Translations into Swedish:

  • summaformel   
     
    A way of expressing information about the atoms that constitute a particular chemical compound, and how the relationship between those atoms changes in chemical reactions.

Other meanings:

 
alternative name for molecular formula
 
Alternative name for molecular formula.

Example sentences with "chemical formula", translation memory

add example
en the exact chemical description of ingredients (e.g. identification according to IUPAC, CAS No, sum and structural formulae, purity, type and percentage of impurities, additives
sv Den exakta kemiska beskrivningen av de ingående komponenterna (t.ex. identifiering i enlighet med IUPAC, CAS-nummer, summa-och strukturformler, renhet, typ och procenthalt av föroreningar, tillsatser
en common names, chemical names (recommend IUPAC and/or CAS names), CAS numbers, structural formulas (indicating position of ‧C if radiolabelled substance is used) and relevant physico-chemical properties of test and reference substance (see sections ‧.‧ and
sv Trivialnamn, kemiska namn (IUPAC-namn och/eller CAS-namn rekommenderas), CAS-nummer, strukturformler (med angivelse av positionen för ‧C om radioaktivt märkta ämnen används) samt relevanta fysikalisk-kemiska egenskaper hos testsubstans och referenssubstans (se avsnitten ‧.‧ och
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧) and originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine
sv En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm, med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på ‧,‧ enligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys, klassificerade enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex‧ (Taric-nummer ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ och ‧) och med ursprung i Kroatien, Rumänien, Ryssland och Ukraina
en The product under review is certain seamless pipes and tubes of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis originating in Russia (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den produkt som berörs är vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst ‧,‧ enligt formler och kemiska analyser från International Institute of Welding (IIW) samt med ursprung i Ryssland (den berörda produkten), för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex
en chemical identification data, including structural formula, purity (i.e. for pesticides, the identity and concentration of active substance(s
sv Kemiska identifieringsdata, inklusive strukturformel, renhet (för bekämpningsmedel t.ex. identiteten och halten av verksamt ämne eller verksamma ämnen
en New data were submitted in support of an increase of the Colony Forming Units minimum content of this preparation in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att öka den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en Chemical formula
sv Strukturformel
en New data were submitted in support of an increase of the Colony Forming Units minimum content of this preparation in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att höja den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en The product allegedly being dumped is certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross-section of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine (the product concerned), normally declared within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ‧, ‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den produkt som enligt klagomålet dumpas är vissa sömlösa rör av järn eller stål med ett största yttre tvärsnitt av ‧,‧ mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på ‧,‧ enligt formulan från International Institute of Welding (nedan kallat IIW) och kemiska analyser och med ursprung i Kroatien, Rumänien, Ryssland och Ukraina (nedan kallad den berörda produkten), som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ‧, ‧, ex‧, ex‧ och ex
en In the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧, in the third column, Composition, chemical formula, description, analytical method
sv I tredje kolumnen, Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod, i bilagan till förordning (EG) nr
en qualitative and quantitative particulars of all the constituents of the veterinary medicinal product, using the usual terminology, but not empirical chemical formulae and giving the international non-proprietary name recommended by the World Health Organization, where such a name exists
sv Uppgifter om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i det veterinärmedicinska läkemedlet i enlighet med gängse nomenklatur med uteslutande av kemiska bruttoformler och med angivande av de internationella generiska benämningar som rekommenderats av Världshälsoorganisationen i de fall det finns en sådan benämning
en In this respect, it has to be noted that products with an outside diameter exceeding ‧,‧ mm or with a CEV exceeding ‧,‧ according to the IIW formula and chemical analysis are not concerned by these proceedings
sv I detta avseende är det viktigt att påpeka att produkter med en ytterdiameter på över ‧,‧ mm eller med ett CEV-värde över ‧,‧ enligt IIW-formeln och kemisk analys inte berörs av detta förfarande
en . Mr President, I would just like to inform the House that, in order to avoid confusion between chemical formulae and abbreviations, the English version of Annex I, part I is the correct text.
sv . – Herr talman! Jag vill bara informera kammaren – för att undvika sammanblandning mellan kemiska formler och förkortningar – att det är bilaga I, del I i den engelska versionen som är den korrekta texten.
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of label(s) when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties (see section
sv trivialnamn, kemiskt namn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av märkningsposition om radioaktivt märkt material används) och relevanta fysikalkemiska egenskaper (se avsnitt
en New data were submitted in support of a change in the formulation of this preparation as described in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra preparatets formulering, som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning, utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en The product concerned is potassium permanganate (with chemical formula KMnO‧) originating in the People's Republic of China, normally declared within CN code
sv Den produkt som berörs är kaliumpermanganat (med det kemiska namnet KMnO‧) med ursprung i Kina, som normalt deklarareras enligt KN-nummer
en Chemicals of the same structural formula (including hydrates) are controlled regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying whether a particular chemical or mixture is controlled, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers
sv Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of label(s) when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties (see Section
sv trivialnamn, kemiskt namn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av märkningsposition om radioaktivt märkt material används) och relevanta fysikalkemiska egenskaper (se avsnitt
en Chemical Formula
sv Kemisk formel
en Chemical formula description
sv Kemisk formel och beskrivning
en Qualitative and quantitative particulars of all the constituents of the medicinal product in usual terminology, but excluding empirical chemical formulae, with mention of the international non-proprietary name recommended by the World Health Organization where such name exists
sv Uppgifter om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i läkemedlet i enlighet med gängse nomenklatur, med uteslutande av kemiska bruttoformler, men med angivande av de internationella generiska benämningar som rekommenderats av Världshälsoorganisationen i de fall det finns någon sådan benämning
en I did not, and thanks to this directive I have had to brush up my chemistry, which I feel is a really good thing for me personally because, had I not become an MEP, I would not have had the chance to study chemical formulae again, which are so important in this directive laying down that SO2, that is sulphur dioxide, emissions will be restricted.
sv Jag visste inte det, och tack vare detta direktiv var jag tvungen att friska upp mina kemikunskaper, vilket jag tycker var någonting positivt för mig personligen eftersom jag om jag inte hade blivit ledamot av Europaparlamentet inte hade fått tillfälle att studera kemiska formler igen, de kemiska formler som är så viktiga i detta direktiv som handlar om att begränsa utsläppen av SO2, det vill säga svaveldioxid.
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of label when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties (see Section
sv Testsubstans
en chemical identification data, where relevant, including structural formula, purity (i.e. for crop protection products the percentage of active ingredient), nitrogen content
sv kemiska identifieringsdata med angivelse av, där det är relevant, strukturformel, renhetsgrad (för växtskyddsprodukter procentandelen aktivt ämne), kvävehalt
Showing page 1. Found 14581 sentences matching phrase "chemical formula".Found in 5.846 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.