuis voelen.
en Even the Internet presence of the current Presidency, which is in English, French and Czech, takes no account of the fact that German, with an 18% share of mother-tongue speakers in the EU, is the language with the most native speakers in the Union, while a further 14% of EU citizens speak it as a foreign language.
nl Ook bij de internetpublicaties van het huidige voorzitterschap van de Raad, die worden uitgebracht in het Engels, Frans en Tsjechisch, wordt geen rekening gehouden met het Duits, dat met een aandeel van 18 procent altijd nog de meest gesproken moedertaal in de Unie is en door 14 procent van de EU-burgers als vreemde taal wordt beheerst.
en The use of traditional chestnut cultivation techniques in Galicia has made it possible to select a uniform set of native cultivars on which the current fame and reputation of the Galician chestnut is based
nl Dankzij het behoud van de traditionele kweektechnieken van kastanjebomen in Galicië is door selectie een homogene inheemse teelt tot stand gekomen, waar de huidige faam van de Galicische kastanje op berust
en & CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Matic
nl was het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic
en The Commission is aware of the situation regarding alleged human rights violations against the native Greek minority on the Aegean islands of Imvros and Tenedos to which the Honourable Member refers
nl De Commissie is op de hoogte van de mogelijke schending van de mensenrechten tegen de oorspronkelijke Griekse minderheid op de Egeïsche Eilanden Imvros en Tenedos, waarnaar het geachte parlementslid verwijst
en Last year when we had the disaster with the Sea Empress , which went down just off his beautiful native coast of Wales - I see he is in fact listening - it turned out that the only way of communicating with the crew of the Sea Empress was via the local Chinese restaurant owner because the whole crew was Chinese.
nl Ik zie dat de heer Kinnock nu luistert. Bij die ramp bleek dat men met de bemanning van de Sea Empress alleen via de eigenaar van het plaatselijke Chinese restaurant kan communiceren omdat ze volledig uit Chinezen bestond.
en The report by Mr Mosiek-Urbahn is also welcomed in my native country, Finland, which is one of the countries which will be affected by the amendment.
nl Het verslag-Mosiek-Urbahn wordt ook toegejuicht door de consumenten in mijn land, Finland, een van de landen waarvoor de wijziging gevolgen zal hebben.
en endorses the view that animal and plant health will also be severely affected and that there will be increasing inward migration and spread of non-native diseases and parasites in animal and plant stocks
nl onderschrijft de opvatting dat ook de gezondheid van dieren en planten in hoge mate zal worden aangetast en dat er steeds meer niet-inheemse ziekten en schadelijke organismen zullen komen
en Native language(s) of the train driver, according to the classification in use in the Member State
nl Moedertaal of-talen van de machinist, volgens de in de lidstaat gangbare classificatie
en its indigenous breeds, namely the Canary Island breed of cattle, the Canary Island breed of sheep and any of the Canary Islands’ breeds of goats (Majorera, Palmera or Tinerfeña), which are pure native Canary Island breeds, as recognised by law, and produce the milk used to make the cheeses
nl zijn inheemse veerassen, namelijk het rundveeras van de Canarische eilanden, het schapenras van de Canarische eilanden en alle geitenrassen van de Canarische eilanden (Majorera, Palmera of Tinerfeña), die allemaal zuivere rassen van de Canarische eilanden zijn die bij wet als zodanig zijn erkend en die de melk leveren waarvan deze kazen worden bereid
en So it is at the heart of this land and these mountains rich in history, tradition and savoir faire that the jambon de l’Ardèche’s reputation was built and relayed to his native Vivarais by Olivier de Serres, father of French agriculture from the ‧th century, who explained in his books how to produce ham, by Charles Forot, the famous poet from the Ardèche, and by Curnonsky, who christened the Ardèche a gourmet’s paradise and a small village in the Ardèche the Mecca of cold meat
nl De in deze bergstreek overvloedig aanwezige geschiedenis, tradities en knowhow vormden de basis voor de faam van de Jambon de l’Ardèche, die werd uitgedragen door Olivier de Serres, de in Vivarais geboren zestiende-eeuwse Franse landbouwpionier die in zijn werken het productieproces van de ham beschrijft, door Charles Forot, de beroemde dichter uit de Ardèche en door Curnonsky, die de Ardèche omdoopte tot het fijnproeversparadijs en een dorpje in de Ardèche tot het mekka der vleeswaren
en I know that it is right and proper, with enlargement, to give all the new countries the possibility of using their native languages, but we ought to rationalise the use of languages in future years.
nl Ik weet dat het niet meer dan rechtvaardig en gepast is om bij de uitbreiding alle nieuwe landen de mogelijkheid te bieden hun eigen taal te gebruiken, maar we moeten het gebruik van talen in de komende jaren wel rationaliseren.
en The work, therefore, will be undertaken jointly and managed accordingly under the responsibility of the ITER Director within the EDA framework with the exception of the preparation by native speakers of documents required in the host Party
nl Deze werkzaamheden worden derhalve gezamenlijk ondernomen en dienovereenkomstig bestuurd onder verantwoordelijkheid van de ITER-directeur in het kader van de EDA, met uitzondering van het opstellen van de vereiste documenten in de taal en opmaak van de gastpartij of het gastland door
Showing page 1. Found 4467789 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 795.393 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.