Translations into Swedish:

  • nationalinkomst   

Example sentences with "national income", translation memory

add example
en Nothing in this Article shall prevent Member States of the European Community from taxing the income from the negotiable debt securities referred to in paragraph ‧ in accordance with their national law
sv Denna artikel skall inte hindra medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen från att beskatta inkomster från de överlåtbara skuldebrev som avses i punkt ‧ i enlighet med deras nationella lagstiftning
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom, with the exception of those corresponding to the reserve for loan guarantees and the reserve for emergency aid
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom, med undantag av dem som motsvarar reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd
en If, after the introduction of the euro, the balance sheet structures of the national central banks do not, in the judgment of the Governing Council, permit the application of Article ‧.‧, the Governing Council, acting by a qualified majority, may decide that, by way of derogation from Article ‧.‧, monetary income shall be measured according to an alternative method for a period of not more than five years
sv Om ECB-rådet efter införandet av euron finner att det på grund av de nationella centralbankernas balansräkningsstrukturer inte är möjligt att tillämpa artikel ‧.‧, kan ECB-rådet med kvalificerad majoritet och med avvikelse från artikel ‧.‧ besluta om att de monetära inkomsterna ska beräknas enligt någon annan metod under en tid av högst ‧ år
en Is it contrary to Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities if a person with restricted tax liability in Germany who is a national of a Member State may claim repayment of tax deducted at source on his income in Germany only when the operating expenses that have a direct economic connection to that income are higher than half of the income?
sv Strider det mot artikel ‧ i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att personer som är begränsat skattskyldiga inom landet och medborgare i en medlemsstat endast har rätt till återbetalning av skatt som utgår på inhemska inkomster och som tagits ut genom källskatteavdrag om de kostnader för intäkternas förvärvande som har ett direkt ekonomiskt samband med dessa inkomster överstiger hälften av inkomsterna?
en Subject: Factoring in FISIM when calculating own resources on the basis of gross national income (GNI
sv Angående: Inkluderande av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) vid beräkning av egna medel på grundval av bruttonationalinkomsten (BNI
en Preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- Taxation by a Member State of income (from capital) of a national resident held in an account in an establishment situated in another Member State- Income not declared in the Member State of residence- Rules of national law providing for a ‧-year recovery period in respect of income from another Member State and a ‧-year recovery period in respect of income from national sources- Proportional fine- Possible relevance of the fact that banking secrecy applies in the Member State in which the income originated
sv Begäran om förhandsavgörande- Hoge Raad der Nederlanden- Tolkning av artiklarna ‧ EG och ‧ EG- En medlemsstats beskattning av en person bosatt i den medlemsstaten avseende inkomster (av kapital) från medel placerade i en institution med säte i en annan medlemsstat- Deklaration har inte skett i bosättningsmedlemsstaten- Nationella bestämmelser i vilka det föreskrivs en tolvårsfrist för beskattning av inkomster från en annan medlemsstat och en femårsfrist för inhemska inkomster- Proportionerliga sanktionsavgifter- Inverkan av att det föreligger banksekretess i den medlemsstat där inkomsterna uppkommit
en Determination of uniform rate and breakdown of resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom (Chapter
sv Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom (kapitel
en If the rich countries carried out their pledges of Monterrey, aid would rise up to 0.24 % of the OESD's joint national income in 2006.
sv Om de rika länderna infriar sina löften från Monterrey, kommer biståndet att stiga till 0,24 procent av den samlade nationalinkomsten inom OECD 2006.
en We have seen a 40 % fall this last year in our income and yet we talk about such things as national envelopes and a renationalisation of the common agricultural policy, which strikes fear into people's hearts in the United Kingdom because it allows governments to control the spending on agriculture.
sv Vi har sett en 40-procentig minskning det senaste året i våra inkomster, och ändå talar vi om saker som nationella ramar och en åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket skapar rädsla i människors hjärtan i Förenade kungariket, eftersom det tillåter regeringar att kontrollera jordbrukets utgifter.
en I am well aware that this intelligent ambition is possible, since the EU budget continues to amount to about 1% of gross national income.
