Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
en A small number of actions geared to the protection against currency counterfeiting are carried out under other Community programmes, such as TAIEX and Twinning
nl Een klein aantal acties die op de bestrijding van valsemunterij zijn gericht, maakt deel uit van andere programma 's van de Gemeenschap, zoals TAIEX en Twinning
en One might wonder why ‧ % of an already considerably restricted budget is earmarked for type ‧ actions- notably town-twinning- when this instrument does not appear to be the most appropriate to achieve the programme's objectives
nl Wat de burgerprojecten betreft, is het door de zeer vage formulering van de tekst moeilijk te vatten welke mogelijkheden hiermee worden gecreëerd
en Our Committee's enthusiasm for continuing its work has been heightened by the fact the very conception of the cultural dimension within the EU institutions seems to have given a twin boost
nl Het Comité heeft deze werkzaamheden met des te meer enthousiasme voortgezet toen binnen de Europese instellingen duidelijk werd dat een dubbele impuls werd gegeven aan de inspanningen om de culturele dimensie een plaats te geven in het beleid
en Underlines the fact that the ENP was designed to transcend the dividing lines in Europe through gradual extension of the area of democracy, prosperity and security; calls on the EU and the countries of the South Caucasus to take advantage, by means of twinning, secondment and other available assistance programmes, of the extensive knowledge and experience gained by the new Member States in reforming their societies and economies in the EU integration process, in particular as regards strengthening the border guard and customs authorities and developing regional cooperation between them
nl benadrukt dat het ENP in het leven werd geroepen om het gebied waar democratie, welvaart en veiligheid heersen geleidelijk uit te breiden en zo de scheidslijnen in Europa te doen vervagen; verzoekt de EU en de landen in de zuidelijke Kaukasus door middel van samenwerking en uitwisseling (twinning), detachering en andere beschikbare steunprogramma's gebruik te maken van de uitgebreide kennis en ervaring die de nieuwe lidstaten bij de hervorming van hun samenleving en economie tijdens het proces van integratie in de EU hebben opgedaan, vooral waar het gaat om versterking van de grensbewakings- en de douaneautoriteiten en de ontwikkeling van regionale samenwerking daartussen
en With the prospect of establishing a Palestinian state on the horizon, we must also help to convince the Palestinian Authority to abandon its twin-track approach and to start behaving in a fully responsible way.
nl Met het oog op de oprichting van een Palestijnse staat moeten wij het Palestijns Gezag er mede van zien te overtuigen geen dubbelzinnig beleid te voeren en zich volledig verantwoordelijk op te stellen.
en Cindy, you brought the twins
nl Cindy, je heb t de tweeling meegebracht
en We must avoid the twin dangers of suburbanization and depopulation.
nl Wij moeten het dubbele gevaar van suburbanisatie en ontvolking vermijden.
en The janitor said that it was two identical twins fighting
nl De conciërge zei dat ' t een identieke tweeling was
en The twins were stars of the hit sitcom, " Double Trouble "
nl De broertjes Waren de sterren van de serie " Double Trouble "
en The main focus of the e-Learning programme will be the e-twinning of schools.
nl Het zwaartepunt van het eLEARNING-programma moet liggen bij e-jumelages van scholen.
en Commissioner, nearly three years since the attack on the twin towers, not only has terrorism not been eradicated, but it also appears to be creating conditions of brutalisation for those who belong to modern democracies and are supposed to be defended with fundamental freedoms and human rights.
nl Mijnheer de Voorzitter, er zijn bijna drie jaar verstreken sedert de aanval op de maar het terrorisme is niet uitgeroeid. Integendeel, kennelijk worden daardoor mensen in moderne democratieën, die verondersteld worden de grondvrijheden en de mensenrechten te beschermen, tot beestachtig gedrag gedreven.
en Welcomes the European Council's twin emphasis on competitiveness and employment, and its decision to put improving Member States' performance in employment creation high on their next agenda, but insists that in the European social model the concept of competitiveness is not limited to reducing costs but it also includes qualitative issues with a long-term impact, such as social and environmental concerns; continues to call for impact assessments to be carried out on all new European legislation
nl verwelkomt de dubbele nadruk van de Europese Raad op concurrentievermogen en werkgelegenheid en is verheugd over het besluit om de verbetering van de prestaties van de lidstaten ten aanzien van het scheppen van werk hoog op zijn volgende agenda te plaatsen, maar pleit er nadrukkelijk voor in het Europees sociaal model een concept te definiëren van concurrentievermogen dat niet beperkt blijft tot kostenreducering, maar waarin ook langetermijnkwaliteitsaspecten, zoals sociale en milieuproblemen, worden opgenomen; herhaalt zijn verzoek om uitvoering van een effectbeoordeling bij alle nieuwe Europese wetgeving
en Subject: Funding of twinning projects jointly carried out by bodies in the Member States and the western Balkans
nl Betreft: Financiering van projecten voor de twinning van overheden in de lidstaten met overheden in landen van de westelijke Balkan
en . (FR) On Tuesday, 11 September 2001, airliners full of passengers crashed into two symbols of American omnipotence, in this case the twin towers and the Pentagon.
