Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.
   
  acid
   
  acid

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (3)

polyunsaturated fatty acid
meervoudig onverzadigde vetzuren
unsaturated fatty acid
onverzadigd vet

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
en It has been scientifically proven that these more natural systems of production and methods of feeding the cattle improve the nutritional qualities of the milk by increasing the CLA (conjugated linoleic acid) content and the omega-‧ fatty acid content of its lipid profile, since the more herbage the cows eat, the more the content of these dietetically beneficial fats increases, influencing the qualities of the cheese
nl Het is wetenschappelijk bewezen dat de beter op de natuur aansluitende productie- en vervoederingsmethoden bevorderlijk zijn voor de voedingswaarde van de melk, dankzij een verhoogde aanwezigheid van geconjugeerd linolzuur (CLA) en omega-‧ vetzuren in het lipideprofiel, omdat naarmate de dieren meer groenvoer eten het gehalte van deze gezonde vetten stijgt, wat op zijn beurt weer zijn positieve invloed heeft op de eigenschappen van de uit deze melk bereide kazen
en A claim that a food does not contain saturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the sum of saturated fat and trans-fatty acids does not exceed ‧,‧ g of saturated fat per ‧ g or ‧ ml
nl De claim dat een levensmiddel vrij van verzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren niet groter is dan ‧,‧ g/‧ g of ‧,‧ g/‧ ml
en The commercial sector is already rubbing its hands, dreaming of 'healthy' cloned pork enriched with Omega 3 fatty acids.
nl De industrie wrijft zich reeds in de handen en droomt van "gezond” vlees van gekloonde varkens dat is verrijkt met omega-3-vetzuren.
en Acids, fatty, unsaturated (C‧), dimers, non-distilled
nl Dimeren van onverzadigde vetzuren (C‧), niet gedestilleerde
en It is recalled that in the notice of initiation, the product allegedly being dumped was defined as fatty-acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blend
nl In het bericht van inleiding werd het product dat met dumping zou zijn ingevoerd, gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of in mengsels
en Prior to the adoption of Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission asked the opinion of the Authority on nutrition claims and their conditions of use concerning omega-‧ fatty acids, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and unsaturated fat
nl Vóór de vaststelling van Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft de Commissie de Autoriteit om advies gevraagd over voedingsclaims en de gebruiksvoorwaarden daarvan betreffende omega-‧-vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetten, meervoudig onverzadigde vetten en onverzadigde vetten
en Esters of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and of ricinoleic acid with ethyl, butyl, amyl and oleyl linear alcohols
nl Vetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧ en/of ricinolzuur, veresterd met ethyl-, butyl-, amyl-en oleylalcohol
en Note: The detergent is a solution which contains fatty acids and tensid base elements which total concentration is included between ‧ and ‧ %, without mineral and biodegradable load
nl Opmerking: het reinigingsmiddel bevat vetzuren en tensiden met een totale concentratie van ‧ à ‧ %, zonder minerale en biologisch afbreekbare additieven
en That price shall be fixed at the wholesale marketing stage for ordinary virgin olive oil with a free fatty acid content expressed as oleic acid of ‧ g/‧ g
nl Deze prijs wordt vastgesteld in het stadium van de groothandel voor courante olijfolie verkregen bij de eerste persing, met een gehalte aan vrije vetzuren, uitgedruct in oliezuur, van ‧ gram/‧ gram
en Very balanced and stable oil because of the ratio of saturated to non-saturated fatty acids
nl Een olie die zeer evenwichtig en stabiel is dankzij de verhouding tussen onverzadigde en verzadigde vetzuren
en The levels of oleic acid are medium to high, those of linolic acid are high and the ratio of unsaturated/saturated fatty acids is high
nl De gehalten aan oliezuur zijn gemiddeld tot hoog, de gehalten aan linolzuur hoog en de verhouding onverzadigde/verzadigde vetzuren is hoog
en The nomenclature for ingredients consisting of mixtures of similar materials (e.g. fatty acids, fatty alcohols) is determined on the basis of the chemical identity of the raw material as purchased
nl De nomenclatuur voor ingrediënten die uit mengsels van gelijksoortige stoffen bestaan (b.v. vetzuren, vetalcoholen) wordt bepaald op basis van de chemische identiteit van de grondstof zoals die wordt aangeschaft
en In their natural form trans-fatty acids only occur in a few products, in particular in milk, which contains a small percentage of these acids.
nl Transvetzuren komen in natuurlijke vorm slechts in weinig producten voor, en in het bijzonder in melk, die slechts een klein percentage aan transvetzuren bevat.
