Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
en Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surface
pl Inne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
en The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levels
pl Wulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
en Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standards
pl Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
en pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomass
pl pH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
en cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus
pl zdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
en All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies only
pl Wszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
en The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange trees
pl Gleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
en Cation exchange capacity (CEC
pl Zdolność wymienna kationów (CEC
en cation exchange capacity (mmol/kg
pl zdolność wymiany kationów (mmol/kg
en cation exchange capacity (mmol/kg
pl zdolność wymiany kationu (mmol/kg
en Cationic surfactants which might upset the biodegradability test and the analytical procedure, are eliminated by the cation exchanger placed above the anion exchanger
pl Kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą zafałszować wynik testu biodegradacji i procedurę analityczną, są eliminowane poprzez kationowy wymieniacz umieszczony powyżej anionowego wymieniacza
en Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange column
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
en The ethanol extract is evaporated to dryness, dissolved in an isopropanol/water mixture and the solution obtained is passed through a strongly acidic cation exchange/macroporous anion exchange combination heated to ‧ K (‧ oC
pl Wyciąg etanolu jest odparowywany do sucha, rozpuszczany w mieszaninie wody i izopropanolu, a uzyskany roztwór przechodzi przez mieszaninę silnie kwasowych kationowych wymieniaczy i makroporowatych anionowych wymieniaczy, podgrzaną do ‧°K (‧ °C
en Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange column
pl Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
en Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ mesh
pl Żywica kationowowymienna Amberlit CG-‧ (Na), ‧ do ‧ oczek
en Only the minimum fraction of wine necessary to obtain stability must be treated with cation exchangers
pl Tylko minimalna część wina niezbędna do uzyskania stabilności zostanie poddana obróbce kationitami
en Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acid
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
en the CaCl‧ solution is used as the aqueous solvent phase to improve centrifugation and minimise cation exchange
pl roztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowej
en The test sample is treated by a strongly acid cation exchanger
pl Badana próbka jest poddawana chromatografii na silnie kwasowej żywicy kationowymiennej
en Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ mesh
pl Żywica kationitowa Amberlite CG-‧ (Na), wielkość oczka
en Cation-exchange column
pl Kolumna kationo-wymienna
en Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ mesh
pl Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
en Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acid
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (ppkt ‧.‧) w zlewce na ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego (ppkt
en Non-ionic surface active agents in the sense of this Directive are those surface active agents which, after passage through cationic and anionic ion exchangers, are determined as bismuth-active substance (BiAS) according to the analytical procedure described in Chapter
pl Niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdziale
en prior to final filtration wine may be treated with a strongly acid cation-exchange resin in the sodium ion form for the tartaric stabilisation of wine
pl przed końcową filtracją wino może być potraktowane silnie kwasową żywicą kationinową w formie jonu sodowego dla stabilizacji wina
Showing page 1. Found 46901 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 26.846 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.