Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
We should all be aware that this report came about, to a large extent, as a result of the aeroplanes flying into the Twin Towers in New York in September 2001.We moeten ons allemaal realiseren dat dit verslag grotendeels geschreven is naar aanleiding van de vliegtuigen die zich op 11 september 2001 in de Twin Towers in New York boorden.
The Twin model may help greatly, but with 18 months remaining until the introduction of the euro, as far as we know the three countries mentioned do not yet have partners in this Twin Programme.Het jumelage-model kan wel een grote bijdrage leveren, maar terwijl er slechts achttien maanden resteren tot de euro wordt ingevoerd, hebben de genoemde drie landen voor zover wij weten nog geen partners in het jumelage-programma.
whereas ‧ % of the ‧,‧ billion people living in absolute poverty are women and poverty is not only a symptom but also a cause of the unequal distribution of income, property, resources, market power and power of disposal over property; whereas the EU is promoting gender equality and women's rights in its development cooperation through the twin-track approach of gender mainstreaming and specific actions targeting the promotion of women's rights and the empowerment of womenoverwegende dat ‧ % van de ‧,‧ miljard in absolute armoede levende mensen vrouwen zijn en dat armoede niet alleen een symptoom maar ook een oorzaak van de ongelijke verdeling van inkomen, bezit, hulpmiddelen, marktinvloed en beschikkingsbevoegdheid over eigendom is; overwegende dat de EU gendergelijkheid en vrouwenrechten in de ontwikkelingssamenwerking bevordert via een tweesporenbeleid van gendermainstreaming en gerichte acties voor de bevordering van de rechten van de vrouw en de versterking van de positie van vrouwen
Subject: Update on use of funding from the ‧ City Twinning Programme by the municipality of AnconaBetreft: Actualisering van de situatie betreffende de subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden ‧ voor de gemeente Ancona
Following the general elections in October ‧, a new government was formed in January ‧, which presented the twin budget for ‧/‧ to Parliament on ‧ MarchNa de algemene verkiezingen in oktober ‧ is in januari ‧ een nieuwe regering gevormd, die op ‧ maart ‧ de begroting voor de beide jaren ‧ en ‧ bij het Parlement heeft ingediend
the creation of scientific and technological networks connected with issues relating to the balanced development of transnational areas and reducing the technology gap, including the establishment of networks between universities, thus making for their effective integration into the European research area, and links for accessing scientific knowledge and technology transfer between R&TD facilities and international centres of R&TD excellence, the development of transnational consortia for sharing R&TD resources, twinning of technology transfer institutions, and development of joint financial engineering instruments directed at supporting R&TD in SMEsopzet van wetenschappelijke en technologische netwerken met betrekking tot onderwerpen die verband houden met de evenwichtige ontwikkeling van transnationale gebieden en het verminderen van de technologische kloof, en met name opzet van netwerken tussen de universiteiten waardoor er ook toe wordt bijgedragen dat deze op doeltreffende wijze worden geïntegreerd in de Europese onderzoeksruimte, en van verbindingen voor de toegang tot wetenschappelijke kennis en technologieoverdracht tussen OTO-installaties en internationale kenniscentra op het gebied van OTO, ontwikkeling van transnationale consortia voor gezamenlijk gebruik van OTO-middelen, twinning tussen instellingen voor technologieoverdracht, en ontwikkeling van gezamenlijke financiële instrumentering die is gericht op ondersteuning van OTO in het MKB
I believe that we should follow a twin-track approach on the calls for action.Naar mijn mening moeten we wat de oproepen tot actie betreft een tweesporenbeleid voeren.
It is the twin-track of prevention and care services.Het gaat om de twee sporen van preventie en behandeling.
We have concluded the agreements, we have found a way of resolving this, we have achieved a twin-track cooperation approach for the future and therefore, in a way, we have made it clear, both to the United States of America and to the EU Member States, how we can cooperate and where the limits are of what is and what is not acceptable.Wij hebben overeenkomsten gesloten, we hebben een manier gevonden om dit op te lossen, we hebben een dualistische samenwerking voor de toekomst bereikt en daarmee hebben wij de Verenigde Staten van Amerika en de EU-lidstaten op een bepaalde manier duidelijk gemaakt hoe wij kunnen samenwerken en waar de grenzen liggen van wat aanvaardbaar en niet aanvaardbaar is.
