Translations into Polish:

  • genitalia   
  • narządy płciowe zwierząt   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive systemW chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animalsBadania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
number, age and sex of animalsilość, wiek i płeć zwierząt
Number and sex of animalsLiczba oraz płeć zwierząt
The substance is tested using a stepwise procedure, each step using three animals of a single sex (normally femalesSubstancja jest badana przy użyciu procedury etapowej, na każdym etapie wykorzystywane są trzy zwierzęta jednej płci (na ogół samice
Based on previous knowledge of the substance or a close analogue, consideration should be given to including an additional satellite group of eight animals (four per sex) in control and in top dose group for observation after the treatment period of reversibility or persistence of any toxic effectsNa podstawie uprzedniej znajomości substancji lub bliskiego odpowiednika należy rozważyć włączenie dodatkowej, satelickiej grupy ośmiu zwierząt (po cztery każdej płci) do grupy kontrolnej i grupy najwyżej dawkowanej do celów obserwacji po okresie czasu traktowania, odwracalności lub trwałości jakichkolwiek skutków toksycznych
With regard to aquaculture animals young fish may be treated for the first three months for the purpose of sex inversion with veterinary medicinal products that have an androgenous action and are authorized in accordance with Directives ‧/EEC and ‧/EECW przypadku zwierząt akwakultury młode ryby można przez pierwsze trzy miesiące poddawać zabiegom mającym na celu spowodowania zmiany płci, przy zastosowaniu weterynaryjnych środków leczniczych o działaniu androgennym i dozwolonych zgodnie z dyrektywami ‧/EWG i ‧/EWG
sex of animals dosedpłeć zwierząt poddanych dawkowaniu
Based on previous knowledge of the chemical or a close analogue, consideration should be given to including an additional satellite group of ‧ animals (five per sex) in the control and in the top dose group for observation, after the treatment period, of reversibility or persistence of any toxic effectsNa podstawie wcześniejszej wiedzy o substancjach chemicznych i bliskich odpowiednikach należy rozważyć włączenie dodatkowej satelickiej grupy ‧ zwierząt (po ‧ każdej płci) do grupy kontrolnej i grupy najwyżej dawkowanej, do celów obserwacji, po okresie traktowania, odwracalności lub trwałości jakichkolwiek skutków toksycznych
tabulation of response data by sex and dose level (i.e. number of animals that died or were killed during the test; number of animals showing signs of toxicitytabelaryczne przedstawienie danych reakcji toksycznej w rozbiciu na płcie i wielkość dawki (to jest liczba padłych zwierząt lub zabitych w czasie trwania badania, liczba zwierząt wykazujących oznaki działania toksycznego, liczba zwierząt poddanych ekspozycji
During experiments, marmosets and tamarins can generally be kept with a compatible same-sex animal (twins, parent/offspring) or in male-female pairs, using contraceptionPodczas doświadczeń marmozety i tamaryny mogą być zazwyczaj trzymane ze zgodnymi osobnikami tej samej płci (bliźnięta, rodzic/potomek) lub w parach samiec/samica przy stosowaniu metod antykoncepcyjnych
only ‧ animals of the same sex are tested per dose level for methods B.‧ and Bna poziom dawki, tylko ‧ zwierząt o tej samej płci jest badanych do celów metod B.‧ i B
Animals: species (for aquatic species intended for human consumption identification shall be made by their colloquial name followed in parenthesis by the latin or Linnean description), breed, age, sex, identification procedure, physiological stage and general healthZwierzęta: gatunek (dla gatunków wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi należy dokonać identyfikacji za pomocą nazwy potocznej, po której w nawiasie podaje się nazwę łacińską lub opis według Linneusza), rasa, wiek, płeć, procedura identyfikacji, stan fizjologiczny oraz ogólny stan zdrowia
Normally female animals will be used in the absence of information indicating that males will be the more sensitive sexW przypadku braku informacji wskazujących, że samice są bardziej wrażliwą płcią, zwykle stosowane są samice
At the commencement of the study the weight variation of animals used should be minimal and not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sexPrzy rozpoczęciu badań zmiany wagi wykorzystanych zwierząt muszą być minimalne i nie przekraczać ± ‧ % średniej wagi w każdej płci
She' s got a bed built for sex...... not stuffed animals.- Wait, what?Jej łóżko służy do seksu, a nie do trzymania pluszowych zabawek
number, age and sex of animalsliczba oraz wiek zwierząt
number, age, and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for the use of males instead of femalesliczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
the number and identity (age, sex, species and individual identification number where practical) of the animals of each species present in the breeding establishmentliczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie hodowli
The animal groups should contain an adequate number of subjects of each sexGrupy zwierząt powinny obejmować odpowiednią liczbę zwierząt każdej płci
Animals which might injure each other on account of their species, sex, age or origin must be kept and lairaged apart from each otherZwierzęta, które ze względu na swoje cechy gatunkowe, płeć, wiek lub pochodzenie mogą sobie nawzajem szkodzić, muszą być strzeżone i przetrzymywane oddzielnie
the number of controls, the number of animals treated either individually or collectively, with a breakdown according to species, breed or strain, age and sexliczbę kontroli, liczbę zwierząt poddanych leczeniu indywidualnie lub zbiorowo, z podziałem na gatunki, hodowlę lub rasę, wiek oraz płeć
For a moment I thought you are an oaf sluggish that sex only with farm animalsPrzez moment myślałem jesteś słaby niemrawiec że seks tylko zwierząt gospodarskich
Number and sex of animalsLiczba i płeć zwierząt
Showing page 1. Found 70563 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 15.878 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.