Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.
   
  acid

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acid
meervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
en The level of sulphated ash in the purity criteria for E ‧c citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids should be amended in order to cover partially or wholly neutralised products
nl Het gehalte aan sulfaatas in de zuiverheidseisen voor E ‧c mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, moet worden gewijzigd in verband met gedeeltelijk of volledig geneutraliseerde producten
en Food should be clearly labelled. Certain ingredients such as artificial trans-fatty acids and trans isomers should be taken out of use.
nl De etikettering van voedingsmiddelen moet duidelijk zijn en het gebruik van bepaalde ingrediënten zoals bijvoorbeeld kunstmatige vetzuren en transisomeren moet verboden worden.
en limit the levels of saturated fats, trans-fatty acids, free sugars and salt in products
nl het gehalte aan verzadigde vetten, transvetzuren, vrije suikers en zout in producten aan banden leggen
en In line with the characteristics of the US market, the product concerned was provisionally defined as fatty acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, whether in pure form or in blends, which are above B
nl In overeenstemming met de kenmerken van de Amerikaanse markt werd het betrokken product voorlopig gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in ongemengde vorm of in mengsels met meer dan ‧ % biodiesel (B
en However, the main source of omega-‧ fatty acids is fish-oil
nl De belangrijkste bron van omega ‧-vetzuren is evenwel visolie
en Whereas the opinion of the Scientific Committee on Cosmetology of ‧ June ‧ stated that tallow derivatives such as fatty acids, glycerine, fatty acid esters and soaps, used in the production of cosmetic products, are considered safe provided that, as a minimum
nl Overwegende dat in het advies van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetologie van ‧ juni ‧ is bepaald dat de bij de vervaardiging van cosmetische producten gebruikte, van talk afgeleide producten, zoals vetzuren, glycerine, esters van vetzuren en zeep, als veilig worden beschouwd indien zij minimaal door de door het comité vastgestelde procedures werden verkregen, die strikt gecertificeerd moeten worden
en Moreover, it provides pigs with a first-rate supply of essential amino and fatty acids, and makes it possible to reduce the importation of feedingstuffs.
nl Bovendien krijgen de varkens zo optimale hoeveelheden essentiële amino- en vetzuren binnen, zodat de import van diervoeders kan worden verminderd.
en Allergens have already been successfully removed from rice and they are working on more nutritious ingredients such as the fatty acid content and on ingredients more suited to processing, such as starch composition.
nl Het verwijderen van allergenen is bij rijst al gelukt en ook aan voedingsfysiologisch waardevollere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld het vetzuurgehalte, en aan verwerkingstechnisch beter geëigende ingrediënten, zoals bijvoorbeeld de zetmeelsamenstelling, wordt gewerkt.
en the quantities of certain nutrients and other substances contained in the food, such as fat, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium
nl de hoeveelheden van bepaalde nutriënten en andere stoffen die het betreffende levensmiddel bevat, zoals vet, verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers en zout/natrium
en CPA ‧.‧.‧: Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining
nl CPA ‧.‧.‧: Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils
en The levels of oleic acid are medium to high, those of linolic acid are high and the ratio of unsaturated/saturated fatty acids is high
nl De gehalten aan oliezuur zijn gemiddeld tot hoog, de gehalten aan linolzuur hoog en de verhouding onverzadigde/verzadigde vetzuren is hoog
en Transesterification or Hydrolysis at at least: ‧ °C, ‧ bars (‧ hPa) for ‧ minutes (glycerol and fatty acids and esters
nl omestering of hydrolyse of minimaal ‧ °C, ‧ bar (‧ hPa), gedurende ‧ minuten (glycerol, vetzuren en esters
en Fatty Acids/Valeric acid
nl Vetzuren/valeriaanzuur
en fatty acids, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmetic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; or
nl vetzuren; bereide was; tot farmaceutische producten, verf, vernis, zeep, parfumerieën, toiletartikelen of cosmetische producten verwerkte vetstoffen; gesulfoneerde olie en andere producten, bedoeld bij afdeling
en The product allegedly being dumped is fatty acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blend, mainly but not exclusively used as renewable fuel originating in the United States of America (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex
nl De klacht heeft betrekking op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of als bijmengsel, voornamelijk doch niet uitsluitend gebruikt als hernieuwbare brandstof, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (het betrokken product), die doorgaans worden aangegeven onder de GN-codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ en ex
en There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts
nl Bij de vervaardiging van levensmiddelen kan een breed scala van nutriënten en andere ingrediënten worden gebruikt, waaronder vitaminen, mineralen met inbegrip van spoorelementen, aminozuren, essentiële vetzuren, vezels, en diverse planten- en kruidenextracten
en A claim that a food is high in monounsaturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where at least ‧ % of the fatty acids present in the product derive from monounsaturated fat under the condition that monounsaturated fat provides more than ‧ % of energy of the product
nl Een claim dat een levensmiddel rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als ten minste ‧ % van de in het product aanwezige vetzuren afkomstig is van enkelvoudig onverzadigde vetten, op voorwaarde dat enkelvoudig onverzadigde vetten meer dan ‧ % van de energie van het product leveren
en On average the total intake of saturated fatty acids is considerably higher than the World Health Organisation recommends.
nl De mens krijgt gemiddeld fors meer verzadigde vetzuren binnen dan de Wereldgezondheidsorganisatie bij norm aanbeveelt.
en Amides of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and also the amides of behenic and ricinoleic acids
nl Amiden van vetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, inclusief de amiden van beheenzuur en ricinolzuur
en For instance, Amendment No 20 refers to a law on mother's milk product itself containing polyunsaturated fatty acids.
nl In amendement 20 bijvoorbeeld is er sprake van een deklaag van voedselpreparaten zelf die poly-onverzadigde vetzuren bevat.
en Fatty acids/lauric acid
nl Vetzuren/laurinezuur
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, when we talk about food supplements, we chiefly mean vitamins, minerals, fatty acids, amino acids and certain other substances.
nl Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, waarde collega's, wanneer we het hebben over voedingssupplementen, bedoelen we hoofdzakelijk vitaminen, mineralen, vetzuren, aminozuren en enkele andere stoffen.
en Esters of glycrol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and/or with adipic, citric, ‧-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acids
nl Vetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧ en/of adipine-, citroen-, ‧-hydroxystearine-(oxystearine) en ricinolzuur, veresterd met glycerol
en a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding ‧ %
nl gehalte aan verzadigde vetzuren op de ‧-positie van de triglyceriden, ten hoogste ‧ %
en The Committee was in favour of the compulsory labelling of industrial trans fatty acids, and I hope that Parliament as a whole will follow suit.
nl De parlementaire commissie steunde de verplichte vermelding van industriële transvetten en ik hoop dat het Parlement als geheel hetzelfde doet.
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 2.173 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.