Translations into Polish:

  • narządy płciowe zwierząt   
  • drogi rodne   
  • genitalia   
  • gonady   
  • narządy rozrodcze   
  • organy płciowe zwierząt   
  • układ rozrodczy   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
en At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive system
pl W chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
en Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animals
pl Badania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
en The acute toxic class method set out in this test is a stepwise procedure with the use of ‧ animals of a single sex per step
pl Metoda klas ostrej toksyczności przyjęta w tym badaniu jest procedurą stopniową, w której dla każdego stopnia wykorzystywane są trzy osobniki zwierząt jednej płci
en The animal groups should contain an adequate number of subjects of each sex
pl Grupy zwierząt powinny obejmować odpowiednią liczbę zwierząt każdej płci
en Wherever possible, experimental animals should be kept in same-sex pairs or groups
pl O ile to możliwe, zwierzęta doświadczalne powinny być trzymane w parach lub grupach składających się z osobników tej samej płci
en Where adequate information is available to demonstrate that animals of the sex tested are markedly more sensitive, testing in animals of the other sex may be dispensed with
pl Jeżeli dostępna jest stosowna informacja pokazująca, że zwierzęta badanej płci są znacznie bardziej wrażliwe, drugą płeć można pominąć
en The test animals should be characterised as to species, strain, source, sex, weight and/or age
pl Zwierzęta badane powinny charakteryzować się gatunkiem, szczepem, źródłem, płcią, wagą i/lub wiekiem
en After completion of the study in one sex, at least one group of ‧ animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substance
pl Po zakończeniu badań jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
en Each treated and control group include at least five analysable animals per sex
pl Każda z poddanych działaniu substancji oraz kontrolnych grup obejmuje przynajmniej pięć nadających się do poddania analizie zwierząt każdej płci
en After completion of the study in one sex, at least one group of five animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substance
pl Po zakończeniu badań dla jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
en the number and identity (age, sex, species and individual identification where practical) of the animals of each species present in the establishment
pl liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualne oznaczenia, gdy jest to praktyczne) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie
en The test animals should be characterised as to species, strain, source, sex, weight and/or age
pl Badane zwierzęta należy scharakteryzować ze względu na gatunek, szczep, źródło, płeć, wagę i/lub wiek
en At the commencement of the study the weight variation of animals should be minimal and not exceed ± ‧ % of the mean weight for each sex
pl W trakcie przeprowadzania badania, zmienność masy zwierząt powinno być minimalne oraz nie powinno przekraczać ‧ % średniej masy dla każdej z płci
en Species, breed, age and sex of the animals, identification procedure
pl Gatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, metoda identyfikacji
en In addition, a satellite group of ‧ animals (five animals per sex) may be treated with the high concentration level for ‧ days and observed for reversibility, persistence, or delayed occurrence of toxic effects for ‧ days post-treatment
pl Ponadto satelicka grupa ‧ zwierząt (po pięcioro zwierząt każdej płci) może otrzymywać większą dawkę przez ‧ dni i można prowadzić w niej obserwację pod kątem odwracalności, utrzymywania się i opóźnionego pojawiania się efektów toksycznych przez ‧ dni od zastosowania substancji
en number, age and sex of animals
pl ilość, wiek i płeć zwierząt
en Where information is available demonstrating that a sex is markedly more sensitive, animals of this sex should be dosed
pl Jeżeli dostępna jest informacja wskazująca, że dana płeć jest znacząco bardziej czuła, należy użyć do dawkowania zwierząt tej płci
en A total of five animals of one sex will normally be used for each dose level investigated
pl Normalnie, wykorzystuje się ogólną liczbę pięciu zwierząt jednej płci dla każdego badanego poziomu dawki
en tabulation of response data by sex and exposure level (i.e. number of animals that died or were killed during the test
pl zestawienie tabelaryczne danych reakcji toksycznej z uwagi na płeć i poziom ekspozycji (to jest liczba zwierząt padłych lub uśmierconych w czasie trwania badania
en At the end of the test, a subset of animals of each sex from each group are perfused in situ and sections of the brain, spinal cord, and peripheral nerves are prepared and examined
pl Na koniec badania podgrupę zwierząt każdej z płci poddaje się perfuzji in situ, a następnie preparuje i bada skrawki mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
en number of animals for each sex in experimental and control groups
pl liczba zwierząt każdej płci w grupach doświadczalnych i kontrolnych
en sex of animals dosed
pl płeć zwierząt poddanych dawkowaniu
en The number of test animals of both sexes selected must be sufficient for statistical purposes
pl Liczba testowanych zwierząt obydwu płci musi być wystarczająca dla celów statystycznych
en A metabolic study including the metabolic balance and identification of the main metabolites in the urine and faeces should be performed in animals of both sexes and the same strains as those used in the toxicological studies
pl Należy przeprowadzić badanie metabolizmu obejmujące bilans metaboliczny oraz wyznaczenie głównych metabolitów w moczu i kale u zwierząt obu płci. Należy stosować te same szczepy jak przy badaniach toksykologicznych
en number, age and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for use of males instead of females
pl liczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
Showing page 1. Found 70563 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 25.358 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.