Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
en Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messaging
nl roept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
en whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinema
nl overwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
en In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).
nl In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
en He popped up and just kept goin '
nl Hij stond gewoon op, en ging verder
en If the needle is not correctly lined up with the centre of the stopper, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no pop. The needle may then enter at an angle and bend, break or prevent proper removal of the vial contents
nl Als de naald niet goed door het midden of scheef door de dop gestoken wordt, voelt u constante weerstand en geen plop.De naald kan dan in een hoek door de dop gaan en buigen, breken of voorkomen dat de inhoud van de injectieflacon helemaal opgezogen wordt
en They kept popping up all over the place
nl Dat maakt het erger
en It' s popping off up in G Pop!
nl De pleuris breekt uit
en Just make sure you give at least the file to be printed from the command line as well: kprinter/usr/share/doc/packages/cups/sam. pdf. This will hand over the & CUPS; Software Administrator Manual to the kprinter dialog, which will then pop up with the default printer pre-selected
nl Zorg ervoor dat u minimaal het bestand aangeeft dat u wilt afdrukken vanaf de commandoregel: kprinter/usr/share/doc/packages/cups/sam.pdf. Hiermee wordt de & CUPS; Software Administrator Manual aan het kprinter-dialoogvenster doorgegeven, dat verschijnt met de standaardprinter voorgeselecteerd
en Pops, do you pick up on this jive?
nl Vind je de jive ook tof?
en I wonder whether it is even necessary to have these agencies popping up like mushrooms all over Europe.
nl Ik vraag mij toch al af of het nodig is dat de agentschappen in Europa als paddestoelen uit de grond schieten.
en Come sit on my lap.We' il talk about the first thing that pops up
nl Kom op m' n schoot, dan bespreken we wat ons te binnen schiet
en Unfortunately, it is recorded in the Minutes of the European Parliament but was not accepted because certain know-it-alls popped up left, right and centre and said that the proposal was not feasible.
nl Dit voorstel staat nu weliswaar in de notulen van het Europees Parlement maar is niet aangenomen, omdat van verschillende kanten werd gezegd dat dit niet haalbaar was.
en But as always with negative content - be it in the traditional media or on the Internet - it pops up more quickly than you can fight it.
nl Maar negatieve inhoud - zij het in de traditionele media of op internet - zal toch altijd weer de kop op blijven steken.
en She popped up in my dream... and she killed herself
nl Ze kwam tevoorschijn in mijn droom... en doodde haarzelf
en I mean, we can' t run up a hiII carrying a tree trunk or score ‧ out of ‧ on the pop- gun range
nl Maar ja, we vinden altijd wel mensen die dat voor ons doen
en And now this guy pops up, and suddenly there' s two of us
nl En nu komt deze gast langs, en zijn we ineens met zijn tweeën
en There are also two check boxes. One controls if a file manager window will be automatically opened when a device is mounted. The other causes an alert window to pop up if a disk gets critically full
nl Er zijn ook twee keuzevakjes. De een geeft aan of er automatische een Bestandsbeheerder-venster wordt geopend wanneer een apparaat wordt aangekoppeld. De andere zorgt ervoor dat er een waarschuwingsvenster wordt getoond wanneer een schijf erg vol raakt
en Nothing popped up on the LPR' s, but it did pick up a ticket last night on Bruckner Boulevard
nl Verkeerscamera' s hebben niets geregistreerd maar kreeg wel een boete op Brucker Boulevard
en You have a machine that crushes up your pop cans
nl Jij hebt een machine om je drankblikjes samen te persen
en Use the Menu key to pop up the context menu. On most keyboards, the Menu key is on the righthand side of the keyboard between the Windows; and & Ctrl; keys. It has a menu icon on it
nl Gebruik de Menu-toets om het contextmenu te openen. Op de meeste toetsenborden bevindt de Menu-toets zich aan de rechterkant tussen de Windows;-toets en de & Ctrl;-toets in. Er staat een afbeelding van een menu op
en Some programs, such as & konqueror;, use the clipboard internally. If you get unwanted & klipper; pop-ups all the time when using a certain application, do the following
nl Sommige programma's, zoals & konqueror;, gebruiken het klembord ook intern. Indien u ongewenste & klipper;-vensters krijgt wanneer u een bepaalde toepassing gebruikt, kunt u het volgende doen
en We even managed to work in an up-tempo pop tune for the sound track
nl We hebben zelfs een leuk melodietje gemaakt voor de sound-track
en Genetic problems keep popping up
nl Genetische problemen blijven opduiken
en If all you want me to do is pop up and be seen to be alongside everybody, I will not do that.
nl Als u alleen maar wilt dat ik kom opdagen om me in het gezelschap van alle betrokkenen te laten zien, ben ik daartoe niet bereid.
en Such basic personalised tariff information shall be delivered to the roaming customer’s mobile telephone or other device, for example by an SMS message, an e-mail or a pop-up window on the computer, every time the roaming customer enters a Member State other than that of his home network and initiates for the first time a regulated data roaming service in that particular Member State
nl De roamende klant ontvangt dergelijke gepersonaliseerde basale tariefinformatie op zijn mobiele telefoon of een ander toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, telkens wanneer hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn thuisnetwerk en aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 115.095 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.