Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibit
wystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
en museum means a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment
pl muzeum oznacza stałą instytucję prowadzącą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków w służbie na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, otwartą dla publiczności, która to instytucja nabywa, przechowuje, przeprowadza badania, informuje i wystawia w celach naukowych, edukacyjnych i rozrywkowych materialne dowody związane z ludźmi i ich środowiskiem
en On the basis of these data the two formulations are considered to exhibit an equivalent therapeutic ratio and to be clinically interchangeable
pl Na podstawie tych danych uznano, że oba preparaty wywierają równoważną odpowiedź leczniczą i mogą być stosowane zamiennie ”
en participation fees, travel costs, publication costs, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
pl opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody dotyczące organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich
en specify the way in which the public may be informed, for example by bill-posting within a certain radius, publication in local newspapers, organization of exhibitions with plans, drawings, tables, graphs, models
pl określać sposób, w jaki społeczeństwo może być informowane, na przykład przez obwieszczenie w określonym okręgu, publikację w lokalnych gazetach, organizację wystaw z planami, rysunkami, tabelami, prezentację graficzną, modele
en except exhibitions organized for private purposes in shops or business premises with a view to sale of the imported goods
pl z wyjątkiem wystaw organizowanych prywatnie w sklepach lub pomieszczeniach handlowych, w celu sprzedaży przywożonych towarów
en Based on the results of interaction studies conducted with vardenafil in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) on stable tamsulosin or terazosin therapy: When vardenafil was given at doses of ‧, ‧ or ‧ mg on a background of stable therapy with tamsulosin, there was no symptomatic reduction in blood pressure, although ‧ tamsulosin treated subjects exhibited transient standing systolic blood pressures of less than ‧ mmHg. When vardenafil ‧ mg was given simultaneously with terazosin ‧ or ‧ mg, one of ‧ patients experienced symptomatic postural hypotension
pl Na podstawie wyników badań interakcji z zastosowaniem wardenafilu przeprowadzonych u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, z ustalonym leczeniem tamsulozyną lub terazosyną zaobserwowano, że: gdy wardenafil był podawany w dawkach ‧ mg, ‧ mg lub ‧ mg z ustalonym leczeniem • tamsulozyną, nie występowało objawowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, jednakże u trzech z ‧ osób leczonych tamsulozyną wystąpiło przemijające obniżenie ciśnienia skurczowego, mierzonego w pozycji stojącej, poniżej ‧ mmHg. gdy wardenafil był podawany w dawce ‧ mg jednocześnie z terazosyną w dawce ‧ mg lub • ‧ mg, u jednego z ‧ pacjentów wystąpiło objawowe niedociśnienie ortostatyczne
en Participation in exhibitions and fairs
pl uczestnictwo w wystawach i targach
en tototo ‧ useum für Angewandte Kunst (Museum of Applied Arts) Exhibition ‧ eptember to ‧ ctober Tuesday to Sunday ‧ a.m. to ‧ p.m. Wednesday ‧ a.m. to ‧ p.m. Closed Mondays Karmeliterkloster-- Institut für Stadtgeschichte (Carmelite Monastery-- Institute of Local History) Exhibition ‧ eptember to ‧ ctober Monday to Friday ‧ a.m. to ‧ p.m. Saturdays and Sundays ‧ a.m. to ‧ p.m. Billboards in Frankfurt Exhibition ‧ eptember to ‧ ctober Subject to alterations
pl * godziny otwarcia: MAK-- Museum für Angewandte Kunst (Muzeum Sztuki Użytkowej) Wystawa: od ‧ września do ‧ października wtorek-piątek ‧ środy ‧ w poniedziałki zamknięte Karmeliterkloster-- Institut für Stadtgeschichte (Klasztor karmelitów-- Instytut Historii Miasta) Wystawa: od ‧ września do ‧ października poniedziałek-piątek ‧ soboty i niedziele ‧ illboardy we Frankfurcie Wystawa: od ‧ września do ‧ października Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu
en Why don' t you put that in your exhibit?
pl Może pokażesz to na swojej wystawie?
