Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
en The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.
sv Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
en And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.
sv Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
en I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.
sv Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
en When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?
sv Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
en Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.
sv Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
en Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.
sv Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
en Francis of Assisi?
sv Francis av Assisi?
en My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.
sv Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
en Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.
sv Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
en Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.
sv Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
en Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.
sv Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
en We need a new Saint Francis of Assisi.
sv Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
en We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.
sv Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
en We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.
sv Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
en Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.
sv Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
en We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.
sv Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
en Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.
sv Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
en It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.
sv Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
en Francis Wurtz, Adamos Adamou and Luisa Morgantini, on behalf of the GUE/NGL Group
sv Francis Wurtz, Adamos Adamou och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen
en Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, on Chechnya (B
sv Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur la Tchétchénie (B
en Madam President, I am speaking on behalf of our colleague, Mr Francis Decourri&‧x010D;re, who drafted one of the motions for a resolution.
sv Fru ordförande! Jag talar för vår kollega, Francis Decourrière, som skrev ett av förslagen i resolutionen.
en The following spoke on the request: Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Johannes Voggenhuber, on behalf of the Verts/ALE Group, Baroness Nicholson of Winterbourne (the President cut her off as her remarks did not constitute a point of order) and Pierre Moscovici
sv Talare: Om denna begäran: Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALEgruppen, Nicholson of Winterbourne (talmannen fråntog henne ordet, då inlägget inte hänförde sig till arbetsordningen) och Pierre Moscovici
en The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE-DE Group, Jan Marinus Wiersma, on behalf of the PSE Group, Graham Watson, on behalf of the ALDE Group, Angelika Beer, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Godfrey Bloom, on behalf of the IND/DEM Group, Frank Vanhecke, on behalf of the ITS Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, Roger Helmer, Non-attached Member, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková and Charles Tannock
sv Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDEgruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Frank Vanhecke för ITS-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Roger Helmer, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková och Charles Tannock
en The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE-DE Group, Poul Nyrup Rasmussen, on behalf of the PSE Group, Margarita Starkevičiūtė, on behalf of the ALDE Group, Roberts Zīle, on behalf of the UEN Group, Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Jana Bobošíková, Non-attached Member, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès and Antolín Sánchez Presedo
sv Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Poul Nyrup Rasmussen för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès och Antolín Sánchez Presedo
Showing page 1. Found 2706993 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 493.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.