Translations into Polish:

  • najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości   
  • MRL   

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

maximum residue limit
maksymalny limit pozostałości; NDP; najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
mrl (maximum residue limits)
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)

Example sentences with "maximum residue limits", translation memory

add example
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ October ‧ amending Annex ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en In accordance with Regulation (EEC) No ‧, maximum residue limits must be established progressively for all pharmacologically active substances which are used within the Community in veterinary medicinal products intended for administration to food-producing animals
pl Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) ‧ maksymalne poziomy pozostałości muszą być ustanawiane stopniowo dla wszystkich substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych we Wspólnocie, przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ amending Annex I of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin is to be incorporated into the Agreement
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧] należy włączyć do Porozumienia
en Whereas maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffs
pl maksymalne poziomy pozostałości powinny zostać określone wyłącznie po analizie, przeprowadzanej w ramach Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, wszelkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa tych pozostałości dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przebieg procesów przetwórstwa przemysłowego środków spożywczych
en Whereas, in establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl przy ustanawianiu maksymalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; poziomy tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli poziomu pozostałości (pozostałość znacznikowa
en Whereas maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffs
pl maksymalne limity pozostałości mogą być określane wyłącznie po zbadaniu przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych wszelkich stosownych informacji na temat bezpieczeństwa tych pozostałości dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przebieg procesów przetwórstwa przemysłowego środków spożywczych
en Whereas maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffs
pl maksymalne dopuszczalne limity pozostałości powinny zostać ustalone tylko po zbadaniu w Komitecie ds. Medycznych Produktów Weterynaryjnych wszystkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pozostałości danej substancji dla konsumenta środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i wpływu tych pozostałości na przetwórstwo przemysłowe środków spożywczych
en R ‧: Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ establishing maximum residue limits for the feed additive canthaxanthin in addition to the conditions provided for in Directive ‧/‧/EC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl R ‧: rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Where a maximum residue limit has been established in accordance with this Regulation for specific foodstuffs or species, Articles ‧ and ‧ shall apply for the establishment of a maximum residue limit for that substance for other foodstuffs or species
pl Jeśli dla danych środków spożywczych lub danego gatunku został ustanowiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem maksymalny limit pozostałości, art. ‧ i ‧ stosują się do określenia maksymalnego limitu pozostałości tej substancji w innych środkach spożywczych lub dla innych gatunków
en amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
pl zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ January ‧ amending Annexes I, ‧ and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające załączniki I, ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en For the control of residues, as provided for in appropriate Community legislation, maximum residue limits should usually be established for the target tissues of liver or kidney
pl Zgodnie z przepisami odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego, maksymalny limit pozostałości do celów kontroli powinien być zazwyczaj ustanawiany dla tkanek docelowych wątroby czy nerek
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ November ‧ amending Annexes I, ‧ and ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające załączniki I, ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
en All of the pesticides for which maximum residue limits are being fixed by this Directive need to be evaluated in the framework of Directive ‧/EEC
pl Wszystkie pestycydy, dla których najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane przez niniejszą dyrektywę, powinny zostać ocenione w ramach dyrektywy ‧/EWG
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin introduced Community procedures to evaluate the safety of residues of pharmacologically active substances in accordance with human food safety requirements
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego wprowadziło wspólnotowe procedury oceny bezpieczeństwa pozostałości substancji farmakologicznie czynnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa żywności przeznaczonej dla ludzi
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en amending Annex ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Ginseng, standardised extracts and preparations thereof
pl zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworami
en However, the liver and kidney are frequently removed from carcases moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissues
pl Jednakże wątroba i nerki są często usuwane z tusz w międzynarodowym handlu i dlatego, maksymalne limity pozostałości powinny być zawsze ustalane również dla tkanek mięśniowych lub tłuszczowych
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧]
en In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residue
pl Przy ustalaniu maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego niezbędne jest określenie gatunków zwierząt, u których mogą występować pozostałości, poziomów, jakie mogą występować w odpowiednich tkankach mięsnych uzyskanych z leczonego zwierzęcia (tkanka docelowa), i rodzaju pozostałości istotnej dla monitorowania pozostałości (pozostałość znacznikowa
en It is appropriate that Member States notify the Commission of the results of the tests performed, where the presence of the concerned pharmacologically active substances not authorised for use in food producing animals, or exceeding the maximum residue limits laid down in Union law, is revealed
pl Państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji wyniki przeprowadzonych badań, jeżeli ujawniły one obecność substancji farmakologicznie czynnych niedopuszczonych do użytku u zwierząt, od których pozyskuje się żywność, lub przekroczenie maksymalnych limitów pozostałości określonych w prawie Unii
en The following substances are inserted in Annex I (List of pharmacologically active substances for which maximum residue limits have been fixed
pl Do załącznika I (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie, dla których ustalone zostały najwyższe dopuszczalne limity pozostałości) wprowadza się następujące substancje
en Applications should be supplemented by residue studies in order to assess the establishment of Maximum Residues Limits (MRLs
pl Do wniosków należy dołączyć badania pozostałości w celu oceny określenia maksymalnych limitów pozostałości (MRL
en whereas, however, the liver and kidney are frequently removed from carcases moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissues
pl niemniej jednak, ponieważ wątroba i nerki są często usuwane z tusz będących przedmiotem handlu międzynarodowego, należy także ustanowić maksymalne poziomy pozostałości dla tkanki mięśniowej i tłuszczowej
en Maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffs
pl Maksymalne limity pozostałości powinny zostać określone wyłącznie po analizie wszelkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa tych pozostałości dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przebieg procesów przetwórstwa przemysłowego środków spożywczych, przeprowadzanej w ramach Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych
Showing page 1. Found 1406 sentences matching phrase "maximum residue limits".Found in 6.792 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.