Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
en The engines tested must include leak-proof engines other than those so designed that even a slight leak may cause unacceptable operating faults (such as flat-twin engines
nl Motoren, ook met afgedichte carters, worden aan de proef onderworpen, met uitzondering van die welke zodanig zijn ontworpen dat zelfs een klein lek ontoelaatbare bedrijfsstoringen kan veroorzaken (bij voorbeeld boxermotoren met twee cilinders
en Such a twinning is extremely appropriate at this time of coalition politics in the UK between the British Liberal Democrat and Conservative parties.
nl Een dergelijke koppeling past buitengewoon goed in deze tijd waarin de Liberaal-Democraten en de Conservatieven in het Verenigd Koninkrijk samen een coalitiekabinet vormen.
en The Commission notes that the Asco and the Aliso are sister ships, i.e. twin vessels built using the same plans and by the same shipyard
nl De Commissie stelt ten eerste vast dat de Asco en de Aliso zusterschepen zijn die volgens dezelfde plannen op dezelfde scheepswerf zijn gebouwd
en In any event, and regardless of the type of twinning arrangement, it is important to inform citizens that the EU provides direct support for this method of promoting active European citizenship
nl Deze vernieuwingen getuigen van een open blik op de wereld, met name voor en door jongeren, hetgeen als een kenmerk van het Europese burgerschap kan worden beschouwd
en The twins are indistinguishable from each other.
nl Men kan de tweelingbroers niet onderscheiden.
en We hope the European Union will resolutely follow these twin tracks of deepening convergence in Member States' social protection policies and defining rules applicable to solidarity systems, because we are also certain that this will increase the economic strength of its organizations, the social cohesion of its citizens, and the radiant humanism of its culture.
nl Wij willen graag dat de Europese Unie zich vastberaden inzet voor deze tweeledige koers van verdieping van de convergentie van beleidsvormen van de lidstaten en het vaststellen van regels die toepasbaar zijn op de solidariteitsstelsels, met de zekerheid daarbij tegelijkertijd de economische macht van haar organisaties, de sociale samenhang van haar burgers en het humanitaire karakter van haar cultuur te dienen.
en Mr President, September 11, the attacks on the twin towers in New York, opened up a new chapter in the concept of war – namely, an asymmetric, large-scale attack by a well-organised and well-resourced, fanatic, international, Islamist grouping affiliated to al-Qa'ida, with no respect for the traditional rules and conduct of war as we know them and very difficult to formally classify under the Third and Fourth Geneva Protocols of 1949.
nl – Mijnheer de Voorzitter, 11 september en de aanslagen op de Twin Towers in New York hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan het begrip oorlogsvoering, namelijk een asymmetrische, grootschalige aanslag door een goed georganiseerde, fanatieke, internationale, islamistische groepering, met ruime financiële middelen, die nauwe banden heeft met Al-Qaeda, zich niets gelegen laat liggen aan de traditionele regels en gedragscodes op het gebied van oorlogsvoering zoals wij die kennen en heel moeilijk is in te delen volgens het derde en vierde protocol van Genève van 1949.
en Regarding the indicative budget breakdown, the Council has sought to emphasise further the relative importance of Action ‧ (town-twinning and citizens' projects) and, like the Parliament, has sought to reduce spending on the management of the programme
nl Wat de indicatieve verdeling van de begroting betreft, heeft de Raad getracht het relatieve belang van actie ‧ (jumelages van steden en burgerprojecten) nog meer te benadrukken en, evenals het Parlement, gepoogd om de uitgaven voor het beheer van het programma te beperken
en Aware of the importance of the twinning movement for the three candidate countries, even before the adoption of the programme at Community level, the Commission has already contacted the Missions of these countries to give them the relevant information concerning the procedures to be followed
nl De Commissie is zich bewust van het belang van jumelages voor de drie kandidaat-lidstaten en heeft nog voor het programma op communautair niveau was goedgekeurd contact opgenomen met de missies van die landen om hun nuttige informatie te verstrekken over de procedures
en Wishes to know the level of participation of private companies in the twinning projects and the effects of such participation
nl verwacht op de hoogte te worden gesteld van de omvang van de deelname van particuliere instellingen aan de twinningprojecten en van de effecten van deze deelname
en Big Willie and the twins, huh?
nl Grote Willie en de tweeling?
en I do not expect miracles but I think it is important for us to continue extending a hand and to make it clear that we have a twin-track approach: negotiations to solve the basic issues, in particular the nuclear issue, but, at the same time, to continue using what the Security Council has to offer.
nl Ik verwacht zeker geen wonderen, maar naar mijn idee is het van groot belang hun de hand te blijven reiken en duidelijk te maken dat wij een tweesporige benadering volgen: wij willen onderhandelen om de fundamentele kwesties op te lossen, en met name het nucleaire vraagstuk, maar tegelijkertijd willen wij voortgaan met wat de Veiligheidsraad te bieden heeft.