sv Jag är fullständigt övertygad om att denna intelligenta ambition är möjlig, eftersom EU-budgeten fortfarande endast uppgår till cirka 1 procent av bruttonationalinkomsten.
en It would be a good idea for the Commission and Parliament to start a dialogue and to present proposals in a bid to deal with the problems, not only so that small and medium-sized farms survive, but also to get them out of the crisis over coming years, to activate the intervention mechanism and to strengthen the crisis management mechanism - so that even loss of income can be covered - and national policies, which could be made more flexible without this necessarily meaning cofinancing of the common agricultural policy.
sv Det vore en god idé om kommissionen och parlamentet inledde en dialog och lade fram förslag i ett försök att hantera problemet, inte bara för att se till att de små- och medelstora företagen överlever, utan även att de kan ta sig ur krisen under kommande år. Vidare bör man aktivera styrmekanismer och stärka både krishanteringsmekanismen, för att även omfatta förlorad inkomst, och den nationella politiken vilken bör göras flexiblare utan att detta nödvändigtvis innebär samfinansiering med medel från den gemensamma jordbrukspolitiken.
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC), establishes a common framework for the systematic production of Community statistics on income and living conditions, encompassing comparable and timely cross-sectional and longitudinal data on income and on the level and composition of poverty and social exclusion at national and European levels
sv I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ juni ‧ om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU- SILC) anges en gemensam ram för systematisk sammanställning av gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor som omfattar jämförbara och punktligt inlämnade tvärsnittsdata och longitudinella data för såväl inkomstfördelningen som graden av fattigdom och social utslagning och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell och europeisk nivå
en R ‧: Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
sv R ‧: Rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ av den ‧ juli ‧ om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI-förordning) (EUT L ‧, ‧.‧.‧, s
en The amount of each national central bank's monetary income shall be reduced by an amount equivalent to any interest paid by that central bank on its deposit liabilities to credit institutions in accordance with Article
sv Varje nationell centralbanks monetära inkomster skall minskas med ett belopp som motsvarar centralbankens räntebetalningar till följd av förpliktelser på grund av inlåning från kreditinstituten enligt artikel
en Since 2000, freelance interpreters have been linked to the Staff Regulations, after the decision of the Council of Ministers that they can pay Community tax instead of national taxes on their income from the European institutions.
sv Sedan 2000 har frilandstolkar varit knutna till tjänsteföreskrifterna, efter ett beslut från ministerrådet om att de kan betala gemenskapsskatt i stället för nationell skatt på sin inkomst från EU-institutionerna.
en When teachers' salaries are compared with the average national income, for example, account should be taken of the value of salaries in relation to GDP and the relationship between salaries and career length and a comparison should be made with other professions that have equally rigorous academic requirements
sv Det gäller till exempel jämförelsen mellan lärarlönerna och medelinkomsten i landet, där man måste beakta lönen i förhållande till BNP och förhållandet mellan lönen och arbetslivets längd och göra en jämförelse med andra yrken med lika lång universitetsutbildning
en Article ‧ EC precludes legislation of a Member State which makes the granting of a right to a reduction of income tax by the amount of health insurance contributions paid conditional on payment of those contributions in that Member State on the basis of national law and results in the refusal to grant such a tax advantage where the contributions liable to be deducted from the amount of income tax due in that Member State have been paid under the compulsory health insurance scheme of another Member State
sv Artikel ‧.‧ EG utgör hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken rätten till reduktion av inkomstskatten med ett belopp som motsvarar erlagda sjukförsäkringsavgifter villkoras av att dessa betalningar gjorts på grundval av bestämmelser i nationell rätt i nämnda medlemsstat, och vilken leder till att en sådan skatteförmån inte medges när de avgifter som skulle leda till reduktion av inkomstskatten i denna medlemsstat erlagts inom ramen för ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem i en annan medlemsstat
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom
en Article ‧ clarifies the nature of paying agents upon receipt who under national legislation in their country of effective management, are not taxed on their income or on the part of their income attributable to their non-resident members (the categories, which vary from country to country, are listed in Annex ‧ to the proposal for a Directive
sv I artikel ‧.‧ förtydligas begreppet betalningsombud när man mottar betalning dvs. ett subjekt som inte beskattas enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där subjektet eller den juridiska konstruktionen har sin faktiska företagsledning vad avser inkomsterna eller den del av inkomsterna som går till delägare som inte har hemvist i landet (kategorierna skiljer sig åt mellan länder och förtecknas i bilaga ‧ till förslaget till direktiv
en While they earn money and contribute to the national budget through taxes on both income and consumption, they begin to influence the way in which non-Roma view them, thereby affecting broader social issues.
