Translations into Swedish:

  • summaformel   
     
    A way of expressing information about the atoms that constitute a particular chemical compound, and how the relationship between those atoms changes in chemical reactions.

Other meanings:

 
alternative name for molecular formula
 
Alternative name for molecular formula.

Example sentences with "chemical formula", translation memory

add example
en New data were submitted in support of a change in the formulation of this preparation as described in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra preparatets formulering, som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning, utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en The product concerned by the possible circumvention is, as defined in the original investigation, zinc oxide (chemical formula: ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide originating in the PRC, currently classifiable within CN code
sv Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är, enligt definitionen i den ursprungliga undersökningen, zinkoxid (kemisk formel: ZnO) med en renhetsgrad av minst ‧ % med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer
en The list applies to chemicals of the same structural formula (including hydrates) regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying a particular chemical or mixture, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers
sv Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer
en Composition, chemical formula, description
sv Sammansättning, kemisk formel, beskrivning
en The product allegedly being dumped is certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis, originating in the People's Republic of China (the product concerned) and normally declared within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den produkt som enligt klagomålet dumpas är vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst ‧,‧ enligt formler och kemiska analyser från International Institute of Welding (IIW) samt med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad den berörda produkten), som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex
en Chemical formula, description
sv Kemisk formel och beskrivning
en In the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧, in the third column, Composition, chemical formula, description, analytical method
sv I tredje kolumnen, Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod, i bilagan till förordning (EG) nr
en The product concerned is, as defined in the original investigation, zinc oxide (chemical formula ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, currently classifiable within CN code ex ‧ ‧ (TARIC code
sv Den produkt som berörs är enligt definitionen i den ursprungliga undersökningen zinkoxid (kemisk formel ZnO) med en renhetsgrad av minst ‧ %, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex ‧ ‧ (TARIC-nummer
en The product concerned is certain seamless pipes and tubes (SPT), of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis
sv Den berörda produkten är vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål, med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst ‧,‧ mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på ‧,‧ enligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of the label(s) when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties
sv trivialnamn, kemiskt namn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av märkningsposition(er) om radioaktivt märkt material används) och relevanta fysikalisk-kemiska egenskaper
en the exact chemical description of ingredients (e.g. identification according to IUPAC, CAS No, sum and structural formulae, purity, type and percentage of impurities, additives
sv Den exakta kemiska beskrivningen av de ingående komponenterna (t.ex. identifiering i enlighet med IUPAC, CAS-nummer, summa-och strukturformler, renhet, typ och procenthalt av föroreningar, tillsatser
en Qualitative and quantitative particulars of all the constituents of the medicinal product in usual terminology, but excluding empirical chemical formulae, with mention of the international non-proprietary name recommended by the World Health Organization where such name exists
sv Uppgifter om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i läkemedlet i enlighet med gängse nomenklatur, med uteslutande av kemiska bruttoformler, men med angivande av de internationella generiska benämningar som rekommenderats av Världshälsoorganisationen i de fall det finns någon sådan benämning
en New data were submitted in support of an increase of the Colony Forming Units minimum content of this preparation in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att höja den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis, falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧) and originating in the People’s Republic of China
sv En preliminär antidumpningstull införs härmed på import av sömlösa rör av stål eller järn med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (CEV) på ‧,‧ enligt formel från International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys, enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex‧ (Taric-nummer ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ och ‧) med ursprung i Folkrepubliken Kina
en Chemicals of the same structural formula (including hydrates) are controlled regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying whether a particular chemical or mixture is controlled, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers
sv Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer
en The language of chemistry is universal, and each chemical formula is unique.
sv Kemins språk är universellt, och varje kemisk formel är unik.
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of zinc oxide (chemical formula: ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, falling within CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧) and originating in the People
sv En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av zinkoxid (kemisk formel: ZnO) med en renhetsgrad på minst ‧ % zinkoxid enligt KN-nummer ex ‧ ‧ (TARIC-nummer ‧ ‧), med ursprung i Folkrepubliken Kina
en Other mixtures in which the constituents cannot be described by a single chemical formula and/or where not all can be identified shall be characterised by constituent(s) contributing to its activity and/or typical major constituent(s
sv Andra blandningar vars beståndsdelar inte kan beskrivas med en enda kemisk formel och/eller där alla beståndsdelar inte kan identifieras ska karakteriseras genom de beståndsdelar som bidrar till deras aktivitet och/eller typiska större beståndsdelar
en H2O is the chemical formula for water.
sv H2O är den kemiska formeln för vatten.
en . Mr President, I would just like to inform the House that, in order to avoid confusion between chemical formulae and abbreviations, the English version of Annex I, part I is the correct text.
sv . – Herr talman! Jag vill bara informera kammaren – för att undvika sammanblandning mellan kemiska formler och förkortningar – att det är bilaga I, del I i den engelska versionen som är den korrekta texten.
en New data were submitted in support of a change of the minimum enzyme activity in this preparation as described in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra den lägsta enzymaktiviteten för detta preparat som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en The investigation has however shown that, despite differences in chemical formula, and partially distinct uses, the different types of the product concerned all share the same basic chemical and technical characteristics and can be used for the same basic purposes
sv Undersökningen visade dock att även om de olika typerna av den berörda produkten uppvisar skillnader i fråga om kemisk formel och i synnerhet användningsområden, har alla samma grundläggande kemiska och tekniska egenskaper och de kan används för samma grundläggande ändamål
en qualitative and quantitative particulars of all the constituents of the veterinary medicinal product, using the usual terminology, but not empirical chemical formulae and giving the international non-proprietary name recommended by the World Health Organization, where such a name exists
sv Uppgifter om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i det veterinärmedicinska läkemedlet i enlighet med gängse nomenklatur med uteslutande av kemiska bruttoformler och med angivande av de internationella generiska benämningar som rekommenderats av Världshälsoorganisationen i de fall det finns en sådan benämning
en The product concerned is potassium permanganate (with chemical formula KMnO‧) originating in the People's Republic of China (the PRC), normally declared within CN code
sv Den produkt som berörs är kaliumpermanganat (med det kemiska namnet KMnO‧) med ursprung i Kina, som normalt deklareras enligt KN-nummer
Showing page 1. Found 14581 sentences matching phrase "chemical formula".Found in 5.725 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.