Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
en The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levels
pl Wulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
en Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standards
pl Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
en Cation exchange capacity (CEC
pl Zdolność wymienna kationów (CEC
en The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange trees
pl Gleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
en pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomass
pl pH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
en cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus
pl zdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
en All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies only
pl Wszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
en cation exchange capacity (mmol/kg
pl zdolność wymiany kationu (mmol/kg
en cation exchange capacity (mmol/kg
pl zdolność wymiany kationów (mmol/kg
en Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surface
pl Inne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
en Cation-exchange column
pl Kolumna kationo-wymienna
en The cations are exchanged with H
pl Kationy są wymieniane na H
en The cation exchanger is rejected after use
pl Wymieniacz kationowy wyrzuca się po użyciu
en Liquid chromatographic column ‧ mm × ‧ mm, cation exchange Nucleosil ‧ SA, ‧ or ‧ μm packing, or equivalent
pl Łaźnia ultradźwiękowa
en The ethanol extract is evaporated to dryness, dissolved in an isopropanol/water mixture and the solution obtained is passed through a strongly acidic cation exchange/macro-porous anion exchange combination heated to ‧ ° C. This temperature is necessary to prevent the precipitation of any fatty acids which may be present in acidic media
pl Ekstrakt etanolowy jest odparowywany do sucha, rozpuszczany w mieszaninie wody i izopropanolu, a uzyskany roztwór przepuszcza się przez mieszaninę silnie kwasowych kationowych wymieniaczy i makroporowatych anionowych wymieniaczy, podgrzaną do ‧ °C. Taka temperatura jest konieczna w celu zapobiegania wytrącaniu się kwasów tłuszczowych, które mogą być obecne, w środowisku kwaśnym
en Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acid
pl Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
en After dilution with the mobile phase and membrane filtration the content of amprolium is determined by cation exchange high performance liquid chromatography (HPLC) using a UV detector
pl Po rozpuszczeniu z fazą ruchomą i filtrowaniu przeponowym oznacza się zawartość amprolium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z wymianą kationową (HPLC) przy użyciu detektora UV
en The sample is filtered (or centrifuged) and the filtrate (or supernatant) is injected on a cation exchange HPLC column in the lead form using HPLC grade water as the mobile phase
pl Próbka jest następnie sączona (lub wirowana), a przesącz (lub nadsącz) jest wprowadzany do kolumny kationowymiennej do HPLC wypełnionej jonowymienną żywicą ołowiową przy zastosowaniu wody o jakości wymaganej dla HPLC jako fazy ruchomej
en Only the minimum fraction of wine necessary to obtain stability must be treated with cation exchangers
pl Tylko minimalna część wina niezbędna do uzyskania stabilności zostanie poddana obróbce kationitami
en Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ mesh
pl Żywica kationitowa Amberlite CG-‧ (Na), wielkość oczka
en The guard column is a combination of a separate cation exchanger (H+) and an anion exchanger (CO‧-), each packed in columns of ca. ‧ mm × ‧,‧ mm (L × ID) (e.g. micro-guard columns in a micro-guard holder) and connected in series or in the form of a mixed bed consisting of AG ‧W-X‧,-‧ mesh (H+) and AG‧-X‧A, ‧–‧ mesh (OH-) in the ratio of ‧:‧ (m/m) manually packed in a column of ca. ‧ × ‧ mm (L × ID
pl Kolumna ochronna stanowi połączenie odrębnego wymieniacza kationowego (H+) i wymieniacza anionowego (CO‧-), każdy zapakowany w kolumny o wymiarach ok. ‧ mm × ‧,‧ mm (dł. × śr. wewn.) (np. mikrokolumny ochronne w mikrouchwycie ochronnym) i połączone szeregowo lub w postaci złoża mieszanego, składających się z AG ‧W–X‧,- ‧ mesh (H+) oraz AG‧-X‧A, ‧–‧ mesh (OH-) w stosunku ‧:‧ (m/m), ręcznie upakowanych w kolumnie o wymiarach ok. ‧ mm × ‧ mm (dł. × śr. wewn
en prior to final filtration wine may be treated with a strongly acid cation-exchange resin in the sodium ion form for the tartaric stabilisation of wine
pl przed końcową filtracją wino może być potraktowane silnie kwasową żywicą kationinową w formie jonu sodowego dla stabilizacji wina
en Requirements for treatment with cation exchangers to ensure the tartaric stabilisation of the wine
pl Wymogi dotyczące obróbki kationitami w celu zapewnienia stabilizacji wina
en Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ mesh
pl Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ mesh
en The cation exchanger is rejected after use
pl Wymieniacz kationowy należy wyrzucić po użyciu
Showing page 1. Found 46901 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 10.336 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.