Translations into Swedish:

  • summaformel   
     
    A way of expressing information about the atoms that constitute a particular chemical compound, and how the relationship between those atoms changes in chemical reactions.

Other meanings:

 
alternative name for molecular formula
 
Alternative name for molecular formula.

Example sentences with "chemical formula", translation memory

add example
en The product concerned is potassium permanganate (with chemical formula KMnO‧) originating in the People's Republic of China, normally declared within CN code
sv Den produkt som berörs är kaliumpermanganat (med det kemiska namnet KMnO‧) med ursprung i Kina, som normalt deklarareras enligt KN-nummer
en New data were submitted in support of a change in the formulation of this preparation as described in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra preparatets formulering, som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning, utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en Chemical formula, description
sv Kemisk formel, beskrivning
en common names, chemical names (recommend IUPAC and/or CAS names), CAS numbers, structural formulas (indicating position of ‧C if radiolabelled substance is used) and relevant physico-chemical properties of test and reference substance (see sections ‧.‧ and
sv Trivialnamn, kemiska namn (IUPAC-namn och/eller CAS-namn rekommenderas), CAS-nummer, strukturformler (med angivelse av positionen för ‧C om radioaktivt märkta ämnen används) samt relevanta fysikalisk-kemiska egenskaper hos testsubstans och referenssubstans (se avsnitten ‧.‧ och
en identify these chemicals with the Chemical Abstract Service (CAS) Registry Number, if assigned, the Harmonised System (HS) code for the use of customs officers and chemical and structural formulae
sv Identifiering av dessa kemikalier med registreringsnummer från Chemical Abstract service (CAS), om sådant tilldelats, koden från det harmoniserade systemet för användning av tulltjänstemän samt kemiska formler och strukturformler
en Chemicals of the same structural formula (including hydrates) are controlled regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying whether a particular chemical or mixture is controlled, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers
sv Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer
en Chemical formula
sv Kemisk formel
en The list applies to chemicals of the same structural formula (including hydrates) regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying a particular chemical or mixture, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers
sv Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer
en The product under review is certain seamless pipes and tubes of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis originating in Russia (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den produkt som berörs är vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst ‧,‧ enligt formler och kemiska analyser från International Institute of Welding (IIW) samt med ursprung i Ryssland (den berörda produkten), för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of zinc oxide (chemical formula: ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, falling within CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧) and originating in the People
sv En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av zinkoxid (kemisk formel: ZnO) med en renhetsgrad på minst ‧ % zinkoxid enligt KN-nummer ex ‧ ‧ (TARIC-nummer ‧ ‧), med ursprung i Folkrepubliken Kina
en New data were submitted in support of an increase of the Colony Forming Units minimum content of this preparation in the column chemical formula, description without changing the maximum, minimum or recommended contents in complete feedingstuffs in the conditions of authorisation
sv Nya uppgifter lämnades in till stöd för att höja den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen kemisk formel, beskrivning utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of label when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties (see Section
sv Testsubstans
en the exact chemical description of ingredients (e.g. identification according to IUPAC, CAS No, sum and structural formulae, purity, type and percentage of impurities, additives
sv Den exakta kemiska beskrivningen av de ingående komponenterna (t.ex. identifiering i enlighet med IUPAC, CAS-nummer, summa-och strukturformler, renhet, typ och procenthalt av föroreningar, tillsatser
en chemical identification data, where relevant, including structural formula, purity (i.e. for crop protection products the percentage of active ingredient), nitrogen content
sv kemiska identifieringsdata med angivelse av, där det är relevant, strukturformel, renhetsgrad (för växtskyddsprodukter procentandelen aktivt ämne), kvävehalt
en All national legislation should be carefully scrutinized to ensure that no loopholes exist which permit the manufacture of synthetic drugs merely by altering the chemical formula.
sv All nationell lagstiftning måste granskas noga för att garantera att inga kryphål finns som gör det möjligt att tillverka syntetiska narkotikapreparat bara genom att ändra den kemiska formeln.
en common name, chemical name, CAS number, structural formula (indicating position of the label(s) when radiolabelled material is used) and relevant physical-chemical properties
sv trivialnamn, kemiskt namn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av märkningsposition(er) om radioaktivt märkt material används) och relevanta fysikalisk-kemiska egenskaper
en The product concerned is certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, of circular cross section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis, originating in the PRC (the product concerned) and currently falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den berörda produkten är vissa sömlösa rör av stål eller järn med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter på högst ‧,‧ mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (CEV) på högst ‧,‧ enligt formel från International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys, med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten), för närvarande betecknade med KN-numren ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex
en The product concerned by the current review is the same as that in the original investigation, i.e. certain seamless pipes and tubes of iron or steel, of circular cross-section, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm with a Carbon Equivalent Value (CEV) not exceeding ‧,‧ according to the International Institute of Welding (IIW) formula and chemical analysis originating in Russia (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
sv Den produkt som berörs av den nuvarande översynen är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. vissa sömlösa rör av järn eller stål, med runt tvärsnitt, med ett största yttre tvärsnitt av ‧,‧ mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på ‧,‧ enligt formeln från International Institute of Welding (nedan kallat IIW) och kemiska analyser och med ursprung i Ryssland (nedan kallad den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ och ex
en The investigation has however shown that, despite differences in chemical formula, and partially distinct uses, the different types of the product concerned all share the same basic chemical and technical characteristics and can be used for the same basic purposes
sv Undersökningen visade dock att även om de olika typerna av den berörda produkten uppvisar skillnader i fråga om kemisk formel och i synnerhet användningsområden, har alla samma grundläggande kemiska och tekniska egenskaper och de kan används för samma grundläggande ändamål
en chemical identification data, including structural formula, purity (i.e. for pesticides, the identity and concentration of active substance(s
sv Kemiska identifieringsdata, inklusive strukturformel, renhet (för bekämpningsmedel t.ex. identiteten och halten av verksamt ämne eller verksamma ämnen
en The same applies to listing the chemical formulas, which the normal consumer cannot understand and where giving the more general name - for instance formaldehyde - would be more sensible.
sv Detta gäller också uppgifter om kemiska formler, vilka normalkonsumenten inte förstår utan för denne vore det ofta mera meningsfullt med en ersättningsbeteckning, t ex formalin.
Showing page 1. Found 14581 sentences matching phrase "chemical formula".Found in 3.751 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.