Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.
   
  acid

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acid
meervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
en a content in ‧-glyceryl monopalmitate not more than ‧,‧ % if palmitic acid is not more than ‧ % of the total content in fatty acids
nl gehalte aan ‧-glycerylmonopalmitaat van niet meer dan ‧,‧ % indien het gehalte aan palmitinezuur niet hoger is dan ‧ % van het totale gehalte aan vetzuren
en Therefore it is not expected that the use of oil from micro-algae in the food groups mentioned in the Annex will lead to an unacceptable increase of the overall intake of omega-‧ fatty acids
nl Daarom wordt niet verwacht dat het gebruik van de olie microalgen in de in de bijlage vermelde levensmiddelengroepen tot een onaanvaardbare extra stijging van de totale inname van omega ‧-vetzuren zal leiden
en In their natural form trans-fatty acids only occur in a few products, in particular in milk, which contains a small percentage of these acids.
nl Transvetzuren komen in natuurlijke vorm slechts in weinig producten voor, en in het bijzonder in melk, die slechts een klein percentage aan transvetzuren bevat.
en Headings ‧ and ‧ cover only oils derived solely from the treatment of olives, the analytical characteristics of whose fatty acid content-determined using the methods set out in Annexes V, X-A and X-B to Regulation (EEC) No ‧-and sterol content are as follows
nl Als olijfolie in de zin van de posten ‧ en ‧ wordt enkel aangemerkt olie die uitsluitend afkomstig is van de behandeling van olijven en die wat het met behulp van de in de bijlagen V, X. A en X. B bij Verordening (EEG) nr. ‧ beschreven methoden vastgestelde gehalte aan vetzuren en sterolen volgens de analysegegevens betreft de volgende kenmerken heeft
en percentage of unsaturated fatty acids
nl Gehalte onverzadigde vetzuren
en limit the levels of saturated fats, trans-fatty acids, free sugars and salt in products
nl het gehalte aan verzadigde vetten, transvetzuren, vrije suikers en zout in producten aan banden leggen
en Recently, reservations have also been expressed regarding trans fatty acids in the diet
nl Recentelijk zijn ook bedenkingen geuit over de plaats van transvetzuren in ons voedingspatroon
en On average the total intake of saturated fatty acids is considerably higher than the World Health Organisation recommends.
nl De mens krijgt gemiddeld fors meer verzadigde vetzuren binnen dan de Wereldgezondheidsorganisatie bij norm aanbeveelt.
en Industrial monocarboxylic fatty acids acid oils from refining
nl Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on nutrition labelling for foodstuffs includes the possibility for the declaration of the saturated fatty acids in the nutrition labelling
nl Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ september ‧ inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen voorziet in de mogelijkheid de verzadigde vetzuren op het etiket van het levensmiddel te vermelden
en It is recalled that in the notice of initiation, the product allegedly being subsidised was defined as fatty-acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blend
nl In het bericht van inleiding werd het product dat met subsidiëring zou zijn ingevoerd, gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of in mengsels
en The declarant shall indicate on the customs declaration the proportion in the blend, by weight, of the total content of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (biodiesel content
nl De aangever moet op het douaneaangifteformulier het aandeel, in gewichtspercenten, van het totale gehalte aan door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud) vermelden
en A definitive countervailing duty is hereby imposed on imports of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the United States of America
nl Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
en We decided that we shall call for censorship of advertising, that we want to ban artificial trans-fatty acids but intend at the same time to indicate TFA content on food labels, that our waistline will be officially measured in future and that the salt content in food will be monitored, which is tantamount to demanding intervention in food recipes.
nl We hebben besloten dat we zullen oproepen tot censuur op reclames, dat we kunstmatige transvetzuren willen verbieden, maar tegelijkertijd van plan zijn om ze op voedseletiketten te vermelden, dat onze tailleomvang in de toekomst officieel wordt opgemeten, dat het zoutgehalte in voedsel in de gaten gehouden zal worden, wat neerkomt op een ingreep in de recepten van levensmiddelen.
