Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibit
wystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
en up to ‧ % of eligible costs for the qualification of farmers and workers in agricultural enterprises, the organisation of fora, competitions, exhibitions and fairs, and participation in them, expenditure on preparing publications, catalogues and web sites
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów szkolenia rolników i pracowników rolnych, kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz udziału w nich, a także kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
en Irbesartan exhibits linear and dose proportional pharmacokinetics over the dose range of ‧ to ‧ mg
pl Farmakokinetyka irbesartanu jest liniowa i proporcjonalna do dawki w zakresie dawek od ‧ do ‧ mg
en they exhibit similar long-term financial performance
pl charakteryzują się podobnymi długoterminowymi finansowymi wynikami działalności
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products and during which the products remain under customs control
pl Ust. ‧ stosuje się do wystaw handlowych, przemysłowych, rolniczych lub rzemieślniczych, targów lub podobnych wystaw publicznych albo pokazów, które nie są organizowane w celach prywatnych, w sklepach lub pomieszczeniach handlowych przeznaczonych do sprzedaży produktów zagranicznych, oraz podczas których produkty pozostają pod dozorem celnym
en When administered orally or sublingually in usual doses to patients experiencing opioid withdrawal, naloxone exhibits little or no pharmacological effect because of its almost complete first pass metabolism
pl Podawany doustnie lub podjęzykowo, w zwykłych dawkach, pacjentom doświadczającym objawów abstynencyjnych opioidów, nalokson wykazuje niewielki lub nie wykazuje żadnego efektu farmakologicznego, z powodu jego prawie całkowitego metabolizmu pierwszego przejścia
en the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition
pl produkty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę
en the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition
pl że produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie
en organisation of or participation in European events, exhibitions and public-relations activities, organisation of individual visits, etc
pl organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach na skalę europejską, wystawach, kampaniach PR, organizacja indywidualnych wizyt itd
en Measurements of peak luminance shall be made with a luminance meter, detecting that portion of the screen exhibiting a full (‧ %) white image, which is part of a full screen test test pattern that does not exceed the average picture level (APL) point where any power limiting occurs in the display luminance drive system
pl pomiaru wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (‧ %) biel, będącego częścią wzorca obrazu testu pełnego ekranu, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
pl Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym
en The other PCBs do not exhibit dioxin-like toxicity but have a different toxicological profile
pl Inne PCB nie wykazują toksyczności
en Patients exhibiting depression should be monitored closely during therapy with Rebif and treated appropriately
pl Pacjenci wykazujący depresję powinni być ściśle monitorowani podczas terapii produktem Rebif i odpowiednio leczeni
en Eligible activities: participation in fairs and exhibitions organised by the Diputación de Salamanca, operational and management-related activities and the provision of technical assistance to the Salamancan livestock sector
pl Do działań kwalifikujących się do otrzymania dotacji należą te związane z uczestnictwem w targach organizowanych przez Diputación de Salamanca, działalność i zarządzanie, jak również wsparcie techniczne udzielane sektorowi hodowli bydła w prowincji Salamanka
en briefings, seminars, visits and exhibitions on topical subjects relating to agri-food production for food, consumer or financial journalists and schools
pl konferencje prasowe, seminaria, wizyty i wystawy poświęcone aktualnej tematyce z dziedziny produkcji rolnej, przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się tematyką gastronomiczną, konsumencką i gospodarczą oraz dla szkół
en The carriage of equipment, accessories and animals to and from theatrical, musical, cinema, sporting or circus events, exhibitions or fairs, or to and from radio, cinema or television recordings
pl Przewóz wyposażenia, akcesoriów i zwierząt na imprezy i z imprez teatralnych, muzycznych, kinowych, sportowych lub cyrkowych, wystaw lub targów oraz na i z nagrań radiowych, filmowych lub telewizyjnych
en Originating products sent from an ACP State for exhibition in a country other than those referred to in Article ‧ and sold after the exhibition for importation into the Community shall benefit on importation from the provisions of this Regulation provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that
pl Produkty pochodzące, wysłane z państwa AKP na wystawę w kraju innym niż określone w art. ‧, oraz sprzedane po wystawie w celu przywozu do Wspólnoty, przy przywozie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że istnieje możliwość udowodnienia organom celnym, że
en This Article shall not be applicable to the time limits laid down in Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, or to the time limits laid down in this Article or the time limits laid down by the Implementing Regulation for claiming, after the application has been filed, priority within the meaning of Article ‧, exhibition priority within the meaning of Article ‧ or seniority within the meaning of Article
pl Powyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
en Did Gunilla Polhem have anything to do with the Mohammed exhibition?
