Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
en It should be noted that the CI's losses are to a large extent the result of its difficulty to compete with the dumped, low-priced imports originating in the countries concerned
sv Den bör noteras att gemenskapsindustrins förluster till stor del beror på dess svårigheter att konkurrera med dumpad lågprisimport med ursprung i de berörda länderna
en There are special terms for transit agreed with all CIS countries
sv För transitering har särskilda villkor överenskommits med samtliga OSS-länder
en Kyrgyzstan was the first CIS country to be accepted into the WTO, and most state companies have been sold off, although, regrettably, cronyism and corruption have been rife.
sv Kirgizistan var det första land inom Oberoende staters samvälde (OSS) som lyckades vinna inträde i WTO, och de flesta statliga företag har sålts, även om vänskapskorruption och annan korruption beklagligtvis har frodats.
en This means that Norwegian products were considerably more expensive than imports from the countries concerned and had the same price level as the products sold by the CI
sv Detta innebär att de norska produkterna var väsentligt dyrare än de produkter som importerades från de berörda länderna och att de låg på samma prisnivå som gemenskapsindustrins produkter
en This indicator refers to the aggregated balance sheet total of the branches covered by indicator Number of branches of CIs from extra EU countries
sv Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de filialer som täcks av indikatorn Antal filialer till KI från länder utanför EU
en I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.
sv Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
en Total assets of branches of CIs from extra EU countries
sv Summa tillgångar av filialer till KI från länder utanför EU
en X=Σi=‧nXi = total assets of all CIs of the country
sv X=Σi=‧nXi = summa tillgångar för alla KI i landet
en Some Member States have an extensive ‧ mm gauge network operating a fleet of wagons that is common to the Commonwealth of Independent States (CIS) countries
sv Vissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på ‧ mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS
en – Mr President, obliged though I am for that exhaustive answer, my question had to do with the EU’s present borders with the candidate countries, with their future eastern borders with the states of the CIS, and more specifically with the programmes that are meant to keep in check the prostitution that is prevalent there.
sv – Herr talman! Jag är tacksam för det uttömmande svaret, men min fråga rörde EU:s nuvarande gränser mot kandidatländerna, deras framtida östra gränser mot staterna inom Oberoende staters samvälde, och mer specifikt de program som är tänkta att stävja den prostitution som är utbredd där.
en For this reason, it is worth considering whether the current division of responsibilities between the EBRD, the EIB and the World Bank should be reviewed, including in geographical terms, despite their clear mandates, for the future success of the transformations in the former CIS republics will contribute not only to economic and political stability in these countries, but will also have an impact on the European Union and other regions of the world.
sv Trots bankernas tydliga mandat bör därför den hittillsvarande arbetsfördelningen mellan EBRD, EIB och Världsbanken diskuteras, även med tanke på den geografiska fördelningen. En framgångsrik framtida förändring i de före detta OSS-republikerna bidrar nämligen inte bara till ekonomisk och politisk stabilitet där, utan påverkar även unionen och andra regioner i världen.
en The Certificate of compliance for serial production, on the basis of which the national certificate of compliance is issued, is recognised by all CIS countries
sv Typgodkännande för serieproduktion erkänns för alla OSS-länder; ett nationellt typgodkännande utfärdas på grundval av detta
en These agreements remain permitted until the necessary measures are taken including EU level agreements related to this TSI with Russian Federation and all the other CIS countries having a border with the EU
sv Dessa överenskommelser kommer att vara tillåtna till dess att nödvändiga åtgärder vidtagits inbegripet överenskommelser på EU-nivå avseende denna TSD med Ryska federationen och övriga OSS-länder som gränsar till EU
en Data obtained from the CIS may, with the prior authorization of, and subject to any conditions imposed by, the Member State which included them in the System, be communicated for use by national authorities other than those referred to in paragraph ‧, third countries and international or regional organizations wishing to make use of them
sv Uppgifter som erhålls från TIS får, med tillstånd av den medlemsstat som har lagrat uppgifterna i systemet och på de villkor som denna angivit, överlämnas till andra nationella myndigheter än dem som avses i punkt ‧, till tredje länder och till internationella eller regionala organisationer som önskar använda dem
en Recalls that the technical assistance programmes PHARE and TACIS settled by the EU in the intellectual property area helped and enabled the development of collective management societies in the countries of Central and Eastern Europe and the CIS, and especially, as part of the pre-accession strategy, in the new countries
sv Europaparlamentet påminner om att de tekniska stödprogram inom Phare och Tacis som EU inrättat på området för immateriella rättigheter understödde och möjliggjorde utvecklingen av upphovsrättsorganisationer i de central- och östeuropeiska länderna och OSS och särskilt utgjorde en del av föranslutningsstrategin i de nya medlemsländerna
en whereas the annual business volume of the EBRD amounted to EUR ‧,‧ billion in ‧, comprising ‧ projects in ‧ countries of operation in Central Europe and the Baltic States, South-East Europe, Western CIS and the Caucasus, Russia and Central Asia
sv EBRD:s årsomsättning uppgick under ‧ till ‧,‧ miljarder EUR och omfattade ‧ projekt i ‧ verksamhetsländer i Centraleuropa och de baltiska länderna, sydöstra Europa, västra OSS och Kaukasus, Ryssland och Centralasien
en It was examined whether exports by the CI to non-EU countries may have contributed to the injury suffered during the period considered
sv Det undersöktes om gemenskapsindustrins export till länder utanför EU kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit under skadeundersökningsperioden
en Difficulties in maintaining nuclear power stations have increased in Central and Eastern European countries and the CIS States, as has trafficking in plutonium.
sv I länderna i Central- och Östeuropa samt i OSS-länderna har svårigheterna att hålla kärnkraftverken i stånd ökat, liksom den illegala handeln med plutonium och andra radioaktiva ämnen.
en This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country which are controlled by CIs resident in other participating Member States
sv Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater
en Indicator No ‧: Total assets of branches of CIs from third countries
sv Indikator nr ‧: Summa tillgångar av filialer till KI från tredjeland
en The average unit selling price per tonne of the imports from the countries concerned increased by only ‧ % although the prices of raw material increased internationally by ‧ %, undercutting the average CI prices by ‧ % on average in the IP
sv Det genomsnittliga enhetsförsäljningspriset per ton för importen från de berörda länderna ökade med bara med ‧ %, trots att råvarupriserna ökade globalt med ‧ %, och underskred därmed gemenskapsindustrins genomsnittliga pris med i genomsnitt ‧ % under undersökningsperioden
en This indicator refers to the aggregated balance sheet total of the subsidiaries covered by indicator Number of subsidiaries of CIs from extra EU countries
sv Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de dotterbolag som täcks av indikatorn Antal dotterbolag till KI från länder utanför EU
en Community consumption was established on the basis of the sales volume on the Community market by the CI, the estimated sales data regarding the Community sales made by other producers as well as the imports from the countries concerned and other third countries based on Eurostat and on the information provided by the exporting producers concerned
sv Förbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden, uppskattade uppgifter om andra tillverkares försäljning i gemenskapen och importen till gemenskapsmarknaden från de berörda länderna och övriga tredjeländer enligt Eurostat samt på grundval av de uppgifter som lämnats av de berörda tillverkarna
en Indicator No ‧: Total assets of branches of CIs from EEA countries
sv Indikator nr ‧: Summa tillgångar av filialer till KI från EES-länder
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 33.711 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.