Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
en In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possible
sv För att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
en The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ Hz
sv Maximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
en The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ Hz
sv Den största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
en Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikes
sv Av de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
en There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC counts
sv Något samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
en Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injection
sv Intraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
en In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possible
sv För att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
en The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscope
sv Det valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns crestfaktor (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
en Through these extraordinary operations, involving 230 million m3 of water outside the dammed reservoirs in the Czech Republic, the flow rate was reduced by more than 215 m3/s when it was peaking at 1500 m3/s, and the dikes on the Slovak and Austrian side are designed for a maximum flow of 1600 m3/s. In this way, successes were achieved in preventing loss of life and much worse flood damage.
sv Det är inte särskilt svårt att se sambandet mellan Tiszlas översvämningar och den olagliga avverkningen och stölden av timmer som genomförts med förbrytarmetoder i Ukraina, Rumänien, och nyligen i Ungern.
en It is estimated that the peak in the unemployment rate will be recorded only in the next two to three quarters.
sv Man uppskattar att arbetslösheten kommer att nå sin högsta nivå redan följande två till tre kvartal.
en Rated for a peak current of ‧ A or more
sv anodens märkta toppström minst ‧ A, och
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rate
sv En kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of braodband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rate
sv En kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
en Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosing
sv Absorption Efter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
en The number of people in the European Union over the age of 60 is set to grow at an unprecedented rate, estimated to achieve its peak between 2015 and 2035, when two million people will be added to this section of the population every year.
sv Antalet personer i EU över 60 år förväntas öka i allt snabbare takt och beräknas nå sin kulmen mellan 2015 och 2035, när denna åldergrupp kommer att öka med två miljoner varje år.
en Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosing
sv Efter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rate
sv En kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
en A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rate
sv En kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
en Anode peak voltage rating greater than ‧ kV
sv A‧Pulsgeneratorer för hög strömstyrka enligt följande
en In the ‧-week study, rates of seropositivity peaked by Weeks ‧ to ‧ and steadily declined thereafter for the remainder of this study
sv I den ‧ veckor långa studien, nådde frekvenserna av seropositivitet sitt maximum i vecka ‧ till ‧ och avtog därefter stadigt under återstoden av studien
en We did say at that particular time that we would keep the activities of credit rating agencies on watch, and in 2007, when the subprime crisis reached its peak, I met with the credit rating agencies and expressed our dissatisfaction as to how we perceived they had conducted their affairs.
sv Vid den tidpunkten angav vi att vi skulle bevaka kreditvärderingsinstitutens verksamhet, och 2007, när krisen på högriskmarknaden var som värst, träffade jag kreditvärderingsinstituten och uttryckte vårt missnöje med hur vi hade uppfattat deras hantering av verksamheten.
en In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4%.
sv Saken är den att ECB sänkte räntan för första gången i maj 2001, trots en fortsatt ökning av inflationen, som sedan skulle hamna på 3,4 procent.
en The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscope
sv Det valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns amplitudförhållande (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
en APP is an adjusted peak rate at which digital computers perform ‧-bit or larger floating point additions and multiplications
sv TEKNISK ANMÄRKNING FÖR JUSTERAD TOPPRESTANDA (APP
Showing page 1. Found 49235 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 6.862 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.