Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
en Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messaging
nl roept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
en In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).
nl In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
en whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinema
nl overwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
en If the needle is not correctly lined up with the centre of the stopper, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no pop. The needle may then enter at an angle and bend, break or prevent proper removal of the vial contents
nl Als de naald niet goed door het midden of scheef door de dop gestoken wordt, voelt u constante weerstand en geen plop.De naald kan dan in een hoek door de dop gaan en buigen, breken of voorkomen dat de inhoud van de injectieflacon helemaal opgezogen wordt
en Falzone got popped last night, up in Canada
nl Falzone is opgepakt in Canada
en Searchlights are popping all over...... and destroyers are cranking up depth charges
nl Overal zoeklichten, en de dieptebommen worden aangezwengeld
en Unfortunately, it is recorded in the Minutes of the European Parliament but was not accepted because certain know-it-alls popped up left, right and centre and said that the proposal was not feasible.
nl Dit voorstel staat nu weliswaar in de notulen van het Europees Parlement maar is niet aangenomen, omdat van verschillende kanten werd gezegd dat dit niet haalbaar was.
en During its meeting in September ‧, the Task Force set up under the Protocol to review proposals for adding further substances supported the conclusion of the dossier that SCCPs be considered POPs in the context of the Protocol and that the risk profile provided sufficient information showing that SCCPs had the potential for Long-Range Transboundary Atmospheric Transport (LRAT
nl De ingevolge het protocol opgerichte taskforce die tot taak heeft voorstellen voor het toevoegen van stoffen te bestuderen, heeft op een vergadering in september ‧ ingestemd met de conclusie van het ingediende dossier dat KKCP’s als POP’s beschouwd zouden moeten worden in de context van het protocol en dat het risicoprofiel voldoende informatie bevatte die aantoonde dat bij KKCP’s sprake kan zijn van grensoverschrijdende verplaatsing door de lucht over lange afstand (Long-Range Transboundary Atmospheric Transport, LRAT
en & kspread; can automatically check the validity of entered data against a number of criteria, and pop up a message box if the data is invalid
nl & kspread; kan automatisch de geldigheid van ingevoerde gegevens aan de hand van een aantal criteria controleren en een foutmelding tonen als de gegevens ongeldig zijn
en His name pops up in some insider trading thing a few years back, but other than that, he' s a ghost
nl Hij deed een paar jaar geleden iets met aandelen, maar buiten dat, is hij een spook
en If you do n't have a key, & kgpg; will automatically pop up the key generation dialog at the first startup. You can also access it in the Key Manager from Keys Generate Key Pair
nl Indien u nog geen sleutel heeft toont & kgpg; u automatisch een dialoogvenster voor het aanmaken van sleutels als u het programma de eerste keer start. U kunt dit venster ook oproepen met Sleutels Sleutelpaar aanmaken
en Has Prince Charles popped up?
nl Welke Engelsen?
en I hope that all MEPs will join me in condemning those who send 16-year old children, strapped with explosives, to blow themselves up together with innocent shoppers who have just popped out to buy something from the local cheese shop.
nl Ik hoop dat alle afgevaardigden zich bij mij zullen aansluiten en degenen zullen veroordelen die kinderen van zestien, omhangen met explosieven, eropuit sturen om zichzelf op te blazen samen met onschuldige winkelende mensen die bijvoorbeeld net even voor een boodschap naar de plaatselijke kaaswinkel zijn gegaan.
