Translations into Polish:

  • genitalia   
  • narządy płciowe zwierząt   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive systemW chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animalsBadania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
At the commencement of the study the weight variation of animals used should not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sexNa początku badania zmienność ciężaru zwierząt powinna być minimalna i nie przekraczać ± ‧ % średniego ciężaru dla każdej płci
number of animals for each sex in experimental and control groupsliczba zwierząt każdej płci w grupach doświadczalnych i kontrolnych
In a preliminary sighting study, the effects of various doses administered orally by gavage to single animals of one sex are investigated in a sequential mannerW wstępnym badaniu rozpoznawczym, przeprowadza się w sposób sekwencyjny badanie skutku różnych dawek podawanych doustnie przez zgłębnik pojedynczym zwierzętom jednej płci
tabulation of response data by sex and dose level (i.e. number of animals that died or were killed during the test; number of animals showing signs of toxicitytabelaryczne przedstawienie danych reakcji toksycznej w rozbiciu na płcie i wielkość dawki (to jest liczba padłych zwierząt lub zabitych w czasie trwania badania, liczba zwierząt wykazujących oznaki działania toksycznego, liczba zwierząt poddanych ekspozycji
Based on previous knowledge of the chemical or a close analogue, consideration should be given to including an additional satellite group of ‧ animals (five per sex) in the control and in the top dose group for observation, after the treatment period, of reversibility or persistence of any toxic effectsNa podstawie wcześniejszej wiedzy o substancjach chemicznych i bliskich odpowiednikach należy rozważyć włączenie dodatkowej satelickiej grupy ‧ zwierząt (po ‧ każdej płci) do grupy kontrolnej i grupy najwyżej dawkowanej, do celów obserwacji, po okresie traktowania, odwracalności lub trwałości jakichkolwiek skutków toksycznych
a detailed experimental protocol giving a description of the methods, apparatus and materials used, details such as species, age, weight, sex, number, breed or strain of animals, identification of animals, dose, route and schedule of administrationszczegółowy protokół doświadczalny opisujący zastosowane metody, aparaturę i materiały, dane takie jak: gatunek, wiek, waga, płeć, liczba, rasa lub odmiana zwierząt, ich identyfikacja, dawka, droga i schemat podawania
A satellite group of ‧ control animals (five animals per sex) is also usedJest także stosowana grupa satelicka ‧ zwierząt kontrolnych (pięć zwierząt każdej płci
Groups of stock animals should consist of compatible same-sex peer individuals or juvenilesGrupy inwentarskie powinny składać się z wzajemnie zgodnych rówieśników tej samej płci lub osobników młodych
Each treated and control group include at least five analysable animals per sexKażda z poddanych działaniu substancji oraz kontrolnych grup obejmuje przynajmniej pięć nadających się do poddania analizie zwierząt każdej płci
Farms for on farm sampling can be chosen using local knowledge or any other relevant information such as type of fattening system, breed and sex of animalGospodarstwa, w których mają być pobrane próbki, można wyznaczać na podstawie wiedzy zdobytej na miejscu lub wszelkich innych istotnych informacji, jak dotyczących rodzajów stosowanych systemów tuczenia, rasy lub płci zwierząt
At the commencement of the study, the weight variation of animals used should be minimal and not exceed ‧ % of the mean weight of each sexW momencie rozpoczęcia doświadczenia, odchylenia mas ciała wśród wykorzystywanych zwierząt powinny być jak najniższe i nie powinny przekraczać ‧% średniej masy ciała u każdej z płci
the number and identity (age, sex, species and individual identification number where practical) of animals arriving in the breeding establishment or leaving it, together with information on their origin or destination, the transport from or to the breeding establishment and the animals health statusliczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt przybywających do zakładu hodowli lub opuszczających go wraz z informacją o ich pochodzeniu albo przeznaczeniu, transporcie z albo do zakładu hodowli oraz stanie zdrowia zwierząt
Animals may be housed individually, or be caged in small groups of the same sexZwierzęta mogą być trzymane pojedynczo lub umieszczane w klatkach w małych grupach o tej samej płci
Species, breed, age and sex of the animals, identification procedureGatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, metoda identyfikacji
number, age and sex of animalsliczba, wiek i płeć zwierząt
For experimental animals, where housing them in large groups is not possible, keeping them in same-sex compatible pairs is probably the best social arrangementW przypadku gdy trzymanie zwierząt doświadczalnych w większych grupach społecznych nie jest możliwe, trzymanie ich we wzajemnie zgodnych parach składających się z osobników tej samej płci stanowi najprawdopodobniej najlepsze rozwiązanie
number of animals of each sex in test and control groups (if requiredliczba zwierząt każdej płci w grupie badanej i kontrolnej (jeżeli występuje
A total of five animals of one sex will normally be used for each dose level investigatedNormalnie, wykorzystuje się ogólną liczbę pięciu zwierząt jednej płci dla każdego badanego poziomu dawki
number, age and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for use of males instead of femalesliczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
number of animals of each sexliczba zwierząt każdej płci
sex of animals dosedpłeć zwierząt poddanych dawkowaniu
Without you, we' d have to find some other sex- fueled, depraved animal to entertain usBez ciebie musielibyśmy znaleźć inne napędzane seksem, zdeprawowane zwięrze, by nas bawiło
At the end of the test, a subset of animals of each sex from each group are perfused in situ and sections of the brain, spinal cord, and peripheral nerves are prepared and examinedNa koniec badania podgrupę zwierząt każdej z płci poddaje się perfuzji in situ, a następnie preparuje i bada skrawki mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
Showing page 1. Found 70563 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 23.971 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.