Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
en Indicator No ‧: Number of subsidiaries of CIs from third countries
sv Indikator nr ‧: Antal filialer till KI från tredjeland
en The commodities transported in accordance with agreements on industrial cooperation with CIS countries are not taxable
sv Varor som transporteras i enlighet med avtal om industriellt samarbete med länder i Oberoende staters samvälde (OSS-länder) beskattas inte
en Number of subsidiaries of CIs from extra EU countries
sv Antal dotterbolag till KI från länder utanför EU
en Kyrgyzstan was the first CIS country to be accepted into the WTO, and most state companies have been sold off, although, regrettably, cronyism and corruption have been rife.
sv Kirgizistan var det första land inom Oberoende staters samvälde (OSS) som lyckades vinna inträde i WTO, och de flesta statliga företag har sålts, även om vänskapskorruption och annan korruption beklagligtvis har frodats.
en Total assets of branches of CIs from other EU countries
sv Summa tillgångar av filialer till KI från andra EU-länder
en Clearly, there is scope for further development of the Bank's activities in Russia, in other CIS States, and in the Balkans. It would also appear that there is scope for further involvement in the candidate countries following accession.
sv Naturligtvis är det i Ryssland, i övriga OSS-länder och på Balkan som banken bör utveckla sin verksamhet ännu mer.
en As another essential arm of the policy of cooperation with the independent states of the CIS, these countries were granted ECU 510 million in commitment appropriations, in line with the preliminary draft budget, and ECU 460 million in payment appropriations.
sv En annan grundläggande politik för samarbete med de oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen tilldelades 510 miljoner ecu i åtagandebemyndiganden, i enlighet med den preliminära budgeten, och 460 miljoner ecu i betalningsbemyndiganden.
en Since the creation of the CIS, the twelve member countries have largely contented themselves with declarations of intention, in spite of constructive proposals on the part of the Belorussian President, Alexandre Loubachenko, and evident good will on the part of the participating states.
sv Sedan OSS bildades har de tolv medlemsländerna praktiskt taget nöjt sig med avsiktsdeklarationer, trots de konstruktiva förslagen från den vitryske presidenten Alexandr Lukasjenka och den uppenbara goda viljan hos de delaktiga staterna.
en The creation and upgrading of the various instruments intended to strengthen Community cooperation, i.e. CIS, FIDES and the European Data Directory, entail an increase in the share of personal information that will be originally collected and further exchanged with Member States' administrative authorities and, in some cases, also with third countries
sv Inrättandet och utvecklingen av olika instrument för att förstärka gemenskapens samarbete, t.ex. TIS, Fide och den europeiska databasen, innebär en ökning av antalet personuppgifter som först kommer att samlas in och därefter utbytas mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och, i vissa fall, även med tredjeländer
en While the average import price from Iceland was below that of the CI during the IP, it was well above the average import price of the countries concerned (‧ % higher
sv Genomsnittspriset på import från Island låg visserligen under gemenskapsindustrins genomsnittspriser under undersökningsperioden, men det låg ändå långt över genomsnittspriset på import från de berörda länderna (‧ % högre
en Community consumption was established on the basis of sales volumes of the CI on the Community market plus estimated sales volume of the non cooperating producer in the Community plus imports from the countries concerned and other third countries, based on Eurostat
sv Förbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden och de icke-samarbetsvilliga gemenskapstillverkarnas uppskattade försäljningsvolym samt importen från de berörda länderna och från andra tredjeländer, enligt uppgifter från Eurostat
en For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the CI to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports from the countries concerned to the first independent customer, established on a cif basis, with an appropriate adjustment for post-importation costs
sv I syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes gemenskapsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris för varje produkttyp till icke-närstående kunder på gemenskapsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga priser för importen från de berörda länderna till den första oberoende kunden, fastställda till cif-nivån med en lämplig justering för kostnader efter import
en There is a special system of current payment with all CIS countries
sv För löpande betalningar finns ett särskilt system med samtliga OSS-länder
en For the CIS countries, this objective is still to promote transition to a market economy.
sv För OSS-länderna handlar det fortfarande om att främja övergången till en marknadsekonomi.
en This indicator refers to the number of resident branches belonging to CIs resident in third countries
sv Denna indikator avser antalet inhemska filialer till KI från tredjeland
en Based on the above analysis which has properly distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the CI from the injurious effects of the dumped imports, it is provisionally concluded that the imports from the countries concerned have caused material injury to the Community within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation
sv På grundval av denna analys, i vilken det har gjorts åtskillnad mellan verkningarna av alla kända faktorer för gemenskapsindustrins situation och den dumpade importens skadevållande verkan, dras preliminärt slutsatsen att importen från de berörda länderna har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel ‧.‧ i grundförordningen
en The average unit selling price per tonne of the imports from the countries concerned increased by only ‧ % although the prices of raw material increased internationally by ‧ %, undercutting the average CI prices by ‧ % on average in the IP
sv Det genomsnittliga enhetsförsäljningspriset per ton för importen från de berörda länderna ökade med bara med ‧ %, trots att råvarupriserna ökade globalt med ‧ %, och underskred därmed gemenskapsindustrins genomsnittliga pris med i genomsnitt ‧ % under undersökningsperioden
en This indicator refers to the number of subsidiaries resident in their national territory that are controlled by CIs resident in third countries
sv Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i sitt nationella territorium som kontrolleras av KI med hemvist i tredjeland
en The Certificate of compliance for serial production, on the basis of which the national certificate of compliance is issued, is recognised by all CIS countries
sv Typgodkännande för serieproduktion erkänns för alla OSS-länder; ett nationellt typgodkännande utfärdas på grundval av detta
en The prices of other third countries i.e. excluding Russia, Turkey, Venezuela and the three countries concerned, were found to be in average, higher than the CI prices (+ ‧,‧ %
sv Priserna när det gäller andra tredjeländer, dvs. exklusive Ryssland, Turkiet och Venezuela och de tre berörda länderna, befanns i genomsnitt vara högre än gemenskapens priser (+ ‧,‧ %
en Exports to non-EU countries accounted for a significant proportion, between ‧ % and ‧ % of the CI’s sales of the product concerned during the period considered
sv Exporten till länder utanför EU utgjorde en stor andel, nämligen mellan ‧ % och ‧ % av gemenskapsindustrins försäljning av den berörda produkten under skadeundersökningsperioden
en Some Member States have an extensive ‧ mm gauge network operating a fleet of wagons that is common to the Commonwealth of Independent States (CIS) countries
sv Vissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på ‧ mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS
en X=Σi=‧nXi = total assets of all CIs of the country
sv X=Σi=‧nXi = summa tillgångar för alla KI i landet
en In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CI
sv Under skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
en Number of subsidiaries of CIs from other EU countries
sv Antal dotterbolag till KI från andra EU-länder
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 27.582 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.