Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
en Some Member States have an extensive ‧ mm gauge network operating a fleet of wagons that is common to the Commonwealth of Independent States (CIS) countries
sv Vissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på ‧ mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS
en Neither the price development of the CI nor the import volumes from the countries concerned or from other third countries reflect the rather low depreciation of the USD against the euro
sv Varken prisutvecklingen på gemenskapsmarknaden eller importvolymerna från de berörda länderna eller från övriga tredjeländer återspeglar US-dollarns relativt svaga värdeminskning gentemot euron
en I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.
sv Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
en According to this mandate, its purpose is to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries and CIS states committed to the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics.
sv Enligt detta mandat är det bankens uppgift att underlätta övergången till en öppen marknadsekonomi och främja privatpersoners och företags handel i staterna i Central- och Östeuropa liksom i OSS-staterna, vilka är förpliktade att följa principerna för flerpartidemokrati, pluralism och marknadsekonomi.
en Number of subsidiaries of CIs from other EU countries
sv Antal dotterbolag till KI från andra EU-länder
en ∑i=‧nXi = total assets of all CIs of the country
sv ∑i=‧nXi = summa tillgångar för alla KI i landet
en This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country which are controlled by CIs resident in other participating Member States
sv Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater
en Community consumption was established on the basis of sales volumes of the CI on the Community market plus estimated sales volume of the non cooperating producer in the Community plus imports from the countries concerned and other third countries, based on Eurostat
sv Förbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden och de icke-samarbetsvilliga gemenskapstillverkarnas uppskattade försäljningsvolym samt importen från de berörda länderna och från andra tredjeländer, enligt uppgifter från Eurostat
en In the specific case of Russia and those countries of the CIS that are rich in natural resources, an additional factor contributing to the uncertainty is a tendency to use energy as a weapon for political purposes, as we have already witnessed.
sv När det gäller Ryssland och de länder i OSS som är rika på naturresurser är en ytterligare faktor som bidrar till osäkerheten tendensen att använda energi som vapen för politiska syften, vilket vi redan har sett.
en This indicator confirms that the CI has tried to respond to the surge of dumped imports from the countries concerned by maintaining sales prices at the highest possible levels to the detriment of sales volumes and market shares
sv Denna indikator bekräftar att gemenskapsindustrin har försökt bemöta den plötsliga ökningen av dumpad import från de berörda länderna genom att hålla försäljningspriserna så höga som möjligt, till nackdel för försäljningsvolymer och marknadsandelar
en It should be noted that the prices of dumped imports were considerably below those of both the CI as well as those of exporters from other third countries
sv Det bör även noteras att priserna på den dumpade importen låg avsevärt under gemenskapsindustrins priser och de priser som tillämpades av andra exportörer i tredjeländer
en The substantial increase in the volume of imports from the countries concerned and their gain in market share during the period considered, at prices which were significantly lower than those of the CI, coincided with the evident deterioration of the overall financial situation of the CI during the same period
sv Den betydande ökningen av importen från de berörda länderna, till priser som var betydligt lägre än gemenskapsindustrins, och dessa länders ökande marknadsandel under skadeundersökningsperioden sammanföll tidsmässigt med gemenskapsindustrins klart försämrade ekonomiska situation under samma period
en It should be noted that the CI's losses are to a large extent the result of its difficulty to compete with the dumped, low-priced imports originating in the countries concerned
sv Den bör noteras att gemenskapsindustrins förluster till stor del beror på dess svårigheter att konkurrera med dumpad lågprisimport med ursprung i de berörda länderna
en Number of branches of CIs from other EU countries
sv Antal filialer till KI från andra EU-länder
en For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the CI to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports from the countries concerned to the first independent customer, established on a cif basis, with an appropriate adjustment for post-importation costs
sv I syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes gemenskapsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris för varje produkttyp till icke-närstående kunder på gemenskapsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga priser för importen från de berörda länderna till den första oberoende kunden, fastställda till cif-nivån med en lämplig justering för kostnader efter import
en Difficulties in maintaining nuclear power stations have increased in Central and Eastern European countries and the CIS States, as has trafficking in plutonium.
sv I länderna i Central- och Östeuropa samt i OSS-länderna har svårigheterna att hålla kärnkraftverken i stånd ökat, liksom den illegala handeln med plutonium och andra radioaktiva ämnen.
en This indicator refers to the number of branches resident in the reporting country, belonging to CIs resident in other participating Member States
sv Denna indikator avser antalet filialer med hemvist i det rapporterande landet som hör till KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater
en These agreements remain permitted until the necessary measures are taken including EU level agreements related to this TSI with Russian Federation and all the other CIS countries having a border with the EU
sv Dessa överenskommelser kommer att vara tillåtna till dess att nödvändiga åtgärder vidtagits inbegripet överenskommelser på EU-nivå avseende denna TSD med Ryska federationen och övriga OSS-länder som gränsar till EU
en From a safety point of view the EU must use its know-how and expertise to help the countries of Central and Eastern Europe and of the CIS in solving their nuclear safety problems. This matter was referred to in the Energy Charter.
sv Ur säkerhetssynpunkt bör EU aktivt med sin expertis och knowhow hjälpa länderna i Central- och Östeuropa och OSS med deras kärnsäkerhetsproblem.
en Ukraine has a deficit of more than EUR 4.5 billion in its trade with the countries of the CIS and a deficit of almost EUR 4.5 billion with the European Union.
sv Ukraina har ett underskott på över 4,5 miljarder euro i sin handel med OSS och ett underskott på nästan 4,5 miljarder euro i sin handel med Europeiska unionen.
en There are special terms for transit agreed with all CIS countries
sv För transitering har särskilda villkor överenskommits med samtliga OSS-länder
en whereas the priority countries targeted by the development cooperation of the new Member States are the Commonwealth of Independent States (CIS) countries and the countries in the Western Balkans, as well as a few countries which are members of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States
sv De prioriterade länder som avses med de nya medlemsstaternas utvecklingssamarbete är Oberoende staters samvälde (OSS) och länderna på västra Balkan, samt några länder som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
en This is more the kind of policy associated with the former Soviet Union and present-day CIS countries, where the authorities essentially channel the money of the businesses.
sv Den typen av politik förknippas mer med det forna Sovjetunionen och dagens OSS-länder, där myndigheterna huvudsakligen kanaliserar företagens pengar.
en This indicator refers to the aggregated balance sheet total of the branches covered by the indicator Number of branches of CIs from other EU countries
sv Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de filialer som täcks av indikatorn Antal filialer till KI från andra EU-länder
en This means that Norwegian products were considerably more expensive than imports from the countries concerned and had the same price level as the products sold by the CI
sv Detta innebär att de norska produkterna var väsentligt dyrare än de produkter som importerades från de berörda länderna och att de låg på samma prisnivå som gemenskapsindustrins produkter
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 43.173 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.