nl Dinsdag 11 september 2001: verschillende lijnvliegtuigen vol passagiers storten neer op twee symbolen van de Amerikaanse almacht, de Twin Towers en het Pentagon.
en A superpower which is not just a military, but also a civil, power should, in my opinion, set a proper example of respect for human rights, even if two twin towers had been destroyed for each of the 50 states of the Union.
nl Een land als de VS, dat niet alleen in militair maar ook in civiel opzicht een grootmacht is, zou mijns inziens het juiste voorbeeld moeten geven met betrekking tot de mensenrechten, zelfs als er in alle vijftig staten Twin Towers verwoest zouden zijn.
en Hey, Mr O' Malley, O' Malley.You know. The Irish Dolby twins
nl Mr O' Malley- O' Malley, het Ierse Dolby duo
en having regard to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of ‧ October ‧ entitled EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa's development (that strategy having been adopted by the European Council of ‧-‧ December ‧) in which the Commission undertakes to support decentralisation and develop the capacities of local authorities, stressing the strategic importance of partnership and twinnings between European and African towns and municipalities in order to support the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) and promote the conditions required for their achievement (COM
nl gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van ‧ oktober ‧, getiteld EU-strategie voor Afrika: naar een Europees- Afrikaans pact voor snellere ontwikkeling van Afrika (strategie aangenomen door de Europese Raadvan ‧-‧ december ‧), waarbij de Commissie zich ertoe verbindt de decentralisatie en de versterking van de capaciteiten van de lokale autoriteiten te steunen, en wijst op het strategisch belang van het partnerschap en van de samenwerkingsverbanden tussen steden en gemeenten van Europa en Afrika teneinde de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD) te steunen en de aan hun verwezenlijking voorafgaande voorwaarden te bevorderen, (COM
en The implementing measures before us, which establish some 17 key provisions of the directive, represent balanced and measured regulatory arrangements for bringing these twin promises to fruition.
nl De uitvoeringsmaatregelen die aan ons voorliggen en waarin zo'n zeventien kernbepalingen van de richtlijn worden uitgewerkt vormen een evenwichtig en weloverwogen regelgevingskader om deze met elkaar samenhangende beloften te verwezenlijken.
en (IT) Mr President, five days ago, we had news that five presumed authors of the 11 September attacks on the Twin Towers had been formally charged for the second time and that in doing so, the Obama administration had formally opened the way for these people to be tried before military commissions in the prison in the Guantánamo base.
nl (IT) Mijnheer de Voorzitter, vijf dagen geleden bereikte ons het nieuws dat vijf vermeende daders van de aanslagen van 11 september op de Twin Towers voor de tweede keer formeel zijn aangeklaagd en dat de regering Obama door dit te doen formeel de weg voor een rechtszaak tegen deze mensen voor militaire commissies van de gevangenis op de Guantánomo basis heeft vrijgemaakt.
en Moreover, I will gladly add my voice to those Members who have emphasised how research into the energy efficiency of buildings has the twin advantage of creating jobs and subsequently allowing us to prepare for the future and of helping us to solve the problems of global warming.
nl Daarnaast sluit ik me graag aan bij alle afgevaardigden die hebben aangevoerd dat het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen extra voordelen zou opleveren, omdat je zo banen schept en tegelijk, door bij te dragen aan een oplossing voor de opwarming van de aarde, aan de toekomst werkt.
en We are also offering our support, in the form of twinning, to the actions agreed by MINUK at local administration level.
nl In de vorm van een jumelage steunen wij tevens de inspanningen van UNMIK op het niveau van de plaatselijke besturen.
en Crozier was killed at Dunkirk and the Kyle twins each had a son in the same three- hour period
nl Crozier sneuveIde bij Duinkerken en zij kregen bijna tegeIijk een zoon
en Subject: Update on use of funding from the ‧ City Twinning Programme by the municipality of Livorno
nl Betreft: Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden ‧ voor de gemeente Livorno
en We were airing the twins
nl We laten de tweeling even uit
en The capacity of the ruling class will also be developed by participation in Community twinning programmes and exchanges with the Member States.
nl De bestuurlijke capaciteiten zullen eveneens worden ontwikkeld via de deelname aan jumelageprogramma's en uitwisselingen met de lidstaten. Sommige van deze programma's dienen ter ondersteuning van de opleiding van jonge mensen en wetenschappers.
Showing page 1. Found 4043726 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 443.862 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.