Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levelsWulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standardsLosy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
Cation exchange capacity (CECZdolność wymienna kationów (CEC
The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange treesGleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomasspH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphoruszdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies onlyWszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationu (mmol/kg
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationów (mmol/kg
Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surfaceInne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
Cation-exchange columnKolumna kationo-wymienna
The cations are exchanged with HKationy są wymieniane na H
The cation exchanger is rejected after useWymieniacz kationowy wyrzuca się po użyciu
Liquid chromatographic column ‧ mm × ‧ mm, cation exchange Nucleosil ‧ SA, ‧ or ‧ μm packing, or equivalentŁaźnia ultradźwiękowa
The ethanol extract is evaporated to dryness, dissolved in an isopropanol/water mixture and the solution obtained is passed through a strongly acidic cation exchange/macro-porous anion exchange combination heated to ‧ ° C. This temperature is necessary to prevent the precipitation of any fatty acids which may be present in acidic mediaEkstrakt etanolowy jest odparowywany do sucha, rozpuszczany w mieszaninie wody i izopropanolu, a uzyskany roztwór przepuszcza się przez mieszaninę silnie kwasowych kationowych wymieniaczy i makroporowatych anionowych wymieniaczy, podgrzaną do ‧ °C. Taka temperatura jest konieczna w celu zapobiegania wytrącaniu się kwasów tłuszczowych, które mogą być obecne, w środowisku kwaśnym
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidNależy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
After dilution with the mobile phase and membrane filtration the content of amprolium is determined by cation exchange high performance liquid chromatography (HPLC) using a UV detectorPo rozpuszczeniu z fazą ruchomą i filtrowaniu przeponowym oznacza się zawartość amprolium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z wymianą kationową (HPLC) przy użyciu detektora UV
The sample is filtered (or centrifuged) and the filtrate (or supernatant) is injected on a cation exchange HPLC column in the lead form using HPLC grade water as the mobile phasePróbka jest następnie sączona (lub wirowana), a przesącz (lub nadsącz) jest wprowadzany do kolumny kationowymiennej do HPLC wypełnionej jonowymienną żywicą ołowiową przy zastosowaniu wody o jakości wymaganej dla HPLC jako fazy ruchomej
Only the minimum fraction of wine necessary to obtain stability must be treated with cation exchangersTylko minimalna część wina niezbędna do uzyskania stabilności zostanie poddana obróbce kationitami
Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ meshŻywica kationitowa Amberlite CG-‧ (Na), wielkość oczka
The guard column is a combination of a separate cation exchanger (H+) and an anion exchanger (CO‧-), each packed in columns of ca. ‧ mm × ‧,‧ mm (L × ID) (e.g. micro-guard columns in a micro-guard holder) and connected in series or in the form of a mixed bed consisting of AG ‧W-X‧,-‧ mesh (H+) and AG‧-X‧A, ‧–‧ mesh (OH-) in the ratio of ‧:‧ (m/m) manually packed in a column of ca. ‧ × ‧ mm (L × IDKolumna ochronna stanowi połączenie odrębnego wymieniacza kationowego (H+) i wymieniacza anionowego (CO‧-), każdy zapakowany w kolumny o wymiarach ok. ‧ mm × ‧,‧ mm (dł. × śr. wewn.) (np. mikrokolumny ochronne w mikrouchwycie ochronnym) i połączone szeregowo lub w postaci złoża mieszanego, składających się z AG ‧W–X‧,- ‧ mesh (H+) oraz AG‧-X‧A, ‧–‧ mesh (OH-) w stosunku ‧:‧ (m/m), ręcznie upakowanych w kolumnie o wymiarach ok. ‧ mm × ‧ mm (dł. × śr. wewn
prior to final filtration wine may be treated with a strongly acid cation-exchange resin in the sodium ion form for the tartaric stabilisation of wineprzed końcową filtracją wino może być potraktowane silnie kwasową żywicą kationinową w formie jonu sodowego dla stabilizacji wina
Requirements for treatment with cation exchangers to ensure the tartaric stabilisation of the wineWymogi dotyczące obróbki kationitami w celu zapewnienia stabilizacji wina
Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ meshWymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ mesh
The cation exchanger is rejected after useWymieniacz kationowy należy wyrzucić po użyciu
Showing page 1. Found 46901 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 9.474 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.