Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
writing system
 
list of standard words

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic Alphabet
Internationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabet
Spellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
en It' s like, military phonetic alphabet
nl Militair fonetisch alfabet
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
en The International Phonetic Alphabet shall be used
nl Hierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
en the code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
nl de code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
nl De infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
nl Hier kunt u een variant van de geselecteerde additionele toetsenbordindeling kiezen. Indelingvarianten representeren meestal verschillende toetsenbordindelingen voor dezelfde taal. Bijvoorbeeld, de Oekraïnse indeling kent vier varianten: basis, wintoetsen (zoals in Windows), schrijfmachine (zoals bij typmachines) en fonetisch (elke Oekraïnse letter is geplaatst onder een equivalente Latijnse letter
en annul the decision in order that a new and accurate comparison of the signs and goods which they identify may be carried out, regard being had to the high degree of visual and phonetic similarity between YUPI and YUKI, as well as the fact that many of the goods which they designate are identical or almost identical
nl de beslissing te herroepen met het oog op een nieuwe en juiste vergelijking van de tekens en van de erdoor geïdentificeerde waren waarbij rekening wordt gehouden met de zeer grote visuele en fonetische gelijkenis tussen YUPI en YUKI, alsmede met het feit dat vele erdoor geïdentificeerde waren dezelfde of bijna dezelfde zijn
en Pleas in law: Infringement of Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Articles ‧(b) and ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal erred in its findings that the goods applied for had to be considered similar and that there is a high degree of visual and phonetic similarity between the trade marks concerned; infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ (which became Article ‧ of Council Regulation ‧/‧) as the Board of Appeal wrongly considered that the Community trade mark concerned takes unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark cited in the opposition proceedings
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, en lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ (thans artikel ‧, lid ‧, sub ‧, en lid ‧, van verordening nr. ‧/‧) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, soortgelijk waren en dat de betrokken merken in hoge mate visueel en auditief overeenstemden; schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ (thans artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het betrokken gemeenschapsmerk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oppositiemerk
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were met
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat met betrekking tot dezelfde of zeer soortgelijke waren, ondanks de bestaande verschillen in de visuele en fonetische perceptie van de twee tekens; schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly concluded that there were no visual, phonetic or conceptual identity similarities between the trade marks concerned, as well as that there was no identity of goods for classes ‧ and ‧, and therefore no likelihood of confusion between the trade marks concerned
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b van verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenissen zijn tussen de betrokken merken en dat waren van de klassen ‧ en ‧ niet gelijk zijn, zodat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat
en alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signs
nl subsidiair, de bestreden beslissing in te trekken of te wijzigen, voor zover daarin is geoordeeld dat er sprake is van fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oppositiemerk in Spanje, en er bijgevolg in dit verband gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat
en The degree of visual, phonetic and conceptual similarity must be determined in the light of the categories of goods in question and of the circumstances in which those goods are marketed
nl De mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming moet worden vastgesteld met inaanmerkingneming van de betrokken categorieën van producten en van de omstandigheden waarin deze worden verhandeld
en According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into consideration
nl Volgens verzoekster is de door de twee conflicterende merken opgeroepen totaalindruk visueel, fonetisch en begripsmatig zeer verschillend, inzonderheid vanwege het tweede woord ΔEΛTA
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(a) in conjunction with Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the opposing trade marks are not visually, phonetically or conceptually similar and the differences between the marks are sufficient to rule out the risk of confusion on the part of relevant consumers
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub a, juncto artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeenstemmen en het onderscheid tussen de tekens voldoende groot is om verwarringsgevaar bij de relevante consument uit te sluiten
en Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusion
nl Aangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
en Pleas in law: Breach of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the marks in question differ phonetically, figuratively and conceptually, and the mark cited in opposition does not enjoy a particularly high degree of recognition and does not therefore possess a high level of distinctiveness
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende merken fonetisch, visueel en begripsmatig verschillen en het oppositiemerk geen grote bekendheid heeft en dus ook geen groot onderscheidend vermogen heeft
en Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similarities
nl Bovendien kan de betekenis of de reputatie van de naam Picasso, los van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en wordt gebruikt, geen argument zijn voor de stelling dat er begripsmatige verschillen bestaan en dat een dergelijke betekenis of reputatie ertoe leidt dat de fonetische en de visuele overeenstemmingen worden gecompenseerd door deze begripsmatige verschillen
en In particular, as regards the comparison between the signs, the analysis directed at establishing whether the signs are similar must take into consideration the visual, phonetic and conceptual aspects to arrive at a global assessment based on the general impression given by the marks themselves, taking particular account of their distinctive and dominant components
nl Met name wat de vergelijking van de tekens betreft, deze moeten bij de analyse om uit te maken of zij overeenstemmen, zowel uit visueel, als uit fonetisch en begripsmatig oogpunt worden bekeken, en de analyse dient uit te monden in een globaal oordeel gebaseerd op de algemene indruk die de merken nalaten, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan
en In support of his claims, the applicant puts forward the dissimilarity of the two marks with regards to the relevant consumer circles, as well as the phonetic, visual and conceptual differences between the earlier mark and the contested one
nl Ter ondersteuning van haar vorderingen stelt verzoekende partij dat het relevante publiek van consumenten voor de twee merken verschilt, en dat het oudere merk en het omstreden merk zowel fonetisch, visueel als begripsmatig verschillen
en Pleas in law: Violation of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as i) the earlier trade mark can be applied to software destined to a non-specialist consumer, which could give rise to a confusion, ii) the small visual and phonetic differences between the two conflicting trade marks do not suffice to avoid a likelihood of confusion and iii) both marks are connected to the same meaning
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien i) het oudere merk kan worden gebruikt voor software die is bestemd voor een niet-gespecialiseerde consument, zodat verwarring kan ontstaan, ii) de kleine visuele en fonetische verschillen tussen de twee conflicterende merken niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten en iii) beide merken dezelfde betekenis hebben
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks are not visually or phonetically similar
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, aangezien de conflicterende merken visueel en fonetisch niet overeenstemmen
en the Court erred in considering that there was no minimum degree of similarity between the intervener's trade mark BAINBRIDGE and the applicant's family of trade marks including the term THE BRIDGE, when it itself recognised that the opposing trade mark BAINBRIDGE has a significant phonetic similarity to some of the applicant's trade marks; a similarity which is not outweighed by a conceptual difference between between the opposing trade marks, given that the premiss on which the Court based itself, according to which the average Italian consumer has sufficient knowledge of the English language to enable them to understand the meaning of the word BRIDGE is clearly wrong
nl het Gerecht zou ten onrechte hebben aangenomen dat er niet een minimum aan overeenstemming bestaat tussen het merk BAINBRIDGE van interveniënte en de familie van merken met het bestanddeel THE BRIDGE van rekwirante, terwijl laatstgenoemde zelf heeft erkend dat het oppositiemerk BAINBRIGDE in aanzienlijke mate fonetisch overeenstemt met een aantal van haar merken; deze overeenstemming wordt niet geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen tussen conflicterende merken, daar het postulaat van het Gerecht dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende Engels kent om de betekenis van het woord BRIGDE te vatten, zeker onjuist is
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marks
nl Aangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat omdat KA en CA auditief en visueel overeenstemmen, de waren dezelfde zijn en de oudere merken een groter onderscheidend vermogen hebben
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 0.748 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.