sv Samtidigt som de tjänar pengar och bidrar till den nationella budgeten genom skatter på både inkomst och konsumtion börjar de påverka icke-romers syn på dem, vilket innebär att de inverkar på bredare sociala frågor.
en According to case-law of the Austrian Administrative Court with regard to the legal situation before the publication of BGBl ‧/‧, the allowances were not to be taken into account before the calculation of the average tax rate but only in connection with the tax payable after application of the average tax rate to the income subject to national tax
sv Enligt Österrikes förvaltningsdomstols rättspraxis i fråga om läget i juridiskt hänseende före BGBl ‧/‧ var det inte meningen att det skulle tas hänsyn till avdragen redan i samband med att den genomsnittliga skattesatsen beräknades, utan de avdragsgilla beloppen var avsedda uteslutande att dras av från de beskattningsgrundande inkomsterna från Österrike, då dessa beskattades enligt den genomsnittliga skattesatsen
en Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(c) of Decision ‧/‧/EC, Euratom
sv Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ c i beslut ‧/‧/EG, Euratom
en In 20 of the 27 Member States, the minimum income is set by law or by national inter-sector agreement.
sv I 20 av de 27 medlemsstaterna stadgas minimiinkomsten i lag eller genom nationellt kollektivavtal.
en The first paragraph of Article ‧ EC and Article ‧ EC must be interpreted as not precluding a taxpayer resident in Germany from being unable, under national legislation such as that at issue in the main proceedings, to deduct from his taxable income in that Member State the maintenance paid to his former spouse resident in another Member State in which the maintenance is not taxable, where he would be entitled to do so if his former spouse were resident in Germany
sv Artikel ‧ första stycket EG och artikel ‧.‧ EG skall tolkas så, att de inte utgör hinder för att en i Tyskland bosatt skattskyldig person nekas möjligheten enligt en sådan nationell lagstiftning som den i förevarande mål att från sin skattepliktiga inkomst i denna medlemsstat göra avdrag för det underhållsbidrag som han betalat till sin före detta maka med hemvist i en annan medlemsstat där nämnda underhållsbidrag inte är skattepliktigt, medan sådan avdragsrätt skulle ha förelegat om den före detta makan hade varit bosatt i Tyskland
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ November ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- Poland)- Krzysztof Filipiak v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Income tax legislation- Right to deduct social security contributions from the basis of assessment for tax- Right to a tax reduction on the basis of health insurance contributions paid- Refusal where contributions are paid in a Member State other than the State of taxation- Whether compatible with Articles ‧ EC and ‧ EC- Judgment of the national constitutional court- Unconstitutionality of provisions of national law- Deferral of the date on which those provisions are to lose their binding force- Primacy of Community law- Implications for the national court
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ november ‧ (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- Republiken Polen)- Krzysztof Filipiak mot Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Lagstiftning om inkomstskatt- Rätt att från beskattningsunderlaget dra av socialförsäkringsavgifter- Rätt att reducera skatten med inbetalda sjukförsäkringsavgifter- Avdrag nekas om avgifterna har betalats in i en annan medlemsstat än den där beskattningen sker- Förenlighet med artiklarna ‧ EG och ‧ EG- Dom meddelad av den nationella författningsdomstolen- Nationella bestämmelser som är författningsvidriga- Senareläggning av den tidpunkt när nämnda bestämmelser förlorar sin bindande verkan- Gemenskapsrättens företräde- Verkningar för den hänskjutande domstolen
Showing page 1. Found 125901 sentences matching phrase "national income".Found in 38.12 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.