Translations into Dutch:

  • Regio’s van Guyana   

Example sentences with "Regions of Guyana", translation memory

add example
en Faced with the numerous threats that regularly place a strain on those regions, from tsunamis to volcanic eruptions, earthquakes to cyclones, and, from now on, the reactivation of mosquito-borne viral diseases, such as chikungunya in Réunion or dengue in Guyana, the overseas populations are awaiting a suitable response from Europe in terms of security, prevention and solidarity.
nl De ultraperifere regio's staan voortdurend bloot aan tal van bedreigingen – tsunami's, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, cyclonen en nu ook weer risico's van door muggen overgebrachte virale ziekten, zoals het chikungunya-virus op het eiland Réunion en de knokkelkoorts in Guyana –, en de overzeese bevolking verwacht een op haar situatie toegesneden antwoord van Europa als het gaat om veiligheid, preventie en solidariteit.
en I should like to thank the Members of this House for adopting my amendment calling for the French overseas departments in the region, namely French Guyana, Guadeloupe and Martinique, to be closely involved in the future political dialogue on EU-Caribbean cooperation, on account of their obvious role as 'Europe's bridgehead' in that part of the world.
nl Ik wil de leden van het Europees Parlement graag bedanken voor het aannemen van mijn amendement waarin wordt voorgesteld de Franse overzeese gebiedsdelen in de regio (Frans Guyana, Guadeloupe en Martinique) nauw te betrekken bij de toekomstige politieke dialoog over EU-Caribische samenwerking, aangezien ze overduidelijk als “bruggenhoofd van Europa” fungeren in dit deel van de wereld.
en The reference to the outermost regions concerns the Spanish autonomous community of the Canary Islands, the four French overseas departments, namely Guadeloupe, Guyana, Martinique and Réunion, and the Portuguese autonomous regions of the Azores and Madeira
nl De verwijzing naar de meest afgelegen regio
en - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, the economic partnership agreement between the Cariforum and the European Union is inaugurating something bad for the outermost regions (ORs) of the French West Indies and Guyana.
nl (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de economische partnerschapsovereenkomst tussen het Caribisch Forum en de Europese Unie is geen goede voorbode voor de ultraperifere regio's de Antillen en Guyana.
en The familiar image of the Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinique and Reunion as regions subsidised by Community or national funds, without consideration for the positive impact of such funding, is insufficiently offset by the genuine added value they contribute to the Union in environmental, cultural and geostrategic terms.
nl Het bekende beeld van de Azoren, de Canarische Eilanden, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinique en Reunion als regio's die worden gesubsidieerd door de Gemeenschap of nationale fondsen, zonder oog voor het positieve effect van deze financiering, wordt onvoldoende gecompenseerd door de werkelijke toegevoegde waarde die zij voor de Unie hebben op het gebied van het milieu, cultuur en geostrategie.
en The next item is the report (A5-0041/2002) by Mr Lage, on behalf of the Committee on Fisheries, on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EC) No 1587/98 of 17 July 1998 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands and the French departments of Guyana and Réunion as a result of those regions' remoteness [COM(2001) 498 - C5-0446/2001 - 2001/0200(CNS)].
nl Aan de orde is het verslag (A5-0041/2002) van de heer Lage, namens de Commissie visserij, over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1587/98 van 17 juli 1998 tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion (COM(2001) 498 - C5-0446/2001 - 2001/0200(CNS)).
en A more recent and comprehensive inventory of the small-scale fleets operating in the most remote areas of the French outermost regions of Guyana and Martinique made by the French authorities has shown that the number of vessels requiring regularisation was underestimated at the time of the above-mentioned review of the reference levels
nl Uit een door de Franse autoriteiten opgemaakte, meer recente en uitvoerige inventaris van de kleinschalige vloten die in de Franse ultraperifere gebieden Guyana en Martinique actief zijn, is gebleken dat het aantal vaartuigen dat moet worden geregulariseerd, ten tijde van de bovenbedoelde herziening van de referentieniveaus is onderschat
en (PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Regulation No 1587/1998 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands and the French departments of Guyana and Réunion as a result of those regions' remoteness, like the regulations that preceded it, has proved to be a fisheries policy instrument of enormous and undeniable use in economic and social terms and even for safeguarding certain cultural values associated with fishing activities.
nl 1587/98 is een regeling ingesteld ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion. Deze verordening is net als de eraan voorafgaande verordeningen een politiek instrument voor de visserijsector met een buitengewone economische en sociale betekenis, een instrument dat er zelfs toe bijdraagt bepaalde culturele waarden die verband houden met de visserij in stand te houden.
en We have to bear in mind that not all the problems of the outermost regions can be solved, some of them being sui generis problems, stemming from the fact that with the exception of French Guyana we are dealing mostly with remote territories composed of islands and we cannot change their specific geographic and structural characteristics.
nl We moeten goed beseffen dat niet alle problemen in de ultraperifere regio's kunnen worden opgelost, mede omdat sommige daarvan problemen sui generis zijn, voortkomend uit het feit dat we, met uitzondering van Frans-Guyana, vooral te maken hebben met afgelegen landen, bestaande uit eilanden, en we kunnen hun specifieke geografische en structurele eigenschappen niet veranderen.
