Translations into Polish:

  • genitalia   
  • narządy płciowe zwierząt   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
en Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animals
pl Badania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
en At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive system
pl W chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
en Number and sex of animals
pl Liczba i płeć zwierząt
en number of animals of each sex
pl liczba zwierząt każdej płci
en At the commencement of the study the weight variation of animals used should be minimal and not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sex
pl Przy rozpoczęciu badań zmiany wagi wykorzystanych zwierząt muszą być minimalne i nie przekraczać ± ‧ % średniej wagi w każdej płci
en Groups of stock animals should consist of compatible same-sex peer individuals or juveniles
pl Grupy inwentarskie powinny składać się z wzajemnie zgodnych rówieśników tej samej płci lub osobników młodych
en identification of the treated and control animals (collective or individual, as appropriate), such as species, breeds or strains, age, weight, sex, physiological status
pl identyfikację zwierząt leczonych i kontrolnych (zbiorcza lub indywidualna) taką jak gatunek, hodowla lub rasa, wiek, waga, płeć, stan fizjologiczny
en in the case of animals less than six months old or kept since that age in a single sex group prior to quarantine, a single test on a sample of preputial specimen
pl w przypadku zwierząt poniżej szóstego miesiąca życia lub utrzymywanych, począwszy od tego w wieku, w grupie osobników tej samej płci przed kwarantanną, pojedynczemu testowi na próbce z napletka
en For each sex, at the start of the test, the range of weight variation in the animals used should not exceed ± ‧ % of the appropriate mean value
pl Dla każdej płci, na początku badania, zakres różnic wagi stosowanych zwierząt nie powinien przekraczać ± ‧% właściwej wartości średniej
en Based on previous knowledge of the chemical or a close analogue, consideration should be given to including an additional satellite group of ‧ animals (five per sex) in the control and in the top dose group for observation, after the treatment period, of reversibility or persistence of any toxic effects
pl Na podstawie wcześniejszej wiedzy o substancjach chemicznych i bliskich odpowiednikach należy rozważyć włączenie dodatkowej satelickiej grupy ‧ zwierząt (po ‧ każdej płci) do grupy kontrolnej i grupy najwyżej dawkowanej, do celów obserwacji, po okresie traktowania, odwracalności lub trwałości jakichkolwiek skutków toksycznych
en Studies on the absorption, distribution and excretion, including the identification of main metabolites must be performed in the laboratory animal species in which the lowest NOAEL was obtained, or by default in the rat (both sexes
pl Badania w zakresie absorpcji, dystrybucji oraz wydalania, włącznie z identyfikacją najważniejszych metabolitów, należy przeprowadzać na gatunkach zwierząt laboratoryjnych, u których uzyskano najniższy poziom bez obserwowanego działania szkodliwego (NOAEL), lub standardowo na szczurze (obie płci
en Groups of animals of a single sex are dosed in a stepwise procedure using the fixed doses of ‧, ‧, ‧ and ‧ mg/kg (exceptionally an additional fixed dose of ‧ mg/kg may be considered, see section
pl Grupom zwierząt tej samej płci podaje się, zgodnie z procedurą stopniową, stałe dawki na poziomie ‧, ‧, ‧ i ‧ mg/kg (w wyjątkowych wypadkach można rozważyć podanie dodatkowej stałej dawki wynoszącej ‧ mg/kg, patrz sekcja
en in the case of aquaculture animals, to a group of breeding animals for sex inversion, on a veterinarian
pl w przypadku zwierząt akwakultury w grupie zwierząt hodowlanych w celu zmiany płci, na podstawie recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność
en Animals: species (for aquatic species intended for human consumption identification shall be made by their colloquial name followed in parenthesis by the latin or Linnean description), breed, age, sex, identification procedure, physiological stage and general health
pl Zwierzęta: gatunek (dla gatunków wodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi należy dokonać identyfikacji za pomocą nazwy potocznej, po której w nawiasie podaje się nazwę łacińską lub opis według Linneusza), rasa, wiek, płeć, procedura identyfikacji, stan fizjologiczny oraz ogólny stan zdrowia
en the number and identity (age, sex, species and individual identification where practical) of the animals of each species present in the establishment
pl liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualne oznaczenia, gdy jest to praktyczne) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie
en tabulation of response data by sex and dose level (i.e. number of animals used
pl tabelaryczne przedstawienie danych reakcji toksycznej w rozbiciu na płcie i wielkość dawki (to jest liczba użytych zwierząt
en Species, breed, age and sex of the animals, identification procedure
pl Gatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, sposób ich oznakowania
en details of the clinical trial protocol giving a description of the methods used, including methods of randomisation and blinding, details such as the route of administration, schedule of administration, the dose, identification of trial animals, species, breeds or strains, age, weight, sex, physiological status
pl szczegółowe informacje z protokołu z prób, podające opis zastosowanych metod, w tym metod losowych i ślepych, dane takie jak: drogę podawania, schemat podawania, dawka, identyfikacja zwierząt użytych do prób, gatunek, rasa lub odmiana, wiek, waga, płeć, stan fizjologiczny
en the number and identity (age, sex, species and individual identification where practical) of animals arriving in the establishment or leaving it, together with information on their origin or destination, the transport from or to the establishment and the animals health status
pl liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualne oznaczenie, gdy jest to praktyczne) zwierząt przybywających do zakładu albo go opuszczających wraz z informacją o ich pochodzeniu albo przeznaczeniu, transporcie z albo do placówki oraz stanie zdrowia zwierząt
en a detailed experimental protocol giving a description of the methods, apparatus and materials used, details such as species, age, weight, sex, number, breed or strain of animals, identification of animals, dose, route and schedule of administration
pl szczegółowy protokół doświadczalny opisujący zastosowane metody, aparaturę i materiały, dane takie jak: gatunek, wiek, waga, płeć, liczba, rasa lub odmiana zwierząt, ich identyfikacja, dawka, droga i schemat podawania
en At the end of the test, a subset of animals of each sex from each group are perfused in situ and sections of the brain, spinal cord, and peripheral nerves are prepared and examined
pl Na koniec badania podgrupę zwierząt każdej z płci poddaje się perfuzji in situ, a następnie preparuje i bada skrawki mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
en The test animals should be characterised as to species, strain, source, sex, weight and/or age
pl Badane zwierzęta należy scharakteryzować ze względu na gatunek, szczep, źródło, płeć, wagę i/lub wiek
en In a preliminary sighting study, the effects of various doses administered orally by gavage to single animals of one sex are investigated in a sequential manner
pl W wstępnym badaniu rozpoznawczym, przeprowadza się w sposób sekwencyjny badanie skutku różnych dawek podawanych doustnie przez zgłębnik pojedynczym zwierzętom jednej płci
en After completion of the study in one sex, at least one group of five animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substance
pl Po zakończeniu badań dla jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
en After completion of the study in one sex, at least one group of ‧ animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substance
pl Po zakończeniu badań jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
Showing page 1. Found 70563 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 20.931 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.