Translations into Polish:

  • najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości   

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

maximum residue limit
NDP; maksymalny limit pozostałości; najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
mrl (maximum residue limits)
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)

Example sentences with "maximum residue limits", translation memory

add example
en Whereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honey
pl należy ustanowić maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla niosek, zwierząt mlecznych lub pszczół miodnych w odniesieniu do jaj, mleka i miodu
en Whereas, in establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl przy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; limity tych pozostałości w istotnych tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości mającej znaczenie dla kontroli limitu pozostałości (pozostałość znacznikowa
en Whereas Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Annex ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin is to be incorporated into the Agreement
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧] zostanie włączone do Porozumienia
en Whereas, in establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl Przy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości, limity tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli limitu pozostałości (pozostałość znacznikowa
en amending the Annex to Regulation (EU) No ‧/‧ on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance methylprednisolone
pl zmieniające, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en A provisional maximum residue limit may be established in cases where scientific data are incomplete, provided that there are no grounds for supposing that residues of that substance at the level proposed constitute a hazard to human health
pl Jeżeli dane naukowe są niepełne, można określić tymczasowy maksymalny limit pozostałości, o ile nie ma podstaw, by przypuszczać, że pozostałości tej substancji na zaproponowanym poziomie stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
en In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl Przy ustalaniu maksymalnych limitów pozostałości dla pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego niezbędne jest określenie gatunków zwierząt, u których mogą występować pozostałości, poziomów, jakie mogą występować w odpowiednich tkankach mięsnych uzyskanych z leczonego zwierzęcia (tkanka docelowa), i rodzaju pozostałości istotnej dla monitorowania pozostałości (pozostałość znacznikowa
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ [‧]
en Whereas maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffs
pl Maksymalne poziomy pozostałości powinny zostać ustalone wyłącznie po analizie w ramach Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, wszelkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pozostałości danych substancji dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przetwórstwo przemysłowe środków spożywczych
en However, the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissues
pl niemniej jednak ponieważ wątroba i nerki są często usuwane z tusz będących przedmiotem handlu międzynarodowego, należy także ustanowić maksymalne limity pozostałości dla tkanki mięśniowej i tłuszczowej
en Whereas, in accordance with Regulation (EEC) No ‧, maximum residue limits must be established progressively for all pharmacologically active substances which are used within the Community in veterinary medicinal products intended for administration to food-producing animals
pl zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧ maksymalne limity pozostałości muszą być ustanawiane stopniowo dla wszystkich substancji farmakologicznie czynnych, stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych we Wspólnocie, przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności
en In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl Przy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; limity tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli limitu pozostałości (pozostałość znacznikowa
en The Member States shall not permit foodstuffs for human consumption to be taken from test animals unless maximum residue limits have been established by the Community in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No ‧ and an appropriate withdrawal period has been established to ensure that this maximum limit will not be exceeded in the foodstuffs
pl Państwa Członkowskie nie zezwalają, aby środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi pochodziły od zwierząt, na których były przeprowadzane badania, chyba że maksymalne limity pozostałości zostały ustalone przez Wspólnotę zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr ‧ oraz, że został ustalony odpowiedni okres wycofania w celu zapewnienia, że ten maksymalny limit nie będzie przekroczony w środkach spożywczych
en amending Annexes ‧ and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin as regards sodium salicylate and fenvalerate
pl zmieniające załączniki ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do salicylanu sodowego i fenvalerate
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending the Annex to Regulation (EU) No ‧/‧ on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance sodium salicylate
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
en The following substances are inserted in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ (List of pharmacologically active substances used in veterinary medicinal products for which provisional maximum residue limits have been fixed
pl Następujące substancje zostają włączone do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ (Lista substancji farmakologicznie aktywnych używanych w weterynaryjnych środkach leczniczych, dla których zostały ustalone tymczasowe maksymalne limity pozostałości
en A practice such as that in place at the establishment of Bowland of using milk which has been tested positive for the presence of antibiotic residues before being placed on the market where it has not been demonstrated that such residues do not exceed the maximum residue limits laid down in Regulation (EEC) No ‧/‧ is likely to constitute a serious risk to human health
pl Obowiązująca w zakładzie Bowland praktyka polegająca na stosowaniu mleka, które przed wprowadzeniem do obrotu poddano badaniu, na podstawie którego wykryto obecność pozostałości antybiotyków, lecz nie wykazano, że pozostałości te nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr ‧/‧, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ February ‧ amending Annexes I, ‧ and ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające załączniki I, ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en In order to allow for the completion of scientific studies, the duration of the validity of the provisional maximum residue limits previously defined in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ should be extended for cypermethrin
pl W celu umożliwienia zakończenia badań naukowych należy przedłużyć tymczasowy okres obowiązywania maksymalnych poziomów pozostałości dla cypermetryny, uprzednio określonych w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr
en Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin is to be incorporated into the Agreement
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧] zostaje włączone do Porozumienia
en In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl Przy ustanawianiu maksymalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; poziomy tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli poziomu pozostałości (pozostałość znacznikowa
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧, ‧ i
en where relevant, an acceptable daily intake for man (ADI) and a maximum residue limit (MRL
pl w przypadku gdy jest to odpowiednie, dopuszczalnej dawki dziennej (ADI) dla człowieka i maksymalnego limitu pozostałości (MRL
Showing page 1. Found 1406 sentences matching phrase "maximum residue limits".Found in 7.227 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.