A single research organisation or twinning participations are eligible under this action, if it is clearly demonstrated that the necessary elements of the research training programme are effectively addressed in cooperation with a wider set of partners, without these being formally part of the networkIn het kader van deze actie wordt steun verleend aan apart of in een partnerschap werkende onderzoeksinstellingen, wanneer duidelijk wordt aangetoond dat voor de vereiste onderdelen van het onderzoeksopleidingsprogramma daadwerkelijk wordt samengewerkt met een ruimere groep van partners, zonder dat die formeel deel uitmaken van het netwerk
In the new programming period after 2013, we should therefore continue the funding of cultural projects from the European structural funds, strengthen the twinning programme for cooperation between local authorities and retain the independence of the community programme for projects in this area with the title of 'Culture'.Verdere financiering van cultuurprojecten middels de Europese structuurfondsen in de nieuwe programmeringsperiode voor na 2013 is dan ook een must. Ook dienen de twinningprogramma's voor de samenwerking tussen overheden te worden versterkt en dient de zelfstandigheid van het communautaire programma voor projecten op dit vlak met de titel "Cultuur" te worden gehandhaafd.
We know the type of devastation that would occur if a twin towers type attack were to take place at Sellafield.We weten wat voor verwoesting er wordt aangericht als in Sellafield een aanval zoals op de twin towers zou plaatsvinden.
Despite this, we believe that, given the current situation, it would be desirable to delay such a decision, especially in the light of the fact that Parliament’s twin seats are a much-debated topic.Desondanks vinden wij dat het in de huidige situatie wenselijk zou zijn om een dergelijk besluit voor de toekomst te bewaren, vooral omdat de dubbele zetel van het Parlement een veelbesproken thema is.
As for the legal basis, I would argue for a twin legal basis in order to guarantee respect for national competences.Wat de rechtsgrondslag betreft, pleit ik voor een dubbele rechtsgrondslag om te waarborgen dat de nationale bevoegdheden in acht worden genomen.
Firstly, implementation of the Europe 2020 Strategy, including the twin goals of increasing education and employment levels.Ik denk in de eerste plaats aan de tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie, met inbegrip van de dubbele doelstelling van het verhogen van het onderwijs- en werkgelegenheidsniveau.
times the maximum permissible axle mass where the axle is equipped with two sets of tyres in dual (twin) formationbij tweemaal twee banden per as, twin-gemonteerd, ‧ maal de maximaal toelaatbare massa
We want this association to be ambitious, broad and wide-ranging, in line with the association with the twins, Mercosur and Central America, because we believe it to be a strategic requirement for both regions.De associatie die wij voor ogen hebben is ambitieus en breed opgezet en heeft een groot toepassingsbereik, in de zin dat ze is afgestemd op Mercosur en Midden-Amerika, want naar ons oordeel is dat een strategische noodzaak voor beide regio's.
Above all, we need to rebalance our energy mix and to do so with the twin objectives of security of supply and climate change policy.Vóór alles geldt dat we onze energiemix opnieuw in evenwicht moeten brengen en daarbij oog moeten hebben voor beide beleidsdoelstellingen: voorzieningszekerheid en klimaatverandering.
the development of communication activities at central level (brochures, leaflets, newsletters, internet site graphic design, development and maintenance, exhibitions, stands, conferences, seminars, audiovisual products, opinion polls, surveys, studies, promotional material, twinning programmes, etcde ontwikkeling van communicatieactiviteiten op centraal niveau (brochures, folders, nieuwsbrieven, grafisch ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van de website, tentoonstellingen, standen, conferenties, seminars, audiovisuele producten, opiniepeilingen, onderzoeken, studies, promotiemateriaal, jumelageprogramma's, enz
And Roland Taverner ... and his twin brother ... they' re the same person, aren' t they?En Roland Taverner, en zijn tweelingbroer... zijn één en dezelfde persoon, is het niet?
Update on use of funding from the ‧ City Twinning Programme by the municipality of PistoiaActualisering van de situatie betreffende de subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden ‧ voor de gemeente Pistoia
Big Willie and the twins, huh?Grote Willie en de tweeling?
It should be understood that all US officials have very serious deficits, described by what we call the US twin deficits.Men moet weten dat alle VS-functionarissen te maken hebben met zeer ernstige tekorten, die we de VS-tweelingtekorten noemen.
One positive example of this is the twinning programme, which any community can participate in regardless of its size.Een positief voorbeeld hiervan is het jumelageprogramma, waar elke gemeente aan mee kan doen ongeacht haar grootte.
Showing page 1. Found 4043726 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 480.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.