en Click on the file you want to encrypt with the & RMB;. Choose Actions Encrypt File in the pop up menu. You will then be prompted with the Public key selection dialog. Choose the key of the recipient and click Encrypt. The encrypted file will be saved with a. asc or. gpg extension depending on whether you chose ASCII encryption or not
nl Klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt versleutelen. Kies Acties Bestand versleutelen in het menu dat u krijgt. U wordt daarna gevraagd om een sleutel te selecteren in het dialoogvenster voor het selecteren van de publieke sleutel. Kies de sleutel van de ontvanger en klik op Versleutelen. Het versleutelde bestand wordt opgeslagen met een.asc-of.gpg-extensie, dit is afhankelijk van of u ASCII-versleuteling heeft gekozen of niet
en It' d be like them to pop up now.- Don' t worry
nl Ze duiken vast net nu op
en The ground gets soggy.The caskets are airtight. Anybody who hasn' t been planted too long just pops up
nl De kisten zijn luchtdicht dus die komen naar boven
en That' s why we get the check as soon as Zimmer shows up and blow this pop stand before anybody finds out anything
nl Daarom pakken we de cheque zodra Zimmer komt... gaan ervandoor, voordat iemand iets in de gaten krijgt
en Any time ‧ guys pass around a sex toy, something like this is bound to pop up
nl Als ‧ jongens een sexspeeltje doorgeven, kan het niet anders dan dat dit gebeurt
en I mean, we can' t run up a hiII carrying a tree trunk or score ‧ out of ‧ on the pop- gun range
nl Maar ja, we vinden altijd wel mensen die dat voor ons doen
en The Edit Name/Hint icon pops up a dialog in which you can create or edit your level 's name and hint. Both are optional, but they are essential for tutorial levels and it is usual to provide them with very difficult levels, such as in Championship games (see the Vengeance of Peter W game
nl Het pictogram gloeilamp opent een dialoogvenster waarin u de naam en tip van uw niveau kunt aanmaken of wijzigen. Beide zijn optioneel, maar zijn essentieel voor oefeningsniveaus en het is gebruikelijk om ze bij zeer moeilijke niveaus op te geven (zie het spel De wraak van Peter W
en Selecting Preferences... from this pop up menu brings up the History Sidebar control module. This can be used to set the maximum size of your history and set a time after which items are automatically removed. You can also set different fonts for new and old & URL; s. The Detailed tooltips checkbox controls how much information is displayed when you hover the mouse pointer over an item in the history page
nl De optie Voorkeuren... uit dit contextmenu zal een dialoogvenster openen met de instellingen met betrekking tot de geschiedenis. Hier kunt u de maximale grootte van uw geschiedenis instellen en een tijd instellen wanneer items automatisch zullen worden verwijderd. U kunt ook verschillende lettertypes instellen voor nieuwe en oude URL-adressen. Het keuzevakje Gedetailleerde knopinfo bepaalt de hoeveelheid informatie die getoond wordt zodra u met de muis boven een ingang zweeft
en Well, I never had a rich pops to buy me anything...... so I' m just a working man trying to come up
nl Ik heb nooit een rijke vader gehad die me er een kon kopen...... ik ben dus gewoon een werkende man
en Without further delay, let 's get down to the business of being cool. First, pop in the CD you want to rip (obviously!). Next, fire up a & konqueror; window and open the Services tab on the Navigation panel. The Navigation panel sits on the left side of the window, as shown in the screenshot below. If it 's not visible, you can produce it out of thin air by pressing the magic F‧ key
nl Goed, het wordt tijd dat we aan een cool imago gaan werken. Zorg ervoor dat de cd die geript moet worden in de cdrom-drive zit (nogal logisch!). Open daarna een & konqueror;-venster en klik op Services in het navigatiepaneel. Het navigatiepaneel bevindt zich aan de linkerkant van het venster, zoals te zien is in de schermafbeelding hieronder. Als de knop niet zichtbaar is, kunt u hem tevoorschijn toveren door op F‧ te drukken
en No sooner did avian flu pop up than we in Europe declared ourselves prepared for it.
nl De vogelgriep was amper uitgebroken, of we zeiden in Europa al dat we erop voorbereid waren.
en If anyone' s caught taking graft, and I don' t get my share, we stand him up against the wall and pop goes the weasel
nl Als smeergeld vloeit en er wordt niet aan mij afgestaan, we zetten je tegen de muur en peng! ' t is met je gedaan
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 50.63 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.