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
pl Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym
en The area covers the geological subdivision known as the Internal Alps, which is marked by the presence of crystalline soils associated with soils exhibiting loamy and sedimentary characteristics
pl Obszar ten obejmuje część obszaru geologicznego Alp wewnętrznych, która charakteryzuje się występowaniem gleb wytworzonych na podłożu skał krystalicznych będących połączeniem gleb o charakterze piaszczysto-ilastym i osadowym
en Cytochromes P‧-CYP‧A‧ and P‧-CYP‧D‧ contribute to the formation of the N-desmethyl and ‧-hydroxymethyl metabolites, both exhibited significantly less in vivo pharmacological activity than olanzapine in animal studies
pl Cytochromy P‧-CYP‧A‧ oraz P‧D‧ biorą udział w tworzeniu metabolitów N-demetylowego i ‧-hydroksymetylowego, które w badaniach na zwierzętach wykazały znamiennie mniejszą aktywność in vivo niż olanzapina
en In particular, it shall not in any position of use exhibit any dangerous roughness or sharp edge liable to increase the risk or seriousness of injury to the occupants
pl W szczególności w żadnej pozycji użytkowej zagłówek nie może wykazywać niebezpiecznej szorstkości ani ostrych krawędzi mogących zwiększyć ryzyko powstania lub zakres obrażeń u osób znajdujących się w pojeździe
en National Agency for Export Controls organised in September, ‧ the workshop Towards an Arms Trade Treaty with Romanian defence industry on the occasion of the Black Sea Defence and Aerospace Exhibition and Conference
pl Krajowy urząd kontroli eksportu zorganizował we wrześniu ‧ r. warsztaty Ku międzynarodowemu traktatowi o handlu bronią z udziałem rumuńskiego przemysłu obronnego przy okazji wystawy i konferencji Obrona i przestrzeń powietrzna w regionie Morza Czarnego
en The US Code exhibits a completely different mind set from that which pertains in most, if not all, Member States
pl Amerykański kodeks upadłościowy prezentuje całkowicie odmienne nastawienie od przeważającego w większości, jeśli nie wszystkich, państw członkowskich
en Parkinson s disease patients treated with dopamine agonists and other dopaminergic treatments such as Stalevo, especially at high doses, have been reported as exhibiting signs of pathological gambling, increased libido and hypersexuality, generally reversible upon reduction of the dose or treatment discontinuation
pl U pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami dopaminy i innymi preparatami dopaminergicznymi, takimi jak Stalevo, zwłaszcza w dużych dawkach, odnotowano ujawnienie się przedmiotowych objawów patologicznego uprawiania hazardu, zwiększonego libido i hiperseksualności, ogólnie przemijających po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia
en Asymetric mezogenic dimers exhibiting nematic-nematic phase transition
pl Liniowe, asymetryczne dimery mezogeniczne wykazujące przejście fazowe nematyk-nematyk
en up to ‧ % of costs concerning education and training of farmers, consultancy services, the organisation of forums, competitions, exhibitions, fairs, publications, catalogues and websites, and the costs of replacement services
pl do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastępstwa
en The name and address of the exhibition shall be indicated thereon
pl Wskazuje się w nim nazwę i adres wystawy
en Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition stands or storage facilities), provided that particulars of the performances and technical specifications of these articles are supplied
pl Konstrukcje nośne pneumatyczne (np. hale sportowe, stoiska wystawowe, obiekty magazynowe), pod warunkiem dostarczenia danych szczegółowych dotyczących parametrów i specyfikacje techniczne tych artykułów
en Organising marketing and promotion exhibitions in the region and in EU member states can offer possibilities of export-oriented initiatives in particular in the manufacturing sector
pl Organizowanie wystaw poświęconych marketingowi i promocji w omawianym regionie i w państwach członkowskich UE może stwarzać możliwości podejmowania inicjatyw eksportowych, zwłaszcza w sektorze wytwórczym
en Dabigatran etexilate is a small molecule prodrug which does not exhibit any pharmacological activity
pl Eteksylan dabigatranu jest niskocząsteczkowym prolekiem pozbawionym działania farmakologicznego
en Displaying the vernacular: exhibitions of the Society for Polish Applied Arts executed in Warsaw in 1902 and 1908
pl Eksponowanie" swojskości". Warszawskie wystawy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana w 1902 i 1908 roku.
en Patients exhibiting depression should be monitored closely during therapy with Rebif and treated appropriately
pl Pacjenci wykazujący depresję powinni być ściśle monitorowani podczas terapii produktem Rebif i odpowiednio leczeni
en The aim of this aid measure is to present the agriculture of Burgenland at fairs, exhibitions, presentations and events accessible to the public within the European Union (with the exception of Austria), in order to promote it all over Europe
pl Celem programu pomocy jest prezentacja sektora rolnego landu Burgenland w ramach otwartych dla szerokiej publiczności targów, wystaw, prezentacji i imprez organizowanych w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Austrii) w celu promowania sektora w Europie
Showing page 1. Found 2153 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 2.832 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.