Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
en Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.
sv Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
en We need a new Saint Francis of Assisi.
sv Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
en And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.
sv Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
en I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.
sv Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
en Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.
sv Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
en When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?
sv Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
en Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.
sv Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
en My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.
sv Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
en Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.
sv Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
en Francis of Assisi?
sv Francis av Assisi?
en The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.
sv Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
en Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.
sv Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
en Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.
sv Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
en We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.
sv Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
en We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.
sv Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
en Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.
sv Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
en It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.
sv Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
en We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.
sv Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
en Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Pedro Marset Campos and Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, on Venezuela (B
sv Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Pedro Marset Campos och Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen om Venezuela (B
en The following spoke: Pervenche Berès (draftsman of the opinion of the ECON Committee), Stephen Hughes (draftsman of the opinion of the EMPL Committee), Hannes Swoboda (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Markus Pieper (draftsman of the opinion of the REGI Committee), Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Brian Simpson, on behalf of the PSE Group, Luigi Cocilovo, on behalf of the ALDE Group, Roberts Zīle, on behalf of the UEN Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Michael Henry Nattrass, on behalf of the IND/DEM Group, Luca Romagnoli, on behalf of the ITS Group, Alessandro Battilocchio, Non-attached Member, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui and Nathalie Griesbeck
sv Talare: Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Stephen Hughes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Hannes Swoboda (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui och Nathalie Griesbeck
en The following spoke: Hans-Gert Poettering, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Daniel Marc Cohn-Bendit, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Roger Knapman, on behalf of the IND/DEM Group, Cristiana Muscardini, on behalf of the UEN Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Karin Resetarits, Johannes Voggenhuber, Kartika Tamara Liotard, Mario Borghezio, Konrad Szymański, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen and Silvana Koch-Mehrin
sv Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Roger Knapman för IND/DEM-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Karin Resetarits, Johannes Voggenhuber, Kartika Tamara Liotard, Mario Borghezio, Konrad Szymański, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen och Silvana Koch-Mehrin
en The following spoke on behalf of their Groups to support Hans-Gert Poettering's remarks: Martin Schulz, Daniel Marc Cohn-Bendit, Graham Watson and Francis Wurtz
sv Talare: Martin Schulz, Daniel Marc Cohn-Bendit, Graham Watson och Francis Wurtz ställde sig, å sina respektive gruppers vägnar, bakom Hans-Gert Poetterings inlägg
en The following spoke: Richard Corbett, who asked, in view of the large number of amendments tabled to the report by Giovanni Claudio Fava (A‧-‧/‧), why the President had not applied Rule ‧ (the President replied that a majority in the Conference of Presidents had been against taking such a decision), Francis Wurtz and Daniel Cohn-Bendit, both on Richard Corbett's remarks, and Richard Corbett once again, who emphasised the discretionary powers that Rule ‧ conferred on the President in respect of such matters (the President pointed out that his position was in any case in line with that of the Conference of Presidents, in that he wished to allow the House to vote on the amendments
sv Talare: Richard Corbett undrade, med hänsyn till det stora antal ändringsförslag som lagts fram till betänkandet av Giovanni Claudio Fava- A‧-‧/‧, varför talmannen inte hade tillämpat artikel ‧ i arbetsordningen (talmannen svarade att talmanskonferensen genom ett majoritetsbeslut ansett att denna möjlighet inte borde väljas i just detta fall); Francis Wurtz och Daniel Cohn-Bendit yttrade sig båda om inlägget av Richard Corbett; Richard Corbett påpekade att talmannen enligt artikel ‧ i arbetsordningen har diskretionära befogenheter i sådana frågor (talmannen svarade att hans ställningstagande i vilket fall som helst överensstämde med talmanskonferensens beslut och att han därmed ville låta parlamentet rösta om ändringsförslagen
en Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache, on behalf of the PSE Group, and Kristian Vigenin, on behalf of the PSE Group, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni, on behalf of the GUE/NGL Group, on the application of Directive ‧/‧/EC on the right of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States (B
sv Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache för PSE-gruppen, och Kristian Vigenin för PSE-gruppen, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, om tillämpningen av direktiv ‧/‧/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (B
Showing page 1. Found 2706993 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 243.153 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.