Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
en Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messaging
nl roept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
en whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinema
nl overwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
en In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).
nl In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
en Each home provider shall also ensure that an appropriate notification is sent to the roaming customer’s mobile telephone or other device, for example by an SMS message, an e-mail or a pop-up window on the computer, when the data roaming services have reached ‧ % of the agreed financial or volume limit
nl Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de mobiele telefoon of een ander toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten ‧ % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt
en You can add your own pop up menu to & konqueror; so that pressing one key combination will make the menu appear then pressing a second key, or using the Up arrow and Down arrow keys and pressing Enter, will select an item from it
nl Het is mogelijk om uw eigen context-menu toe te voegen aan & konqueror;. U kunt met een sneltoets het context-menu openen en vervolgens met een tweede toets het betreffende item selecteren. U kunt ook de pijltjestoetsen en Enter gebruiken om een item te selecteren
en To open another project, select Open Project... from the Project menu or the Open Project icon on the toolbar. The open project dialog will pop up and allow you to choose the project you wish. Projects have a webprj extension
nl Om een ander project te openen, kiest u Project openen... uit het menu Project of het pictogram Project openen op de werkbalk. Het dialoogvenster project openen verschijnt en u kunt het project kiezen dat u wilt openen. Projecten hebben de extensie webprj
en She doesn' t know the difference between fruit roll- ups and Pop- Tarts
nl Die weet het verschil niet tussen mueslirepen en liga' s
en You can get & konqueror; to help you enter a path or & URL; into the Location Toolbar by enabling one of the Text Completion features. To do this right click on a clear part of the Location Toolbar text entry box and select Text Completion from the pop up menu. This will let you choose between the following options
nl & konqueror; kan u helpen bij het typen van een pad of URL-adres in de locatiebalk door de optie Tekst aanvullen aan te zetten. Dit kunt u doen door met de rechter muisknop op de locatiebalk te klikken en vervolgens het menu Tekst aanvullen te kiezen. U kunt dan kiezen uit de volgende opties
en A word that always seems to pop up when talking about him
nl Een woord dat altijd schijnt op te duiken wanneer we spreken over hem
en Conduits can be set up by selecting Settings Configure KPilot..., or using the daemon pop up menu and clicking the Configure KPilot... menu item
nl ingesteld door Instellingen KPilot instellen... te kiezen, of door uit het daemon-contextmenu het menu-item KPilot instellen... te kiezen
en It' s interesting how your name keeps popping up in all these unsolved murder cases, don' t you think?
nl Je bent vaak betrokken bij onopgeloste zaken
en You put me on this boat...... talk me into blowing it up, and when I push the damn button, a flag pops up
nl Je zet me op deze boot, zegt dat ik hem moet opblazen...... en als ik op de knop druk, springt er een vlag omhoog
en Democracy does not just pop up in an unfertile field.
nl Democratie ontkiemt niet zomaar in onvruchtbare grond.
en And I can' t jeopardize it or any mission by having Scaramanga pop up and put a buIlet in you
nl Die missie mag dan ook niet in gevaar komen door Scaramanga
en Michel, they pop up and I have to get rid of them
nl Michel, dat komt op en het moet eruit
en I expected you to pop up some day
nl Ik verwachtte wel dat je zou opduiken
en We are blackholing these IPs...... but every time we shut one down, a new mirror pops up
nl Wij blokkeren zijn IP' s, maar zodra we er een hebben gesloten, verschijnt er een nieuwe mirror
en They just stand there until their bellies swell up and they pop
nl Ze bleven staan tot hun magen opzwollen en barstten
en After starting, you can see an icon in your tray and you will see a welcome pop up. Although the application should be useful with default settings, it may be wise to take control by examining the settings. To discover and asses the options available, right click on the tray icon; in the context menu that appears, select Configure. The following chapters contain further configuration information
nl Nadat het programma is opgestart ziet u een pictogram in uw systeemvak en een welkomstvenster. Alhoewel de meeste programma's goed draaien met hun standaardinstellingen, is het raadzaam om de instellingen te doorlopen en te ontdekken wat er zoal beschikbaar is. Rechtsklik op het systeemvakpictogram en kies voor menuoptie Instellen. Zie de volgende hoofdstukken over hoe u het programma kunt instellen
en Because I ran the prints on the credit card receipt, and guess whose picture popped up?
nl Omdat ik de afdrukken nakeek op de bon en raadt eens wiens foto eruit kwam?
en Because he' s a good messenger and he' s...... always popping up with information, and...... he reminds me of a ventriloquist puppet that moves like this
nl Omdat hij een goede boodschapper is en hij... komt altijd met nieuwe informatie, en... hij doet me denken aan een pop van een buikspreker die zo doet
en Simply drop your file on the & kgpg; system tray applet. If it is an unencrypted file, & kgpg; will pop up the key selection dialog (see below). Select the encryption key, and the encrypted file will be saved. If you drop text, the encrypted text will be pasted to the clipboard. You can also encrypt clipboard by selecting the Encrypt clipboard item in applet menu
nl Sleep gewoon uw bestand naar het pictogram van de applet in het systeemvak. Indien het bestand niet versleuteld is toont & kgpg; u het dialoogvenster voor het kiezen van een sleutel (zie hieronder). Selecteer de gewenste sleutel, waarna het versleutelde bestand wordt opgeslagen. Indien u een tekst op deze manier versleutelt, wordt de versleutelde tekst geplakt in uw klembord. U kunt ook de inhoud van het klembord versleutelen door Klembord versleutelen te selecteren in het menu van de applet
en & kpilot; Daemon Pop-Up Menu
nl Daemon-menu
en Unfortunately, it is recorded in the Minutes of the European Parliament but was not accepted because certain know-it-alls popped up left, right and centre and said that the proposal was not feasible.
nl Dit voorstel staat nu weliswaar in de notulen van het Europees Parlement maar is niet aangenomen, omdat van verschillende kanten werd gezegd dat dit niet haalbaar was.
en Hey, Pop, could you move that shit before Christmas?Fill her up
nl Hey, man, kun je die rotzooi voor kerst verplaatsen?
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 38.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.