en My question to the Commissioner is as follows: Is the Commission aware that the outermost regions - the Canaries, Azores and Madeira in the Central Atlantic; Guadalupe, Martinique and Guyana in the Caribbean, and Reunion in the Indian Ocean - are surrounded by vast maritime areas in which, as a result of overfishing, fishery resources are gradually declining? Does the Commission have any data on this?
nl De vraag die ik de commissaris wil stellen, is de volgende: is de Commissie zich ervan bewust dat de ultraperifere gebieden - de Canarische Eilanden, de Azoren, en Madeira in de centrale Atlantische Oceaan, Guadeloupe, Martinique en Frans Guyana in het Caraïbisch gebied, en La Réunion in de Indische Oceaan - omgeven worden door enorme zeegebieden waarin de visbestanden ten gevolge van overbevissing langzaam teruglopen?
en I just wanted to raise the other side of that coin because those of us who were recently in Guyana with the ACP regional conference were made very aware of those countries which have too much water because of climate change.
nl Ik wil alleen de andere kant van die medaille aan de orde stellen, want degenen van ons die onlangs tijdens de regionale ACS-conferentie in Guyana zijn geweest, zijn zich zeer bewust geworden van landen die vanwege de klimaatverandering te veel water hebben.
en Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the support schemes provided for in Titles ‧ and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials provides that, to be eligible for the crop-specific payment for rice, the declared area must be sown on ‧ May preceding the harvest in question at the latest in all producing regions except for Spain, Portugal and French Guyana which are allowed to sow until ‧ June
nl In artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ oktober ‧ houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad met betrekking tot de bij de titels ‧ en ‧ bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen is bepaald dat, om voor de gewasspecifieke betaling voor rijst in aanmerking te komen, de aangegeven oppervlakte uiterlijk op ‧ mei voorafgaande aan de betrokken oogst moet zijn ingezaaid in alle producerende regio’s, behalve als het gaat om Spanje, Portugal en Frans Guyana, waar tot en met ‧ juni mag worden ingezaaid
en Guyana, which is an outermost region of the European Union, deserves to be recognised for its past and future contribution to this strategic policy.
nl Guyana is een ultraperifere regio van de Unie, en verdient onze dank voor zijn bijdragen aan dit strategische beleid, in het verleden en in de toekomst.
en The seven outermost regions- the Azores, the Canary Islands, Guadeloupe, French Guyana, Madeira, Martinique and Réunion- are full members of the European Union but also find themselves in a unique and special situation quite different to that of other regions within the Community
nl De zeven ultraperifere regio's- de Azoren, de Canarische eilanden, Guadeloupe, Frans-Guyana, Madeira, Martinique en Réunion- maken volwaardig deel uit van de Europese Unie, maar onderscheiden zich door hun specifieke kenmerken van alle andere EU-regio's
en On the other hand, I am disappointed that this report has not fully integrated the social and cultural chapter for comprehensive development and that support and recognition of the regional languages of the ORs, funding of research into slavery and colonialism, and the defence of the rights of the native peoples of Guyana were not kept.
nl Aan de andere kant stelt het me teleur dat dit verslag het sociale en culturele deel voor een algehele ontwikkeling niet volledig heeft opgenomen en dat de steun aan en erkenning van de talen van de UPR's, de financiering van onderzoek naar slavernij en kolonialisme en de verdediging van de rechten van de oorspronkelijke volkeren van Guyana, niet in aanmerking zijn genomen.
en one or more OCTs and one or more ACP States or one or more of the most remote regions referred to in Article ‧) of the Treaty (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, the Canary Islands, Azores and Madeira
nl een of meer landen of gebieden overzee en een of meer ACS-staten, alsmede een of meer van de ultraperifere gebieden bedoeld in artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Canarische Eilanden, Azoren en Madeira
en Martinique, Guadeloupe and Guyana are outermost European regions and therefore the Caribbean as a whole has not been taken into account.
nl Martinique, Guadeloupe en Guyana zijn ultraperifere Europese regio's en daarom wordt niet heel het Caribisch gebied in aanmerking genomen.
en A few weeks ago, I attended the most recent regional ACP summit in Guyana.
nl Geachte collega's, een paar weken geleden heb ik deelgenomen aan de tot nu toe laatste regionale ACS-bijeenkomst in Guyana.
en in the LAC Region: Antigua and Barbuda, Barbados, Bahamas, Belize, Bolivia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Panama, Paraguay, Suriname, and Uruguay
nl in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: Antigua en Barbuda, Barbados, Bahama’s, Belize, Bolivia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Panama, en Paraguay, Suriname en Uruguay
en During the year, two regional meetings were also held, in Guyana (Caribbean region) and in Burkina Faso (West African region) respectively.
nl In de loop van het jaar zijn daarnaast twee regionale vergaderingen belegd, in respectievelijk Guyana (Caribisch gebied) en Burkina Faso (West-Afrika).
en FOR THE PRESIDENT OF THE CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA
nl VOOR DE PRESIDENT VAN DE COÖPERATIEVE REPUBLIEK GUYANA
en a subprogramme drawn up for the department of Guyana
nl een deelprogramma voor het departement Frans-Guyana
en Mr President, Mrs Taubira Delannon has not been able to make it from Guyana to Strasbourg, held up no doubt by a few local difficulties we are all aware of.
nl Mijnheer de Voorzitter, onze collega, mevrouw Taubira Delannon is zeker door problemen van lokale aard - iedereen weet welke - verhinderd van Guyana naar Straatsburg te komen.
en All waters off the coasts of the French department of Guyana that come under the sovereignty or jurisdiction of France
nl alle wateren voor de kust van het Franse departement Guyana die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Frankrijk vallen
Showing page 1. Found 2969136 sentences matching phrase "Regions of Guyana".Found in 382.677 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.