Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
writing system
 
list of standard words

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic Alphabet
Internationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabet
Spellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
nl de code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
en It' s like, military phonetic alphabet
nl Militair fonetisch alfabet
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
en Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusion
nl Aangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
nl Hier kunt u een variant van de geselecteerde additionele toetsenbordindeling kiezen. Indelingvarianten representeren meestal verschillende toetsenbordindelingen voor dezelfde taal. Bijvoorbeeld, de Oekraïnse indeling kent vier varianten: basis, wintoetsen (zoals in Windows), schrijfmachine (zoals bij typmachines) en fonetisch (elke Oekraïnse letter is geplaatst onder een equivalente Latijnse letter
en alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signs
nl subsidiair, de bestreden beslissing in te trekken of te wijzigen, voor zover daarin is geoordeeld dat er sprake is van fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oppositiemerk in Spanje, en er bijgevolg in dit verband gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat
en This led the Board, wrongly, to conclude that there was a conceptual difference between the marks which outweighed the visual and aural similarities and justified a conclusion that the trade marks concerned were nor similar; and (ii) failed to take any or a proper account of the circumstances of sale of the goods and services in question and the impact of such circumstances upon (a) the appreciation of the visual and phonetic similarities between the trade marks; and (b) the relative weight to be given, in the global assessment of similarity/likelihood of confusion, to the different elements (visual, aural, conceptual) by which similarity is to be judged
nl Op basis daarvan heeft de kamer ten onrechte geconcludeerd dat er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de merken dat opweegt tegen de visuele en auditieve punten van overeenstemming en de conclusie rechtvaardigt dat deze merken niet overeenstemmen; (ii) geenszins- of niet op de juiste wijze- rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten worden verkocht en de impact van die omstandigheden op (a) de beoordeling van de punten waarop de merken visueel en fonetisch overeenstemmen, (b) het relatieve gewicht dat bij de globale beoordeling van de overeenstemming/het gevaar voor verwarring moet worden toegekend aan de verschillende aspecten (visueel, auditief, begripsmatig) op basis waarvan de overeenstemming dient te worden beoordeeld
en Pleas in law: According to the applicant, there is a likelihood of confusion between the two marks at issue, to the extent that they are extremely similar both visually and phonetically or conceptually and refer to similar or even identical goods
nl Aangevoerde middelen: volgens verzoeker bestaat er gevaar voor verwarring van de twee conflicterende merken doordat zij zowel op visueel vlak als op fonetisch of begripsmatig vlak zeer sterk overeenstemmen en betrekking hebben op soortgelijke of dezelfde waren
en According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into consideration
nl Volgens verzoekster is de door de twee conflicterende merken opgeroepen totaalindruk visueel, fonetisch en begripsmatig zeer verschillend, inzonderheid vanwege het tweede woord ΔEΛTA
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b), ‧ and ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are visually and phonetically similar, as the applicant did not have the opportunity to present its comments on the assessment of the modes of purchase of the goods in question, and as the Board of Appeal rejected the opposition on the basis of the earlier national figurative mark PHILDAR without examining the earlier national word mark FILDOR
nl Aangevoerde middelen: schending van de artikelen ‧, lid ‧, sub b, ‧ en ‧ van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, doordat verzoekster niet in staat is gesteld, haar opmerkingen in te dienen over de beoordeling van de wijze waarop de betrokken goederen worden aangekocht, en doordat de kamer van beroep de oppositie op grond van het bestaan van het oudere nationale beeldmerk PHILDAR heeft afgewezen zonder het oudere nationale woordmerk FILDOR te onderzoeken
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ since the goods designated by the opposing marks are similar, the opposing marks are visually and phonetically similar and the marks at issue are capable of giving rise to a likelihood of confusion in the course of trade
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, de kenmerken van de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, en de betrokken merken gevaar van verwarring in het handelsverkeer kunnen doen ontstaan
en I believe that if we were to carry out a comparative phonetic, phonological and time study, we would see that there have been Presidents-in-Office of the Council whose participation in these debates has been magnificent, and who have devoted a great deal of time to their explanations, but unfortunately, this is not the case here.
nl Ik denk dat als wij een vergelijkende fonetische, fonologische en spreektempostudie zouden uitvoeren, wij dan zouden vaststellen dat er uitstekende Raadsvoorzitters zijn geweest die uitgebreid hebben geantwoord, maar dat is hier niet het geval.
