Translations into Swedish:

  • nationalinkomst   

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

gross national income
bruttonationalinkomst

Example sentences with "national income", translation memory

add example
en VAT is naturally important for the national income of each Member State.
sv Moms är självklart av vikt för varje medlemsstats nationella inkomst. Det är vidare en konsumentskatt som alla kommer i kontakt med.
en If, after the start of the third stage, the Governing Council decides that the application of Article ‧ results in significant changes in national central banks' relative income positions, the amount of income to be allocated pursuant to Article ‧ shall be reduced by a uniform percentage which shall not exceed ‧ % in the first financial year after the start of the third stage and which shall decrease by at least ‧ percentage points in each subsequent financial year
sv Om ECB-rådet efter början av den tredje etappen finner att tillämpningen av artikel ‧ medför väsentliga ändringar i de nationella centralbankernas relativa inkomstlägen, skall storleken på de inkomster som skall fördelas enligt artikel ‧ minskas med en enhetlig procentsats som inte får överstiga ‧ % under första räkenskapsåret efter början av den tredje etappen och som för varje följande räkenskapsår skall sättas ned med minst ‧ procentenheter
en Are farmers' incomes such that they can afford to call out a vet when in doubt and have the European Commission and the national responses been adequate to the challenge?
sv Är jordbrukarnas inkomster sådana att jordbrukarna har råd att kalla på veterinär när de är osäkra, och har Europeiska kommissionens och medlemsstaternas reaktioner motsvarat uppgiften?
en In particular, in countries such as Poland, Slovakia, Hungary and Romania, there have been large-scale disasters and the direct damages exceed the usual threshold of 0.6% of Gross National Income.
sv Framför allt i länder som Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien har det förekommit stora katastrofer och de direkta skadorna överskrider det vanliga gränsvärdet på 0,6 procent av bruttonationalinkomsten.
en If, after the start of the third stage, the Governing Council decides that the application of Article ‧ results in significant changes in national central banks' relative income positions, the amount of income to be allocated pursuant to Article ‧ shall be reduced by a uniform percentage which shall not exceed ‧ % in the first financial year after the start of the third stage and which shall decrease by at least ‧ percentage points in each subsequent financial year
sv Om Europeiska centralbankens råd efter början av den tredje etappen finner att tillämpningen av artikel ‧ medför väsentliga ändringar i de nationella centralbankernas relativa inkomstlägen, skall storleken på de inkomster som skall fördelas enligt artikel ‧ minskas med en enhetlig procentsats som inte får överstiga ‧ % under första räkenskapsåret efter början av den tredje etappen och som för varje följande räkenskapsår skall sättas ned med minst ‧ procentenheter
en BALANCES AND ADJUSTMENTS OF BALANCES BASED ON GROSS NATIONAL INCOME/PRODUCT FOR THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF ARTICLE ‧ TO OF REGULATION (EC, EURATOM) No
sv SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL ‧.‧–‧.‧ I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) and Article ‧ of Decision ‧/‧/EC, Euratom, corresponding to the reserve for loans and loan guarantees
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d och artikel ‧ i beslut ‧/‧/EG, Euratom, motsvarande reserven för lån och lånegarantier
en The common objective should be to allocate 0.56% of gross national income to development aid by 2010, and 0.7% by 2015.
sv Det gemensamma målet bör vara att anslå 0,56 av bruttonationalinkomsten till utvecklingsbistånd 2010 och 0,7 procent 2015.
en The Commission considers that in such cases, the national authorities will need to ensure that the beneficiary will not be able to enjoy a further tax deduction by claiming that the reimbursement has reduced his taxable income, since this would mean that the net amount of the recovery was lower than the net amount initially received
sv Kommissionen anser att de nationella myndigheterna i sådana fall ska se till att stödmottagaren inte kan åtnjuta ytterligare skattelättnader genom att hävda att återbetalningen har minskat dennas taxeringsbara inkomst, eftersom detta skulle innebära att nettobeloppet av återkravet var lägre än det nettobelopp som ursprungligen mottogs
en Member States may, in the light of national conditions, require that designated undertakings provide tariff options or packages to consumers which depart from those provided under normal commercial conditions, in particular to ensure that those on low incomes or with special social needs are not prevented from accessing or using the publicly available telephone service
