Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
en All right.Big Willie and the twins for you when I get home
nl Straks Grote Willie en de tweeling
en The European Parliament has just approved a twin-track approach which means that a minimum percentage of interest income will either be withheld in the individual Member State or that banks and authorities will exchange information across borders so that tax can be collected.
nl Het Europees Parlement heeft net zijn goedkeuring gehecht aan een model met twee mogelijkheden: ofwel houden de lidstaten een minimumpercentage van de rente-inkomsten in, ofwel geven de banken en autoriteiten alle informatie over de grenzen heen aan elkaar door, zodat de belasting geïnd kan worden.
en Training seminars on town twinning targeted at the people responsible for town twinning to enable them to acquire the knowledge and skills needed for organising twinning projects with a high quality European content
nl Opleidingsseminars over stedenbanden, gericht op personen die verantwoordelijk zijn voor de jumelage van steden om hen in staat te stellen de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voor de organisatie van jumelageprojecten met een hoogwaardige Europese inhoud
en All the more so when the programme does little to encourage current innovations in this area, in particular the so-called three-pronged twinning arrangements in which two European local authorities agree to build lasting relations with some other world communities
nl Voorts kunnen bedenkingen worden gemaakt bij het feit dat ‧ % van het reeds beperkte budget wordt besteed aan acties van het eerste type, met name stedenbanden, terwijl dit instrument niet het meest geschikte lijkt om de doelstellingen van het programma te realiseren
en In the Czech Republic Twinning assistance to the regions carried out under the SPP was significantly less than had been foreseen
nl In de Tsjechische Republiek was de twinningassistentie voor de regio's in het kader van het SVP veel geringer dan gepland
en Even since my twins - who are now nine - were at pre-school, they have been showing me again and again how to use a computer, so I think I would need the eLearning Programme more than my children do.
nl Vanaf het moment dat mijn tweeling naar de kleuterschool ging - inmiddels zijn ze negen jaar - hebben zij mij voortdurend laten zien hoe de computervork in de steel zit. Ik denk dan ook dat ik meer baat bij het eLearning-programma zou hebben dan mijn kinderen.
en The last point that I would make - and Mr Schulz touched on this in a very important way - is that the success of the European Union over the last 20 years has been predicated on the twin-track approach of economic growth and social development and protection.
nl Het laatste punt dat ik wil maken - en de heer Schulz roerde dit al aan op een manier die heel belangrijk is - is dat het succes van de Europese Unie de afgelopen twintig jaar gebaseerd was op de tweesporenbenadering van economische groei en sociale ontwikkeling en bescherming.
en Twin-engined turbofan aircraft which meet the performance requirements contained in Decree-Law No ‧/‧ of ‧ November ‧, for Bragança and Vila Real aerodromes
nl Er moet een tweemotorig turbofanvliegtuig worden gebruikt dat voldoet aan de prestatie-eisen als vervat in wet nr. ‧/‧ van ‧ november ‧ voor de luchthavens van Bragança en Vila Real
en calls on local and regional authorities to become involved in supporting or implementing initiatives for this education about Europe, whether by organising school twinning schemes, providing material encouragement for initiatives by associations of or for young people, receiving classes of young Europeans, opening up their leisure or sports facilities and their own institutions and highlighting the powers that are shared with European institutions
nl doet een beroep op de lokale en regionale overheden om te helpen bij de ondersteuning of de de verwezenlijking van initiatieven op het gebied van de opvoeding tot actief burgerschap door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen scholen tot stand te brengen, de initiatieven van verenigingen van of voor jongeren financieel te ondersteunen, cursussen voor jonge Europeanen te organiseren, hun vrijetijds- of sportaccommodaties beschikbaar te stellen en hun eigen instanties in te schakelen, gezien het feit dat zij bepaalde bevoegdheden delen met de Europese instellingen
en Where there are twin wheels, the track is the distance between two planes each being the median plane of the pairs of wheels
nl Bij dubbele wielen is het spoor de afstand tussen twee vlakken die elk het middenvlak van de wielparen zijn
en Welcomes the Commission's initiative to support twinning projects involving national experts from Member States' SAIs and SAIs in budget support recipient countries, such as the cooperation between the UK National Audit Office and the Ghana Audit Office; asks the Commission to further explore the use of expertise of Member States' SAIs in order to step up public financial control in the partner countries
nl verwelkomt het initiatief van de Commissie om steun te verlenen aan bilaterale samenwerkingsprojecten met nationale deskundigen uit de hoogste controleorganen van de lidstaten en die uit de landen welke begrotingssteun ontvangen, zoals- bijvoorbeeld- de samenwerking tussen het UK National Audit Office en het Ghana Audit Office; vraagt de Commissie om op de ingeslagen weg verder te gaan en vaker gebruik te maken van de expertise van de hoogste controleorganen van de lidstaten om zo het openbare financiële toezicht in de partnerlanden te verbeteren
en The twins look exactly alike.