pl Czy Gunilla Polhem miała cokolwiek wspólnego z wystawą?
en The surface of the rear parts of seats shall exhibit no dangerous roughness or sharp edges likely to increase the risk or severity of injury to the occupants. (see Annex X, explanatory notes, paragraph
pl W powierzchni tylnej części siedzeń nie znajdują się niebezpieczne nierówności ani ostre krawędzie mogące zwiększać ryzyko lub skalę obrażeń pasażerów (patrz załącznik X, wyjaśnienia, pkt
en up to ‧ % of eligible costs concerning education and training, consultancy services, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, the dissemination of scientific findings, and publications, such as catalogues and websites
pl do ‧ % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szkolenia rolników, kosztów usług doradczych, organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów rozpowszechniania wyników naukowych i publikacji, takich jak katalogi i strony internetowe
en Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
pl Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999
en up to ‧ % of expenditure on education, consultancy services and the organisation of forums for the sharing of knowledge, competitions, exhibitions and fairs
pl do ‧ % kosztów ponoszonych na edukację, kosztów usług doradczych, organizacji forów wymiany wiedzy, konkursów, wystaw i targów
en Organisation and participation in knowledge-sharing forums, competitions, exhibitions and trade fairs in the live plant and ornamental floriculture product sector
pl organizacja forów wymiany wiedzy, konkursów, wystaw i targów dotyczących sektora roślin żywych i produktów kwiaciarskich do celów ozdobnych, oraz uczestnictwo w nich
en In preclinical studies, olanzapine exhibited a range of receptor affinities (Ki; < ‧ nM) for serotonin ‧ HT‧A/‧C, ‧ HT‧, ‧ HT‧; dopamine D‧, D‧, D‧, D‧, D‧; cholinergic muscarinic receptors m‧-m‧; ‧ adrenergic; and histamine H‧ receptors
pl W badaniach przedklinicznych olanzapina wykazywała powinowactwo (Ki; < ‧ nM) do następujących licznych receptorów: serotoninowych ‧HT‧A/‧C, ‧HT‧, ‧HT‧, dopaminowych D‧, D‧, D‧, D‧, D‧, cholinergicznych receptorów muskarynowych m‧-m‧, α‧ adrenergicznych i histaminowych receptorów H
en Calls on Member States and regional and local authorities to stimulate interaction between immigrants and their host society by promoting, inter alia, shared fora, intercultural dialogue, seminars, exhibitions and cultural and sports activities; further calls for the creation of new, or the support of existing, structures to allow immigrants to integrate into the host society in order to avoid the social exclusion of newcomers and of those who have already settled but who find it difficult to integrate; moreover, calls for support to be provided to migrant organizations in their territories and for the strengthening of ties with the migrants' home countries
pl wzywa Państwa Członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do zachęcania do wzajemnych relacji pomiędzy imigrantami i przyjmującym ich społeczeństwem w celu promowania m. in. forów wymiany, dialogu międzykulturowego, seminariów, wystaw oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych; ponadto wzywa do utworzenia nowych lub wspierania istniejących struktur, aby pozwolić imigrantom na integrację ze społeczeństwem przyjmującym w celu uniknięcia wyłączenia społecznego osób nowoprzybyłych i tych, które już osiedliły się, lecz dla których integracja jest trudna; wzywa ponadto do wspierania organizacji migrantów na ich terytoriach i do wzmocnienia więzi z krajami pochodzenia migrantów
Showing page 1. Found 2153 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 1.884 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.