en Analyses of the fatty acids from the carcases have shown that the Elassona kids contain higher levels of linoleic acid (C‧:‧) than those from lowlands areas
nl Het totale vetgehalte bedraagt minder dan ‧,‧ % in vergelijking met ‧,‧ % bij dieren van andere regio’s en het vlees is wit tot roze in tegenstelling tot het enigszins rode vlees van geitenlammeren uit de laagvlakte
en The term methyl refers to methanol; the most commonly used alcohol in the process, although ethanol can also be used in the production process, resulting in fatty acid ethyl esters
nl De term methyl verwijst naar methanol, de meest gebruikte alcohol in het proces, hoewel ook ethanol kan worden gebruikt; dan krijgt men ethylestervetzuren
en Recently, reservations have also been expressed regarding trans fatty acids in the diet
nl Recentelijk zijn ook bedenkingen geuit over de plaats van transvetzuren in ons voedingspatroon
en free fatty acid content
nl het gehalte aan vrije vetzuren
en By way of derogation from paragraph ‧, nutrition claims referring to the reduction of fat, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium shall be allowed without reference to a profile for the specific nutrient/s for which the claim is made, provided they comply with the conditions laid down in this Regulation
nl In afwijking van lid ‧ zijn voedingsclaims met betrekking tot de verlaging van het gehalte aan vetten, verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers en zout/natrium toegestaan zonder verwijzing naar een profiel voor de specifieke nutriënt(en) ten aanzien waarvan de claim wordt gedaan, mits zij in overeenstemming zijn met de in deze verordening vastgelegde voorwaarden
en According to that summary, there is so much evidence of their harmful effects that the most obvious option would be to ban industrial trans fatty acids, as they have in Denmark.
nl Overeenkomstig die samenvatting is er zoveel bewijs van de schadelijke effecten ervan, dat het logisch zou zijn transvetten te verbieden, zoals in Denemarken is gebeurd.
en Olej rydzowy can be stored for a long time, unlike oils of similar composition and proportion of saturated and unsaturated fatty acids
nl Olej rydzowy kan lange tijd worden opgeslagen, in tegenstelling tot oliën met een vergelijkbare samenstelling en een vergelijkbare verhouding van verzadigde en onverzadigde vetzuren
en The Committee commissioned a summary to be drawn up of studies of the effects on health of trans fatty acids.
nl De commissie liet een samenvatting maken over onderzoeken naar de effecten op de gezondheid van transvetten.
en limit the levels of saturated fats, trans-fatty acids, free sugars and salt in products
nl het gehalte aan verzadigde vetten, transvetzuren, vrije suikers en zout in producten aan banden leggen
en In-depth studies conducted on the characteristics of this olive oil have shown that there is a need to revise some of its parameters, namely: Delta K, triglicerides LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; fatty acids C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ and C‧:‧; trans fatty acids, cholesterol, Campestanol and Delta ‧- Stigmasterol
nl Na diepgaande onderzoeken naar de kenmerken van deze olijfolie is het noodzakelijk gebleken bepaalde parameters te corrigeren, met name Delta K, Triglyceriden LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; vetzuren C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ en C‧:‧; transvetzuren, Cholesterol, Campestanol en Delta ‧- Stigmasterol
en On ‧ August ‧ the Commission and the Member States received the scientific opinion from the Authority (Question No EFSA-Q-‧-‧) which concluded that the proposed labelling reference value of ‧ g for the n-‧ polyunsaturated fatty acid (PUFA) ALA is consistent with the recommended intakes for individuals in the general population in European countries
nl Op ‧ augustus ‧ hebben de Commissie en de lidstaten het wetenschappelijk advies van de Autoriteit ontvangen (vraag nr. EFSA-Q-‧-‧); daarin wordt geconcludeerd dat de voorgestelde referentiewaarde voor de etikettering van ‧ g voor het meervoudig onverzadigde n-‧-vetzuur (PUFA) ALA in overeenstemming is met de aanbevolen inname voor mensen in de algemene bevolking in Europese landen
en In order that the registration is sufficiently effective in view of an eventual retroactive levying of a countervailing duty, the declarant should indicate on the customs declaration the proportion in the blend, by weight, of the total content of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (biodiesel content
nl Om ervoor te zorgen dat de registratie voldoende effectief is om op een latere datum met terugwerkende kracht een compenserend recht te kunnen heffen, moet de aangever op het douaneaangifteformulier het aandeel, in gewichtspercenten, van het totale gehalte aan door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud) vermelden
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 3.694 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.