Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibit
wystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
en Scenography out of theatre. On the phenomenon of Prague Quadrennial - International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture
pl Scenografia poza teatrem. O fenomenie Praskiego Quadriennale - Międzynarodowej Wystawy Scenografii i Architektury Teatralnej
en up to ‧ % of costs concerning education and training, consultancy services provided by third parties, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications and websites
pl do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
en The vehicle shall exhibit no indications of abuse (e. g. racing, overloading, misfuelling, or other misuse), or other factors (e. g. tampering) that could affect emission performance
pl Pojazd nie wykazuje oznak nadmiernej eksploatacji (np. jazdy rajdowej, przeciążenia, tankowania niewłaściwym paliwem czy innego rodzaju niewłaściwego użytkowania) ani innych czynników (np. manipulowania przy nim przez osoby nieupoważnione), które mogłyby wpłynąć na jego działanie w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
en Emtricitabine did not exhibit cytotoxicity to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines or bone marrow progenitor cells in vitro
pl W warunkach in vitro, emtrycytabina nie działa cytotoksycznie na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ustalone linie komórek limfocytarnych i monocytarno-makrofagowych lub komórki, z których bezpośrednio tworzy się szpik kostny
en fresh poultrymeat intended for exhibition, special studies or analysis, provided that official control makes it possible to ensure that the meat is not used for human consumption and that, when the special studies or analysis have been carried out, the meat, with the exception of that used for the purposes of analysis, is destroyed
pl świeżego mięsa drobiowego przeznaczonego na wystawy, do specjalnych badań lub analiz pod warunkiem, że urzędowa kontrola pozwala na zagwarantowanie, że mięso to nie będzie przeznaczone do spożycia przez ludzi i po wykonaniu specjalnych badań lub analiz zostanie zniszczone, z wyjątkiem mięsa wykorzystanego do celów analiz
en joint participation of Community firms in fairs and exhibitions held in Central American countries, and vice-versa
pl wspólnego udziału wspólnotowych firm w targach i wystawach organizowanych w krajach Ameryki Środkowej i vice versa
en Patients exhibiting depression should be monitored closely during therapy with Rebif and treated appropriately
pl Pacjenci wykazujący depresję powinni być ściśle monitorowani podczas terapii produktem Rebif i odpowiednio leczeni
en Despite the decrease in buprenorphine exposure, no patients exhibited withdrawal symptoms
pl Pomimo zmniejszenia stężenia buprenorfiny, pacjenci nie wykazywali objawów odstawienia
en Aripiprazole exhibited antagonist properties in animal models of dopaminergic hyperactivity and agonist properties in animal models of dopaminergic hypoactivity
pl Antagonistyczne właściwości arypiprazolu wykazano na zwierzęcym modelu hiperaktywności dopaminergicznej, a właściwości agonistyczne na zwierzęcym
en Gibbosity: means fronds exhibiting a humped or swollen appearance
pl Garbatość: oznacza liście o zgarbionym lub spuchniętym wyglądzie
en live vertebrates of species listed in Annex A to Regulation (EC) No ‧/‧ that belong to a travelling exhibition
pl żywe kręgowce gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ należące do wystawy objazdowej
en Where necessary, additional documentary evidence of the nature of the products and the conditions under which they have been exhibited may be required
pl Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można zażądać przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej rodzaj produktów i warunki, na jakich były one wystawiane
en Parkinson s disease patients treated with dopamine agonists and other dopaminergic treatments such as Stalevo, especially at high doses, have been reported as exhibiting signs of pathological gambling, increased libido and hypersexuality, generally reversible upon reduction of the dose or treatment discontinuation
pl U pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami dopaminy i innymi preparatami dopaminergicznymi, takimi jak Stalevo, zwłaszcza w dużych dawkach, odnotowano ujawnienie się przedmiotowych objawów patologicznego uprawiania hazardu, zwiększonego libido i hiperseksualności, ogólnie przemijających po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia
en Navigation Path: Home > The Euro > Photos of the Euro Exhibition hosted by Banca d' Italia in Rome
pl Navigation Path: Home > Euro > Zdjęcia z wystawy o euro w Banca d' Italia w Rzymie
en the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition
pl produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie
en That spring, I went there to paint the daisies for an exhibition
pl Wybrałam się tam wiosną, aby namalować margerytki na wystawę
en Hey, there' s this architectural exhibit at the museum, which you might find boring but
pl Hej, tutaj w muzeum jest architektoniczny eksponat, możesz się przy nim nudzić ale
en The primary metabolite exhibits similar potency compared to sunitinib in biochemical and cellular assays
pl W testach biochemicznych i komórkowych podstawowy metabolit sunitynibu wykazuje działanie podobne do sunitynibu
en Defence exhibit one, Your Honour
pl Dowód obrony nr jeden
en Member States shall not create any obstacles to the display and/or demonstration at trade fairs, exhibitions or similar events of equipment which does not comply with this Directive, provided that a visible sign clearly indicates that such equipment may not be placed on the market and/or put into service until it has been brought into conformity with this Directive
pl Państwa Członkowskie nie stwarzają żadnych przeszkód, co do wystawiania lub demonstrowania podczas targów, wystaw lub podobnych wydarzeń, urządzeń, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że w widocznym miejscu umieszczono informację o zakazie wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku do momentu gdy będą one zgodne z niniejszą dyrektywą
en Patients exhibiting depression should be monitored closely during therapy with Betaferon and treated appropriately
pl Pacjenci wykazujący zaburzenia depresyjne powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia produktem Betaferon i właściwie leczeni
en up to ‧ % of costs concerning the education and training of farmers, consultancy services, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications, catalogues and websites, and the cost of farmer replacement services
pl maksymalnie ‧ % kosztów związanych z edukacją i szkoleniem rolników, usługami doradczymi, organizacją forów, konkursów, wystaw, targów, publikacjami, katalogami i stronami internetowymi, koszt usług zastępczych
en The other PCBs do not exhibit dioxin-like toxicity but they have a different toxicological profile
pl Inne PCB nie wykazują toksyczności dioksynopodobnej, lecz mają inny profil toksykologiczny
en Curiosities in Diane Arbus photography - exhibiting or the way to social acceptance?
pl Osobliwości w fotografii Diane Arbus - spektakularyzacja czy droga do społecznej akceptacji?
en In particular, in view of the fact that, at the time the procedure was initiated, WAM SpA was not regarded as a small or medium-sized enterprise (SME), the Commission also stressed that aid for market surveys and for participation in fairs and exhibitions, which in principle could qualify as aid for consultancy and other services and activities within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises, could not be granted an exemption in the present case
pl Komisja podkreśliła również fakt, iż pomocy w zakresie analiz rynkowych i udziału w targach i wystawach, którą zasadniczo można by zaliczyć do pomocy w zakresie doradztwa i innych usług i działalności, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zastosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie można było objąć wyłączeniem w obecnym przypadku, w szczególności, ponieważ WAM S.p.A. w momencie rozpoczynania procedury, nie była uznana za małe lub średnie przedsiębiorstwo
Showing page 1. Found 2153 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 2.697 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.