Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
en There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC counts
sv Något samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
en Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikes
sv Av de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
en The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ Hz
sv Maximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
en The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ Hz
sv Den största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
en In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possible
sv För att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
en In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possible
sv För att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
en Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injection
sv Intraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
en rated for a peak current of ‧ A or more
sv en märkt toppström om minst ‧ A
en anode peak current rating of ‧ A or more; and
sv anodens märkta toppström är minst ‧ A, och
en Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosing
sv Absorption Efter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
en The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscope
sv Det valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns crestfaktor (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
en The current rate of trafficking in children is now ten times higher than that of the transatlantic slave trade at its peak.
sv Antalet barn i barnhandeln är redan nu tio gånger högre än antalet slavar i slavhandeln när den var som mest omfattande.
en Through these extraordinary operations, involving 230 million m3 of water outside the dammed reservoirs in the Czech Republic, the flow rate was reduced by more than 215 m3/s when it was peaking at 1500 m3/s, and the dikes on the Slovak and Austrian side are designed for a maximum flow of 1600 m3/s. In this way, successes were achieved in preventing loss of life and much worse flood damage.
sv Det är inte särskilt svårt att se sambandet mellan Tiszlas översvämningar och den olagliga avverkningen och stölden av timmer som genomförts med förbrytarmetoder i Ukraina, Rumänien, och nyligen i Ungern.
en Rated for a peak current of ‧ A or more
sv anodens märkta toppström minst ‧ A, och
en Carefully chose the acquisition and integration parameters (‧.‧) such as data rate, sensitivity, time constant, peak width and threshold
sv Välj noggrant insamlings- och integreringsparametrar (‧.‧), såsom datahastighet, känslighet, tidskonstant, toppbredd och tröskel
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of braodband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rate
sv En kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
en anode peak voltage rating of ‧,‧ kV or more
sv anodens märkta toppspänning är minst ‧,‧kV
en Anode peak current rating of ‧ A or more; and
sv Avsnitt ‧A‧ omfattar krytroner och sprytroner
en Capacity management is allowed only on condition that it will not create an artificial peak season in conjunction with any rate increases
sv Åtgärder för kapacitetsutnyttjande tillåts bara på villkor att de inte används för att skapa en konstgjord högsäsong i kombination med förhöjda taxor
en The figure for credit institutions rated at A or better is, according to the survey, some ‧ to ‧ basis points lower and the figure for credit institutions rated BAA some ‧ to, during the brief peak in the spring of ‧, around ‧ basis points higher
sv Värdet för kreditinstitut med betyget A eller högre ligger enligt denna rapport omkring ‧–‧ baspunkter lägre än så och värdet för kreditinstitut med betyget BAA ligger mellan omkring ‧ och vid den (kortvariga) toppen våren ‧ omkring ‧ baspunkter högre
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rate
sv En kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
en In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4%.
sv Saken är den att ECB sänkte räntan för första gången i maj 2001, trots en fortsatt ökning av inflationen, som sedan skulle hamna på 3,4 procent.
en Anode peak voltage rating greater than ‧ kV
sv A‧Pulsgeneratorer för hög strömstyrka enligt följande
Showing page 1. Found 49235 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 10.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.