Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
en Rather, a trend can be perceived whereby migration and migrants are being increasingly placed at the heart of support for culture while native culture and tradition are pushed to one side.
nl Er is eerder een trend zichtbaar waarbij migratie en migranten steeds meer in het middelpunt van culturele subsidies komen te staan, terwijl de eigen cultuur en traditie buitenspel worden gezet.
en born, continuously reared and slaughtered in Member States for which a scientific evaluation established that the occurrence of BSE in native bovine animals is highly unlikely, or unlikely but not excluded; or
nl die geboren, ononderbroken gehouden en geslacht zijn in lidstaten waarvoor blijkens wetenschappelijk onderzoek vaststaat dat het uitbreken van BSE er bij inheemse runderen hoogst onwaarschijnlijk, of onwaarschijnlijk hoewel niet uitgesloten is; of
en If I am to believe the relevant committee in my own country, they amount to approximately thirty per year out of a total of almost four million crimes and offences, including a million committed by foreigners against native Europeans.
nl Volgens cijfers van de bevoegde instanties in mijn eigen land gaat het om ongeveer dertig gevallen per jaar op een totaal van bijna 4 miljoen misdrijven en overtredingen - maar in één miljoen gevallen betreft het delicten van buitenlanders jegens autochtonen.
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, in a few days' time it will be Christmas and we are calling in our resolution for worshippers to be allowed to visit the Church of the Nativity at Christmas.
nl Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega's, over enkele dagen is het Kerstmis, en wij zeggen hier in onze ontwerpresolutie dat de pelgrims met Kerstmis naar de Geboortekerk moeten kunnen gaan.
en in writing. - In principle we are in favour of this report, however certain clauses (e.g. introducing into school curricula classes taught to migrants in their native language) do not reflect the realities of certain Member States, especially in respect of influx of immigrants, financial and administrative capabilities, size of country population and many other factors.
nl In beginsel steunen we dit verslag, maar bepaalde voorstellen (bijv. migranten onderwijs in hun moedertaal geven) sluiten niet aan bij de werkelijkheid waarmee bepaalde lidstaten worden geconfronteerd, en dan doel ik met name op een massale instroom van immigranten, beperkte financiële en bestuurlijke middelen en een grote populatie.
en Despite predictions of a disaster believe the American native, that a message of hope is encrypted, in a secret Hopi monument in the Hopi reservation in Arizona
nl Ondanks de voorspellingen over een ramp geloven de Amerikaanse oerbewoners, dat er een bericht van hoop versleuteld zit, in een geheim Hopi monument in het reservaat van de Hopi in Arizona
en In its opinion of ‧ June ‧ on the Geographical BSE Risk of certain third countries, the SSC concluded that, in addition to previously evaluated countries, the occurrence of BSE in native cattle is highly unlikely in Iceland and in Vanuatu
nl In zijn advies van ‧ juni ‧ over het geografische BSE-risico van bepaalde derde landen heeft de Wetenschappelijke Stuurgroep geconcludeerd dat het naast de al eerder beoordeelde landen uiterst onwaarschijnlijk is dat BSE voorkomt onder inheemse runderen in IJsland en Vanuatu
en Vincenzo Corrado, a native of the town of Oria, and chief cook for Prince Emanuele di Francavilla, in a treatise on the foodstuffs most commonly used in Naples, stated that the tomato was used to season pizza and macaroni, thereby associating two products which have been the source of Naples's fame and the reason for its inclusion in the history of gastronomy
nl Oritano Vincenzo Corrado, de chef-kok van Prins Emanuele di Francavilla, verklaart in een verhandeling over de meest gebruikte etenswaren in Napels dat de tomaat wordt gebruikt bij de bereiding van de pizza en de macaroni, waarmee twee producten worden samengebracht die in de loop der tijd Napels geluk hebben gebracht en deze stad een plaats in de geschiedenis van de keuken hebben gegeven
en The native population does of course deserve our attention.
nl Terecht aandacht voor de inheemse bevolking.
en Madam President, this debate should be looking not just at the problems of the native peoples of Argentina, but at the problems of the entire population.
nl Mevrouw de voorzitter, we moeten hier vandaag niet alleen spreken over de problemen van de inheemse volkeren in Argentinië, maar ik denk dat de gehele bevolking van Argentinië onze aandacht verdient.
en Believes it is vital to promote mobility and exchanges of language teachers and students; recalls that the fluid movement of language teachers in the European Union will help ensure effective contact for as many of those professionals as possible with the native environment of the languages they teach
nl vindt het bevorderen van mobiliteit en uitwisseling van taalleerkrachten en-studenten onontbeerlijk; benadrukt dat door mobiliteit van taalleerkrachten in de Europese Unie een efficiënt contact zal kunnen ontstaan tussen het grootst mogelijke aantal beroepsbeoefenaars en de natuurlijke omgeving van de talen die zij onderwijzen
en Every citizen would be able to access even the least well-known works of world culture in his or her native language.
nl Elke burger zou toegang hebben tot zelfs de onbekendste werken van de wereldcultuur in zijn of haar eigen taal.