nl De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.
en Generally SPP Projects achieved least progress in contributing to drawing up National Development Plans and the setting up of monitoring systems for Structural Funds, mainly because of the complexity of these tasks and the relatively short timeframe of Twinning covenants
nl In het algemeen werd met de SVP-projecten het minst vooruitgang geboekt wanneer deze moesten bijdragen tot de opstelling van nationale ontwikkelingsplannen en het opzetten van toezichtsystemen voor de Structuurfondsen, voornamelijk omdat deze taken complex zijn en de twinningovereenkomsten een relatief korte looptijd hebben
en It is a vital, useful tool which will help to tackle the critical terrorist situation in Europe in the wake of the severe international crisis caused by the attack on the twin towers.
nl Na de ernstige internationale crisis die ontstaan is na de aanslag op de Twin Towers, is het een essentieel en nuttig werktuig voor het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van het terrorisme in Europa.
en Due to the lack of administrative capacity in the line Ministries to prepare the necessary documentation, the step-over from traditional technical assistance to twinning took longer than in other candidate countries
nl Door een gebrek aan bestuurlijke capaciteit in de vakministeries om de noodzakelijke documentatie voor te bereiden, was er voor de overgang van traditionele technische bijstand naar twinning meer tijd nodig dan in de andere kandidaat-landen voor steun
en We regret, however, that it took a shock like the bombing of the Twin Towers and the Pentagon to push the Union into using the legal powers that it has under the Treaty of Amsterdam to act in fighting terrorism.
nl Wij betreuren echter dat er aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon nodig waren om de Unie zover te krijgen de wettelijke bevoegdheden die zij krachtens het Verdrag van Amsterdam heeft, te benutten en op te treden tegen terrorisme.
en She' s the survivor of a pair of identical twins
nl Ze is de helft van een tweeling
en But the countries in question are not applying for membership for purely economic reasons. They aspire to our standard of living, of course, but they are driven even more strongly by the twin desires for security and to carry more weight in world affairs.
nl Welnu, de motieven van de onderhavige landen om hun kandidatuur te stellen, zijn niet uitsluitend van economische aard: deze landen haken uiteraard vurig naar onze levensstandaard, maar zij voelen zich nog meer aangetrokken tot een bepaalde veiligheid en de behoefte mee te tellen in deze wereld.
en I know this sounds rather incredible, but this conclusion is based on...... the results from our twin ‧ computer
nl Ik weet dat dit nogal ongeloofwaardig klinkt, maar de conclusie is gebaseerd op...... de resultaten van onze identieke ‧ computer
en And... the twins moved out
nl En de tweeling is bij me weggegaan
en In its answer to question E-‧/‧, which asked whether the municipality of Pesaro had submitted projects and secured funding under the ‧ City Twinning Programme, the Commission stated that no funding had been granted for the year
nl Als antwoord op de eerder ingediende vraag E-‧/‧ of de gemeente Pesaro projecten heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidies van het programma Jumelage van steden ‧ en of zij subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen, meldt de Commissie dat voor het jaar ‧ geen subsidies zijn toegekend
en The twin-track approach I have set out underlines the value added of the Community contribution to addressing the health and environmental situation in the Balkan region.
nl De tweeledige aanpak die ik heb uiteengezet, onderstreept de toegevoegde waarde van de bijdrage van de Gemeenschap aan de aanpak van de gezondheids- en milieusituatie in het Balkangebied.
en Similarly, the emphasis on innovation - especially in the environmental sector - is very welcome and an illustration that the twin goals of energy efficiency and economic stability need by no means be mutually exclusive.
nl Ook de nadruk op innovatie, vooral in de milieusector, is zeer welkom en vormt een illustratie van het feit dat de doelstellingen energie-efficiëntie en economische stabiliteit heel goed hand in hand kunnen gaan.
en The report made no reference to the possible restriction of twinnings with candidate countries whose accession had been confirmed for
nl Maar in het verslag is er helemaal geen sprake van een eventuele beperking van de jumeleringen tot de kandidaat-lidstaten waarvan de toetreding in de loop van dit jaar bevestigd is
Showing page 1. Found 4043726 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 465.803 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.