Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.
   
  acid

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acidmeervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
The term methyl refers to methanol; the most commonly used alcohol in the process, although ethanol can also be used in the production process, resulting in fatty acid ethyl estersDe term methyl verwijst naar methanol, de meest gebruikte alcohol in het proces, hoewel ook ethanol kan worden gebruikt; dan krijgt men ethylestervetzuren
Recently, reservations have also been expressed regarding trans fatty acids in the dietRecentelijk zijn ook bedenkingen geuit over de plaats van transvetzuren in ons voedingspatroon
The establishment of nutrient profiles should take into account the content of different nutrients and substances with a nutritional or physiological effect, in particular those such as fat, saturated fat, trans-fatty acids, salt/sodium and sugars, excessive intakes of which in the overall diet are not recommended, as well as poly- and mono-unsaturated fats, available carbohydrates other than sugars, vitamins, minerals, protein and fibreBij de vaststelling van een voedingsprofiel dient te worden gekeken naar het gehalte aan verschillende nutriënten en stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect, met name vetten, verzadigde vetten, transvetzuren, zout/natrium en suikers, waarvan een overmatige inname in de totale voeding niet aanbevolen wordt, alsmede enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten, andere beschikbare koolhydraten dan suikers, vitaminen, mineralen, eiwitten en voedingsvezels
a content in ‧-glyceryl monopalmitate not more than ‧,‧ % if palmitic acid is not more than ‧ % of the total content in fatty acidsgehalte aan ‧-glycerylmonopalmitaat van niet meer dan ‧,‧ % indien het gehalte aan palmitinezuur niet hoger is dan ‧ % van het totale gehalte aan vetzuren
Using ‧ ml ethanol/CO‧ solution at ‧ ° C (‧.‧), elute the soap fatty acids out of the KAT columnElueer met ‧ ml ethanol/CO‧-oplossing bij ‧ ° C (‧.‧) de zeep-vetzuren uit de KAT-kolom
Esters of polyoxyethylene (‧ to ‧ oxyethylene groups) with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusiveVetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, veresterd met polyetheenoxide (‧ etheenoxidegroepen
Hence, the product concerned by the investigation should be defined as fatty acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, whether in pure form or in blends, which are above BDaarom moet het betrokken product voor het onderzoek worden gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in ongemengde vorm of in mengsels met een biodieselgehalte boven B
Fatty Acids CompositionVetzuursamenstelling
Purity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleateDe zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaat
Fatty acids including esters and salts such asVetzuren met inbegrip van esters en zouten daarvan, zoals
Unsaturated fatty acid peroxidation may lead to orange colouring of the cover fat of dried hams and impair meat flavour as a result of the production of ketones and aldehydes, leading to the development of a rancid odourPeroxidatie van onverzadigde vetzuren kan op het dekvet van gedroogde hammen oranje kleurafzettingen doen ontstaan en de smaak van het vlees wijzigen doordat zich ketonen en aldehyden vormen, die een ranzige geur verspreiden
However, the main source of omega-‧ fatty acids is fish-oilDe belangrijkste bron van omega ‧-vetzuren is evenwel visolie
In the notice of initiation the product allegedly being dumped was defined as fatty-acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blend, mainly but not exclusively used as renewable fuel originating in the USA (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, exIn het bericht van inleiding werd het product dat zou zijn gedumpt, gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of in mengsels, voornamelijk doch niet uitsluitend gebruikt als hernieuwbare brandstof, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (het betrokken product), die doorgaans worden aangegeven onder de GN-codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ en ex
sesame seed oil,-cotton seed oil,-fats containing more than ‧ % trans isomers of fatty acidssesamolie,-katoenzaadolie,-vetten die meer dan ‧ % transisomeren van vetzuren bevatten
the high levels of linolenic fatty acid (Cde hoge gehaltes aan linoleenzuur (C
The above practices, which are used for many product applications, may lead to unacceptable amounts of trans fatty acidsBovengenoemde processen, die voor tal van producten worden toegepast, kunnen tot onaanvaardbare hoeveelheden transvetzuren leiden
The beneficial fatty acids composition of rapeseed oilDe gunstige vetzuursamenstelling van raapzaadolie
Underlines the fact that industrially processed trans-fatty acids pose a serious, well documented and unnecessary threat to the health of Europeans and should be addressed with an appropriate legislative initiative seeking to eliminate effectively industrially processed trans-fatty acids from food productsonderstreept dat industrieel verwerkte transvetzuren een aangetoond, ernstig en onnodig risico voor de gezondheid van de Europese bevolking vormen en dienen te worden aangepakt middels een daartoe geschikt wetgevingsinitiatief dat erop is gericht de industriële verwerking van transvetzuren in voedingsmiddelen op doeltreffende wijze uit te bannen
Industrial monocarboxylic fatty acidsIndustriële eenwaardige vetzuren
A claim that a food does not contain saturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the sum of saturated fat and trans-fatty acids does not exceed ‧,‧ g of saturated fat per ‧ g or ‧ mlDe claim dat een levensmiddel vrij van verzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren niet groter is dan ‧,‧ g/‧ g of ‧,‧ g/‧ ml
fatty acids, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmetic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; orvetzuren; bereide was; tot farmaceutische producten, verf, vernis, zeep, parfumerieën, toiletartikelen of cosmetische producten verwerkte vetstoffen; gesulfoneerde olie en andere producten, bedoeld bij afdeling
For percentages of biofuels, blended in mineral oil derivatives, exceeding the limit value of ‧ % of fatty acid methyl ester (FAME) or of ‧ % of bioethanol, a specific labelling at the sales points shall be imposedVoor derivaten van minerale oliën waarin een hoger percentage biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen dan de grenswaarde van ‧ % methylvetzuur (FAME) of bio-ethanol is bijgemengd, wordt een aparte kenmerking op de verkooppunten verplicht gesteld
In this case, the EFSA gave its authorisation to manufacturers of foodstuffs intended for newly-born infants to claim that the synthesised version of docosahexaenoic acid (DHA), a fatty acid naturally present in breast milk 'contributes to the normal visual development of infants up to 12 months of age'.In dit geval heeft de EFSA de fabrikanten van zuigelingenvoeding toegestaan te vermelden dat gesynthetiseerd DHA, een van nature in moedermelk aanwezig vetzuur, "bijdraagt tot de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot de leeftijd van 12 maanden.”
Herbal extracts, amino acids, and essential fatty acids are used in food supplements too.Ook kruidenextracten, aminozuren, essentiële vetzuren worden in voedingssupplementen gebruikt.
Soap fatty acids are separated by extraction with ethanol containing CODe zeep-vetzuren worden door extractie met CO‧-bevattend ethanol afgescheiden
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 4.543 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.