en Calls on the new Member States and the Commission to develop and financially support, where possible, capacity-building projects to strengthen consumer organisations in the new Member States by means of twinning projects, mentoring projects and other programmes to share knowledge and information between organisations in the new and in the old Member States
nl roept de nieuwe lidstaten en de Commissie op capaciteitsversterkende projecten te ontwikkelen en waar mogelijk financieel te ondersteunen ter versterking van consumentenorganisaties in de nieuwe lidstaten, door middel van twinning- en mentorprojecten en andere programma's voor de uitwisseling van kennis en informatie tussen organisaties in de nieuwe en oude lidstaten
en With their help, John has sought to shed light on what has been a very murky area, and to bring clarity where uncertainty prevailed before, based consistently on the twin principles that the patient must always come first and that patient choice should be determined by needs and not by means.
nl Met hun hulp is het John gelukt om licht te werpen op een terrein dat voorheen uiterst ondoorzichtig was, en om duidelijkheid te verschaffen waar eerst alleen onzekerheid was, steeds gebaseerd op het dubbele principe dat de patiënt altijd op de eerste plaats komt en dat de keus van de patiënt moet worden bepaald door zijn zorgbehoeften en niet door zijn bankrekening.
en I will also consider the role of micro-businesses and small and medium-sized enterprises in creating employment and will have something to say about the inconsistency of the Council’s approach to twinning.
nl Ik wil stilstaan bij de rol die de zeer kleine ondernemingen en de KMO’s spelen bij het stimuleren van de werkgelegenheid, en ik zal enkele woorden wijden aan het incoherente optreden van de Raad met betrekking tot jumelage.
en Reference for a preliminary ruling- Diikitiko Efetio Thessalonikis- Interpretation of clause ‧.‧ of the framework agreement on parental leave annexed to Council Directive ‧/‧/ΕC of ‧ June ‧ on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC (OJ ‧ L ‧, p. ‧), in conjunction with Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ ‧ C ‧, p. ‧)- Parental leave granted in the event of the birth of twins- Grant of a single period of parental leave in the event of the birth of twins- Infringement of Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights on the grounds of discrimination on the basis of birth and a restriction on the right of twins that is not permitted by the principle of proportionality?
nl Verzoek om een prejudiciële beslissing- Dioikitiko Efeteio Thessalonikis- Uitlegging van clausule ‧, punt ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (PB L ‧, blz. ‧) juncto artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB ‧, C ‧, blz. ‧)- Ouderschapsverlof bij de geboorte van een tweeling- Toekenning van een enkele periode van ouderschapsverlof bij de geboorte van een tweeling- Schending van artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten wegens discriminatie op grond van geboorte en wegens een met het evenredigheidsbeginsel onverenigbare beperking van het recht van tweelingen
en The Twin model may help greatly, but with 18 months remaining until the introduction of the euro, as far as we know the three countries mentioned do not yet have partners in this Twin Programme.
nl Het jumelage-model kan wel een grote bijdrage leveren, maar terwijl er slechts achttien maanden resteren tot de euro wordt ingevoerd, hebben de genoemde drie landen voor zover wij weten nog geen partners in het jumelage-programma.
en The new Member States should also make use of any experience, mainly positive, of the old Member States, particularly within the framework of twinning programmes.
nl De nieuwe lidstaten zouden ook gebruik moeten maken van iedere ervaring, vooral de positieve, van de oude lidstaten, met name binnen het kader van jumelage-programma's.
en This programme is one of the tools that could help the EU to achieve these objectives, by means of town-twinning activities, citizens’ projects, building up European networks in the civil-society sector, and adult-education centres.
nl Door middel van stedenbanden, projecten voor burgers, het opzetten van Europese netwerken van maatschappelijke organisaties en centra voor volwassenenonderwijs is het programma een van de instrumenten die de EU kunnen helpen om dit doel te bereiken.
en The Security Council feels that the solution to the Cypriot problem should be sought within the framework of a two-zone, twin-community federation, in other words a single state, as Mr Verheugen mentioned, consisting of two local administrations elected by the two communities.
nl Volgens de VN-Veiligheidsraad moet de oplossing van de kwestie-Cyprus gezocht worden in een federatie, bestaande uit twee regio's en twee gemeenschappen. Het zou dus gaan om één enkele staat - de heer Verheugen heeft hierop gezinspeeld - waarbinnen de twee gemeenschappen worden vertegenwoordigd door twee lokale overheden.
en The European agricultural model where farmers have the twin tasks of producing in some places and caring for the countryside in others must be applied in those countries too.
nl Het Europese landbouwmodel met de dubbele taak voor de boeren - enerzijds productie, anderzijds landschapsbehoud - moet ook daar gaan gelden.
en Implementation principles in the event of twinning projects
nl Uitvoeringsbeginselen bij twinningprojecten
en Barcelona, as Mr Piqué, President-in-Office of the Council, has said, has survived in Valencia, but it will not survive unless we meet this twin challenge.
nl Zoals de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Piqué, ook al zei, heeft Barcelona Valencia met goed gevolg doorstaan, maar hierin zal ongetwijfeld verandering komen als wij er niet in slagen deze dubbele uitdaging het hoofd te bieden.
en Madam President, the twin bodies of the Petitions Committee and the European Ombudsman form a key plank in bringing the European Union closer to its people.
nl Mevrouw de Voorzitter, de Commissie verzoekschriften vormt samen met de Europese ombudsman een belangrijk onderdeel van ons streven naar een Europese Unie dichter bij de burger.
Showing page 1. Found 4043726 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 830.333 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.