Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzDen största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC countsNågot samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikesAv de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injectionIntraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzMaximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingEfter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
Through these extraordinary operations, involving 230 million m3 of water outside the dammed reservoirs in the Czech Republic, the flow rate was reduced by more than 215 m3/s when it was peaking at 1500 m3/s, and the dikes on the Slovak and Austrian side are designed for a maximum flow of 1600 m3/s. In this way, successes were achieved in preventing loss of life and much worse flood damage.Det är inte särskilt svårt att se sambandet mellan Tiszlas översvämningar och den olagliga avverkningen och stölden av timmer som genomförts med förbrytarmetoder i Ukraina, Rumänien, och nyligen i Ungern.
The figure for credit institutions rated at A or better is, according to the survey, some ‧ to ‧ basis points lower and the figure for credit institutions rated BAA some ‧ to, during the brief peak in the spring of ‧, around ‧ basis points higherVärdet för kreditinstitut med betyget A eller högre ligger enligt denna rapport omkring ‧–‧ baspunkter lägre än så och värdet för kreditinstitut med betyget BAA ligger mellan omkring ‧ och vid den (kortvariga) toppen våren ‧ omkring ‧ baspunkter högre
However, in recent years where capacity utilization under EU jurisprudence is allowed only on condition that it will not create an artificial peak season in connection with rate increases and conference power to fix prices has largely disappeared one can argue whether the four cumulative criteria of Article ‧ can still be fulfilledMan kan dock fråga sig om det fortfarande är möjligt att uppfylla de fyra kriterierna, eftersom det faktum att kapacitetsutnyttjande under EU:s jurisdiktion endast är tillåtet om det inte skapar en konstgjord högsäsong i förening med prishöjningar, och eftersom konferensernas rätt att fastställa tariffer till stor del har upphört
anode peak voltage rating of ‧,‧ kV or moreanodens märkta toppspänning är minst ‧,‧kV
anode peak current rating of ‧ A or more; andanodens märkta toppström är minst ‧ A, och
Rated for a peak current of ‧ A or moreanodens märkta toppström minst ‧ A, och
We did say at that particular time that we would keep the activities of credit rating agencies on watch, and in 2007, when the subprime crisis reached its peak, I met with the credit rating agencies and expressed our dissatisfaction as to how we perceived they had conducted their affairs.Vid den tidpunkten angav vi att vi skulle bevaka kreditvärderingsinstitutens verksamhet, och 2007, när krisen på högriskmarknaden var som värst, träffade jag kreditvärderingsinstituten och uttryckte vårt missnöje med hur vi hade uppfattat deras hantering av verksamheten.
In the ‧-week study, rates of seropositivity peaked by Weeks ‧ to ‧ and steadily declined thereafter for the remainder of this studyI den ‧ veckor långa studien, nådde frekvenserna av seropositivitet sitt maximum i vecka ‧ till ‧ och avtog därefter stadigt under återstoden av studien
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
APP is an adjusted peak rate at which digital computers perform ‧-bit or larger floating point additions and multiplicationsTEKNISK ANMÄRKNING FÖR JUSTERAD TOPPRESTANDA (APP
The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscopeDet valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns amplitudförhållande (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
While annual HICP inflation eased to 2.0% in the first half of 2005, mainly reflecting base effects, HICP inflation rates accelerated to levels significantly above 2% in the second half, reaching a peak of 2.6% in September, mainly on the back of substantial increases in energy prices.Medan den årliga HIKP-inflationen sjönk till 2,0 procent under första halvåret 2005, huvudsakligen till följd av baseffekter, så ökade HIKP-inflationen till nivåer betydligt över 2 procent under andra halvåret och nådde en topp på 2,6 procent i september, framför allt på grund av de kraftigt höjda energipriserna.
rated for a peak current of ‧ A or moreen märkt toppström om minst ‧ A
In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4%.Saken är den att ECB sänkte räntan för första gången i maj 2001, trots en fortsatt ökning av inflationen, som sedan skulle hamna på 3,4 procent.
Showing page 1. Found 49235 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 15.101 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.