en On the other hand, we must not forget the old European languages, of which my native Lithuanian language is one of the oldest.
nl Anderzijds mogen we de oude Europese talen niet vergeten, waarvan mijn eigen Litouwse taal een van de oudste is.
en That' s the native language of the secretary general
nl De moedertaal van de secretaris- generaal
en It is also very appropriate that it is about Australia, because I am a past chairman of the European Parliament's delegation for relations with Australia and New Zealand, and I have just returned from Australia, where the issue of aboriginal land and native title is dividing the country down the middle.
nl Het komt ook heel goed uit dat het over Australië gaat, omdat ik in het verleden voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland ben geweest en ik net terug ben uit Australië, waar de kwestie van de landrechten van de aboriginals het land in tweeën splijt.
en whereas droughts and persistent fires are speeding up the process of desertification of large areas of southern Europe, especially in Mediterranean forested areas and in extensive woodlands comprising a single, non-native species which is highly vulnerable to fire, seriously threatening the quality of life of the populations affected, depriving them of the water required for basic survival needs and resulting in the loss of all crops and hence in speculation in the price of animal feed
nl overwegende dat droogte en aanhoudende branden het verwoestijningsproces van grote gebieden in Zuid-Europa bespoedigen, met name in de mediterrane bosgebieden en grote bosgebieden met eensoortige, niet inheemse en zeer brandgevoelige populaties, waardoor de levenskwaliteit van de getroffen bevolking ernstig wordt aangetast omdat zij niet over voldoende water beschikt voor haar basis- en overlevingsbehoeften, met als gevolg het verlies van alle oogsten en daardoor speculatie met de prijzen van diervoeders
en To export a & kspread; file in a different format select File Save As... and select the format from the Filter: combo box. Although & kspread; automatically adds a. ksp extension to the names of files saved in its native format, you should add the correct extension for foreign formats
nl exporteren kiest u Bestand Opslaan als... en kiest u het bestandstype in de keuzelijst Filters. & kspread; voegt automatisch de extensie.ksp toe aan bestandsnamen die in het eigen bestandstype worden opgeslagen, voor andere bestandstypen moet u echter de juiste extensie toevoegen
en Thus those EU countries where English is the native language or is mastered by most R&D stakeholders have a natural advantage in terms of attracting students- as future decision-makers in scientific cooperation- and of engaging in scientific exchanges
nl Daarom hebben de EU-staten waar Engels de moedertaal is of door de meeste mensen die actief zijn op O&TO-gebied, goed beheerst wordt, een natuurlijk voordeel als het gaat om hun aantrekkingskracht voor studenten als de toekomstige besluitvormers op het gebied van wetenschappelijke samenwerking, maar ook bij de uitwisseling van wetenschappelijke kennis
en The fact that the Czech Republic, which will hold the EU presidency in the first half of next year, is the only EU Member State that has not yet ratified it is, in my opinion, an embarrassment to what, unfortunately in this case, is my native country.
nl De Tsjechische republiek, die in de eerste helft van het volgende jaar het voorzitterschap van de EU zal bekleden, is de enige lidstaat van de EU die dit Statuut nog niet heeft goedgekeurd, wat in mijn ogen hoogst gênant is voor wat in dit geval helaas mijn eigen geboorteland is.
en Secondly, would the Council accept that we need the enforcement of a system whereby, if an offence is committed in one jurisdiction, the offender can be prosecuted by the courts in that jurisdiction, even though the offender has returned to his or her native homeland?
nl Ten tweede: is de Raad het ermee eens dat we behoefte hebben aan een systeem voor rechtspleging dat het mogelijk maakt om een in een bepaald rechtsgebied begaan delict voor de rechtbanken van dat gebied te berechten, ook al is de dader reeds teruggekeerd naar zijn of haar land van herkomst?
en Is this to be at the price of more biological monoculture or of planting species not native to the national flora or which consume large quantities of water and put the surrounding area at risk?
nl Moet daarvoor worden betaald met meer biologische monoculturen of met het planten van boomsoorten die niet traditioneel in de nationale flora thuishoren, of die grootverbruikers van water zijn, waardoor de omliggende gebieden dreigen uit te drogen?
en Describe the plans for follow-up assessments of the proposed introduced species’ success and how any negative impacts on native species and their habitats will be assessed
nl Beschrijf de plannen voor het follow-uptoezicht van de ontwikkeling van te introduceren soorten en geef aan hoe eventuele negatieve gevolgen voor inheemse soorten en hun habitats zullen worden geëvalueerd
en whereas traditional native mechanisms are no longer in place as they once used to be, which prevents conflict resolution from taking place, because the Government of the Sudan has replaced these mechanisms with its own rule
nl overwegende dat inheemse traditionele mechanismen niet langer zoals vroeger functioneren, wat het bijleggen van conflicten verhindert, omdat de regering van Soedan deze mechanismen door een eigen bewind heeft vervangen
en Throughout the whole debate, the importance of leghold traps for native peoples has been deliberately exaggerated.
nl In de hele discussie wordt het belang van de wildklemmen voor inheemsen bewust overdreven.
Showing page 1. Found 4467789 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 842.783 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.