en The trans fatty acid content shall not exceed ‧ % of the total fat content
nl Het gehalte aan trans-isomeren van vetzuren mag maximaal ‧ % van het totale vetgehalte zijn
en A claim that a food is low in saturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made if the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids in the product does not exceed ‧,‧ g per ‧ g for solids or ‧,‧ g/‧ ml for liquids and in either case the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids must not provide more than ‧ % of energy
nl De claim dat een levensmiddel arm aan verzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren in het product niet groter is dan ‧,‧ g/‧ g voor vaste stoffen of ‧,‧ g/‧ ml voor vloeistoffen, en op voorwaarde dat maximaal ‧ % van de energetische waarde afkomstig is van de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren
en I also want to stress that the Commission is encouraging initiatives that help prevent the development of cardiovascular disease in Europe, for which trans-fatty-acid consumption is a risk factor in addition to overall fat intake and the intake of saturated-fat acids.
nl Ik wil eveneens benadrukken dat de Commissie Europese initiatieven aanmoedigt die zijn gericht op het voorkomen van hart- en vaatziekten, waarvoor de consumptie van transvetzuren een risicofactor vormt, naast de algehele consumptie van vetten en verzadigde vetzuren.
en In-depth studies conducted on the characteristics of this olive oil have shown that there is a need to revise some of its parameters, namely: Delta K, triglicerides LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; fatty acids C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ and C‧:‧; trans fatty acids, cholesterol, Campestanol and Delta ‧- Stigmasterol
nl Na diepgaande onderzoeken naar de kenmerken van deze olijfolie is het noodzakelijk gebleken bepaalde parameters te corrigeren, met name Delta K, Triglyceriden LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; vetzuren C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ en C‧:‧; transvetzuren, Cholesterol, Campestanol en Delta ‧- Stigmasterol
en Fatty acids/isovaleric acid
nl Vetzuren/isovaleriaanzuur
en Vegetable fats, vegetable oils, vegetable waxes; animal fats, animal oils, animal waxes; fatty acids from C‧ to C‧ and their potassium, sodium, calcium and magnesium salts; glycerol
nl Plantaardige vetten, plantaardige oliën, plantaardige wassen; dierlijke vetten, dierlijke oliën, dierlijke wassen; vetzuren van C‧ tot C‧ en hun kalium-, natrium-, calcium- en magnesiumzouten; glycerol
en For percentages of biofuels, blended in mineral oil derivatives, exceeding the limit value of ‧ % of fatty acid methyl ester (FAME) or of ‧ % of bioethanol, a specific labelling at the sales points shall be imposed
nl Voor derivaten van minerale oliën waarin een hoger percentage biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen dan de grenswaarde van ‧ % methylvetzuur (FAME) of bio-ethanol is bijgemengd, wordt een aparte kenmerking op de verkooppunten verplicht gesteld
en Muscle fat content and fatty acid composition
nl Vetgehalte en vetzuurgehalte spieren
en The oil produced in the territory of Seggiano PDO and deriving from the Olivastra Seggianese variety has higher content of unsaturated fatty acids (palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, eicosenoic acid) and more stearic acid as compared to oils produced in the rest of the province
nl De olijfolie die in het productiegebied waarvoor de BOB geldt, wordt vervaardigd en uit de cultivar Olivastra Seggianese wordt gewonnen, heeft een hoger gehalte aan onverzadigde vetzuren (palmitoleïnezuur, oliezuur, linolzuur en eicosaanzuur) en aan stearinezuur dan andere uit de rest van de streek afkomstige producten
en A claim that a food is high in monounsaturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where at least ‧ % of the fatty acids present in the product derive from monounsaturated fat under the condition that monounsaturated fat provides more than ‧ % of energy of the product
nl Een claim dat een levensmiddel rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als ten minste ‧ % van de in het product aanwezige vetzuren afkomstig is van enkelvoudig onverzadigde vetten, op voorwaarde dat enkelvoudig onverzadigde vetten meer dan ‧ % van de energie van het product leveren
en Industrial monocarboxylic fatty acids
nl Industriële eenwaardige vetzuren
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 2.988 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.