Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
en While the average import price from Venezuela was below that of the CI during the IP, it was well above the average import price of the countries concerned (‧ % higher
sv Genomsnittspriset på import från Venezuela låg visserligen under gemenskapsindustrins genomsnittspris under undersökningsperioden, men det låg ändå långt över genomsnittspriset på import från de berörda länderna (‧ % högre
en Clearly, there is scope for further development of the Bank's activities in Russia, in other CIS States, and in the Balkans. It would also appear that there is scope for further involvement in the candidate countries following accession.
sv Naturligtvis är det i Ryssland, i övriga OSS-länder och på Balkan som banken bör utveckla sin verksamhet ännu mer.
en Based on the above analysis which has properly distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the CI from the injurious effects of the dumped imports, it is provisionally concluded that the imports from the countries concerned have caused material injury to the Community within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation
sv På grundval av denna analys, i vilken det har gjorts åtskillnad mellan verkningarna av alla kända faktorer för gemenskapsindustrins situation och den dumpade importens skadevållande verkan, dras preliminärt slutsatsen att importen från de berörda länderna har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel ‧.‧ i grundförordningen
en Indicator No ‧: Total assets of branches of CIs from EEA countries
sv Indikator nr ‧: Summa tillgångar av filialer till KI från EES-länder
en Indicator No ‧: Total assets of branches of CIs from third countries
sv Indikator nr ‧: Summa tillgångar av filialer till KI från tredjeland
en As mentioned above, the CI suffered material injury caused by dumped imports originating in the countries concerned
sv Såsom nämnts ovan har gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada till följd av dumpad import med ursprung i de berörda länderna
en Total assets of subsidiaries of CIs from extra EU countries
sv Summa tillgångar av dotterbolag till KI från länder utanför EU
en Kyrgyzstan was the first CIS country to be accepted into the WTO, and most state companies have been sold off, although, regrettably, cronyism and corruption have been rife.
sv Kirgizistan var det första land inom Oberoende staters samvälde (OSS) som lyckades vinna inträde i WTO, och de flesta statliga företag har sålts, även om vänskapskorruption och annan korruption beklagligtvis har frodats.
en There are special terms for transit agreed with all CIS countries
sv För transitering har särskilda villkor överenskommits med samtliga OSS-länder
en This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country, controlled by CIs resident in countries that are not Member States
sv Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande land som kontrolleras av KI med hemvist i länder som inte är medlemsstater
en n = total number of CIs in the country
sv n = totala antalet KI i landet
en If a CI has more than one branch in a particular country, it is counted as one
sv Om ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en
en It should be noted that the prices of dumped imports were considerably below those of both the CI as well as those of exporters from other third countries
sv Det bör även noteras att priserna på den dumpade importen låg avsevärt under gemenskapsindustrins priser och de priser som tillämpades av andra exportörer i tredjeländer
en Number of branches of CIs from other EU countries
sv Antal filialer till KI från andra EU-länder
en From ‧ to the IP, prices of the imports from the countries concerned increased by ‧ % from EUR ‧/tonne to EUR ‧/tonne, which reflected the increase in raw material prices, but to a lesser extent compared to the CI’s prices (see Table ‧ below
sv Från ‧ fram till undersökningsperioden ökade priserna på importen från de berörda länderna med ‧ % från ‧ euro/ton till ‧ euro/ton, vilket återspeglade prisökningen på råvaror, men ökningen var mindre jämfört med gemenskapsindustrins priser (se tabell
en This indicator refers to the number of branches belonging to CIs resident in other EEA countries, i.e. excluding domestic branches
sv Denna indikator avser antalet filialer till KI med hemvist i andra EEA-länder, dvs. inhemska filialer ingår ej
en This indicator confirms that the CI has tried to respond to the surge of dumped imports from the countries concerned by maintaining sales prices at the highest possible levels to the detriment of sales volumes and market shares
sv Denna indikator bekräftar att gemenskapsindustrin har försökt bemöta den plötsliga ökningen av dumpad import från de berörda länderna genom att hålla försäljningspriserna så höga som möjligt, till nackdel för försäljningsvolymer och marknadsandelar
en total number of CIs in the country
sv totala antalet KI i landet
en Number of branches of CIs from extra EU countries
sv Antal filialer till KI från länder utanför EU
en Total assets of subsidiaries of CIs from other EU countries
sv Summa tillgångar av dotterbolag till KI från andra EU-länder
en Exports to non-EU countries accounted for a significant proportion, between ‧ % and ‧ % of the CI’s sales of the product concerned during the period considered
sv Exporten till länder utanför EU utgjorde en stor andel, nämligen mellan ‧ % och ‧ % av gemenskapsindustrins försäljning av den berörda produkten under skadeundersökningsperioden
en – Mr President, obliged though I am for that exhaustive answer, my question had to do with the EU’s present borders with the candidate countries, with their future eastern borders with the states of the CIS, and more specifically with the programmes that are meant to keep in check the prostitution that is prevalent there.
sv – Herr talman! Jag är tacksam för det uttömmande svaret, men min fråga rörde EU:s nuvarande gränser mot kandidatländerna, deras framtida östra gränser mot staterna inom Oberoende staters samvälde, och mer specifikt de program som är tänkta att stävja den prostitution som är utbredd där.
en It is therefore concluded that imports from other third countries have not had a significant impact on the state of the CI
sv Därför dras slutsatsen att importen från övriga tredjeländer inte har påverkat gemenskapsindustrins situation i någon större utsträckning
en ∑i=‧nXi = total assets of all CIs of the country
sv ∑i=‧nXi = summa tillgångar för alla KI i landet
en It was argued that to the contrary, the increase of imports from the countries concerned was due to the insufficient supply of the CI on the Community market caused by the increased production of ACF
sv Det hävdades att ökningen av importen från de berörda länderna tvärtom berodde på att tillgången på aluminiumfolie på gemenskapens marknad är otillräcklig till följd av den ökade produktionen av aluminiumfolie för vidare förädling
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 38.785 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.