en According to the appellant, the trade marks which are the subject of the present dispute are not likely to be confused with each other in view of the clear phonetic, visual, graphic and conceptual differences
nl Volgens rekwirante kunnen de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde merken niet met elkaar worden verward gezien de overduidelijke fonetische, visuele en begripsmatige verschillen ertussen
en In particular, the applicant submits that the contested decision did not correctly assess several requirements provided for under Article ‧ of the CTMR since, contrary to the findings of the First Board of Appeal, the signs at stake are not similar visually, phonetically or conceptually for the relevant consumer to establish a link between them
nl In het bijzonder betoogt verzoekster dat in de bestreden beslissing een aantal voorwaarden van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ niet juist werd beoordeeld, aangezien, anders dan de eerste kamer van beroep heeft gesteld, de betrokken tekens niet dermate visueel, fonetisch of begripsmatig overeenstemmen dat de relevante consument daartussen een verband legt
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as i) the earlier trade mark can be applied to software destined to a non-specialist consumer, which could give rise to a confusion, ii) the small visual and phonetic differences between the two conflicting trade marks do not suffice to avoid a likelihood of confusion and iii) both marks are connected to the same meaning
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien i) het oudere merk kan worden gebruikt voor software die is bestemd voor een niet-gespecialiseerde consument, zodat verwarring kan ontstaan, ii) de kleine visuele en fonetische verschillen tussen de twee conflicterende merken niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten en iii) beide merken dezelfde betekenis hebben
en annul the decision in order that a new and accurate comparison of the signs and goods which they identify may be carried out, regard being had to the high degree of visual and phonetic similarity between YUPI and YUKI, as well as the fact that many of the goods which they designate are identical or almost identical
nl de beslissing te herroepen met het oog op een nieuwe en juiste vergelijking van de tekens en van de erdoor geïdentificeerde waren waarbij rekening wordt gehouden met de zeer grote visuele en fonetische gelijkenis tussen YUPI en YUKI, alsmede met het feit dat vele erdoor geïdentificeerde waren dezelfde of bijna dezelfde zijn
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal erred in its findings that the goods applied for had to be considered similar and that there is a high degree of visual and phonetic similarity between the trade marks concerned; infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Article ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal wrongly considered that the Community trade mark concerned takes unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark cited in the opposition proceedings
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, en lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ (thans artikel ‧, lid ‧, sub ‧, en lid ‧, van verordening nr. ‧/‧) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, soortgelijk waren en dat de betrokken merken in hoge mate visueel en auditief overeenstemden; schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ (thans artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het betrokken gemeenschapsmerk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oppositiemerk
en The appellant submits that the Court of First Instance erred in its interpretation of article ‧.‧.b) of Regulations No ‧/‧ when it found that there was no likelihood of confusion between the two marks on the grounds that, despite the high degree of similarity from a phonetic and a visual point of view, the goods and services of the trade mark applied for are not similar to the services covered by the appellant's mark
nl Rekwirante stelt dat het Gerecht van eerste aanleg artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ onjuist heeft uitgelegd door te oordelen dat er geen gevaar van verwarring van de twee merken bestaat op grond dat ondanks de grote fonetische en visuele overeenstemming de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en de door rekwirantes merk aangeduide diensten niet soortgelijk zijn
en In particular, as regards the comparison between the signs, the analysis directed at establishing whether the signs are similar must take into consideration the visual, phonetic and conceptual aspects to arrive at a global assessment based on the general impression given by the marks themselves, taking particular account of their distinctive and dominant components
nl Met name wat de vergelijking van de tekens betreft, deze moeten bij de analyse om uit te maken of zij overeenstemmen, zowel uit visueel, als uit fonetisch en begripsmatig oogpunt worden bekeken, en de analyse dient uit te monden in een globaal oordeel gebaseerd op de algemene indruk die de merken nalaten, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan
en Pleas in law: Incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ given that the conflicting signs are phonetically and graphically distinct
nl Aangevoerde middelen: onjuiste toepassing van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende tekens fonetisch en grafisch verschillend zijn
en Pleas in law: Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the trade marks concerned are visually and phonetically similar and the goods and services covered by the trade marks concerned are identical; infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the use of the trade mark applied for is likely to cause confusion
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧ van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de betrokken merken visueel en auditief overeenstemmen en de door de merken aangeduide waren en diensten dezelfde zijn; schending van artikel ‧ van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat door het gebruik van het aangevraagde merk verwarring kan ontstaan
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 0.971 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.