sv Medlemsstaterna får mot bakgrund av nationella förhållanden kräva att utsedda företag erbjuder konsumenterna olika taxealternativ eller taxepaket som skiljer sig från dem som erbjuds till vanliga kommersiella villkor, särskilt för att säkerställa att låginkomsttagare eller personer med särskilda sociala behov inte hindras från tillträde till eller användning av den allmänt tillgängliga telefonitjänsten
en Determination of uniform rate and breakdown of resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom (chapter
sv Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom (kapitel
en Must Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty be interpreted as meaning that they are infringed if a payment debtor established in Germany of a payment creditor established abroad within the Community (in this case: in the Netherlands), who holds the nationality of a Member State, can be held liable under the fifth sentence of Paragraph ‧a of the Einkommensteuergesetz ‧ in the version in force in ‧ (Law on Income Tax, hereinafter: the EStG) because he has failed to deduct tax at source pursuant to Paragraph ‧a of the EStG, whereas payments to a payment creditor liable without limitation to income tax in Germany (that is, a German resident) are not subject to any deduction of tax at source pursuant to Paragraph ‧a of the EStG and therefore no liability of the payment debtor for non-deduction or insufficient deduction of tax at source can arise?
sv Skall artiklarna ‧ och ‧ i EG-fördraget tolkas så, att de utgör hinder för att ansvar för skatt i enlighet med ‧ § punkt ‧ mening ‧ i EStG av år ‧ [inkomstskattelag], i dess gällande lydelse år ‧, utkrävs av en person med hemvist i Tyskland som skall betala ersättning till en person med hemvist i ett annat land inom EU (i detta fall Nederländerna) § vilken är medborgare i en medlemsstat i EU § på grund av att den förstnämnda personen har underlåtit att dra av källskatt enligt ‧ § a punkt ‧ EStG, fastän källskatteavdrag enligt ‧ § a punkt ‧ EStG inte måste göras för ersättning som utbetalas till en berättigad mottagare (inom landet) som är obegränsat inkomstskattepliktig inom landet och något ansvar för skatten på grund av att källskatt inte har dragits av eller har dragits av med ett för lågt belopp då inte kan komma i fråga för den person som skall betala ersättning?
en Articles ‧ EC and ‧ EC must be interpreted as not precluding tax legislation of a Member State under which the income of a resident national derived from capital invested in an establishment which has its registered office in another Member State is, notwithstanding the existence of a double taxation convention concluded with the Member State in which the establishment has its registered office, not exempted from national income tax but is subject to national taxation against which the tax levied in the other Member State is set off
sv Artiklarna ‧ EG och ‧ EG skall tolkas så, att de inte utgör hinder för en medlemsstats skattelagstiftning enligt vilken sådan inkomst som en person med hemvist i landet uppbär av kapital som placerats i en etablering med säte i en annan medlemsstat inte undantas från skatteplikt avseende inhemsk inkomstskatt, trots att det finns ett avtal för att undvika dubbelbeskattning vilket ingåtts med den medlemsstat där etableringen har sitt säte, utan påförs nationell inkomstskatt från vilken den skatt som påförts i den andra medlemsstaten avräknas
en This is a lesson we can learn from Regulation 2078: it is better to have a custom-built system of cofinancing subject to national environmental and social desirability criteria than to have a uniform system of income support allocated centrally by Brussels alone.
sv För detta kan vi lära oss från förordning 2078: det är bättre att leverera en skräddarsydd produkt med ett samfinansieringssystem och nationella kriterier för miljö och sociala önskvärdheter, än med ett enhetligt system av inkomststöd som uteslutande har beviljats centralt av Bryssel.
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) and Article ‧ of Decision ‧/‧/EC, Euratom
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d och artikel ‧ i beslut ‧/‧/EG, Euratom
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom
en Consequently, we support actually capping the EU budget contributions by Member States to 1% Gross National Income.
sv Därför stöder vi faktiskt att sätta taket för medlemsstaternas bidrag till EU:s budget till en procent av bruttonationalinkomsten.
en Is it contrary to Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities if a person with restricted tax liability in Germany who is a national of a Member State may claim repayment of tax deducted at source on his income in Germany only when the operating expenses that have a direct economic connection to that income are higher than half of the income?
