Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surfaceInne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levelsWulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standardsLosy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomasspH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphoruszdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies onlyWszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange treesGleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
Cation exchange capacity (CECZdolność wymienna kationów (CEC
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationów (mmol/kg
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationu (mmol/kg
Cationic surfactants which might upset the biodegradability test and the analytical procedure, are eliminated by the cation exchanger placed above the anion exchangerKationowe substancje powierzchniowo czynne mogą zafałszować wynik testu biodegradacji i procedurę analityczną, są eliminowane poprzez kationowy wymieniacz umieszczony powyżej anionowego wymieniacza
Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange columnNależy połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
The ethanol extract is evaporated to dryness, dissolved in an isopropanol/water mixture and the solution obtained is passed through a strongly acidic cation exchange/macroporous anion exchange combination heated to ‧ K (‧ oCWyciąg etanolu jest odparowywany do sucha, rozpuszczany w mieszaninie wody i izopropanolu, a uzyskany roztwór przechodzi przez mieszaninę silnie kwasowych kationowych wymieniaczy i makroporowatych anionowych wymieniaczy, podgrzaną do ‧°K (‧ °C
Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange columnNależy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ meshŻywica kationowowymienna Amberlit CG-‧ (Na), ‧ do ‧ oczek
Only the minimum fraction of wine necessary to obtain stability must be treated with cation exchangersTylko minimalna część wina niezbędna do uzyskania stabilności zostanie poddana obróbce kationitami
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidNależy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
the CaCl‧ solution is used as the aqueous solvent phase to improve centrifugation and minimise cation exchangeroztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowej
The test sample is treated by a strongly acid cation exchangerBadana próbka jest poddawana chromatografii na silnie kwasowej żywicy kationowymiennej
Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ meshŻywica kationitowa Amberlite CG-‧ (Na), wielkość oczka
Cation-exchange columnKolumna kationo-wymienna
Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ meshWymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidNależy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (ppkt ‧.‧) w zlewce na ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego (ppkt
Non-ionic surface active agents in the sense of this Directive are those surface active agents which, after passage through cationic and anionic ion exchangers, are determined as bismuth-active substance (BiAS) according to the analytical procedure described in ChapterNiejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdziale
prior to final filtration wine may be treated with a strongly acid cation-exchange resin in the sodium ion form for the tartaric stabilisation of wineprzed końcową filtracją wino może być potraktowane silnie kwasową żywicą kationinową w formie jonu sodowego dla stabilizacji wina
Showing page 1. Found 46901 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 25.766 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.