Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
writing system
 
list of standard words

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic Alphabet
Internationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabet
Spellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
nl de code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en It' s like, military phonetic alphabet
nl Militair fonetisch alfabet
en The appellant also maintains that the reasoning of the Court of First Instance is contradictory in that, at paragraph ‧ of the judgment, it states that the additional components create differences between the trademarks but fails to consider those components when comparing the trademarks phonetically
nl Rekwirante stelt eveneens dat de redenering van het Gerecht van eerste aanleg tegenstrijdig is, voor zover het in punt ‧ van het arrest verklaart dat de aanvullende bestanddelen verschillen tussen de merken in het leven roepen, maar die bestanddelen niet in aanmerking neemt bij de fonetische vergelijking van de merken
en It' s basically a phonetic series of syilables
nl Een fonetisch schrift van lettergrepen
en Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusion
nl Aangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
en In particular, the applicant submits that the contested decision did not correctly assess several requirements provided for under Article ‧ of the CTMR since, contrary to the findings of the First Board of Appeal, the signs at stake are not similar visually, phonetically or conceptually for the relevant consumer to establish a link between them
nl In het bijzonder betoogt verzoekster dat in de bestreden beslissing een aantal voorwaarden van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ niet juist werd beoordeeld, aangezien, anders dan de eerste kamer van beroep heeft gesteld, de betrokken tekens niet dermate visueel, fonetisch of begripsmatig overeenstemmen dat de relevante consument daartussen een verband legt
en The applicant claims that the Board erred in its interpretation of the above provision insofar as it didn't take into account the visual, phonetic and conceptual differences between the goods to which the conflicting trade marks relate
nl Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep bovengenoemde bepaling onjuist heeft uitgelegd voor zover zij geen rekening heeft gehouden met de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
nl Hier kunt u een variant van de geselecteerde additionele toetsenbordindeling kiezen. Indelingvarianten representeren meestal verschillende toetsenbordindelingen voor dezelfde taal. Bijvoorbeeld, de Oekraïnse indeling kent vier varianten: basis, wintoetsen (zoals in Windows), schrijfmachine (zoals bij typmachines) en fonetisch (elke Oekraïnse letter is geplaatst onder een equivalente Latijnse letter
en According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into consideration
nl Volgens verzoekster is de door de twee conflicterende merken opgeroepen totaalindruk visueel, fonetisch en begripsmatig zeer verschillend, inzonderheid vanwege het tweede woord ΔEΛTA
en In the judgment under appeal, the Court of First Instance laid down a rule according to which conceptual differences can in certain circumstances counteract the visual and phonetic similarities between the signs concerned
nl Het Gerecht heeft in het bestreden arrest een regel geformuleerd volgens welke begripsmatige overeenstemmingen in bepaalde omstandigheden de visuele en fonetische overeenstemmingen tussen de betrokken tekens kunnen neutraliseren
en The Court did not take account of the fact that, the terms of the marks Kids Vits und VITS‧KIDS are substantially different, as the phonetic reproductions of the brand names show appreciable differences
nl Bovendien heeft het Gerecht evenmin rekening gehouden met het feit dat er tussen de woordmerken Kids Vits en VITS‧KIDS grote verschillen bestaan, aangezien de fonetische weergave van de merknamen duidelijk verschilt
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are not visually or phonetically similar
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien de conflicterende merken visueel en fonetisch niet overeenstemmen
en Simple phonetics
nl Gewoon fonetiek
en the Court erred in considering that there was no minimum degree of similarity between the intervener's trade mark BAINBRIDGE and the applicant's family of trade marks including the term THE BRIDGE, when it itself recognised that the opposing trade mark BAINBRIDGE has a significant phonetic similarity to some of the applicant's trade marks; a similarity which is not outweighed by a conceptual difference between between the opposing trade marks, given that the premiss on which the Court based itself, according to which the average Italian consumer has sufficient knowledge of the English language to enable them to understand the meaning of the word BRIDGE is clearly wrong
nl het Gerecht zou ten onrechte hebben aangenomen dat er niet een minimum aan overeenstemming bestaat tussen het merk BAINBRIDGE van interveniënte en de familie van merken met het bestanddeel THE BRIDGE van rekwirante, terwijl laatstgenoemde zelf heeft erkend dat het oppositiemerk BAINBRIGDE in aanzienlijke mate fonetisch overeenstemt met een aantal van haar merken; deze overeenstemming wordt niet geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen tussen conflicterende merken, daar het postulaat van het Gerecht dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende Engels kent om de betekenis van het woord BRIGDE te vatten, zeker onjuist is
en Although there are graphic and phonetic similarities between the names JACKSON and JACSON, the signs must be compared by taking them in their entirety: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB
nl Er bestaan weliwaar grafische en fonetische gelijkenissen tussen de namen JACKSON en JACSON, maar bij de vergelijking van de tekens moeten deze gezamenlijk in de beschouwing worden betrokken: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB
en .Responding to the linguistic standardisation of Europe, whereby English is the popular phonetic soup, with a form of multilingualism that the European Union would do well to practice itself, is all well and good.
nl Het is een goede zaak dat we de taalvervlakking in Europa, waarbij Jan en alleman hetzelfde steenkolenengels laat horen, beantwoorden met een meertaligheid die het Europees Parlement ook zelf zou moeten toepassen.
en alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signs
nl subsidiair, de bestreden beslissing in te trekken of te wijzigen, voor zover daarin is geoordeeld dat er sprake is van fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oppositiemerk in Spanje, en er bijgevolg in dit verband gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat
en Concluding that, in spite of the conceptual distance between the two marks, there is still a risk of confusion in view of their phonetic and visual similarities
nl het Gerecht heeft geconcludeerd dat er, gelet op de fonetische en visuele overeenstemming van de twee merken, verwarringsgevaar bestaat niettegenstaande het feit dat de merken begripsmatig verschillen
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b), ‧ and ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are visually and phonetically similar, as the applicant did not have the opportunity to present its comments on the assessment of the modes of purchase of the goods in question, and as the Board of Appeal rejected the opposition on the basis of the earlier national figurative mark PHILDAR without examining the earlier national word mark FILDOR
nl Aangevoerde middelen: schending van de artikelen ‧, lid ‧, sub b, ‧ en ‧ van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, doordat verzoekster niet in staat is gesteld, haar opmerkingen in te dienen over de beoordeling van de wijze waarop de betrokken goederen worden aangekocht, en doordat de kamer van beroep de oppositie op grond van het bestaan van het oudere nationale beeldmerk PHILDAR heeft afgewezen zonder het oudere nationale woordmerk FILDOR te onderzoeken
en Pleas in law: Breach of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the marks in question differ phonetically, figuratively and conceptually, and the mark cited in opposition does not enjoy a particularly high degree of recognition and does not therefore possess a high level of distinctiveness
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende merken fonetisch, visueel en begripsmatig verschillen en het oppositiemerk geen grote bekendheid heeft en dus ook geen groot onderscheidend vermogen heeft
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 1.19 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.