Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
writing system
 
list of standard words

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic Alphabet
Internationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabet
Spellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
nl de code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en It' s like, military phonetic alphabet
nl Militair fonetisch alfabet
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b), ‧ and ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are visually and phonetically similar, as the applicant did not have the opportunity to present its comments on the assessment of the modes of purchase of the goods in question, and as the Board of Appeal rejected the opposition on the basis of the earlier national figurative mark PHILDAR without examining the earlier national word mark FILDOR
nl Aangevoerde middelen: schending van de artikelen ‧, lid ‧, sub b, ‧ en ‧ van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, doordat verzoekster niet in staat is gesteld, haar opmerkingen in te dienen over de beoordeling van de wijze waarop de betrokken goederen worden aangekocht, en doordat de kamer van beroep de oppositie op grond van het bestaan van het oudere nationale beeldmerk PHILDAR heeft afgewezen zonder het oudere nationale woordmerk FILDOR te onderzoeken
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marks
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat omdat KA en CA auditief en visueel overeenstemmen, de waren dezelfde zijn en de oudere merken een groter onderscheidend vermogen hebben
en The degree of visual, phonetic and conceptual similarity must be determined in the light of the categories of goods in question and of the circumstances in which those goods are marketed
nl De mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming moet worden vastgesteld met inaanmerkingneming van de betrokken categorieën van producten en van de omstandigheden waarin deze worden verhandeld
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as i) the earlier trade mark can be applied to software destined to a non-specialist consumer, which could give rise to a confusion, ii) the small visual and phonetic differences between the two conflicting trade marks do not suffice to avoid a likelihood of confusion and iii) both marks are connected to the same meaning
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien i) het oudere merk kan worden gebruikt voor software die is bestemd voor een niet-gespecialiseerde consument, zodat verwarring kan ontstaan, ii) de kleine visuele en fonetische verschillen tussen de twee conflicterende merken niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten en iii) beide merken dezelfde betekenis hebben
en The appellant submits that the Court of First Instance erred in its interpretation of article ‧.‧.b) of Regulations No ‧/‧ when it found that there was no likelihood of confusion between the two marks on the grounds that, despite the high degree of similarity from a phonetic and a visual point of view, the goods and services of the trade mark applied for are not similar to the services covered by the appellant's mark
nl Rekwirante stelt dat het Gerecht van eerste aanleg artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ onjuist heeft uitgelegd door te oordelen dat er geen gevaar van verwarring van de twee merken bestaat op grond dat ondanks de grote fonetische en visuele overeenstemming de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en de door rekwirantes merk aangeduide diensten niet soortgelijk zijn
en Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similarities
nl Bovendien kan de betekenis of de reputatie van de naam Picasso, los van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en wordt gebruikt, geen argument zijn voor de stelling dat er begripsmatige verschillen bestaan en dat een dergelijke betekenis of reputatie ertoe leidt dat de fonetische en de visuele overeenstemmingen worden gecompenseerd door deze begripsmatige verschillen
en In particular, the applicant submits that the contested decision did not correctly assess several requirements provided for under Article ‧ of the CTMR since, contrary to the findings of the First Board of Appeal, the signs at stake are not similar visually, phonetically or conceptually for the relevant consumer to establish a link between them
nl In het bijzonder betoogt verzoekster dat in de bestreden beslissing een aantal voorwaarden van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ niet juist werd beoordeeld, aangezien, anders dan de eerste kamer van beroep heeft gesteld, de betrokken tekens niet dermate visueel, fonetisch of begripsmatig overeenstemmen dat de relevante consument daartussen een verband legt
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ since the goods designated by the opposing marks are similar, the opposing marks are visually and phonetically similar and the marks at issue are capable of giving rise to a likelihood of confusion in the course of trade
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, de kenmerken van de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, en de betrokken merken gevaar van verwarring in het handelsverkeer kunnen doen ontstaan
en .Responding to the linguistic standardisation of Europe, whereby English is the popular phonetic soup, with a form of multilingualism that the European Union would do well to practice itself, is all well and good.
nl Het is een goede zaak dat we de taalvervlakking in Europa, waarbij Jan en alleman hetzelfde steenkolenengels laat horen, beantwoorden met een meertaligheid die het Europees Parlement ook zelf zou moeten toepassen.
en It' s basically a phonetic series of syilables
nl Een fonetisch schrift van lettergrepen
en The phonetic processor' s still having trouble locking on
nl De fonetische processor hapert nog steeds
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) and of Council Regulation No ‧/‧, as the trade marks in question are visually and phonetically similar and as the Board of Appeal did not take all relevant factors, including the identity of the goods concerned and the reputation of VOLVO, into account
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, leden ‧, sub b, en ‧, van verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien de betrokken merken visueel en fonetisch overeenstemmen en de kamer van beroep niet alle relevante elementen, waaronder het feit dat het dezelfde waren betreft en de bekendheid van VOLVO, in aanmerking heeft genomen
en Simple phonetics
nl Gewoon fonetiek
en The frequency distortions, they look a lot like the phonetic patterns in certain Andorian dialects
nl Die storingen lijken op de fonetiek van Andoriaanse dialecten
en In support of his claims, the applicant puts forward the dissimilarity of the two marks with regards to the relevant consumer circles, as well as the phonetic, visual and conceptual differences between the earlier mark and the contested one
nl Ter ondersteuning van haar vorderingen stelt verzoekende partij dat het relevante publiek van consumenten voor de twee merken verschilt, en dat het oudere merk en het omstreden merk zowel fonetisch, visueel als begripsmatig verschillen
en The Court did not take account of the fact that, the terms of the marks Kids Vits und VITS‧KIDS are substantially different, as the phonetic reproductions of the brand names show appreciable differences
nl Bovendien heeft het Gerecht evenmin rekening gehouden met het feit dat er tussen de woordmerken Kids Vits en VITS‧KIDS grote verschillen bestaan, aangezien de fonetische weergave van de merknamen duidelijk verschilt
en Pleas in law: Breach of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the marks in question differ phonetically, figuratively and conceptually, and the mark cited in opposition does not enjoy a particularly high degree of recognition and does not therefore possess a high level of distinctiveness
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende merken fonetisch, visueel en begripsmatig verschillen en het oppositiemerk geen grote bekendheid heeft en dus ook geen groot onderscheidend vermogen heeft
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 0.804 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.