sv Strider det mot artikel ‧ i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att personer som är begränsat skattskyldiga inom landet och medborgare i en medlemsstat endast har rätt till återbetalning av skatt som utgår på inhemska inkomster och som tagits ut genom källskatteavdrag om de kostnader för intäkternas förvärvande som har ett direkt ekonomiskt samband med dessa inkomster överstiger hälften av inkomsterna?
en They demanded that the financial perspective should include an expenditure ceiling of 1% of gross national income.
sv De har krävt att budgetplanen skall innehålla ett utgiftstak på 1 procent av bruttonationalinkomsten.
en Determination of uniform rate and breakdown of resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom (Chapter
sv Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom (kapitel
en In addition, the balance sheet for these ten years includes the widespread introduction, throughout Europe, of poorly paid casual work and the decline of wages as a proportion of national income.
sv Facit för dessa tio år är också att dåligt betalda och osäkra jobb har blivit allt vanligare överallt i Europa, och att lönernas andel av de totala inkomsterna blir allt lägre.
en The rate, excluding the loan guarantee reserve and the emergency aid reserve, to be applied to the Member States’ gross national income for this financial year is ‧,‧ %
sv Den sats som skall tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst uppgår för budgetåret till ‧,‧ %, då reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd undantas
en Reference for a preliminary ruling- Bundessozialgericht- Interpretation of Article ‧ EC, Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the Council of ‧ June ‧ on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community (OJ, English special edition ‧ (II), p. ‧) and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community (OJ, English special edition ‧ (II), p. ‧)- National social security legislation- Indirect discrimination- Calculation of the daily rate of sick pay based on net income, itself determined by tax class- Refusal to take into account retroactively an amendment of the tax class after account was taken of the marital status of a migrant worker whose spouse is resident in another Member State
sv Begäran om förhandsavgörande – Bundessozialgericht – Tolkning av artikel ‧ EG, artiklarna ‧.‧ och ‧.‧ i rådets förordning (EEG) nr ‧/‧ av den ‧ juni ‧ om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L ‧, s. ‧; svensk specialutgåva, område ‧, volym ‧, s. ‧) och artikel ‧.‧ i rådets förordning (EEG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (EGT L ‧, s. ‧; svensk specialutgåva, område ‧, volym ‧, s. ‧) – Nationella bestämmelser om social trygghet – Indirekt diskriminering – Beräkning av den dagliga sjukpenningen på grundval av nettolönen som i sin tur baseras på skatteklassen – Vägran att retroaktivt beakta en ändring av skatteklassen som har gjorts till följd av den migrerande arbetstagarens familjeförhållande, vars maka är bosatt i en annan medlemsstat
en Reference for a preliminary ruling- Commissione tributaria provinciale di Roma- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- National income tax legislation- Deduction of the costs of attending secondary and university courses held abroad from the gross tax payable in respect of taxable income- Limitation of the recognition of costs
sv Begäran om förhandsavgörande- Commissione tributaria provinciale di Roma- Tolkning av artiklarna ‧ EG och ‧ EG- Nationell lagstiftning om inkomstskatt- Avdrag från bruttoskatten för den beskattningsbara inkomsten för kursavgifter avseende kurser på gymnasie- och universitetsnivå i utlandet- Begränsningar
en More specifically, this concerns 140 redundancies from two companies operating in the NACE Revision 2 Division 18 (printing and reproduction of recorded media) in the NUTS II region of Drenthe, a province which is facing a very difficult situation, both because it has the third highest unemployment rate in the Netherlands (7.5%) and because it has a per capita income that is significantly below the national average.
sv Det gäller i sak 140 uppsägningar vid två företag som är verksamma i sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 18 (grafisk produktion och reproduktion av inspelningar) i Nuts II-regionen Drenthe, en provins som upplever mycket svåra tider med både de tredje högsta arbetslöshetstalen i Nederländerna (7,5 procent) och den lägsta per capita-inkomsten, som ligger klart under det nationella genomsnittet.
Showing page 1. Found 125901 sentences matching phrase "national income".Found in 17.459 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.