Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibitwystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
whereas Member States may restrict the putting into service, including the switching on, of such exhibited radio equipment for reasons related to the effective and appropriate use of the radio spectrum, avoidance of harmful interference or matters relating to public healthPaństwa Członkowskie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania takiego sprzętu prezentowanego na wystawach czy targach, łącznie z możliwością uruchomienia, z powodów wynikających z właściwego i skutecznego wykorzystania widma radiowego oraz uniknięcia szkodliwej ingerencji w odniesieniu do kwestii mających związek z ochroną zdrowia publicznego
In selecting and managing the land, the farmers exhibit an expertise based on their intimate knowledge of the geographical environmentHodowcy wykazują się know-how w doborze wybiegów i zarządzaniu nimi dzięki szczegółowej znajomości środowiska geograficznego
up to ‧ % of costs concerning education and training, consultancy services provided by third parties, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications and websites and replacement servicesprzyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji i stron internetowych oraz usług zastępstwa
members of the professions participating in international exhibitions, conferences, symposia, seminars or other similar events held in the territory of the Member Statesw przypadku przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ yearsSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ lat
For instance, last night you exhibited courage, leadership...... and willingness to protect a man you hardly knewZeszłej nocy wykazałeś się: odwagą, zdolnościami przywódczymi...... i gotowością ochrony ludzi, których ledwo znałeś
Hey, there' s this architectural exhibit at the museum, which you might find boring butHej, tutaj w muzeum jest architektoniczny eksponat, możesz się przy nim nudzić ale
In single dose volunteer studies, doses up to and including ‧ mg per day were tolerated without exhibiting serious adverse reactionsU badanych ochotników wardenafil w pojedynczych dawkach do ‧ mg na dobę był dobrze tolerowany i nie powodował ciężkich objawów niepożądanych
The purpose of the exhibition is to highlight all that has been achieved with the help of the Community and the benefits the Community brings to all the citizens of EuropeWystawa powinna uwydatniać ogół osiągnięć, które zawdzięczamy istnieniu Wspólnoty, oraz wynikające z nich korzyści dla wszystkich obywateli Europy
The name and address of the exhibition must be indicated thereonNależy podać nazwę i miejsce danej wystawy
Regulation (EC) No ‧/‧ also provides that bovine animals intended for cultural and sporting events (with the exception of fairs and exhibitions) may, instead of by an ear tag, be identified by an identification system offering equivalent guarantees and authorised by the CommissionRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi również, że bydło przeznaczone do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (z wyjątkiem targów i wystaw) może być identyfikowane nie przy pomocy pasków informacyjnych umieszczanych na uszach, lecz przy pomocy innego systemu identyfikacyjnego, zapewniającego równorzędne gwarancje i zatwierdzonego przez Komisję
Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs controlPrzepis ust. ‧ stosuje się do każdej wystawy, targów lub podobnej publicznej imprezy o charakterze handlowym, przemysłowym, rolniczym lub rzemieślniczym, nieorganizowanej w celach prywatnych w pomieszczeniach lub magazynach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie której dane produkty pozostają pod kontrolą celną
This appropriation is intended to cover the costs of the production and distribution of campaign material, organisation and management of conferences (closing event and good practice award scheme), seminars, exhibitions, public events, promotional activities and evaluations within the framework of a European Week for Safety and Health at WorkŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP
The costs incurred by associations to conduct audits, management and viability analysis, investments and market surveys, and organise competitions, exhibitions and fairsKoszty realizacji przez stowarzyszenia audytów i analiz zarządzania, rentowności oraz inwestycji, badań rynku, jak również organizacji konkursów, wystaw i targów
Varenicline exhibits linear kinetics when given as single (‧ to ‧ mg) or repeated ‧ to ‧ mg/day) dosesWareniklina w dawce pojedynczej (‧, ‧ – ‧ mg) oraz po podaniu wielokrotnym (‧– ‧ mg/dobę) wykazuje kinetykę liniową
I offer this article of lingerie as " Exhibit Number ‧ " for the defenceZglaszam te sztuke bielizny jako " dowód obrony nr ‧ "
a written request from a host legal person or company, or an office or branch of such legal person or company, or state or local authorities of the Member States or organizing committees of trade and industrial exhibitions, conferences and symposia held in the territories of Member Statespisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, lub przyjmujące biuro lub ich oddziały, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, wystaw, konferencji i sympozjów mających miejsce na terytorium państw członkowskich
These measurements shall be carried out with an Interoperability Constituent pantograph installed on rolling stock exhibiting the mean contact force characteristics as required by clause ‧.‧.‧ of this TSI for the envisaged design speedPomiary te przeprowadza się z użyciem pantografu- składnika interoperacyjności, zainstalowanego na taborze, o charakterystyce średniego nacisku zgodnej z pkt ‧.‧.‧ niniejszej TSI, dla projektowanej prędkości linii
the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibitionprodukty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę
The coating shall exhibit an adhesion rating ofPowłoka musi wykazywać wskaźnik przyczepności
up to ‧ % of eligible costs concerning education and training of farmers, consultancy services and the organisation of forums, competitions, exhibitions, fairs, publications, catalogues and websitesdo ‧ % kwalifikowalnych kosztów ponoszonych na edukację i szkolenia rolników, kosztów usług doradczych, organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
The wheel nuts, hub caps and protective devices must not exhibit any fin-shaped projectionsŚruby do kół, kołpaki i elementy ochronne nie mogą mieć żadnych występów w kształcie płetwy
In preclinical studies, olanzapine exhibited a range of receptor affinities (Ki; < ‧ nM) for serotonin ‧-HT‧A/‧C, ‧-HT‧, ‧-HT‧; dopamine D‧, D‧, D‧, D‧, D‧; cholinergic muscarinic receptors m‧-m‧;-‧ adrenergic; and histamine H‧ receptorsW badaniach przedklinicznych olanzapina wykazywała powinowactwo (Ki; < ‧ nM) do następujących licznych receptorów: serotoninowych ‧HT‧A/‧C, ‧HT‧, ‧HT‧, dopaminowych D‧, D‧, D‧, D‧, D‧, cholinergicznych receptorów muskarynowych m‧-m‧, α‧ adrenergicznych i histaminowych receptorów H
Tyres shall exhibit a free space sufficiently large to accommodate an approval mark as shown in Annex ‧ to this RegulationNa oponie powinno być wystarczająco dużo wolnego miejsca na umieszczenie znaku homologacji przedstawionego w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu
The place of supply of services in respect of admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, and of ancillary services related to the admission, supplied to a taxable person, shall be the place where those events actually take placeMiejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają
Showing page 1. Found 2153 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 4.11 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.